مفهوم کمال گرایی | مبانی نظری مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۷ فروردین ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
8 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
722 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

 ششسمفهوم کمال گرایی

 مفهوم کمال گرایی | تعداد صفحات : ۱۰ صفحه-با احتساب منابع ۱۳

واژه کمال مفهومی نسبی دارد ،بنابراین میتوان گفت که همه انسانها به نحوی کمال گرایند در هر صورت کمال به حالت مطلوبی اطلاق می شود کمال گرایی به منزله یک واژه می تواند به مفاهیم گوناگونی دلالت کند که برخی از آنها حاکی از ویژگی ای مثبت و برخی دیگر منفی است(علی نیا، ۱۳۹۸: ۶).

کمال گرایی با نگاه ژرف به انسان و کمال او سعی دارد. سعادت نهایی انسان و کمال او را با تکیه بر ذات انسان تبیین نماید. کمال حقیقی انسان آخرین مرتبه وجودی و عالیترین کمالی است. که استعداد یافتن آن را دارد و کمالات دیگر مقدمه آن هستند. و مطلوب اصیل انسان همان کمال حقیقی است. کمال گرایی در مبانی دینی و فلسفی به عنوان یک ارزش دانسته شده. که باعث رشد انسان خواهد شد. دستیابی به کمال از طریق قطع محبت و تعلق به دنیا و نیز عمق بخشی به معرفت خدا میسر خواهد بود(موسوی و همکاران، ۱۴۰۰: ۳۱۲).

کمال گرایی عمدتاً دارای دو جنبه کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه فرض شده است و جامعه مدار کمال گرایی تمایز قائل شده اند. برخی محققان بین دو جنبه خودمدار کمال گرایان جامعه مدار معتقدند. که دیگران از آنها انتظار کامل بودن دارند. و در مقایسه با کمال گرایان خود مداری که استانداردهای عالی برای خود وضع میکنند. اهمال کاری کمال گرایان خودمدار کمتر احتمال دارد. دست به اهمال کاری بزنند بیشتری نشان میدهند. زیرا پیشرفت محور و دارای اعتماد به نفس بوده و با جدیت اهدافی را که برای خود تعیین کرده اند پیگیری میکنند.(حق محمدی شراهی، ۱۴۰۰: ۹۱).

ادامه

کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی چندوجهی به تمایل به انجام تمام و کمال امور اطلاق میشود این ویژگی شخصیتی تأثیر به سزایی در یادگیری افراد به صورت عام و یادگیری زبان انگلیسی به صورت خاص دارد تحقیقات اولیه مربوط به کمال گرایی از آن به عنوان یک ویژگی فردی منفی یاد میکردند؛ ویژگی فردی ای که تنها ابعاد منفی داشته و تأثیرات مخرب به جا می گذارد. اما امروزه در تحقیقات روانشناسی ،تربیتی کمال گرایی دیگر یک سازه تک بعدی منفی نیست . در مفهوم جدید کمال گرایی به سه نوع تیپ شخصیتی مجزا تقسیم می شود: کمال گرایی سازگار، کمال گرایی ناسازگار و غیر کمال گرا(رزمی و جباری،۱۴۰۰: ۱۲۶).

افراد کمال گرای سازگار، معمولاً از خودکارآمدی بالایی برخوردار هستند و در استفاده از راهبردهای ،شناختی بهتر عمل میکنند .همچنین این افراد همواره در تلاش اند از انجام خطاها در امور میری باشند؛ استانداردها و سطح انتظارات بالایی از خود دارند و همواره در تلاش اند تا کارهای محوله را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. در سوی دیگر افراد کمال گرای ناسازگار همانند کمال گرای سازگار توقع انجام امور به بهترین شکل را دارند با این تفاوت که به صورتی بیمارگونه از خطاهای خود به شدت مشوش میشوند؛.

۱

ارزیابی منفی ای از عملکرد خود دارند، حتی اگر کارها را بهتر از دیگران انجام دهند. این افراد همواره در انجام امور دچار تردید هستند و گـاهـی بـه خـاطر چنین تردیدی از مواجهـه بـا کارهـا هراس دارند و آنها را به تعویق می اندازند. غیر کمال گراها افرادی هستند که ویژگیهای ذکر شده برای دو نوع کمال گرایی دیگر را ندارند. این افراد اصراری به انجام دقیق و کامل امور ندارند اساساً اهمیت زیادی به اینکه در کارها دچار خطا شوند نمی دهند؛ نظم فردی زیادی ندارند و معمولاً سطح بالایی از انجام کارها را به خود تحمیل نمی کنند(رزمی و جباری،۱۴۰۰: ۱۲۶).

