سازگاری شغلی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳ شهریور ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
6 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
138 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

سازگاری شغلی

سازگاری شغلی | تعداد صفحات: ۶ صفحه

این مفهوم عبارت از حالت سازگار و مساعد روانی فرد، نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال است. عواملی نظیر ارتباط متقابل با سایرین دید مثبت نسبت به شغل درآمد کافی و ارزشگذاری به کار باعث میشوند که فرد با شغلش سازگار شود.

سازش شغلی نتیجه و ترکیب مجموعه ای از عوامل روانی و غیرروانی است. عوامل غیرروانی، تمام ابزار و ادوات کار را شامل میشود که توسط فرد شاغل به نحوی از انحا برای انجام کارش استفاده میشود. علیرغم عوامل غیرروانی که ابزار و وسایلی را شامل میگردند که در بیرون از وجود فرد قرار دارند عوامل روانی یا درونی احساسات و طرز تلقی فرد نسبت به شغلش را در بر میگیرد و رابطه فرد را با کارش مشخص مینمایند.

به عبارت ،دیگر عوامل روانی ویژگی های شخصی و تجارب آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل می.گردد در این راستا از عوامل محیطی مربوط به سازگاری شغلی که در سالیان اخیر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته سرمایه اجتماعی میباشد صاحبنظران عقیده دارند در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایهها اثر بخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میگردد(خالدی سردشتی و محمودی، ۱۳۹۹: ۳).

سازگاری شغلی

سازگاری شغلی دیگر عامل اثرگذار بر انطباق پذیری سازمانی میباشد سازگاری شغلی به دنبال یکی از دو حالت کنش (فعال) یا واکنش (غیرفعال) حاصل می.شود. در روش فعال افراد سعی میکنند با تغییرات ملزومات محیطی و یا پاداشهای موجود در محیط کار، عدم انطباق را کاهش دهند؛ ولی در روش واکنشی افراد سعی در تغییر خود دارند .(۲۰) میتوان چنین برداشت کرد که کارکنانی که سازگاری شغلی بالایی با محیط کاری خود دارند، بهتر میتوانند با تغییرات محیطی سازگاری یابند و انطباق پذیری بیشتری را از خود نسبت به تغییرات محیطی نشان دهند(جمالی و همکاران، ۱۳۹۹: ۹۱).

بنابراین سازش شغلی، ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی وغیر روانی است که احساس رضایت فرد را نسبت به شغل فراهم می کند نظریه سازگاری شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط .است این نظریه کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه مدار و منبعی از ،رضایت ،پاداش تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روانشناختی به وجود می آورد. از متغیرهایی که میتواند در سازگاری شغلی تأثیر گذار باشد.

سازگاری شغلی

نگرش فراحدی شغلی است که فرد دارد کار کردن در سازمان های فراحد نیازمند کارمندانی با نگرش فراحدی شغلی است، مضاف بر آنکه در یک سازمان غیر فراحد نیز اگر افراد مجهز به نگرش فراحدی شغلی باشند میزان و رضایت و شکل پذیری موفقیت شغلی آنان افزایش می یابد پیدایش مفاهیم جدید فراحدی شغلی و شکل پذیری شغلی که به دو دهه اخیر باز میگردد. پاسخی به درخواست عصر جدید کار، مبنی بر افزایش انعطاف پذیری و انطباق پذیری مشاغل است. (هواسی و محمدزاده، ۱۳۹۹: ۴۶۹).

سازش شغلی به حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال اشاره دارد و از ترکیب مجموعه عوامل روانی و غیر روانی تشکیل می.شود برای نمونه، عواملی مانند ارتباط متقابل با سایرین دید مثبت نسبت به شغل درآمد کافی و ارزش گذاری به کار سبب میشود که فرد با شغلش سازگار شود و آن را ادامه دهد سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار میرود هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر خشنودی و سلامت و اعتبار برای او به ارمغان آورد و نیازهای اولیه اش را نیز مرتفع سازد(رجبی فرجاد و همکاران، ۱۴۰۰: ۲).

ادامه

فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد در جستجوی پیشرفت و نگهداری یک رابطه مثبت با محیط کاری خود هستند. بر اساس نظریه دیویس و لافکوایست افراد نیازهای خود را به محیط کاری می آورند و محیط کار آن نیازهای افراد را ایجاد می.کند فرآیند پیشرفت و نگهداری تطابق در یک محیط کاری اشاره به سازگاری شغلی دارد این نظریه سازگاری شغلی را سازه های چند بعدی قلمداد می کند.

که عبارت از تواناییها ارزشها سبکهای شخصیت علایق و سبک سازگاری است. سازگاری شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می گردد. یکی از مهمترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی آن اس عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند.

داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است. همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان بهبود رضایت شغلی آنها است(شریفی و علی بابایی، ۱۴۰۰: ۱۵۱).

