عملکرد مالی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
فایل به صورت ورد می باشد
تعداد صفحات
9 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
61 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

عملکرد مالی

عملکرد مالی  | تعداد صفحات: ۹ صفحه

فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان اجرا، به کار بستن انجام دادن هر کار منظم یا تعهد شده” تعریف می کند. این تعریف علاوه بر اینکه با ستادهها و بروندادها مرتبط است نشان میدهد که عملکرد با کار و نتایج آن ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بنابراین عملکرد را میتوان به عنوان رفتار تلقی کرد. عملکرد مالی سازمانی نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد، عملکرد مالی سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم ،بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان رضایت مشتری سطح کیفیت و غیره باشد.

این عملکرد پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیتهای معطوف به دستیابی سازمانی دانست متناسب با عملکرد که از دریچه های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد اهداف نیز از دریچه های مختلفی بروز می­کند عملکرد را می توان توانایی سامانه سنجش در دستیابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش بیان کرد. این مفهوم، به چگونگی انجام ماموریتها وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج انجام آنها اطلاق میشود.

عملکرد مالی

عملکرد مالی سازمانی یک معیار بسیار مهم در ارزیابی موفقیت سازمان به شمار میرود و همواره از مهمترین متغیرهای وابسته در پژوهش های حوزه مدیریت عملکرد است. این عملکرد، نشان دهنده پیشرفت و توسعه یک سازمان است عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است بسیاری از محققان در رابطه با ارزیابی و سنجش عملکرد سازمانها بیشتر بر جنبه مالی آن تمرکز دارند. در این پژوهش نیز تایید پژوهش بر عملکرد مالی سازمان است(رفرنس در فایل اصلی).

ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از مهم ترین موضوعات مورد توجه اعتباردهندگان سرمایه گذاران مدیران و دولت هاست اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در خصوص میزان و نرخ اعطای اعتبارات به ارزیابی عملکرد شرکتها میپردازند و سهامداران سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در خصوص ،افزایش حفظ یا فروش سرمایه گذاری به ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر علاقه مند می باشند.

عملکرد مالی

ذینفعان مختلف به ویژه سهامداران درصدد هستند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که عملکرد مالی مناسبی دارند و از لحاظ عملکرد به دنبال شرکتهای برتر هستند. با توجه به اهمیت عملکرد مالی بررسی همه جانبه عوامل تاثیرگذار بر روی آن با استفاده از نظریه شبکه کنشگران امکان پذیر است نظریه شبکه کنشگران یکی از نظریه های جامعه شناسی است که به تبیین شبکه های موجود در هر سیستم اطلاعاتی و نقش اجزای تشکیل دهنده هر شبکه در سیستم می پردازد. کنشگران خرد و کلان اقتصادی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد مالی یک شرکت هستند(رفرنس در فایل اصلی).

عملکرد مالی عبارت است از وضعیت مالی شرکت در طی یک دوره مشخص که شامل جمع آوری و استفاده از وجوه اندازه گیری شده توسط چند شاخص مانند نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی، پرداخت بدهی و سودآوری است. عملکرد مالی نشان دهنده ی توانایی شرکت در مدیریت و کنترل منابع آن است(رفرنس در فایل اصلی).

ادامه

این مفهوم برایشرکتها نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای محققان نیز مهم ،است زیرا درک عوامل موثر بر این متغیر کسب و کارها بسیار حائز اهمیت است این متغیر معیار سنجش سلامتی سازمان ها بوده و عملکرد رهبری اجرایی شرکت را نشان می دهد. مقدار بالاتر و موثرتر این متغیر برای شرکت در استفاده از منابع و در سطح کلان در اقتصاد کشورها هم است. عملکرد مهم ترین سنجش برای شرکتهای سودآور است.

بطور کلی، نتایج سازمان با استفاده از اقدامات مالی ارزیابی می شود عملکرد مالی تواند توسط رشد سودآوری ظرفیت تولید رشد فروش و استفاده از سرمایه و منابع مالی اندازه گیری شود. عملکرد مالی در بانکها تحت تأثیر عوامل بسیاری مانند مسائل مربوط به حسابرسی و برخی از عوامل مدیریت است. عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت عبارتند از: بهره وری از تیم مدیریت ارشد سازمان با عملکرد شرکت اندازه گیری میشود و منعکس کننده نقش هرفردی است که در شرکت کار میکند و وظیفه خاصی را که به او اختصاص یافته است انجام میدهد.

