مبانی نظری عملکرد سهام | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۹ آبان ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
7 صفحه
تعداد بازدید
740 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عملکرد سهام

مبانی نظری عملکرد سهام | تعداد صفحات: ۷ صفحه

مفهوم عملکرد سهام

محققان بازاریابی به داده های بزرگ محتوای تولید شده توسط کاربر به عنوان عامل عملکرد سهام نگاه می کنند. استفاده از داده‌های بزرگ تأثیرات متفاوتی بر عملکرد سهام برای شرکت‌ها دارد. نوع گزارشگری مالی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سهام شرکت ها دارد. عملکرد سهام در بین شرکت ها مهمترین گزینه مرتبط با بهبود شرکتی می باشد. احساسات مثبت مصرف کنندگان نقش مهمی در عملکرد سهام دارد. عملکرد سهام به طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد(لئو، ۲۰۲۰: ۳۰).

مشارکت شرکت ها در کاهش هدفمند فقر جنبه منحصر به فرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارد. این مسئولیت اجتماعی تعیین کننده سطح عملکرد سهام می باشد. افشای اطلاعات هدفمند کاهش فقر را بر عملکرد سهام شرکت‌ها اثرگذار است. افشا بازده سهام در مدت زمان کوتاه از گزینه های اصلی برای عملکرد سهام است. قیمت سهام شرکت‌های خصوصی نسبت به شرکت‌های دولتی واکنش قوی‌تری نسبت به افشا دارد و می تواند عملکرد سهام را تحت تاثیر قرار دهد(کیئائو و همکاران، ۲۰۲۱: ۱).

عملکرد سهام را بر اساس قیمت گذاری بررسی می کنند. بازده سهام از کلاس توزیع های مخلوط استفاده می کند. قیمت‌گذاری بی‌تفاوتی ابزار، از نرخ درونی ریسک گریزی به شمار می رود. به منظور ارزیابی عملکرد سهام از پیش بینی های مرتبط با قیمت استفاده می شود. ارزیابی عملکرد سهام بر اساس نرخ داخلی ریسک گریزی برای سرمایه گذاران ریسک گریز بیشتر از ارزیابی مبتنی قیمت سهام است(هودوشیما، ۲۰۱۹: ۳۲۷).

ادامه

بازده سهام را برای خریداران شرکت‌هایی که دارای پتنت‌های ثبت‌شده هستند براساس میزان پیش بینی قیمت سهام اندازه می گیرند. دستیابی به اهداف نوآورانه با عملکرد سهام اثر مثبتی را در بر می گیرد. اهداف نوآورانه نیز از بازدهی بالاتر برای تعریف عملکرد سهام برخوردار هستند. خریداران اهداف نوآورانه از اعلان بالاتر و بازده غیرعادی دوره موقت برخوردار هستند. سطح نوآوری خریدار می‌تواند برای عملکرد سهام به کار رود(کیم و همکاران، ۲۰۲۱: ۱۸۵).

عملکرد بازار سهام اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور بر رویکردهای اصلی سازمان اثرگذار است. عوامل بر بازارهای سهام از گزاره های مرتبط با ساختار سازمان می باشد. شاخص‌های کل بازار و شاخص‌های بخشی عملکرد سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. کارهای علمی در حوزه بازار سهام می تواند عملکرد سهام را بهبود دهد. شناسایی متغیرهای مختلف کلان اقتصادی است نیز از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد سهام می باشد.

«متغیرهای کلان اقتصادی» و «بازار سهام» یا «عملکرد بازار سهام» از گزاره های مرتبط با بهبود ساختار سهام در شرکت ها می باشد. سهام هایی که بهترین عملکرد را دارند معمولا بهتر فروش می روند و قیمت بالاتری را ارایه می دهند. نرخ بهره، مدل با تورم و مدل با تولید ناخالص داخلی می تواند از گزینه های مرتبط با عملکرد سهام باشد. بهترین عملکرد در ساختار فروش سهام زمانی رخ می دهد که بازده سهام در سطح بالاتری قرار داشته باشد(ورما و بانسال، ۲۰۲۱: ۱).

ادامه

شاخص ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص اقتصادی ریسک پذیری از گزاره های مرتبط با ساختار سهام می باشد. سرمایه گذاران ریسک گریز بیشتر به عملکرد سهام توجه می کنند. استفاده از این دو شاخص عملکرد در کنار هم می تواند، مهمترین گزینه برای بهبود عملکرد سهام باشد(هودوشیما و همکاران، ۲۰۲۰: ۱).

شاخص ارزیابی عملکرد یکی از گزینه های سرمایه گذاری است. شاخص عملکرد به طور قابل توجهی بر تغییرات بازده سهام اثرگذار است. عملکرد اساسی سهام مهمترین شاخص برای بازده سهام است. استفاده از شاخص عملکرد گزینه مهمی برای تغییرات خرید سهام است. شاخص عملکرد از گزاره های مرتبط با ساختار خرید سهام به شمار می رود(جوها و همکاران، ۲۰۲۱: ۷۶۷).

اندازه گیری عملکرد سهام به عنوان گزینه های مرتبط با بهبود پیش بینی قیمت سهام به کار می رود. استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی از گزاره های اصلی تعیین عملکرد سهام است. ریسک خاص و عملکرد سهام از مهمترین زمینه های مرتبط با پیش بینی قیمت سهام است. بر اساس ارزش بازار و ارزش دفتری به بازار می تواند عملکرد سهام را اندازه گیری کرد. بازده اضافی سهام می تواند گزینه های مرتبط با بهبود قیمت سهام را ارتقا دهد(آدزیا و سیهانا، ۲۰۲۱: ۱۱۵).

