پیشینه تحقیق بانکداری | پیشینه تحقیق ایرانی و خارجی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
14 عدد پیشینه خارجی و ایرانی
دسته بندی
تعداد بازدید
585 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

ادامه پیشینه تحقیق بانکداری

پیشینه تحقیق بانکداری | تعداد پیشینه ها ۱۴ عدد

پیشینه تحقیق بانکداری

پژوهشی توسط مستندی و دالمن پور (۱۳۹۵) تحت عنوان رقابت‌ها و چالش‌های پیش روی بانکداری موبایلی (مقایسه بانک های دولتی و خصوصی شهرستان زنجان) انجام شد. هدف از این مطالعه مقایسه چالش های پیش روی بانکداری موبایلی در میان بانک های خصوصی شهر زنجان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابری واریانس برای متغیرهای توانایی فنی، حفظ امنیت اطلاعات، فرهنگ سازی، سهولت کاربرد و نوآوری خدمات میان بانک های دولتی و خصوصی رد و تنها برابری واریانس ضمانت های قانونی تایید شده است.

پژوهشی توسط احتشام رائی و محرابی (۱۳۹۵) تحت عنوان تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات شعب تهران) انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمانی در سیستم های بانکداری هوشمند می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تاثیر معنادار و مثبت شاخصه های؛ کارایی عملیات، اثربخشی در هزینه، قابلیت اطمینان (پایایی)، قابلیت انتخاب (تنوع) و دقت بر بهبود عملکرد سازمانی در چهار بعد مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در سیستم های بانکداری هوشمند است.

ادامه

پژوهشی توسط جلائیان زعفرانی و سیف برقی (۱۳۹۳) تحت عنوان طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه ی موردی در بانک توسعه ی صادرات ایران انجام شد. هدف از این مطالعه ارائه ی مدلی جدید در خصوص ارزیابی کارکنان با درنظرگرفتن ویژگیهای شغلی آنان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان برای بانک توسعه ی صادرات ایران هنگام ارزیابی عملکرد کارمندان مشاهده می شود که کارمندان دپارتمان های متفاوت، از نتیجه ی به دست آمده از ارزیابی شکایت داشتند. از طرفی هم مشکل در انجام ارزیابی، زمانی که معیارهای ارزیابی برای دپارتمان های مختلف، متفاوت باشد از سوی دیگر، پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد را با مشکل مواجه می کند.

پیشینه تحقیق بانکداری

پژوهشی توسط دهقانان و شاه محمدی (۱۳۹۲) تحت عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از موبایل بانک انجام شد. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از موبایل بانک می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سودمندی درک شده، منفعت درک شده، سهولت استفاده درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قصد استفاده از همراه بانک دارند.

پژوهشی توسط زنجیرچی و همکاران (۱۳۹۱) تحت عنوان مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهرستان یزد) انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر پیچیدگی، مشاهده پذیری و سازگاری بر نگرش معنی دار نیست. ولی، مزیت نسبی، ویژگی های فردی، سازمانی و محیطی بر نگرش کاربران تاثیرگذار می باشند. لذا، این عوامل تعیین کننده های مهمی بر نگرش کاربر نسبت به استفاده از آن است که در نهایت منجر به استفاده واقعی آن می گردد.

ادامه

پژوهشی توسط خداداد کاشی و جعفری لیلاب (۱۳۹۱) تحت عنوان ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی‌های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می‌باشد. یافته های این پژوهش بیانگر عدم تایید نظریه‌ی ساختار گرایان در صنعت بانک‌داری ایران می‌باشد.

پژوهشی توسط رجبی و نصراللهی (۱۳۹۱) تحت عنوان کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها در تحلیل پایداری و ثبات کارایی بانک های تجاری ایران انجام شد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد کارایی بانک های تجاری ایران از نظر ثبات و پایداری و تعیین مقیاس بهینه فعالیت هر بانک می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در هر دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران نسبت با سایر بانک ها در طول دوره مورد بررسی کاراتر بوده اند و عملکرد بهتری در تخصیص نهاده ها و تولید ستاده نشان می دهند.

پیشینه تحقیق بانکداری

پژوهشی توسط رستگار و آقامحمدی (۱۳۹۰) تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی – مطالعه موردی بانک ملت انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی موثر هستند. همچنین اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تاثیری ندارد.