ادامه

کمال گرایی دو بعد مثبت و منفی است. کمال گرایی مثبت جهت نیل به برتری و کمال و در راستای رسیدن به پیامدهای مطلوب تلاش مینماید. و با احساس پیشرفت و کمال رضایت مندی و سلامت روانی رابطه دارد. در حالی که کمال گرایی منفی انتظارات غیر واقع بینانه ای از عملکرد خویش دارد. و با احساس شکست مقابله تا کارآمد در برابر استرس و عدم پذیرش خود و دیگران همبسته است. و در نهایت هر دو بعد کمال گرایی ویژگی های شخصیتی همبستگی دارد.

سازه کمال گرایی در دهههای اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته و هر کدام به مقتضای دیدگاه خود از آن تعزیت متفاوتی ارائه داده اند با این وجود اکثر محققان بر این توافق دارند که معیارهای بالا برای عملکرد مفهوم اساسی کمال گرایی است. فرهنگ و بستر کمال گرایی را عقیده و باوری میداند که اصلاح آرمانی منش و ،اخلاقی هدف اصلی تنقش های اخلاقی است یا کمال گرایی در حکمت الهی به این معنی است که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر است(خدادادی، ۱۴۰۰: ۷).

کمال گرایی مثبت به رفتار افرادی اشاره دارد که از نزدیکی به اهداف رضایت داشته، برای نیل به استانداردهای بالای قابل وصول تلاش میکنند در حالی که کمال گرایی منفی به رفتار افرادی اشاره دارد که برای رسیدن به استانداردهای بالا و غیر واقع بینانه تلاش میکنند و نسبت به عملکرد خود رفتارهای انتقادی و ارزشیابی گرایانه ای دارند (نوروزی و مرضیه، ۱۳۹۹: ۱۶۰).

ادامه

کمال گرایی را واجد جنبه های مثبت و منفی می داند و آن را معادل کمال گرایی بهنجار می داند. کمال گرایی میتواند به صورت مثبت یا منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر داشته باشد. در واقع کمال گرایان بر این باور هستند که باید به معیارهای بسیار بالا دست یابند و هیچ شکست و اشتباهی را نمی پذیرند. کمال گرایی یک ویژگی شخصیتی است که با وضع کردن استانداردهای بسیار بالا برای عملکرد، ارزیابی از خود به صورت انتقادی ارزیابی افراد خانواده به صورت ،انتقادی نگرانی درباره اشتباهات و ارزیابی دیگر مردم به صورت انتقادی تعریف شده است.

اگر کمال گرایی را مانند یک سکه فرض کنیم در این صورت یک روی آن کسب موفقیت و نیل به هدف و روی دیگر آن ترس از شکست یا سرزنش افراد یا دیگر پیامدهای اجتماعی مربوط به شکست بی تردید کمال گرایی یکی از ویژگیهای شخصیتی میباشد که میتواند هم سازنده مفید مثبت است. باشد هم نوروتیک کر کنش نابهنجار منفی به عبارت دیگر کمال گرایی مثبت منفی در برگیرنده آثار متفاوتی بر شخصیت کارآمدی افراد هستند. وقتی کمال گرایی به صورت ناسالم نابهنجار باشد میتواند زمینه ساز اختلالاتی چون وسواس افسردگی بی اشتهایی عصبی اختلالات شخصیت اختلالات اضطرابی اضطراب اجتماعی و… شود.

ادامه

کمال گرایی یکی از رایج ترین خصوصیات در میان دانشجویان با استعداد است. کمال گرایی با بسیاری از ویژگیهای دیگر دانشجویان تیزهوش مانند انگیزه موفقیت و خودکارآمدی مرتبط است رابطه دارد مستعد است. در حوزه های علمی ،اعتقادی اجتماعی و شخصی با سطح انتظارات بالا و کمال گرایی دانش آموزان مستعد کمال گرایی یک رفتار متداول و عادی در بین افراد به طور کلی کمال گرایی به عنوان تمایل به تعیین استانداردهای بیش از حد بالا تعریف میشود ارزیابی دقیق عملکرد که در آن فقط موفقیت همه چیز است و نتیجه ای به عنوان شکست وجود ندارد کمال گرایی با تلاش واقع بینانه برای ایستادن در سطح بالا و بدون ناسازگاری روانشناختی یا پریشانی همراه است در حالی که کمال گرایی عمدتاً به وسیله نگرانیهای ارزیابی ناسالم تردیدهای مکرر در مورد اقدامات مرتبط و اجتناب از اشتباهات تهدید می شود(سادات طباطبایی و مومنی مهمویی، ۱۳۹۹: ۱۱۱).