ادامه

سازگاری شغلی به معنای سازگاری افراد با کارشان است. سازگاری شغلی میتواند به الزامات فیزیکی برای مثال، افزایش بنیه بدنی به عنوان کارگر ساختمان یا ایجاد تحمل در برابر صدمات ناشی از کار یا سازگاری روانی با سرعت کار و چالشهای اجتماعی محل کار مربوط باشد همچنین میتوان سازگاری شغلی را به عنوان یک فرایند تغییر پیچیده زیستی روانی اجتماعی برای مثال به شیوه ای که کار شیفتی میتواند بر جنبه های مختلف زندگی افراد تأثیر بگذارد تعریف کرد.

در چنین شرایطی کارکنان باید خود را با الزامات کار شیفتی سازگار کنند. سازگاری شغلی به عنوان رفتارهایی توصیف میشود که به انجام خوب وظایف و نگرش مثبت نسبت به نقش یک شغل جدید منجر می شود. ساختار چندبعدی و سلسله مراتبی سازگاری شغلی شامل ارزش های موفقیت راحتی موقعیت، نوع دوستی ایمنی خودمختاری و سازگاری است. افزایش کارایی و رضایت شغلی، بهبود عملکرد و کاهش درگیری استرس شغلی و مشکلات روانی از جمله نتایج سازگاری شغلی است.

ادامه

سازگاری شغلی میتواند به آنها در افزایش خودکارآمدی حرفه ای رفع مشکلات تصمیم گیری دستیابی به عملکرد بهتر و کسب رضایت شغلی کمک کند. وقتی کارکنان نیازهای خود را برآورده میکنند و به خودشکوفایی می رسند، رضایت شغلی آنها به بهبود بهره وری منجر می شود(بیرانوند و همکاران، ۱۴۰۱: ۱۴).

سازگاری شغلی یک عامل کلیدی برای موفقیت شغلی و همچنین برای ارتقای شغلی محسوب می.شود سازگاری به نقاط قوت روانی اشاره دارد که افراد را به مقابله با چالشهای قابل پیشبینی و غیر قابل پیش بینی در پیشرفت شغلی خود قادر میسازد (ساوی کاس، (۲۰۰۹) سازگاری شغلی به عنوان یک منبع ،مهم زمینه موفقیت کارکنان در شغلشان و نیز مشارکت و فعالیت موثر در کارهایشان را فراهم می نماید.

ادامه

سازگاری شغلی دارای چهار بعد است که شامل نگرانی شغلی آگاهی نسبت به فرصتهای شغلی آینده کنترل شغلی قدرت افراد از توسعه وظایف کنجکاوی شغلی قدرت افراد از کاوش شرایط و نقشهای (مختلف و اعتماد به نفس در کار ادراکات مثبت افراد در مهارتهای حل مسئله (خود می شود این مفهوم نه تنها افراد را برای حل مشکلات مختلف زندگی شغلی، بلکه آنها را در توسعه اهداف شغلی جدید خود قادر میسازد و به طور مداوم به دنبال فرصتهای جدیدی است.

از سویی این مفهوم به بیان امیال شخصیتی ،افراد کمک میکند. توانایی انطباق (سازگاری کارکنان برای غلبه بر چالشهای شغلی در محیطهای کاری مهم است.

سازگاری شغلی یک ساختار روانی اجتماعی است که نشان دهنده ابتکار افرادی است که به مدیریت موفقیت فعلی و سبقت گرفتن در انتقال شغلی نیاز دارند. این ابتکار عمل به عنوان استراتژی خود تنظیمی است که به افراد در گسترش اصلاح و در نهایت پیاده سازی اعتماد به نفسشان در نقش شغلی یاری میرساند. از این رو برای افراد مهم است که درک درستی از نحوه مدیریت استراتژیک سازگاری وظایف و چالشهای شغلی داشته باشند که به وسیله نظریه ساخت و ساز شغلی راهنمایی میشود(طهماسبی آقبلاغی و همکاران، ۱۳۹۸: ۵۷).

سازگاری شغلی

دیویس و لوفکیوست براساس نظریه این مفهوم را در چهار حیطه شخصیت ارزشها و نیازها، محیط شغلی و رضایتمندی مورد مطالعه قرار میدهند که مبنای تهیه ابزار اندازه گیری سازگاری شغلی پژوهش حاضر نیز حیطه های مذکور می باشد.

نظریه سازگاری شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط .است این نظریه کار را چیزی بیش از فرآیندهای وظیفه مدار گام به گام میداند که در برگیرنده تعاملات انسانی است و منبعی از ،رضایت ،پاداش تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر به وجود می­ آورد.(امیراصلان زاده، ۱۴۰۰: ۱۴۸).

سازگاری شغلی

این مفهوم شامل شرح و توصیف رفتارهایی است. که به اجرای خوب وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید می انجامد. معمولاً این مفهوم به دنبال یکی از دو حالت کنش (فعال) یا واکنش (غیرفعال) حاصل می شود(رجب پور و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۶۶).

