خدمات همراه بانک | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۹ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
8 صفحه
تعداد بازدید
250 بازدید
۱۸,۰۰۰ تومان

خدمات همراه بانک

خدمات همراه بانک | تعداد صفحات: ۸

 

مبانی نظری خدمات همراه بانک

اسریواستاوا و ویشنانی در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود به بررسی رابطه سهولت استفاده  و خدمات همراه بانک پرداختند. این محققین اثبات کردند که سهولت استفاده  بر خدمات همراه بانک اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای سهولت استفاده  می‌توان سطح خدمات همراه بانک را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح خدمات همراه بانک نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای کاهش هزینه های عملیاتی را با خدمات همراه بانک اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای کاهش هزینه های عملیاتی می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای کاهش هزینه های عملیاتی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح این متغیر نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که خدمات همراه بانک می‌تواند تحت تأثیر سرعت اینترنت قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای سرعت اینترنت ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح این متغیر ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای سرعت اینترنت را تغییر داد.

ادامه

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان خدمات همراه بانک را بهبود داد که به متغیرهای بهبود زیرساخت های فناوری توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای بهبود زیرساخت های فناوری توجه می‌کند، معمولاً سطح این متغیر دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای بهبود این متغیر مثبت باشد معمولاً سطح خدمات همراه بانک بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر خدمات همراه بانک از متغیرهای اعتماد بین کیفیت خدمات و رضایت کاربر تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای اعتماد بین کیفیت خدمات و رضایت کاربر می‌تواند در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح خدمات همراه بانک به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای اعتماد بین کیفیت خدمات و رضایت کاربر می‌تواند مفید باشد.

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین خدمات همراه بانک و متغیرهای تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

ادامه

نورالله و همکاران ( ۲۰۱۹) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای امنیت موبایل می‌توانست بر تغییر در سطح خدمات همراه بانک اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای امنیت موبایل دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که این متغیر نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای امنیت موبایل با این متغیر همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

آن ها اشاره کرد که خدمات همراه بانک تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای کیفیت خدمات – رابطه قصد تداوم در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای کیفیت خدمات – رابطه قصد تداوم اثرگذاری خود را بر روی این متغیر بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای کیفیت خدمات – رابطه قصد تداوم ارتباط همسویی را با این متغیر دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح این متغیر می‌شود.

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای رضایت در برنامه های کاربردی بانک تلفن همراه و خدمات همراه بانک را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که متغیر این متغیر درنهایت تحت تغییرات متغیرهای رضایت در برنامه های کاربردی بانک تلفن همراه می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای رضایت در برنامه های کاربردی بانک تلفن همراه در سازمان هم‌جهت با این متغیر باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح این متغیر نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح این متغیر کاهش یابد.

ادامه

آن ها متغیرهای تجربه مشتریان جوان بانک را در ارتباط با خدمات همراه بانک موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای تجربه مشتریان جوان بانک معمولاً می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح تجربه مشتریان جوان بانک می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که این متغیر درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای تجربه مشتریان جوان بانک می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید

آن ها اثبات کردند که خدمات همراه بانک با متغیرهای اعتماد و رضایت ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای اعتماد و رضایت دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با این متغیر آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای اعتماد و رضایت بر این متغیر هم‌جهت بوده و سبب تقویت این متغیر می‌شود.

حنفی زاده و همکاران ( ۲۰۱۴ ) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در خدمات همراه بانک دریافتند که معمولاً این متغیر می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای تشویق مشتریان به استفاده از تلفن همراه برای امور بانکی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای تشویق مشتریان به استفاده از تلفن همراه برای امور بانکی معمولاً سبب تغییر در سطح این متغیر می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح این متغیر نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح خدمات همراه بانک کاهش خواهد یافت.

ادامه

آن ها اثبات کرد که متغیرهای سودمندی درک شده بر خدمات همراه بانک اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای سودمندی درک شده می‌توانند بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط این متغیر با متغیرهای سودمندی درک شده در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای سودمندی درک شده می‌توان شاهد تغییر در سطح این متغیر بود.