ادامه

هالندر (۱۹۷۸) محیط پیرامون خود به صورت قانون همه یا هیچ میداند که در برگیرنده یافته های ممکن، موفقیت ها یا شکستهای کامل وی است با وجود اینکه این متغیر به صورت گسترده ای توجه روان شناسان را به سوی خود کشانده است ولی همچنان به عنوان پدیدهای تقریباً ناشناخته و ناسازگار تعریف شده است. اضطراب عملکرد زبان دوم و یا اضطراب زبان خارجی کمال گرایی را نشان دهندۀ گرایش و علاقه فرد به درک اغلب با کمال گرایی به عنوان یکی از عوامل شخصیتی فراگیر مرتبط است فشارها و تنش غیر قابل اجتناب بوده است(زعفرانی و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۵۹).

ادامه

کمال گرایی انتظارات و رفتار فرد را در محیط های مختلف متأثر می سازد. فردی که کمال گراست مجموعه ای از رفتارها و افکارها دارد که وی را به سمت تلاش برای بی نقص بودن و داشتن معیارهای بسیار افراطی عمل سوق میدهد در ضمن چنین افرادی تمایل زیادی دارند که به خاطر نرسیدن به پیامدهای کامل خود را سرزنش کنند. کمال گرایی تلاش وسواسی یا افراطی برای کمال و تحقق امور است.

کمال گرایی یک استعداد شخصیتی چندوجهی است که با تلاش برای بی نقص بودن و تحقق بالاترین استانداردهای عملکردی و ارزشیابی انتقادی آشکار از عملکرد شخصی مشخص می شود. اگرچه منابع مختلف تأکید دارند که کمال گرایی ماهیتی چند بعدی دارد و بین کمال گرایی انطباقی و غیر انطباقی تمیز قائل شده اند اما تلاش نیز میکنند تا کمال گرایی را به عنوان یک سائق بنیادی ضروری برای موفقیت معرفی کنند. با این حال وقتی کمال گرایی به عنوان پیشایند حرکت به سمت موفقیت قلمداد شود ویژگیهای آسیب شناختی آن نیز در قالب کمال گرایی غیر انطباقی ظهور میکند که شاخصه ی آن نیز داشتن استانداردهای فوق العاده غیر منعطف علیرغم هر نوع شرایط بیرونی است(قربان پور لفمجانی، ۱۴۰۰: ۱۲۵).

ادامه

کمال گرایی به منزله تعیین معیارهای بسیار بالا برای عملکرد و تلاش زیاد برای رسیدن به آنهاست. که با خودارزشیابی انتقادی افراطی و حساسیت زیاد به اشتباهات همراه است. از آنجا که پژوهشهای اولیه در زمینۀ کمال گرایی از روان درمانی و روان کاوی سرچشمه میگیرد. دیدگاه های سنتی به کمال گرایی آن را به عنوان. یک پدیدۀ شخصیتی ناسالم و ناکارآمد در نظر میگیرند.

هر دو بعد کمالگرایی مثبت و منفی دارای سطوح بالایی از تلاشهای کمال گرایانه هستند اما افراد با کمال گرایی منفی برعکس کمال گرایان مثبت سطوح بالاتری از نگرانیها را دارند، به طور کلی کمال گرایان مثبت انعطاف پذیرترند و هر چند به هدف خود دست پیدا نکنند، محدودیتهای خود را میپذیرند و از تلاش خود لذت میبرند در مقابل افراد با کمال گرایی منفی انعطاف ناپذیرند؛ همواره تحت تأثیر ترس و نگرانی ناشی از شکست قرار میگیرند و احساس بی ارزشی میکنند و در مسیر پیشرفت دچار هیجانات منفی میشوند و پس از هر دو شرایط موفقیت و شکست عدم رضایت از خود نشان میدهند(غرایاق زندی و همکاران، ۱۳۹۸: ۳۹۸).

