پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان | مقالات علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۸ آبان ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
4 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
878 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان

پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان| ۴صفحه

پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان

عسگری و همکاران  (۱۳۸۶) مطالعه ای تحت عنوان رابطه بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان. و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی رابطهء متغیرهای شادکامی،خودشکوفایی،سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در بین (۱۸۵ پسر و ۱۸۸ دختر). دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات‌ مرکز اهواز بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای شادکامی و دوگانگی جنسی،بین شادکامی و خودشکوفایی،بین شادکامی و سلامت روان،بین خودشکوفایی و سلامت روان روابط معناداری. به دست آمد(p>0/001)ولی بین عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی،بین شادکامی با عملکرد تحصیلی ،خودشکوفایی با عملکرد تحصیلی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی. رابطه معناداری مشاهده نگردید(p>0/001)در ضمن روابط بین متغیرها با توجه به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار گرفت.

تمنایی فر و همکاران (۱۳۹۰) مطالعه ای تحت عنوان رابطه سلامت روان و شادکامی. با موفقیت تحصیلی دانشجویان انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با موفقیت تحصیلی. دانشجویان با چند فرضیه طراحی و آزمون بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دو متغیر سلامت روان و شادکامی همبستگی معنادار۰/۰۶-وجود دارد.

شادکامی و سلامت روان

ارحمی خواجه و ارحمی خواجه (۱۳۹۶)مطالعه ای تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش سلامت روان. و شادکامی نوجوانان انجام دادند. هدف از تحقیق تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش سلامت روان و شادکامی نوجوانان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  شادکامی و سلامت روان گروه آزمایش. پس از یادگیری مهارت های زندگی بطور معنی داری افزایش یافت ولی در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد. طبق نتایج بین سلامت روان و شادکامی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شادکامی و سلامت روان نوجوانان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین آموزش مهارت های زندگی سلامت روان و شادکامی نوجوانان را افزایش داده و عامل موفقیت نوجوان در زندگی و ایجاد خانواده پایدار در جامعه می باشد.

پژوهشی توسط خسروی (۱۳۹۹) تحت عنوان نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش‌بینی شادکامی و سلامت روان: یک مطالعه مقطعی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش‌‌بینی شادکامی و سلامت روان در ۲۴۲دانشجو بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معنویت و ابعاد چهارگانه آن با خودکارآمدی ارتباط مثبت و معناداری است. همچنین ارتباط منفی معناداری بین معنویت و ابعاد چهارگانه آن با مخاطرات سلامت روان، بعد جسمانی سلامت، بعد اضطراب، بعد اجتماعی و بعد افسردگی می باشد. بنابراین تحقیق گویای نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش‌‌بینی شادکامی و سلامت روان می‌‌باشد.

پیشینه ۱۴۰۰شادکامی و سلامت روان

دارایی (۱۴۰۰) تحت عنوان پیش بینی سلامت روان و شادکامی بر اساس سبک زندگی اسلامی (مطالعه موردی:دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک خرم آباد) انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با سبک زندگی اسلامی ۲۵۷ نفر دبیران زن ناحیه یک خرم اباد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان، رابطه منفی، و معناداری است. همچنین وجود رابطه منفی و معنادار بین شادکامی با متغیرهای روشنفکری منفی، دنیاخواهی، گنهکاری، نوع دوستی، لذت خواهی و کم همتی و همبستگی مثبت و معنادار بین شادکامی و متغیرهای ویژگیهای درونی، عبادی و اجتماعی است .

در فایل اصلی ۱۰ پیشینه ایرانی در مورد شادکامی و سلامت روان وجود دارد.

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.