پیشینه تحقیق توسعه روستایی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۳ آبان ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
4 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1253 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق توسعه روستایی

پیشینه تحقیق توسعه روستایی- ۴ صفحه

پیشینه تحقیق توسعه روستایی : سال ۱۳۹۵

پیشینه تحقیق توسعه روستایی : پژوهشی توسط احمدیان و همکاران (۱۳۹۵). با عنوان نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان انجام شد.  تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و ناپارامتریک فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد. که بیشترین تاثیر گردشگری در بعد اجتماعی مربوط به کاهش مهاجرت های روستایی و احیاء آداب و سنن محلی بود . و در بعد اقتصادی بیشترین تاثیر در افزایش قیمت زمین و مسکن است.

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط اسدی و همکاران(۱۳۹۵). تحت عنوان نقش مشارکت در توسعه روستایی بخش خشکبیجار شهرستان رشت انجام شد. هدف از این تحقیق تحلیل نقش مشارکت­های مردمی در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار شهرستان رشت بر روی ۴۰۰ نفر از روستاییان در ۱۸ روستای نمونه بخش خشکبیجار بود.

نتایج تحقیق نشان داد که نتایج نشان داد میزان مشارکت مردم، نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه ایفا می کند و متناسب با اندازه جمعیت روستاها، میزان مشارکت روستاییان بیشتر می­شود. میل به مشارکت به ویژه مشارکت فکری، مشورتی،کاری و فیزیکی در میان روستاییان در حد مطلوبی است و با افزایش توان اقتصادی روستاییان بخش خشکبیجار، میزان مشارکت مردم در طرح­ها و پروژه­های توسعه­ای روستاها افزوده خواهد شد. بی شک انگیزه­ی مشارکت در بین روستاییان بیش از هر چیزی به اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی به آن­ها بستگی دارد.

سال ۱۳۹۶

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط قوام ملکی (۱۳۹۶).  تحت عنوان رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران انجام شد. هدف از این تحقیق ارائه رویکردهای اصلی توسعه روستایی در عرصه بین‌المللی، مهم‌ترین سیاست‌ها و راهبردهای توسعه روستایی با نگاهی آسیب شناسانه بود. نتایج حاصله پیشنهاداتی جهت تصحیح وضعیت توسعه روستایی در کشور است.

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط زارعی و استعلاجی(۱۳۹۶). تحت عنوان سنجش توسعه روستایی با بهره گیری از منطق فازی؛ مطالعه موردی: دهستان های استان بوشهر انجام شد.  روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده ها و اطلاعات جداول و فرم های رایج آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه آماری سال۱۳۹۰ استان بوشهر) بود. یافته های تحقیق نشان داد که که در مجموع شاخص ها، دهستان های حومه (بوشهر)، عسلویه، زیراه و پشتکوه بالاترین میزان توسعه، و دهستان های انارستان، بردخون، لیراوی میانی و آبدان دارای پایین ترین میزان توسعه روستایی هستند.

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: سال ۱۳۹۷

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط سبحانی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه انجام شد. هدف این تحقیق بر اساس روش توصیفی– تحلیلی و  با بهره­گیری از تکنیک‌های موریس و ویکور استفاده شد. ارزیابی و تحلیل سطوح پایداری در سکونتگاه­های روستایی با تأکید بر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در ابعاد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی- نهادی بود.یافته های تحقیق نشان داد که بر اساس شاخص­های مختلف، رتبه و سطح توسعه‌یافتگی شهرستان­های استان کرمانشاه متفاوت بود.

به‌طوری‌که شهرستان اسلام‌آباد در رتبه نخست و سایر شهرستان‌ها بیشتر در وضعیت نیمه برخوردار و محروم هستند. از سوی دیگر بر اساس مدل موریس شهرستان‌های اسلام‌آباد، کرمانشاه، صحنه و کنگاور در رتبه نخست است.  و سایر شهرستان‌ها در رده‌های بعدی هستند. و به‌طورکلی در هر دو مدل شهرستان‌ها در وضعیت نامناسبی و بیشتر آن‌ها در وضعیت محروم به سر می‌برند.  که این مسئله بیانگر نوعی عدم تجانس و ناهماهنگی در سطح توسعه‌یافتگی این شهرستان­ها است.

سایر

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط سلیمانی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان گردشگری ترکیبی، الگویی برای توسعه روستایی (مطالعه موردی حوضه زاینده رود، محور اصفهان تا گاو خونی) انجام شد. هدف از این تحقیق توسعه گردشگری یکی از راهبردهای اصلی در جهت ایجاد اشتغال, افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت گسترده مردم به شهرهای بزرگ در این منطقه بود. نتایج این تحقیق شناسایی و معرفی جاذبه ها و روستاهای هدف گردشگری و ارائه راهبردهایی در راستای توسعه گردشگری روستایی در این منطقه بود.