ادامه

آثار کمال گرایی. به عنوان یک ویژگی شخصیتی با استانداردهای به شدت.، بالا وسواس گونه و همراه با خود انتقادی شدید. همیشه افراد یک سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. این ویژگی رایجی محسوب میشود. و احتمال آنکه خود شما هم مدیری با این خصوصیت را از نزدیک بشناسید. کم نیست یا همکاری که شدیداً مواظب است. اشتباهی از او سر نزند، یک هم تیمی که به دنبال عملکرد ضعیف تیم به شدت خود را مورد سرزنش قرار می،دهد.

و یا کودکی که به خاطر انجام ندادن تکالیف مدرسه اش در موعد مقرر به شدت غصه میخورد و بیقراری می.کند همه ی اینها از مشخصه های شخصیت کمال گرا هستند. روانشناسان به تازگی پژوهشی انجام دادهاند که نشان میدهد کمال گرایی با فرسودگی ارتباط تنگاتنگی دارد. فرسودگی سندرومی است که با استرس مزمن در ارتباط است و به شکل خستگی مفرط دستیابی به نتایج کمتر و در نهایت از هم گسیختگی خود را نشان می دهد(برآبادی چهارطاقی، ۱۳۹۸: ۸۴).

در کمال گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت فرسا لذت میبرند. و ضمن تأکید بر معیارهای سطح بالای عملکردی میتوانند محدودیتهای شخصی و اجتماعی را بپذیرند. در مقابل کمال گرایان نابهنجار با ترس از شکست برانگیخته میشوند. و به دلیل انتظارات غیر واقع گرایانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهند شد. کمال گرایی تمایل پایدار فرد در برآورده ساختن انتظارات خود و دیگران است.، البته با کیفیتی برتر و بهتر از آن چه موقعیت اقتضاء میکند.، کمال گرایی را بر حسب کنشوریهایی که ایجاد میکند. به دو دسته کمال گرایی بهنجار و نابهنجار تقسیم کرده است.

ادامه

وی با تمایز قائل شدن بین کمال گرایی بهنجار و نوروتیک معتقد است که کمال گرای بهنجار از تلاش و رقابت برای برتری و کمال لذت میبرد و در عین حال محدودیتهای شخصی را به رسمیت میشناسد اما کمال گرای نوروتیک به علت انتظارات غیر واقع بینانه هرگز از عملکرد خود خوشنود نخواهد شد و از منظر خودش هرگز کاری را خوب انجام نمیدهد که بتواند از آن احساس لذت ببرد.

این افراد ناشکیبا و خود انتقاد گرند. اما در کمال گرایی بهنجار اشخاص به کارهای سخت رو آورده. و با هدف ،موفقیت برانگیخته شده و ضمن تأکید بر معیارهای سطح بالای عملکردی میتوانند. واقعیت های بیرونی را درک کرده و محدودیتها را بپذیرند. ولی کمال گرایان نابهنجار با ترس از شکست برانگیخته شده. و در نتیجه در خصوص دستیابی به اهداف سطح بالا و غیر واقع بینانه دائماً نگران هستند.، یافته های پژوهشها نشانگر این است که علاوه بر رابطه کمال گرایی با پیشرفت و عملکرد. این متغیر با اهداف پیشرفت نیز همبسته بوده. و و پیش بین معنی دار اهداف است.(سرگزی و دوستی مقدم، ۱۳۹۸: ۲۵).

ادامه

کمالگرایی یکی از ویژگیهای شخصیتی است و نقش مهمی در علت شناسی و استمرار آسیب شناسی های روانی ایفا میکند، در طول دو دهه گذشته تحقیق در مورد کمال گرایی روند روبه رشدی داشته است. در مفهوم سازیهای اولیه کمال گرایی دیدگاهی تک بعدی و آسیب شناسانه به آن وجود داشت.

ولی برای کمال گرایی دو نوع عنوان کردند نوع اول، بهنجار و سالم از کمال گرایی که آن را کمال گرایی مثبت نامیدند و یک شکل ناسازگار و آسیب شناسانه از کمال گرایی که آن را کمال گرایی منفی نامیدند. کمال گرایان سالم یا مثبت افرادی هستند که سطوح بالایی از کوششهای کمال گرایانه را با سطح کمی از نگرانی های کمال گرایانه نشان می دهند و در مقابل کمال گرایان ناسالم یا منفی افرادی با سطوح بالای کوششهای کمال گرایانه و نگرانی های سطح بالای کمال گرایانه هستند.