این مفهوم را شامل تطابق شخصیت فرد با عوامل محیطی مرتبط با کار میدانند. به بیانی دیگر سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است. که در فرد احساس رضایت نسبت به شغل ایجاد کرده. و در نتیجه موجب سازگاری و تطابق فرد با شغل و وظایف شغلی میشود. این مفهوم برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز معلمان عامل بسیار مهمی. به شمار میرود.

چرا که همه افراد و به ویژه معلمان انتظار دارند. شغل مورد نظر آنها ،خشنودی سلامت و اعتبار مناسبی را برای آنها تأمین نماید و یا حداقل ابتدایی ترین نیازهای روانی آنها را برطرف سازد. به همین جهت بهره مندی معلمان تربیت بدنی از تواناییهای روانی مؤثر بر سازگاری بیشتر آنها با شغل و وظایف شغلی خود و همچنین در ارتباط با دانش آموزان و محیط مدارس و حوزه آموزش و پرورش میتواند در ارتقا توانمندسازی روان شناختی، اشتیاق شغلی و سلامت اجتماعی و همچنین کاهش عوامل مرتبط با فرسودگی می باشد(میرصفیان و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۱۵).

سازگاری شغلی

از طرفی تطابق و این مفهوم از اصلی ترین نگرانیهای سازمانها امروزی است.، چرا که انتخاب جذب و آموزش نیروی انسانی جدید برای سازمان هزینه های مادی و زمانی فراوانی دارد.؛ در صورتی که سازمان در مسیر جذب تا به کارگیری. نیروی جدید ناکام بماند دستیابی به موفقیت و اهداف ناممکن خواهد بود.

اگر کارکنانی که برای یک سازمان انتخاب میشوند. و در یک پست و مقام مشخصی قرار میگیرند. با آن این مفهوم نباشند وظایف و مسئولیتهای خود را به شیوه مناسب انجام نمیدهند. و یا سعی در کاستن از وظایف و مسئولیتهای خود دارند. همچنین اگر فردی که برای یک پست سازمانی انتخاب میشود.

از کار کردن در آن سازمان یا حتی کار کردن. در آن پست رضایت نداشته باشد نیز مشکلاتی برای سازمان ایجاد میشود. که شامل کاهش بهره وری فرد و سازمان کاهش سود آوری. سازمان کاهش فروش محصولات سازمان ایجاد اختلال در سایر بخش ها میشود(عسکری و سبک رو، ۱۴۰۱: ۲).

سازگاری شغلی

سازگاری شغلی شامل شرح و توصیف رفتارهایی است. که به اجرای خوب وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری می انجامد. رحیمی دادکان ۱۳۹۵ این مفهوم برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می آید. هر فردی انتظار دارد که اشتغال وی موجب خشنودی و سلامت و اعتبار وی در زمینه این مفهوم تعاریف زیادی ارائه شده است،

که در این ارتباط میتوان به تعریف دیویس ولاف کوئیست (۱۹۹۱) اشاره نمود. آنها این مفهوم را شامل تطابق شخصیت فرد با عوامل محیطی مرتبط با کار میدانند.؛ بنابراین سازش ،شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیرروانی است. که احساس رضایت فرد را نسبت به شغل خود فراهم می کند(مومنی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۳۰).

سازگاری عبارت است از وظیفه روزمره ما در کنار آمدن با خود محیط خویش و کسانی که با آنان در ارتباط هستیم. این مفهوم برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار میرود. هر فردی انتظار دارد که کار وی موجب خشنودی و سلامت و اعتبار وی گردد و حداقل نیازهای اولیه اش را مرتفع سازد.

دو عنصر کلیدی در نظریه ،سازگاری ساختار محیطی و این مفهوم است. این مفهوم زمانی در بهترین حالت است که فرد و محیط نیازهای شغلی را با مهارتهای کاری هماهنگ کرده اند. معمولا سازگاری به دنبال یکی از دو حالت زیر حاصل میشود. کنش و واکنش در حالت ،کنش کارمندان تلاش میکنند. تنها محیط کاری را تغییر دهند در حالی که در وضعیت واکنشی تلاش دارند. تا خودشان بهتر با محیط کاری هماهنگ شوند(ایمانی و تقوی لالیمی، ۱۴۰۱: ۱۵۳).

سازگاری شغلی

این مفهوم از مفاهیم اساسی در نظریه های رشد شغلی. در رابطه با رفتار حرفه ای میباشد. و از آنجا که مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان نیروی انسانی است. و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد. از زمانی که کار جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است. نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد. اگر سازمانها دغدغه توسعه منابع انسانی و دست یابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند. برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است(مهدی دخت، ۱۴۰۰: ۳۳۴).

منابع

منابع در فایل قابل خریداری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.