مبانی نظری رفتار مصرف کننده |مطالعات ISI علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۷ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
11 صفحه
تعداد بازدید
1462 بازدید
۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

مبانی نظری رفتار مصرف کننده | تعداد صفحات :با احتساب منابع ۱۳ صفحه

مفهوم رفتار مصرف کننده 

رفتار مصرف کننده را به طور کلی چنین تعریف می نمایند، تصمیم نهایی مصرف کننده با توجه به اکتساب مصرف و خلاص شدن از کالاها خدمات زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیم گیری در یک دوره زمانی می باشد .رفتار مصرف کننده تنها چگونگی خرید کالاها را شامل نمی شود بلکه شامل استفاده از خدمات فعالیتها و عقاید نیز می باشد به این دلیل رفتار مصرف کننده شامل کالاها، خدمات فعالیتها و عقاید می باشد و تلاشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد نامیده می شوند.  عامل های متعددی در شکل گیری رفتار مصرف کننده دخالت دارد که مهمترین آنها فرهنگ است. عامل فرهنگی یعنی مجموع صفات رفتاری اکتسابی که اعضای جامعه از خود نشان می دهند. و در آن سهیم هستند که به نوبه ی خود تاثیر عمیقی بر رفتار مصرف کننده دارد(تقدیمی و همکاران ،۱۳۹۸: ۳۱۵).

ادامه

رفتار مصرف کننده فرایندی است که طی آن ،مردم یک ،محصول، خدمت، ایده یا تجربه مورد نیاز را در بازار مبادله می.کنند به درک رفتار مصرف کننده نه برای حفظ مشتریان فعلی بلکه برای جذب مشتریان جدید نیاز است (دولارم و همکاران، ۲۰۲۱ ).  در تحلیل رفتار مصرف کننده انتظارات افراد مورد تحلیل قرار میگیرد به گونه ای که ترجیحات متأثر از عوامل مختلفی از قبیل افکار و ادراکات ارزشها و عواطف اطلاعات و دانش و حتی محیط و شرایط در نظر گرفته می شود .

بنابراین رفتار مصرف کننده از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد که رویکرد اقتصادی روانشناسی جامعه شناسی و علوم شناختی چهار رویکرد عمده آن میباشد. جامعه شناسان رفتار مصرف کننده را به ویژه فعالیتهای مربوط به بازار و بازاریابی را ناشی از فشارها و حرکتهای گروه که در فرد یا گروه دیگر انگیزه لازم را برای حضور در بازار فراهم می کند می دانند(ربانی مهر و همکاران،۱۴۰۰: ۱۱۵).

بعد

رفتار مصرف کننده مطالعات نشانگر جایگاه ویژه موضوع رفتار مصرف کننده در ادبیات بازاریابی است .  رفتار مصرف کننده شامل فرآیندی است که افراد در موقع انتخاب خرید استفاده و کنارگذاری محصولات خدمات و تجربیات در راستای ارضای نیازها و تمایلات خویش طی میکنند دارای ماهیتی پویا است و مصرف کننده را به مثابه یک کنشگر اجتماعی به حساب می آورد . در سیر تطور رفتار مصرف کننده رویکردها مدلها و نظریات مختلفی ارائه شده است. از رویکردها، دیدگاه ها و نظریه هایی همچون نظریه انسان اقتصادی و نظریه مطلوبیت مورد انتظار که تصمیم گیریها و رفتارهای انسان را ،عقلایی حسابگرانه و معطوف به هدف بیشینه کردن مطلوبیت یا نفع اقتصادی قلمداد می کردند.

تا تردیدهای ایجاد شده در دیدگاه تصمیم گیری ،اقتصادی توسط نظریه دورنما که تصمیم گیری افراد را براساس انحراف سود و زیان از نقطه مرجع (تابع) ارزش در مقایسه با ارزش نهایی تابع مطلوبیت و متضمن ریسک گریزی افراد در دامنه سود و ریسک پذیری در دامنه زیان می داند.

