مبانی نظری مسئولیت اجتماعی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3 صفحه
تعداد بازدید
676 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی | تعداد صفحات: ۳ صفحه

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها فراتر رفتن از چارچوب کمیته الزامات قانونی است که در آن قرار نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده دارند. است. به گونه ای که انتظار میرود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند.

از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیر بوده است تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند. مسئولیت اجتماعی شرکتها طریقی است که بنگاهها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی را با ارزشها، فرهنگ استراتژیها ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه میکنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.

۱

امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ،ایمنی ،محصول حقوق کارکنان پایداری محیط زیست رفتار اخلاقی و مسئولیتهای جهانی را در بر میگیرد و ذینفعان وسیعی از کارکنان مشتریان جوامع محیط زیست رقبا شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود(نادری و بهشتی، ۱۴۰۰: ۵۱).

مسئولیت پذیری اجتماعی پیش شرط ایجاد رشد و استقلال فردی است و این امکان را برای شخص فراهم میکند که به ادراک نفس و خودشناسی دست یابد در یک جامعه پیچیده افرادی که دارای استقلال فردی هستند و اهدافی را که از ساختار ذهنی آنها درباره واقعیت سرچشمه می گیرد دنبال می کنند، موفق تر از کسانی هستند که به سادگی خود را به دست شرایط و رویدادها میسپارند. مسئولیت در روابط بین والدین و ،فرزندان ،دوستان همسایگان و در میان اعضای یک گروه کاملاً مشهود است، اما تجلی واقعی آن را می توان در روابط درون گروهی و بین گروهی مشاهده کرد(تقی پور و کوچ پی ده، ۱۴۰۰: ۲).

۲

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها به یک بخش جدایی ناپذیر از حیطه کسب و کار در سرتاسر جهان تبدیل شده .است به همین جهت در سالهای اخیر با توجه به پیامدهای راهبردی و عملی آن در دنیای کسب و کار، مطالعات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته است تعریف مسئولیت اجتماعی مک کلینی (۲۰۰۸) بیان میکند که واژه مسئولیت اجتماعی شرکتها به ظهور یک جنبش اشاره دارد که هدف آن دنبال کردن عوامل محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکتها و تدوین استراتژی تجاری و حسابداری جهت افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی به گونه ای است که برای واحد تجاری، جامعه و محیط مثمر ثمر واقع شود به بیان بهتر، مسئولیت اجتماعی شرکتها یک منظومه با واژه شناسی متنوع و کاملاً مرتبط است.

که به جامعه و محیط اشاره دارد و با زبانی شفاف و پاسخگو با رویکرد اخلاقی و چند بعدی، به پارامترهایی درباره نقش اجتماعی شرکتها توجه می کند؛ و در مرکز ثقل ،آن دامنه وسیعی از ذینفعان مورد توجه بنابر این تردیدی نیست که با توجه به خصلت های پیچیده جامعه هستند. اهمیت مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتها فزونی یابد و شرکتها خودشان را جزیی از اجتماع بدانند. این امر موجب می شود شرکت ها با سرمایه گذاری در فعالیتهای مسئولیت پذیری اجتماعی به یک مزیت رقابتی دست یابند و تغییراتی در رفتار و نگرشهای سرمایه گذاران نسبت به اجتماع به وجود آورند(اسمعیلی و یعقوبی، ۱۴۰۰: ۱۰۴).

۳

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان احساس تعهد و کنشی که تک تک افراد در قالب نقش های خود به دیگری دارد در نظر گرفته میشود و میتوان آن را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی کرد. مسئولیت اجتماعی را تعهد مداوم برای رفتار به شیوه ی اخلاقی و باهدف بهبود کیفیت زندگی افراد و خانواده شان به علاوه بهبود اجتماعی و جامعه در مقیاس وسیع تر می داند. پنج نوع شهروند ،سیاسی اجتماعی، اقتصادی، جهانی و مجازی را معرفی میکند و به بازشناسی پنج نوع مسئولیت می پردازد(طالبیان درزش و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۱۲).

۴

مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل تعهدات مداوم اخلاقی از طرف آنها است که در محیط های اقتصادی رخ میدهد و کیفیت زندگی نیروی کار را بهبود می بخشد، همان طور که خدمات عمومی برای همه باید انجام گردد مبتنی بر تئوری مشروعیت و ذی نفعان، پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمان به گونه ای که منافع کلیه ذی نفعان شامل سهامداران مشتریان کارکنان سرمایه گذاران و عموم جامعه، در سیاستها و عملکرد سازمان منعکس گردد را مسئولیت اجتماعی شرکتها مینامند به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند(ژولانژاد و بخردی نسب، ۱۴۰۱: ۳۶).

مبانی

تان و چائوا (۲۰۲۲) در نظریه خود اثبات کردند که مسئولیت اجتماعی  به آموزش و تجارب یادگیری ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت آموزش و تجارب یادگیری می شود. همچنین مسئولیت اجتماعی  آموزش و تجارب یادگیری را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی آموزش و تجارب یادگیری را به دست می آورند. این متغیر به معنی تغییر در سطح آموزش و تجارب یادگیری می باشد.

همچنین این متغیر قابلیت های آموزش و تجارب یادگیری را ارتقا می دهد. مسئولیت اجتماعی  برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت آموزش و تجارب یادگیری می باشد. همچنین با این متغیر می توان آموزش و تجارب یادگیری را بهینه کرد. آموزش و تجارب یادگیری در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی مسئولیت اجتماعی  افزایش آموزش و تجارب یادگیری می باشد.

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در مطالعه واتامانیسکو و همکاران(۲۰۲۱)

واتامانیسکو و همکاران(۲۰۲۱) اثبات کردند که مسئولیت اجتماعی  به یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع باشد. یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع در این حالت گزینه مهم مسئولیت اجتماعی  می باشد. گزینه یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع می تواند در نهایت سبب کیفیت مسئولیت اجتماعی  گردد.

شرکتی که بتواند به یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع در سازمان کمک می کند. این سیستم های یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها یادگیری و همچنین تعهد به اجتماع را به همراه خواهند داشت.

ادامه

باراسکویتی و استریمیکینی (۲۰۲۱) به بررسی توسعه مسئولیت اجتماعی  در کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که مسئولیت اجتماعی  معمولا سبب توسعه کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم می شود. همچنین مسئولیت اجتماعی  گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم می باشد.

شرکت هایی که محصول مسئولیت اجتماعی ی دارند، معمولا سطح بالاتری از کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم را ارایه می دهند. این مطالعه نشان داد که جنبه های کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم می تواند بر گزینه های مسئولیت اجتماعی  اثرگذار باشد. این گزینه های مسئولیت اجتماعی  معمولا از جنبه های کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، کارایی مالی و دستیابی به مفاهیم می باشد. هر چه ارزش کل مسئولیت اجتماعی  بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.