ادامه

از این رو عملکرد شاخص تعین کننده میزان کارایی میزان کارآمدی و تأثیر سایر افراد سازمان و منابع موثر در شرکت است عملکرد شرکت به عملکرد مالی یا اقتصادی و غیرمالی تقسیم می­شود عملکرد مالی در رابطه با توسعه پیشنهادات گردش مالی مشاغل یا هزینه های سهام است عملکرد سازمانی ظرفیتی است که یک سازمان می تواند روی آن کار کرده و به سودآوری برسد. این کار عملکرد بنگاه را برای یک مدت زمان خاص اندازه گیری می­کند استمرار در ارزیابی عملکرد موجب کسب اطلاعات مفید در رابطه با وجوه نقد ،شرکت استفاده از وجوه کارایی و اثر بخشی است همچنین این اطلاعات مفید به مدیران در تصمیم گیری بهینه کمک میکند(رفرنس در فایل اصلی).

صورتهای مالی شامل سوابق ،مالی جریانهای نقدی ترازنامه،ها سود و زیان و تغییرات سرمایه است. شاخصهای اصلی عملکرد مالی شرکت ها عبارت اند از نقدینگی توان پرداخت بدهی و سودآوری مدیریت نقد شوندگی و پرداخت بدهی برای هر سازمان بسیار مهم است که به معنی پرداخت تعهدات فعلی و بلندمدت کسب و کار است. عملکرد مالی یکی از راههای انتخاب نحوه پرداخت پاداش و همچنین رتبه بندی مدیران بنگاه های مالی و غیر مالی است.

ادامه

داده هایی که در فرایند گزارش گیری مالی در سازمانها حاصل میشود باید به نحوی باشد که به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد مدیریت از نظر نگهداشت و به کارگیری بهینه منابع، کمک کند. معیارهای مختلف اقتصادی و حسابداری جهت محاسبه عملکرد مالی یک بنگاه معرفی شده است. از لحاظ زمانی، ابتدا مدلهای حسابداری عملکرد مالی و سپس مدلهای اقتصادی مطرح شدند. عملیات شرکتها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین تفاوتهای اساسی با هم دارند که از آن جمله نگاه به مفهوم ارزش است(رفرنس در فایل اصلی).

ارزیابی مفهوم نسبتهای مالی مربوط به برند توسط مدیر بازاریابی یا مدیر برند به سبب آن که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد محققان مختلف شاخصها و معیارهای مختلف و گوناگونی را برای سنجش عملکرد معرفی نموده اند. از جمله شاخصهایی که در این ارتباط مطرح شده اند عبارت اند از نفوذ در بازار، قیمت نسبی بازار، کشش پذیری قیمت، گستردگی توزیع؛ ساختار هزینه، نرخ بازده دارایی و جذابیت مالی، سهم سوددهی، بازگشت سرمایه و جریان نقدی عملیاتی نام برد(رفرنس در فایل اصلی).

ادامه

این برنامه با فراهم کردن فضای رقابت و بسط مکانیزم حاکم بر بازار بر کلیه فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و واحدهای خصوصی را وادار مینماید تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشد و در نتیجه یکی از مهمترین اهداف اجرای برنامه خصوصی سازی بهبود عملکرد بنگاههای اقتصادی واگذار شده به بخش غیردولتی میباشد و به طور معمول تمام کشورهای دارای برنامه خصوصی سازی پس از اجرای این برنامه به منظور آگاهی از نتایج و دستاوردهای حاصل از واگذاری بنگاهها به ارزیابی این برنامه با هدف ارزیابی عملکرد پس از واگذاری می پردازند(رفرنس در فایل اصلی).

با توجه به اهمیت عملکرد مالی سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد، تعریف عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. در ادبیات مالی دو رویکرد درباره مدیریت سرمایه فکری وجود دارد: در رویکرد اول زیرساختهای سازمانی ،یادگیری ارتباطات و تواناییهای کارکنان تقویت می شود تا با افزایش دانش سازمانی عملکرد بلندمدت شرکت بهبود یابد این رویکرد به مکتب فکری دانش محور معروف است.

ادامه

اگر شرکتی از سرمایه فکری بهتری در محیط کسب و کار برخوردار باشد، مزیت رقابتی خواهد داشت. در رویکرد دوم سرمایه فکری نوعی دارایی اقتصادی قابل اندازه گیری محسوب می شود. این رویکرد به کسب سود از طریق سرمایه فکری تاکید دارد و به مکتب سرمایه اقتصادی معروف است طرفداران این مکتب از مدلهای مبتنی بر بازار سرمایه مانند مدل تر از نامه ،نامشهود مدلهای مستقیم سرمایه فکری مانند ارزشگذاری حقوق معنوی و مدلهای بازده داراییها مانند مدل ارزش افزوده اقتصادی و مدل تعیین ضریب ارزش افزوده فکری برای اندازه گیری سرمایه فکری استفاده کردند.