تحقیقات اخیر

تحقیقات اخیر در حوزه اقتصاد و بازاریابی عصبی ، به عنوان نمونه ای از رویکردهای شناختی روانشناختیو انسانی است که ورای اندیشه های صرفا عقلایی و مادی به نقش شناخت اعم از ادراکات شهود یادگیری، تفسیر و ارزیابیهای وقایع خطاهای ادارکی و …. و متغیرهای روانشناختی از جمله عواطف و احساسات شخصیت انگیزه های روانشناختی و رفتارهای تکانه ای بر خرید بیمه های زندگی میپردازد . یکی دیگر از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده تصمیم گیری است. از این حیث که طی فرآیند تصمیم گیری مقاصد رفتاری شکل می گیرد.

و اقدام به عنوان عینیترین جنبه رفتار متجلی می.گردد. از طرفی ترید و اعتماد به عنوان دوگانه های شناختی و روانشناختی در طی فرآیند خرید و قبل از بروز رفتاری از مسیر احساس و شناخت بر نگرش و سپس بر تصمیم گیری افراد تاثیر میگذارد و ماحصل آن به شکل بی تصمیمی، تصمیم گیری، انتخاب، بی اقدامی و اقدام بروز میکند مدل های نوین تصمیم گیری مصرف کننده را فرآیندی پویا و حاصل کنش و برهم کنش مولفه های تاثیر گذار درونی و بیرونی و به ویژه ارتباطات اجتماعی میداند. و بر نقش افراد دخیل در رفتار خرید مصرف کننده به عنوان کنشگران اجتماعی تاکید می کنند (بختیار نصرآبادی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۲۱).

مبانی نظری سال ۲۰۲۱

دیلام و همکاران (۲۰۲۱) .در نظریه خود به بررسی رابطه مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده پرداختند. این محققین اثبات کردند که مدل تصمیم گیری بر رفتار مصرف کننده اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرمدل مصرف کننده می توان سطح رفتار مصرف کننده را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح این متغیر بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح رفتار مصرف کننده نیز تغییر کند.

تیان و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای آب و هوا، عملکرد خرده فروشی و رفتار مصرف کننده را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای آب و هوا و عملکرد خرده فروشی می توانند بر سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای آب و هوا و عملکرد خرده فروشی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز وجود دارد.

ریس و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود اثبات کردند که رفتار مصرف کننده می تواند تحت تاثیر ارزش اجتماعی قرار گیرد. به عبارتی رفتار مصرف کننده معمولا با تغییراتی که در متغیرارزش اجتماعیایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح رفتار مصرف کننده را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر ارزش اجتماعی را تغییر دهد.

ادامه

زاهو و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر رفتار مصرف کننده از متغیر توسعه تجارت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر توسعه تجارت  می تواند در سطح رفتار مصرف کننده تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح رفتار مصرف کننده به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر توسعه تجارت می تواند مفید باشد.

اگر  و همکاران در سال۲۰۲۱ . در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین رفتار مصرف کننده و متغیر بیماری کویید ۱۹ یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر  بیماری کویید ۱۹دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیر بیماری کویید ۱۹ می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت رفتار مصرف کننده اقدام نماید.

حبیب و همکاران (۲۰۲۱) .این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای رفع تغییرات آب و هوایی می توانست بر تغییر در سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر رفعتغییرات آب و هوایی دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر رفتار مصرف کننده نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های رفع تغییرات آب و هوایی با متغیر رفتار مصرف کننده همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار مصرف کننده با بهبود سطح متغیر ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

ادامه

گوسوامی و چویهان (۲۰۲۱). اشاره کرد که رفتار مصرف کننده تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای صنعت خرده فروشی و بیماری کویید۱۹ در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای صنعت خرده فروشی و بیماری کویید۱۹ اثرگذاری خود را بر روی متغیر رفتار مصرف کننده براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای صنعت خرده فروشی و بیماری کویید۱۹ ارتباط همسویی را با متغیر رفتار مصرف کننده دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح رفتار مصرف کننده می شود.

تافیک و همکاران (۲۰۲۱) .در مطالعه خود ارتباط متغیر واقعیت مجازی و رفتار مصرف کننده را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر رفتار مصرف کننده در نهایت تحت تغییرات متغیر واقعیت مجازی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیر واقعیت مجازی در سازمان هم جهت با رفتار مصرف کننده باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر رفتار مصرف کننده کاهش یابد.