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط کرمی نسب و مولایی پارده (۱۳۹۷). تحت عنوان ارزیابی اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایذه) انجام شد. برای تحلیل این تحقیق تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های نشان داد که میانگین های مربوط به دوبعد(کالبدی واجتماعی ) عملکرد بهتری نسبت به دوبعد اقتصادی ومحیطی دارد.

 سال ۱۳۹۸

پیشینه تحقیق توسعه روستایی: پژوهشی توسط ابراهیمی پور و همکاران (۱۳۹۸). تحت عنوان توان‌های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش‌بینی نتایج آن بر توسعه روستایی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی توان‌های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش‌بینی نتایج آن بر توسعه روستایی است که به‌صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی شهرستان داراب بود. ملاک انتخاب روستاها براساس تعداد بهره‌برداران کشاورزی بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد.

یافته های این تحقیق نشان داد که مهم‌ترین عوامل توسعه روستایی عامل رفاهی – خدماتی، زیربنایی، اشتغال – درآمد و اجتماعی – آموزشی است. همچنین مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی، عامل اقتصادی – اجتماعی کشاورز، زیرساختی کشاورزی،  دسترسی به نهاده‌های کشاورزی، ترویج کشاورزی است. که از میان آن‌ها عامل اقتصادی – اجتماعی کشاورز با ۹۳۵/۲۱% از واریانس بیشترین است. و عامل ترکیبی با ۴۶۶/۵% کمترین درصد را در بین عامل‌های توسعه کشاورزی بود.

پیشینه خارجی ۲۰۱۷

پژوهشی توسط سالمینک و همکاران(۲۰۱۷). تحت عنوان توسعه روستایی در عصر دیجیتال: یک بررسی ادبیات سیستماتیک در مورد دسترسی نابرابر ICT ، پذیرش و استفاده در مناطق روستایی انجام شد. هدف از این تحقیق یک مرور سیستماتیک از ۱۵۷ مقاله در مورد تحولات دیجیتال و توسعه روستایی در کشورهای پیشرفته بود. نتایج این تحقیق نشان داد که که اختلافات مداوم و رو به رشد در کیفیت زیرساخت های داده بین مناطق شهری و روستایی است.

پژوهشی توسط نویمایر (۲۰۱۷). تحت عنوان نوآوری اجتماعی در توسعه روستایی: شناسایی عوامل اصلی موفقیت انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل حمایت کننده از موفقیت نوآوری اجتماعی متمرکز بود.. یعنی عواملی که از توسعه یک نوآوری اجتماعی حمایت می کنند. و احتمال نرخ بالای فرزندخواندگی را افزایش می دهند. نتایج این تحقیق نشان داد .که سه رده از عوامل در موفقیت نوآوری اجتماعی تأثیر دارند. این موارد عبارتند از: (۱) عوامل مهم برای موفقیت در روند کلی نوآوری. (۲) عوامل موثر بر فضای مانور برای شبکه بازیگر نوآوری اجتماعی ؛ و (۳) عوامل موثر بر روند مشارکت واقعی.

پیشینه خارجی ۲۰۱۸

پژوهشی توسط داکس و فیشر(۲۰۱۸). تحت عنوان یک رویکرد سیاست جایگزین برای توسعه روستایی در مناطقی که با کاهش جمعیت روبرو هستند، انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عملکرد اقتصادی ، سطح درآمد و الگوهای رفاه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که می تواندبا این رویکرد روایتی تغییر یافته برای این مناطق روستایی در مقایسه با تمرکز فعلی و غالب بر سیاست های جبران و رشد ایجاد کرد.

پژوهشی توسط فانزو (۲۰۱۸). تحت عنوان نقش کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان اصلی در رژیم های غذایی ما انجام شد. هدف از این تحقیق نقش کشاورزی و توسعه روستایی در تنوع سیستم های غذایی جهانی و رژیم های غذایی بود . نتایج این تحقیق نشان داد که این مناطق با چاش های روبرو هستند که شامل کاهش منابع طبیعی ، خطر تغییرات آب و هوایی ، بی توان سازی زنان ، درگیری ها و شهرنشینی است. که این جمعیتها را ویران می کند. اگر اقداماتی انجام نشود و معیشت آنها در اولویت قرار نگیرد ، دستیابی به توسعه پایدار در این مکان های روستایی که برای سیستم های غذایی آینده بسیار ضروری است ، یک چالش خواهد بود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.