و افراد غیر کمالگرا دارای سطح کمی از کوششهای کمال گرایانه و سطح نامشخصی از نگرانی های کمال گرایانه هستند. کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست که تأثیرات روانی و رفتاری مثبت و منفی در بین ورزشکاران به ویژه ورزشکاران رقابتی دارد. یکی از متغیرهایی که با عملکرد ورزشی ارتباط دارد کمال گرایی است.

ادامه

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها است. که با خود ارزشیابیهای انتقادی از عملکرد شخصی همراه می باشد. کمال گراهای ناسازگار به شدت از شکست اجتناب می ورزند. و در مقابل انتقاد دیگران آسیب پذیرند چنین افرادی فعالیتها و روابط اجتماعی را تهدید کننده و تحمیلی تلقی می شود.(ملازم و همکاران، ۱۴۰۱: ۱۰۸).

کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیبزایی است که مشکلات بسیاری را برای کودکان و بزرگسالان و خصوصاً در ارتباط زناشویی ایجاد می.کند کمال گرایی از ویژگیهای روان شناختی است و منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها است برخورداری زوجین از کمال گرایی و عزت نفس بهینه که متناسب با توانمندیهای فردیشان باشد میتواند در روابط بین فردی و زناشویی افراد آثار مطلوبی داشته باشد(درتاج رابری و امیرتیموری، ۱۴۰۱: ۹۶۴).

مبانی نظری کمال گرایی

سابتریکا و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که کمال گرایی خود مدار رابطه طولی بین پیشرفت تحصیلی و تعهد تحصیلی ایجاد می کند. همچنین کمال گرایی می تواند تعهد آموزشی را ایجاد نماید. کمال گرایی می تواند همچنین به پیشرفت تحصیلی منجر شود. پیوند مستقیم مثبت بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. همچنین کمال گرایی می تواند یک انگاره عمیق در آموزش ایجاد نماید و بر روی هویت فردی افراد اثرگذار باشد. پیشرفت تحصیلی بالاتر منجر به کاهش در بازنگری آموزشی تعهد می شود که اثر مثبتی بر کمال گرایی دارد. بازنگری آموزشی تعهد و کاهش پیشرفت تحصیلی می تواند از گزاره های صلی برای اثرپذیری از کمال گرایی باشد. در مجموع کمال گرایی می تواند به کاهش پیشرفت تحصیلی منجر شود.

مفهوم کمال گرایی

گالوی و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند کمال گرایی می تواند بر سطح اضطراب اثرگذار است. همچنین کمال گرایی می توانند از گزاره های اثرگذار بر اختلالات باشد. سطوح بالایی کمال گرایی می تواند به سطوح پایین تر اضطراب منجر شود. کمال گرایی در این سطح خود را کاهش می دهد. اندازه‌های اثر متوسط یا بزرگ در معیارهای کمال‌گرایی سبب تغییر در اضطراب اثرگذار می باشد.

استانداردهای شخصی در این زمینه بسیار مهم است. این استانداردهای شخصی می تواند از گزاره های اصلی برای کمال گرایی باشد. کمال گرایی می تواند به بهبود استانداردهای شخصی منجر شود. کمال گرایی بالینی می تواند به کاهش افسردگی منجر شود. یک اثر کوچک تا متوسط بر اضطراب توسط کمال گرایی مورد تایید قرار می گیرد. به عبارتی کمال گرایی و علائم افسردگی، اضطراب و اختلالات ارتباط معنی داری می باشد. کمال گرایی با سایر درمان های روانشناختی ارتباط دارد.

مفهوم کمال گرایی

اسمیت و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که خودارزشمندی احتمالی با کمال گرایی در ارتباط است. مدل یادگیری اجتماعی می تواند از گزاره های کمال گرایی در ارتباط باشد. تمایلات کمال‌گرایانه والدین می تواند بر روی خود ارزشمندی احتمالی اثرگذار باشد. انتظارات اجتماعی و مدل های یادگیری اجتماعی از گزینه های کمال گرایی می باشد.