ادامه

بیلیدورن و همکاران (۲۰۲۱) .متغیرهای نگرش های پیش محیطی و گذشت زمان را در ارتباط با رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای نگرش های پیش محیطی و گذشت زمان معمولا می توانند. بر سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح نگرش های پیش محیطی و گذشت زمان می توان انتظار داشت. که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که رفتار مصرف کننده. در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای نگرش های پیش محیطی و گذشت زمان می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

ادامه

مویو و بنی یوسف در سال ۲۰۲۱ .اثبات کردند که رفتار مصرف کننده با متغیرهای تجارت و روابط اجتماعی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای تجارت و روابط اجتماعی دچار تغییر شوند.، به دلیل ارتباط با متغیر رفتار مصرف کننده آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای تجارت و روابط اجتماعی بر رفتار مصرف کننده هم جهت بوده و سبب تقویت رفتار مصرف کننده می شود.

فلنگان و پریادرشیتی (۲۰۲۱) .در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در رفتار مصرف کننده دریافتند که معمولا رفتار مصرف کننده می تواند. تحت تاثیر متغیر نگرش قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرنگرش معمولا سبب تغییر در سطح رفتار مصرف کننده می شود. اگر این تغییر همسو باشد با افزایش در مقدار متغیر اعلام شده معمولا سطح رفتار مصرف کننده نیز افزایش می یابد. اگر متغیر ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیر مورد بررسی.، سطح رفتار مصرف کننده کاهش خواهد یافت.

ادامه

توگرسن در سال ۲۰۲۱ اثبات کرد که متغیر تغییرات آب و هوایی  بر رفتار مصرف کننده اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای تغییرات آب و هوایی می تواند. در یک سازمان بر میزان رفتار مصرف کننده اثرگذار باشد. همچنین ارتباط متغیر رفتار مصرف کننده با متغیر تغییرات آب و هوایی  در سازمان ممکن است. همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است. ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محقین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر تغییرات آب و هوایی  می توان شاهد تغییر در سطح متغیر رفتار مصرف کننده بود.

ادامه

احمدی و همکاران (۲۰۲۱) .رفتار مصرف کننده را در ارتباط با متغیرهای رفتار برنامه ریزی شده و محصولات مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر رفتار مصرف کننده با متغیرهای رفتار برنامه ریزی شده. و محصولات در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است. تحت تاثیر متغیرهای رفتار برنامه ریزی شده و محصولات قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

چیونگ و همکاران (۲۰۲۱) .در نظریه خود به بررسی رابطه تعامل مصرف کننده، برند مصرف کننده و اهداف مصرف کننده و رفتار مصرف کننده پرداختند. این محققین اثبات کردند که تعامل مصرف کننده، برند مصرف کننده و اهداف مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده اثرگذارند. به عبارتی با استفاده از متغیرهای تعامل مصرف کننده، برند مصرف کننده و اهداف مصرف کننده می توان. سطح رفتار مصرف کننده را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح رفتار مصرف کننده نیز تغییر خواهد کرد.

ادامه

آنانو و همکاران در سال ۲۰۲۱.در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای  مدیریت پسماند الکترونیکی و رفتار مصرف کننده را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر مدیریت پسماند الکترونیکی می تواند. بر سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند. که وقتی سطح متغیر مدیریت پسماند الکترونیکی دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز وجود دارد.

ادامه

تقی خواهو همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود اثبات کردند که رفتار مصرف کننده می تواند تحت تاثیر محصولات ارگانیک قرار گیرد. به عبارتی رفتار مصرف کننده معمولا با تغییراتی که در متغیر محصولات ارگانیک ایجاد می شود.، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح رفتار مصرف کننده را تغییر دهد.، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر محصولات ارگانیک را تغییر دهد.

هونگ و همکاران در سال۲۰۲۱. استدلال کردند که زمانی می توان رفتار مصرف کننده را بهبود داد. که به متغیرهای سیاست های یارانه، محصولات سبز و یارانه شرکت ها توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای سیاست های یارانه، محصولات سبز و یارانه شرکت ها توجه می کند.، معمولا سطح رفتار مصرف کننده دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای سیاست های یارانه، محصولات سبز و یارانه شرکت ها مثبت باشد .معمولا سطح رفتار مصرف کننده بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند. که رفتار مصرف کننده را با ارتقا سیاست های یارانه، محصولات سبز و یارانه شرکت ها بهبود دهند.