شواهد زیادی نشان می دهد که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها رابطه مثبتی وجود دارد. اهداف عملیاتی که مدیریت ارشد شرکت در راستای دستیابی به اهداف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخصها و معیارهایی نظیر سود بازده دارایی بازده سرمایه گذاری و… میباشد که بخشی از عملکرد سازمان را شامل میشود و در نهایت منجر به تشخیص و تبیین میزان اثر بخشی سازمانی می شود(رفرنس در فایل اصلی).

عملکرد مالی

ارزیابی این متغیر برای شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، دولت ها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمت های تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند(رفرنس در فایل اصلی).

عملکرد مالی

این مفهوم یکی از راههای انتخاب نحوه پرداخت پاداش و همچنین رتبه بندی مدیران بنگاه های مالی و غیر مالی است. داده هایی که در فرایند گزارش گیری مالی در سازمانها حاصل میشود باید به نحوی باشد که به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد مدیریت از نظر نگهداشت و به کارگیری بهینه منابع، کمک کند. معیارهای مختلف اقتصادی و حسابداری جهت محاسبه عملکرد مالی یک بنگاه معرفی شده است.

از لحاظ زمانی، ابتدا مدلهای حسابداری عملکرد مالی و سپس مدلهای اقتصادی مطرح شدند. عملیات شرکتها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین تفاوتهای اساسی با هم دارند که از آن جمله نگاه به مفهوم ارزش است در اقتصاد ،قدیم ارزش از داراییهای فیزیکی ناشی می شد، در حالی که در اقتصاد نوین به کارگیری علم و سرمایه فکری باعث خلق ارزش میشود(رفرنس در فایل اصلی).

این مفهوم عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند. مثلا کارگر «الف» می تواند بیست واحد کالا بیش از کارگر «ب» تولید کند بنابراین عملکرد کارگر «الف» بالاتر است. حال فرض کنید کارگر ب تا دیر وقت کار میکند در آموزش کارکنان جدید کوشاست، به دنبال فرصت جهت کمک به سازمان است اغلب به موقع در محل کار حاضر می شود، و در سه ماه گذشته حتی یک روز هم غیبت نداشته است.

عملکرد مالی

در مقابل کارگر «الف»، برخلاف کارگر «ب»، اصرار دارد راس ساعت ۴ بعدازظهر محل کار را ترک کند، توجهی به کارکنان جدید ندارد هیچگاه نوآوری از خود نشان نمی دهد، اغلب با چند دقیقه تاخیر در محل کار حاضر میشود و یک روز در ماه غیبت می کند. هر چند کارگر «الف» دارای بهره وری بیشتری است ولی شاید بتوان گفت که کارگر «ب» با توجه به مجموع فعالیتهایی که انجام میدهد از کارگر «الف» بهتر است البته این به عهده مدیریت سازمان است که رفتارهای مرتبط با کار و ارزش آنها را در تعیین عملکرد کارکنان مشخص کند.

نکته اینجاست که این مفهوم در ورای مفهوم خروجی یا ستاده قرار دارد. درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخصها و معیارهایی است که بر مبنای آن میتوان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد(رفرنس در فایل اصلی).

ادامه

این متغیر شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سرمایه گذاران.، حسابرسان و سایر گروههای استفاده کنندگان محسوب میشود. و نتایج شفاف و قابل فهم گزارشهای عملکرد شرکتها ، مبنای بسیاری از تصمیم گیریها است. اطلاعات شفاف به حفظ تعادل بازارهای مالی کند و گسترش رسوایی ،مالی اهمیت آن را برجسته کرده است. تنها یک سیاست ارتباط خوب می تواند اعتماد بین شرکتها و ذینفعان را تضمین کند.

تصمیم گیری مناسب و با کیفیت از سوی استفاده کنندگان گزارشهای مالی مستلزم این است که آنها بتوانند این گزارشها را درک کنند. با توجه به اینکه حسابرس نتیجه بررسی صورتهای مالی را در گزارش حسابرسی ذکر می کند. و در واقع گزارش حسابرسی راه ارتباطی بین حسابرس و عملکرد مدیران شرکت و استفاده کنندگان است. این انتظار وجود دارد که خواناتر بودن این گزارش موجب شود استفاده کنندگان بتوانند. راحت تر و با کیفیت تر تصمیم گیری کنند از طرف دیگر گزارش حسابرس مانند صورتهای مالی یکی از گزارشهای مالی است. و انتظار میرود در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین از این جهت هم اهمیت خوانایی گزارش حسابرس مشخص است. گزارشهای مالی با خوانایی ،کمتر با پایداری کمتر سود مرتبط بوده. و مدیران به مبهم کردن خبرهای بد در گزارشهای مالی با خوانایی کمتر اقدام میکنند. همچنین نشان داد که خوانایی اطلاعات متنی بر این امر اثر میگذارد(رفرنس در فایل اصلی).