پژوهشی توسط بازایی و آقامیری (۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر بهره وری بانک ها انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر بهره وری بانک ها می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری هدفمند در عرصه و حوزه فن آوری اطلاعات می تواند موجبات افزایش بهره وری در صنعت بانکداری ایران را فراهم آورد.

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط کازانووا و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان بانک ها، محدودیت های اعتباری و تکنولوژی های مالی، در حال تکامل است انجام شد. هدف این مطالعه بررسی نقش وام های خرد.، به عنوان یک  نوع بودجه که در دهه های اخیر در سراسر جهان به شدت افزایش یافته است. در آمریکا اعمال شده است بود. یافته های پژوهش نشان داد. که سازمان های کوچک برای رسیدن به مقیاس بیشتر به وام ها بیشتر نیازمند هستند. و فراتر از مدل اصلی کسب و کار، آنها باید کارایی عملیاتی خود را بهبود بخشند و هزینه های معاملات خود را کاهش دهد.

پژوهشی توسط فری و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان فناوری های وام های بانکی و دسترسی به اعتبار در اروپا: چه می توانیم از بحران یاد بگیریم؟ انجام شد. هدف این مطالعه بررسی  نحوه تطبیق فن آوری های وام های بانکی و پذیرش اطلاعات نرم افزاری بر اعتبار شرکت در طی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در ایتالیا بود. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری های اعطای تدارکات، اخذ اعتبارات شرکت را افزایش داد، در حالی که اطلاعات نرم افزاری مشکلات اطلاعات نامتقارن را کاهش داده و دسترسی به اعتبار را بهبود می بخشد.هنگامی که اطلاعات نرم افزاری در تکنولوژی اعطای تسهیلات گنجانیده شد، میزان صادرات شرکت ها به طور قابل توجهی کاهش یافت. این نتیجه به ویژه برای شرکت های قرض کوچک و برای شرکت های مطابق با موسسات مالی بزرگ بسیار قوی است.

ادامه

پژوهشی توسط کاکوللی و پروزی (۲۰۱۷). تحت عنوان فن آوری های غربالگری بانکی و تأثیر بنیانگذار آنها: شواهد از روابط وام های اروپایی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی شواهدی در مورد تأثیر بنیانگذار فرآیند غربالگری بانک برای نمونه ای از شرکت های خانوادگی اروپایی بود. یافته های پژوهش نشان داد که احتمال وجود روشهای غربالگری عمیقتر و شدیدتری وجود دارد زیرا بنیانگذاران نزدیک به سن بازنشستگی خود میشوند و تأیید نگرانی بانکها برای جانشینی بنیانگذاران شرکتهای خانوادگی است.

پژوهشی توسط هووآنگ و همکاران (۲۰۱۷). تحت عنوان ارزیابی اثربخشی بانک های تجاری چین در زمینه تکنولوژی های چند مرحله ای تصادفی انجام شد. هدف این مطالعه ارائه شبکه تصادفی در چارچوب رویکرد مرزی که به شرکت ها اجازه دهد. خروجی ها را از طریق فرایندهای چند مرحله ای تولید کنند در چین بود. یافته های پژوهش نشان داد. که این مطالعه از یافته های قبلی حمایت می کند. که بانک های سهامی از لحاظ فنی کارآمد هستند. در حالی که بانک های تجاری بزرگ، از جمله چهار بانک بزرگ دولتی، حداقل از لحاظ فنی موثر هستند.

ادامه

پژوهشی توسط چن و لین (۲۰۱۵). تحت عنوان انتخاب تکنولوژی و عملکرد بانک با تزریق سرمایه دولت تحت حمایت صندوق بیمه سپرده انجام شد. هدف این مطالعه ارائه روابط بین سرمایه گذاری دولتی، صندوق بیمه سپرده قانونی، حاشیه سود بهره بانکی و انتخاب تکنولوژی سرمایه گذاری در منابع انسانی نسبت به فناوری اطلاعات در چین بود. یافته های پژوهش نشان داد. که حفاظت از صندوق بیمه سپرده های قانونی، افزایش سرمایه گذاری در منابع انسانی را کاهش می دهد.، اما کاهش خطر پیش فرض کاهش می یابد. هر دو تزریق سرمایه دولتی و حفاظت صندوق بیمه سپرده قانونی می توانند. بانک مضطرب را به طور صریح با توجه به انتخاب فن آوری تثبیت کند.

منابع

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.