مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی|مقالات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۵ فروردین ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
11
دسته بندی
تعداد بازدید
466 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

 کیفیت خدمات اینترنتی

مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی| مطالعات ISI ، تعداد صفحات۱۱

 کیفیت خدمات اینترنتی

(مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی سالهای مختلف:)

لی و همکاران ( ۲۰۱۵ ).استدلال کردند که زمانی می توان کیفیت خدمات اینترنتی را بهبود داد که به متغیرهای کیفیت تجربه،. تخمین و تجزیه و تحلیل توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای کیفیت تجربه، تخمین و تجزیه و تحلیل توجه می کند،. معمولا سطح کیفیت خدمات اینترنتی دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای کیفیت تجربه، تخمین و تجزیه و تحلیل مثبت باشد. معمولا سطح کیفیت خدمات اینترنتی بهبود می یابد.

کواچ و همکاران (۲۰۱۶ ). در نظریه خود اثبات کردند که کیفیت خدمات اینترنتی می تواند. تحت تاثیر وفاداری نگرشی، نیات رفتاری و ارائه دهنده خدمات و الگوی استفاده قرار گیرد. به عبارتی کیفیت خدمات اینترنتی  معمولا با تغییراتی که در متغیرهای وفاداری نگرشی،. نیات رفتاری و ارائه دهنده خدمات و الگوی استفاده ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشد. سطح کیفیت خدمات اینترنتی را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای وفاداری نگرشی،. نیات رفتاری و ارائه دهنده خدمات و الگوی استفاده را تغییر دهد.

کیورشی و همکاران( ۲۰۲۰). در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و کیفیت خدمات اینترنتی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای انعطاف پذیری و مقیاس پذیری می توانند. بر سطح کیفیت خدمات اینترنتی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای انعطاف پذیری و مقیاس پذیری دچار تغییر شود،. احتمال تغییر در سطح متغیر کیفیت خدمات اینترنتی نیز وجود دارد.

سال ۲۰۲۱

وانگ و همکاران (۲۰۲۱). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای همکاری تولید و داده کاوی می تواند. بر تغییر در سطح کیفیت خدمات اینترنتی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای همکاری تولید و داده کاوی دچار بهبود شود،. این انتظار وجود دارد که متغیر کیفیت خدمات اینترنتی نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های همکاری تولید و داده کاوی با متغیر کیفیت خدمات اینترنتی همسو و همجهت باشد. می توان انتظار داشت که سطح متغیر کیفیت خدمات اینترنتی با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

ویو و همکاران (۲۰۲۱). متغیرهای استانداردها، انتقال انرژی، دیجیتالی شدن و عدم تمرکز را در ارتباط با کیفیت خدمات اینترنتی مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای استانداردها، انتقال انرژی، دیجیتالی شدن و عدم تمرکز معمولا می توانند. بر سطح کیفیت خدمات اینترنتی اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح استانداردها، انتقال انرژی، دیجیتالی شدن و عدم تمرکز می توان انتظار داشت. که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که کیفیت خدمات اینترنتی در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای استانداردها، انتقال انرژی، دیجیتالی شدن و عدم تمرکز می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی سال ۲۰۲۲

نیو و همکاران (۲۰۲۲). در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر کیفیت خدمات اینترنتی از متغیرهای تولید هوشمند و بستر اینترنت صنعتی تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای تولید هوشمند و بستر اینترنت صنعتی می تواند. در سطح کیفیت خدمات اینترنتی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح کیفیت خدمات اینترنتی به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیرهای تولید هوشمند و بستر اینترنت صنعتی می تواند مفید باشد.

ابی باکر و همکاران (۲۰۲۲). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای رمزنگاری، بومی سازی، عدم انکار، ارائه خدمات، پشتیبانی و کیفیت خدمات اینترنتی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر کیفیت خدمات اینترنتی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای رمزنگاری،. بومی سازی، عدم انکار، ارائه خدمات و پشتیبانی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای رمزنگاری، بومی سازی، عدم انکار، ارائه خدمات و پشتیبانی در سازمان هم جهت با کیفیت خدمات اینترنتی باشند،. می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات اینترنتی نیز بهبود یابد. و با کاهش سطح آنها سطح متغیر کیفیت خدمات اینترنتی کاهش یابد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.