آن ها خدمات همراه بانک را در ارتباط با متغیرهای سهولت استفاده درک شده مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود این متغیر با متغیرهای سهولت استفاده درک شده در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای سهولت استفاده درک شده قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین خدمات همراه بانک و متغیرهای ریسک درک شده پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین این متغیر و متغیرهای ریسک درک شده به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای ریسک درک شده با این متغیر در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

ادامه

آن ها اثبات کردند که خدمات همراه بانک تحت تأثیر متغیرهای هزینه درک شده قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای هزینه درک شده می‌توانند بر این متغیر اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح خدمات همراه بانک بهتر است سطح متغیرهای هزینه درک شده دچار تغییر شود.

اثبات کردند که متغیرهای سازگاری با سبک زندگی می‌توانند خدمات همراه بانک را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای سازگاری با سبک زندگی مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح این متغیر شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای سازگاری با سبک زندگی و این متغیر با یکدیگر مرتبط هستند.

نورالله در سال ۲۰۲۲  در نظریه خود اثبات کردند که خدمات همراه بانک معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای سوابق شناختی، عاطفی موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای سوابق شناختی، عاطفی معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح این متغیر شود.

ادامه

آن ها در نظریه خود به بررسی رابطه وفاداری مشتری و خدمات همراه بانک پرداختند. این محققین اثبات کردند که وفاداری مشتری بر این متغیر اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای وفاداری مشتری می‌توان سطح این متغیر را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای وفاداری نگرشی و رفتاری را با خدمات همراه بانک اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای وفاداری نگرشی و رفتاری می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای وفاداری نگرشی و رفتاری دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح این متغیر نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که خدمات همراه بانک می‌تواند تحت تأثیر پیشایندهای شناختی قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای پیشایندهای شناختی ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح این متغیر ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای پیشایندهای شناختی را تغییر داد.

خدمات همراه بانک

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان خدمات همراه بانک را بهبود داد که به متغیرهای رشد اقتصادی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای رشد اقتصادی توجه می‌کند، معمولاً سطح این متغیر دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای رشد اقتصادی مثبت باشد معمولاً سطح این متغیر بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر خدمات همراه بانک از متغیرهای سفارشی سازی خدمات تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای سفارشی سازی خدمات می‌تواند در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح این متغیر به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای سفارشی سازی خدمات می‌تواند مفید باشد.

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین خدمات همراه بانک و متغیرهای ادراکات مشتریان یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای ادراکات مشتریان دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای ادراکات مشتریان می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

ادامه

لیم و امام ( ۲۰۲۱) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای استخراج نظرات کاربران می‌توانست بر تغییر در سطح خدمات همراه بانک اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای استخراج نظرات کاربران دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که این متغیر نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای استخراج نظرات کاربران  با این متغیر همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

آن ها اشاره کرد که خدمات همراه بانک تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای اندازه گیری امتیاز کیفیت خدمات در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای اندازه گیری امتیاز کیفیت خدمات اثرگذاری خود را بر روی این متغیر بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای اندازه گیری امتیاز کیفیت خدمات ارتباط همسویی را با این متغیر دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح این متغیر می‌شود.

ادامه

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای تجزیه و تحلیل فراوانی کلمات کلیدی و شبکه و خدمات همراه بانک را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که متغیر خدمات همراه بانک درنهایت تحت تغییرات متغیرهای تجزیه و تحلیل فراوانی کلمات کلیدی و شبکه می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای تجزیه و تحلیل فراوانی کلمات کلیدی و شبکه در سازمان هم‌جهت با این متغیر باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح این متغیر نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح این متغیر  کاهش یابد.