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

عمر و همکاران در سال ۲۰۲۱ .اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای عدم اطمینان، درک شدت، ادراک کمبود و اضطراب می توان. سطح متغیر رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر رفتار مصرف کننده تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱-عدم اطمینان.

۲-درک شدت.

۳-ادراک کمبود.

۴- اضطراب.

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

ایکسو و همکاران در سال ۲۰۲۱. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر رفتار مصرف کننده از متغیرهای واقعیت مجازی.، زندگی واقعی و اعتبارسنجی واقعیت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای واقعیت مجازی، زندگی واقعی و اعتبارسنجی واقعیت می تواند. در سطح رفتار مصرف کننده تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح رفتار مصرف کننده به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیرهای واقعیت مجازی، زندگی واقعی و اعتبارسنجی واقعیت می تواند مفید باشد.

دروور و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین رفتار مصرف کننده و متغیر های سلامتی.، گرایش های علوم و صنایع قضایی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای سلامتی.، گرایش های علوم و صنایع قضایی دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای سلامتی، گرایش های علوم و صنایع قضایی می توانند. به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت رفتار مصرف کننده اقدام نمایند.

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

کیائو و ین(۲۰۲۱). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای انتقال انرژی و تصمیمات شرکت می تواند. بر تغییر در سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای انتقال انرژی و تصمیمات شرکت دچار بهبود شود.، این انتظار وجود دارد که متغیر رفتار مصرف کننده نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های انتقال انرژی و تصمیمات شرکت با متغیر رفتار مصرف کننده همسو و همجهت باشد. می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار مصرف کننده با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

روندونی و گراسو ( ۲۰۲۱ ). اشاره کردند که رفتار مصرف کننده تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای برچسب های اثر کربن روی مواد غذایی و پیامدهای. صنعت در سازمان تغییر می کند.، آنگاه سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای برچسب های اثر کربن روی مواد غذایی و پیامدهای. صنعت اثرگذاری خود را بر روی متغیر رفتار مصرف کننده براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای برچسب های اثر کربن روی مواد غذایی و پیامدهای. صنعت ارتباط همسویی را با متغیر رفتار مصرف کننده دارند.، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح رفتار مصرف کننده می شود.

کیومار (۲۰۲۱) .در مطالعه خود ارتباط متغیرهای  خرید سبز، رفتار برنامه ریزی شده. و رفتار مصرف کننده را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر رفتار مصرف کننده. در نهایت تحت تغییرات متغیرهای خرید سبز و رفتار برنامه ریزی شده می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای خرید سبز و رفتار برنامه ریزی شده. در سازمان هم جهت با رفتار مصرف کننده باشند.، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر رفتار مصرف کننده. نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر رفتار مصرف کننده کاهش یابد.

مبانی نظری رفتار مصرف کننده

ژانگ و همکاران (۲۰۲۱) .متغیرهای قصد مصرف کننده و نگرانی حریم خصوصی. را در ارتباط با رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای قصد مصرف کننده و نگرانی حریم خصوصی معمولا می توانند. بر سطح رفتار مصرف کننده اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح قصد مصرف کننده و نگرانی حریم خصوصی می توان انتظار داشت. که سطح متغیر رفتار مصرف کننده نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند. که رفتار مصرف کننده در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای قصد مصرف کننده. و نگرانی حریم خصوصی می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید

مبانی نظری رفتار مصرف کننده در مطالعه یان و همکاران ۲۰۲۰

یان و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود اثبات کردند که رفتار مصرف کننده به قدرت خرید وی بستگی دارد. این محققین نظریه خود را در زنجیره تامین محصولات کشاورزی بررسی کردند. عملکرد سودمندی مصرف کنندگان به زنجیره تامین آنها بستگی داشت. زمانی زنجیره تامین به خوبی شکل می گرفت آنگاه مصرف کنندگان رفتار معقول تری را ارایه می دهند. به عبارتی زنجیره تامین با کفایت بالاتر می تواند قدرت بیشتری را در خصوص تصمیم گیری نهایی ارایه دهد. از سوی دیگر رفتار مصرف کننده براساس شاخص ضریب گریز از ریسک هم قابل بررسی است. معمولا ریسک بر رفتار مصرف کننده اثر دارد. برخی مولفه های دیگر نیز از دید این محققین بر رفتار مصرف کننده اثر داشتند. این مولفه ها عبارت بودند از:

۱-حساسیت محصول.