این موضوع نشان می دهد که خود ارزشمندی احتمالی می تواند به کمال گرایی منجر شود. کمال گرایی در این حالت رویکرد مهمی در خصوص ایجاد انتظارات اجتماعی می باشد. مدل انتظارات اجتماعی می تواند تحت تاثیر کمال گرایی قرار گیرد. انتظارات والدین و انتقاد والدین کمال گرا از گزاره های اصلی برای خود ارزشمندی می باشد و می تواند یک گزینه مناسب برای کمال گرایی باشد. در نهایت می توان بیان داشت که کمال گرایی می تواند به خود ارزشمندی منجر شود.

مک کامب و میلز (۲۰۲۲) اثبات کردند که  تاثیر رسانه ها می تواند بر روی کمال گرایی اثرگذار باشد. رسانه ها با ایجاد فرهنگ سازی شناختی می توانند کمال گرایی را تحت تاثیر قرار دهند. مقایسه اجتماعی اجباری از گزینه های مطرح برای کمال گرایی می باشد. کمال‌گرایی ظاهری جز مهمی از کمال گرایی می باشد. این کمال گرایی از گزینه های اصلی برای ایجاد ارتباطات و بهبود روانشناختی می باشد. مقایسه با تصاویر ایده آل بدن منجر به نارضایتی بیشتر از وزن می شود. فرهنگ سازی در این حالت یک گزینه مهم برای بهبود کمال گرایی می باشد. وزن و ظاهر و رضایت کمتری از بدن که در رسانه ها مطرح می شود می تواند گزینه مناسبی برای کمال گرایی باشد. تناسب اندام یا کنترل، نارضایتی از وزن می تواند بر سطح کمال گرایی اثرگذار باشد.

مفهوم کمال گرایی

فابیو و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که مقیاس سه کمال گرایی بزرگ- فرم کوتاه از گزینه های مطرح برای خودانگیزشی می باشد. در این حالت کمال گرایی سفت و سخت، خود انتقادی و خودشیفته بسیار ضروری است. ثبات و دقت نیز برای اطمینان از قابل اعتماد بودن و پایایی از مهمترین گزینه های مرتبط با کمال گرایی می باشد.

بالاترین مرکزیت و عملکرد برای کمال گرایی به بهبود و تایید هویت فردی می باشد. کمال‌گرایی سفت و سخت می تواند از گزینه های مرتبط با بهبود هویت فردی باشد. رویکرد شبکه ای می تواند قلمرو امیدوارکننده ای برای درک روابط بین کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی ارائه دهد. کمال گرایی دارای عملکردی مهم در خصوص انگیزه های مطرح برای بهبود عملیات فردی می باشد. کمال‌گرایی و ویژگی‌های شخصیتی با یکدیگر ارتباط مثبت دارد و همبسته هستند.

مفهوم کمال گرایی

هولیز و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که اندازه اثر بزرگ در معیارهای کمال گرایی بسیار ضروری است. در این حالت استانداردهای شخصی و نگرانی در مورد اشتباهات از موضوعات مطرح برای کمال گرایی می باشد. کمال گرایی بر روی تفکر دوگانه اثرگذار است. کاهش اندازه اثر متوسط در افسردگی می تواند تحت تاثیر کمال گرایی قرار گیرد. شرکت کنندگان در گروه درمان به طور قابل توجهی کمتر از گروه کنترل تحت تاثیر کمال گرایی قرار می گیرد. معیارهای کمال گرایی بر روی اختلالات روانی اثرگذار است و می تواند سطح اختلالات روانی اثرگذار باشد و آن را کاهش دهد.

لین و مونکس(۲۰۲۲) اثبات کردند که کمال گرایی در زمینه های دانشگاهی نسبتاً کمیاب است. رویکرد شخص محور برای بررسی ارتباط بین نیمرخ کمال گرایی و شاخص های تحصیلی وجود دارد. انگیزه، رفتار و احساسات می تواند از گزینه های مطرح برای کمال گرایی باشد. بررسی تفاوت های جنسیتی یا نژادی/قومی در پروفایل های کمال گرایی وجود دارد. گروه‌های کمال‌گرا و غیرکمال‌گرا الگوهای پیچیده‌تری را در میان شاخص‌های تحصیلی نشان دادند. رویکردهای شخص محور و گنجاندن چندین شاخص تحصیلی می تواند بر روی کمال گرایی اثرگذار باشد. بهترین شاخص های تحصیلی می تواند از گزاره های کمال گرایی باشد.

منابع

 

در فایل قابل خرید

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.