ادامه

برای اندازه گیری و سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت، شاخص های مختلفی وجود دارد. معیارهای سنتی همچون سود سود هر سهم تقسیم سود بازده حقوق صاحبان سهام. از ابزارهای مهم ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت به شماره می آیند.، اما مدیران میتوانند برای حفظ سطح پاداش و بهبود آن. به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد در دنیای رقابتی امروز با ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابداری بپردازند(رفرنس در فایل اصلی).

منابع

نمازی، محمد ؛کرمشاهی، بهنام (۱۳۹۹). تاثیر کنشگران اقتصادی کلیدی و حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی، حسابداری مدیریت، شماره ۴۷، ص ۱۴۳-۱۵۵.

سیف‌الهی، ناصر (۱۳۹۸). بررسی تاثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها، اقتصاد مالی، شماره ۴۸، ص ۲۶۱-۲۷۷.

فاضلی کبریا، حامد ؛ بابایی سمیرمی، محمدرضا ؛ عزیز آبادی فراهانی، پوریا ؛ چکین، میثم (۱۴۰۰). بررسی تاثیر نوآوری، خلاقیت و سرمایه فکری بر عملکرد مالی، مطالعه گروه صنعتی مپنا، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره ۱، ص ۲۳-۴۳.

منصوری نیا، الهام ؛ جعفری، مهرداد (۱۴۰۱). تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی.، چشم انداز حسابداری و مدیریت.، شماره ۷۱، ص ۱۰۴-۱۱۷.

ادامه

پورحسینی، امیرحسین ؛ فرید چهر، الهام ؛ اشرافی، حسین (۱۳۹۸). طراحی مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه و تاثیر آن بر تصویر ذهنی برند. و عملکرد مالی شرکت(مورد مطالعه شرکت خودروسازی زامیاد).، پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه ، شماره ۷، ص ۴۱۵-۴۳۷.

اخلاقی، علی اصغر ؛ رازدار، محمد رضا (۱۳۹۷). بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت مخابرات ایران (۳۰ شرکت مخابرات استانی)، پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، شماره ۱۱، ص ۱۹۷-۲۰۸.

عشقی، محمد ؛ عشقی، حسن (۱۳۹۹). بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۵۰، ص ۳۳-۴۷.

شفاعتی، سید محمدعلی(۱۴۰۲). معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: ۶، شماره: ۶

ابراهیمی، مریم ؛ موفق، ایرج ؛ یگانگی، سید کامران (۱۴۰۰). راهکاری برای بهبود عملکرد مالی سیستم بانکی با اولویت برون‌سپاری فرایندهای فناوری اطلاعات، اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۳۴، ص ۱۱۹-۱۲۹.

ادامه

گودرزوند چگینی، ساناز ؛ بهشتی، آرزو ؛ ارزیده، مجتبی ؛ طلایی، علیرضا ؛ هدایت نظری، فائزه (۱۳۹۸). تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد مالی با نقش واسط استراتژی نوآور، رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، شماره ۱۱، ص ۴۵۷-۴۷۸.

مهری نژاد، صفیه ؛ کاظمی دوست، مهدی (۱۴۰۲). تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»، شماره ۹، ص ۸۸۵-۸۸-۸۹۸.

امجدیان، صابر ؛ پرویزی، بهزاد ؛ محمدی، عطاالله (۱۴۰۱). ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بورسی با استفاده از متدهای مدل ساختاری تفسیری و مدل. انتخاب بهترین و بدترین.، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره ۴۴، ص ۱۱۱-۱۳۰.

کمالی وحیدی، آذرمیدخت ؛ بهبودی، امید ؛ عربشاهی، معصومه(۱۴۰۱). رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق تاکتیک‌های بازاریابی رابطه مند، اقتصاد پولی، مالی، شماره ۲۳، ص ۱۴۲-۱۶۷.

ادامه

حسینی، سید محمد(۱۴۰۱). نقش مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت های. پخش مواد غذایی و لبنی در استان خراسان رضوی.، کنکاش مدیریت و حسابداری، شماره ۵، ص ۲۶۳-۲۷۹.

رحیمی، جواد ؛ مومنی، علیرضا (۱۳۹۹). بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان. (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران).، چشم انداز حسابداری و مدیریت، شماره ۳۵، ص ۴۷-۵۹.

فخر آبادی، علی رضا ؛ موحدیان، مریم ؛ کاشه، میترا ؛ پیری، حبیب (۱۴۰۲). بررسی رابطه بین هوش مالی و عملکرد مالی کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۴۴، ص ۷۱-۸۰.

بذر کار، اردشیر ؛ حاجی محمدی، محمد (۱۳۹۸). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری. و هوش سازمانی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۲۶، ص ۷۴-۹۱.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.