۲-تصمیم گیری غیرمتمرکز.

۳- تقسیم درآمد.

۴-قیمت عمده.

نظریه تانگ و همکاران ۲۰۲۰

تانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود در خصوص رفتار مصرف کننده اثبات کردند. که قدرت خرید با رفتار مصرف کننده در ارتباط است.رفتار مصرف کننده معمولا تحت تاثیر قدرت خرید قرار دارد. این محققین نظریه خود را در بین کارگران مهاجر روستایی در چین بررسی کردند. این محققین نشان دادند. که افزایش تقاضا معمولا بر رفتار مصرف کننده اثرگذار است. براساس عملکرد این محققین چهار نوع مصرف کننده قابل تشخیص است. این چهار نوع عبارت بودند از:

۱-محافظه کار.

۲-متعادل.

۳-ناامید.

۴-ماجراجو.

رفتارهای مختلف مصرفی معمولا براساس این چهار سبک شکل می گیرد. معمولا گروه مصرف کنندگان با توجه به سطح تحصیلات و همچنین قدرت خرید خود رفتار مصرف کنندگان متفاوتی نشان می دهند.

نظریه مطالعه کیم و پارک ۲۰۲۰

کیم و پارک در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود اثبات کرد که رفتار مصرف کننگان با توجه به ماهیت محصولات می تواند ریسک پذیر باشد. وی به بررسی مصرف کنندگانی پرداخت که با خرابی محصولات مواجه هستند. این محققین اثبات کردند زمانی خرابی محصولات رخ می دهد رفتار مصرف کنندگان به صورت انتقام جویانه شکل می گیرد. مصرف کنندگان در این حالت ناراضی هستند و غالبا با ناامیدی مواجه می شوند.

براین اساس به دنبال تخریب برند مذکور خواهند بود. به عبارتی خرابی محصولات رفتار مصرف کنندگان را به سمت تخریب برند سوق می دهد. در واقع رفتار های انتقام جویانه مصرف کننده در پاسخ به عدم موفقیت در دریافت محصول از شرکت است. اگر شرکت ها بتوانند محصولات معیوب یا خراب را از مشتری گرفته و یا تعویض نمایند، این رفتار انتقام جویانه کاهش می یابد.

نظریه سان و همکاران ۲۰۲۰

سان و همکاران (۲۰۲۰).بر این باور هستند که با گسترش اینترنت رفتار مصرف کنندگان تغییر کرده است. مصرف کنندگان نه تنها مقادیر زیادی داده. را به صورت آنلاین تولید می کنند. بلکه خود به خود شبکه های بازاریابی خود را ایجاد می کنند. وب سایت های رسانه های اجتماعی مرزهای. بین شرکت ها و مصرف کنندگان را محو می کند. علاوه بر این ، شرکت ها اطلاعات فراوان محصول. را از طریق اشکال مختلف رسانه های اجتماعی منتشر می کنند.

این عوامل در مجموع بر رفتار مصرف کنندگان اثرگذار می باشد. امروزه به اشتراک گذاشتن اطلاعات محصولات در رسانه های اجتماعی. یکی از مشوق های خرید محسوب می شود. در این حالت مصرف کنندگان از افرادی خرید می کنند. که خود مصرف کننده کالای مورد نظر هستند. به عبارتی مصرف کنندگان در فروش محصولات شرکت دخیل هستند. چنین مشارکتی می تواند به نفع شرکت ها و مصرف کنندگان باشد.

این محققین در ادامه به فیس بوک اشاره می کنند. آنها بیان می دارند. فیس بوک به عنوان یک پلت فرم رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان اثرگذار بود. این موضوع به خاطر اطلاعاتی است. که کاربران فیس بوک با یکدیگر مبادله می کنند. این حالت نشان دهنده تقاضای بالقوه بازار می باشد. مصرف کنندگان حلقه های دوستان خاص خود را در شبکه های اجتماعی دارند. با حجم گسترده ای از داده ها و تبلیغات رسانه ای. ، مصرف کنندگان همیشه نمی دانند که چگونه گزینه های درست را انتخاب کنند. بنابراین، به دلایل اعتماد، آنها ترجیح می دهند از دوستان خود توصیه هایی را دریافت کنند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.