تأثیر تنوع قومیتی، مهارتی و صلاحیتی هیئت مدیره بر عملکرد سهام اثرگذار است. تنوع قومیتی، مهارتی و صلاحیتی هیئت مدیره تأثیر مثبتی بر عملکرد سهام در شرکت‌ها ندارد. حسابرسی کیفیت و سن شرکت (CA) تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد سهام دارند(ماری و همکاران، ۲۰۲۰: ۵۷).

ادامه

شرکت‌های بخش خصوصی بزرگ‌تر، سودآورتر و با نقدشوندگی بالا عملکرد سهام بهتری دارند. از نظر عملکرد سهام، عملکرد مالی و عملکرد پایدار مهمترین گزینه های پیگیری می باشد. سود هر سهم، نسبت Q توبین، بازده فروش، بازده دارایی‌ها، درآمد، کل دارایی‌ها و سرمایه بازار و بازده سهام بر عملکرد سهام اثرگذار است. ارزیابی تأثیر مالی و بازده سهام برای بررسی عملکرد سهام بسیار ضروری است.

عملکرد پایدار بر عملکرد سهام شرکت های خاص اثرگذار است(شاهیک و همکاران، ۲۰۱۸: ۲۵۶). بازار سهام به شکل نیمه قوی در تعیین عملکرد سهام کارآمد است. تصمیمات سرمایه گذاری از گزینه های اصلی برای بررسی عملکرد سهام می باشد. عملکرد سهام می تواند براساس بازده غیرعادی سهام نیز مورد توجه قرار گیرد. این عملکرد سهام در این حالت شامل گزاره های مرتبط با انتخاب بهتر عملیات فروش سهام باشد. گنجاندن اطلاعات یک شرکت در عملکرد سهام آن می تواند شانس فروش آن را در بازار سهام بیشتر نماید(سوتریسنو، ۲۰۱۹: ۳۲۸).

مکانیسم حاکمیت شرکتی خوب بر عملکرد سهام از طریق افشای گزارش پایداری اثرگذار است. مکانیسم حاکمیت شرکتی خوب مورد استفاده شرکت عملکرد سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. عملکرد سهام اندازه‌گیری شده می تواند گزینه های مرتبط با پیش بینی قیمت سهام را بهبود دهد. کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سهام دارد.

اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معنی داری بر عملکرد سهام را نشان می دهد. کمیسیونرهای مستقل، اندازه کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی از گزینه های اصلی برای تغییرات در سطح عملکرد سهام هستند. همچنین زمانی که شرکت براساس گزارش های حسابرسی به افشا اطلاعات می پردازد می توان گفت که عملکرد سهام بهبود می یابد(نواوی و همکاران، ۲۰۲۰: ۱۵۱).

ادامه

شرکت های تجاری تجاری با هدف تقویت اعتبار و اعتماد ذینفعان به تعیین مسئولیت اجتماعی پرداختند. سرمایه‌گذاران بازار سهام معمولا عملکرد سهام را می پذیرند. این عملکرد سهام از گزاره های اصلی پذیرش کارکرد در سازمان می باشد. ارتباط ارزش عملکرد سهام برای شرکت های تجاری یک گزینه اصلی برای تعیین سطح فروش سهام و پیش بینی قیمتی آن می باشد. پیامدهای متعددی برای ذینفعان داخلی و خارجی وجود دارد که این موضوع از عملکردهای اصلی برای ساختار سهام می باشد(کوریس و همکاران، ۲۰۱۹: ۱۴۴۶).

ارزش‌های فرهنگی مشترک و الگوهای بازده سهام از مهمترین راهکارهای مرتبط با بهبود عملکرد سهام می باشد. سرمایه‌گذاران در اکثر کشورها، در معرض سوگیری‌های رفتاری هستند که باعث ایجاد عملکرد سهام می شود.

تظاهرات رفتاری ویژگی های فرهنگی خاص سرمایه گذاران از مهمترین گزینه های عملکرد سهام می باشد. عملکرد بهتر سهام با ایجاد رفتارهای جمعی در بین سرمایه گذاران بهبود می یابد. سرمایه‌گذاران در فرهنگ‌های ملی مختلف به گونه‌ای متفاوت به شوک اطلاعاتی واکنش نشان می‌دهند. عملکرد سهام نقش احساسات جمعی را در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به عنوان یک شاخص در نظر می گیرد(آفگو، ۲۰۱۸: ۵۴).

مبانی نظری عملکرد سهام

دیو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران و عملکرد سهام را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران می توانند بر سطح عملکرد سهام اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند .که وقتی سطح متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر عملکرد سهام نیز وجود دارد.

لیو و ویو در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که عملکرد سهام می تواند تحت تاثیر مدیریت قیمت و عرضه اولیه  قرار گیرد. به عبارتی عملکرد سهام معمولا با تغییراتی که در متغیرهای مدیریت قیمت و عرضه اولیه ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح عملکرد سهام را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای مدیریت قیمت و عرضه اولیه را تغییر دهد.

ادامه

کائو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر عملکرد سهام از متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری می تواند در سطح عملکرد سهام تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح عملکرد سهام به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری می تواند مفید باشد.

گوش و چولهاری در سال ۲۰۲۱در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین عملکرد سهام و متغیر مدیریت تصمیم گیری یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر مدیریت تصمیم گیری دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سهام نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر مدیریت تصمیم گیری می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت عملکرد سهام اقدام نماید.

منابع

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.