مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
ورد قابل تغییر
3
18 بازدید
۹,۰۰۰ تومان
خرید

مفهوم بازاریابی اینترنتی

مفهوم بازاریابی اینترنتی| تعداد صفحات ۳

تعریف بازاریابی اینترنتی

(مفهوم بازاریابی اینترنتی ) : واژه¬هایی مانند بازاریابی اینترنتی ،بازاریابی وبی،بازاریابی الکترونیکی وبازاریابی شبکه به وفور در ادبیات تجارت الکترونیک مشاهده می شود. و آنها اغلب معادل یکدیگر به کارمی روند. بازاریابی اینترنتی عبارت است. از ایجاد وحفظ روابط با مشتریان از طریـق فعالیـت هـای بـه هنگـام بـرای تسهیل مبادله،محصولات و خدمات به طوری که اهداف طرفین معامله را برآورده کنـد. درتعریفی دیگر،بازاریابی اینترنتی،رسیدن بـه اهـداف بازاریـابی از طریق استفاده از فناوری ارتباطات الکترونیکی است.

مفهوم بازاریابی اینترنتی به توانایی سازمان دراستفاده از اینترنت و سایر فنـاوری هـای اطلاعـاتی. بـرای تسـهیل ارتباط با مشتریان اشاره می¬کند.این تعاملات موجب دسـتیابی مشـتریان بـه اطلاعـات  ومنـابع سازمان می شود وبه طورهمزمان سازمان نیز به اطلاعات مشتریان دست می یابـد. فنـاوری هـای بازاریابی اینترنتی فراتر از تبلیغات اینترنتی است. و فعالیت تمام هـای مـدیریت روابـط مشـتریان، فعالیت های فروش،خدمات پس از فروش و تحقیقات بازاریابی را در برمیگیرد.

ادامه

مفهوم بازاریابی اینترنتـی می تواند از دو طریق ارزش خلق کند:. با اول برقراری ارتباط نزدیـک بـا فراینـدهای کسـب وکـار شرکت،دوم ایجاد با امکان دسترسی مستقیم مشتریان به منابع شرکت. بنابراین قابل ذکر است که بازاریابی اینترنتی مزایای مختلفی دارد؛. مانند بازار جهان شمول،کارآمـد درمقایسـه بـا سـایر کانال های بازاریابی،فرصت خدمات جدیـد بر اسـاس فنـاوری اینترنـت،صـرفه جـویی درزمـان، صرفه جویی درهزینه،امکان برقراری رابطهتعاملی و ادامه دار بـا مشـتری،سـهولت درانتخـاب، امکان استفاده از متن و صوت و تصاویر متحرک،ارائه حجم بالایی از اطلاعات مفید،مطلع شدن از فرصتهای جدید،به روز بودن(مانیان و رونقی ، ۱۳۹۴: ۹۰۳).

مفهوم بازاریابی اینترنتی تمرکز کلیه فعالیت ها در جهت انطباق و توسعه راهبردهای بازاریابی در فضای مجازی شامل وب سایت، شبکه های اجتماعی و سایر منابع آنلاین است. بازاریابی اینترنتی شامل اجزای بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم و به کارگیری سایر فناوری ها جهت ارتباط کسب وکار با مشتریان می شود. پیاده سازی موفق برنامه­های بازاریابی مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد. بازاریابی اینترنتی می تواند یک راه اثربخش جهت دستیابی به برخی اهداف مانند آگاهی از برند و ارتباطات باشد. (مانیان و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۳۶).

توانمندی های این بازاریابی

اینترنت فرصت های جدیدی برای ترویج محصولات و خدمات و تولید درآمد ارائه کرده است و شرکتهای کوچک و بزرگ، سعی می کنند با ایجاد وب سایت، از فرصتها استفاده کنند . در شرایط کسب و کار امروز، بازاریابی اینترنتی به بخش مهمی از فعالیتهای بازاریابی پیرامون هر نام تجاری تبدیل شده است. با ظهور سازمان های مجازی نیز بازاریابی اینترنتی به نیازی اساسی برای امکان حرکت و تداوم توسعه تبدیل شده است.

بازاریابی اینترنتی، استفاده از فناوری اطلاعات در ایجاد و برقراری ارتباط ارزش آفرینی و مدیریت روابط مشتریان است . به عبارت دیگر، بازاریابی اینترنتی به دلیل فراهم کردن ارتباط آسان سازمان با سازمان های دیگر و مصرف کنندگان باعث افزایش سهم بازار یک محصول یا خدمت در بازار می گردد. درواقع بازاریابی اینترنتی تمام فعالیتهای مدیریت روابط مشتریان، فعالیت های فروش، خدمات پس از فروش و تحقیقات بازاریابی را در برمی گیرد. قابلیت بازاریابی اینترنتی به توانایی سازمان در استفاده از اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی برای تسهیل ارتباط با مشتریان اشاره می کند.

این تعاملات موجب دستیابی مشتریان به اطلاعات و منابع سازمان می شود و به طور هم زمان سازمان نیز به اطلاعات مشتریان دست می یابد . علاوه براین، قابلیت بازاریابی اینترنتی به طور غیرمستقیم به رشد بازار بین المللی منجر می شود. به طور کلی، قابلیت های بازاریابی اینترنتی، توانایی شرکت را برای تولید سایر قابلیت های داخلی در داخل سازمان افزایش می دهد که به نوبه خود دارای تأثیر مثبتی بر رشد بازاریابی بین المللی شرکت هست. درواقع توانمندی های بازاریابی اینترنتی دسترسی سریع به اطلاعات بازار در سراسر جهان را فراهم می کند که این موضوع منجر به تصمیم گیری بهتر می شود و توسعه روابط داخلی و خارجی یک شرکت را تسهیل می کند و منجر به بهبود عملکرد بین المللی صادرکنندگان می شود(جعفری تیتکانلو و اصغرزاده،۱۳۹۹: ۶۸).

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.