آن ها متغیرهای ارزیابی نمره کل برای کیفیت خدمات را در ارتباط با این متغیر موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای ارزیابی نمره کل برای این متغیر معمولاً می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح ارزیابی نمره کل برای این متغیر می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که خدمات همراه بانک درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای ارزیابی نمره کل برای کیفیت خدمات می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید.

ادامه

آن ها اثبات کردند که خدمات همراه بانک با متغیرهای بانک تلفن همراه ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای بانک تلفن همراه دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر این متغیر آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای بانک تلفن همراه بر این متغیر هم‌جهت بوده و سبب تقویت این متغیر می‌شود.

آن ها در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در خدمات همراه بانک دریافتند که معمولاً این متغیر می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای شناسایی شکایات مشتریان قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای شناسایی شکایات مشتریان معمولاً سبب تغییر در سطح این متغیر می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح این متغیر نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح این متغیر کاهش خواهد یافت.

ادامه

جونز و گانگ در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود به بررسی رابطه اثرات کوتاه مدت و بلندمدت و خدمات همراه بانک پرداختند. این محققین اثبات کردند که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بر این متغیر اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای اثرات کوتاه مدت و بلندمدت می‌توان سطح این متغیر را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که این متغیر نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای پس‌انداز را با خدمات همراه بانک اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای پس‌انداز می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای پس‌انداز دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح این متغیر نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که خدمات همراه بانک می‌تواند تحت تأثیر حساب تلفن همراه قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای حساب تلفن همراه ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح این متغیر ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای حساب تلفن همراه را تغییر داد.

خدمات همراه بانک

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان خدمات همراه بانک را بهبود داد که به متغیرهای حساب بانکی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای حساب بانکی توجه می‌کند، معمولاً سطح این متغیر دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای حساب بانکی مثبت باشد معمولاً سطح این متغیر بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر خدمات همراه بانک از متغیرهای اهداف و هزینه‌های اضطراری تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای اهداف و هزینه‌های اضطراری می‌تواند در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح این متغیر به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای اهداف و هزینه‌های اضطراری می‌تواند مفید باشد.

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین خدمات همراه بانک و متغیرهای تغییرات در میان مدت یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای تغییرات در میان مدت دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای تغییرات در میان مدت می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

خدمات همراه بانک

کمدجیو و همکاران ( ۲۰۲۱) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای تعیین کننده پذیرش برنامه می‌توانست بر تغییر در سطح این متغیر اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای تعیین کننده پذیرش برنامه دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که این متغیر نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای تعیین کننده پذیرش برنامه با این متغیر همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

آن ها اشاره کرد که این متغیر تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای استفاده از یک سیستم یا فناوری مانند اپلیکیشن در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای استفاده از یک سیستم یا فناوری مانند اپلیکیشن اثرگذاری خود را بر روی این متغیر بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند.

زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای استفاده از یک سیستم یا فناوری مانند اپلیکیشن ارتباط همسویی را با این متغیر دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح این متغیر می‌شود.

خدمات همراه بانک

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی و این متغیر را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که این متغیر درنهایت تحت تغییرات متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی در سازمان هم‌جهت با این متغیر باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح این متغیر نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح این متغیر کاهش یابد.

آن ها متغیرهای انتظارات سودمند را در ارتباط با این متغیر موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای انتظارات سودمند معمولاً می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح انتظارات سودمند می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که این متغیر درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای انتظارات سودمند می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید.

خدمات همراه بانک

آن ها اثبات کردند که این متغیر با متغیرهای کسب موقعیت ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای کسب موقعیت دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر این متغیر آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای کسب موقعیت بر این متغیر هم‌جهت بوده و سبب تقویت این متغیر می‌شود.

در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در این متغیر دریافتند که معمولاً این متغیر می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای عادت، و نگرانی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای عادت، و نگرانی معمولاً سبب تغییر در سطح این متغیر می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح این متغیر نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح این متغیر کاهش خواهد یافت.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.