پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی | مطالعات خارجی و ایرانی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
14 مورد پیشینه ایرانی و خارجی
دسته بندی
تعداد بازدید
540 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی | تعداد پیشینه ها: ۱۵

زارع و همکاران (۱۳۹۶) تحت عنوان عوامل سازمانی موثر در بهینه سازی حسابداری تعهدی در ناجا انجام شد. هدف این مطالعه بررسی عوامل سازمانی موثر در بهینه سازی حسابداری تعهدی در ناجا بود. یافته های مطالعه نشان می دهد تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو سطح انجام شده است. در سطح تحلیل استنباطی با استفاده از روش آزمون t، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی مانند مقاومت مدیران در بهینه سازی حسابداری تعهدی در ناجا موثر می باشند.

کردستانی و همکاران (۱۳۹۵) تحت عنوان شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی) انجام شد. هدف این مطالعه بررسی موانع موجودی بوده است که امکان به­کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی کشور را تضعیف می کنند بود. یافته های مطالعه نشان می دهد نبود خواست واقعی مدیران و مقاومت آنها و پایندی ایشان به تدوین و اجرای برنامه گذار، عدم مطالبه عمومی و پاس خخواهی مردم نسبت به عملکرد دولت، اقتصاد دولتی و گستره تصد یگر دولت در اقتصاد، و کمبود استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی از جمله مه مترین موانع پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی کشور هستند.

ادامه

محمودپور (۱۳۹۵) تحت عنوان بررسی تاثیر تغییر رویه حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی، نظارت و کنترل مالی با تاکید بر حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه و واحدهای تابعه با توجه به عنصر مقاومت بود. یافته های مطالعه نشان می دهد حسابداری تعهدی، منجر به کنترل دقیق تر درآمدها و هزینه ها شده و موجب بهبود نظارت و انضباط مالی میگردد و طبق بررسیهای انجام شده مبنای بهتر و مناسب تری نسبت به حسابداری تعهدی بوده و بستری مناسب برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در قبال مقاومت مدیران میباشد.

رحمانی و رضایی (۱۳۹۴) تحت عنوان حسابداری تعهدی زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی حسابداری تعهدی زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی با توجه به عملکرد مدیران بود. یافته های مطالعه نشان می دهد که معرفی اجزای بیشتری از ثبتهای تعهدی و حرکت به سمت ارایه بخشی از اطلاعات واقعی به گونۀ تعهدی داشته و شناسایی و ارزشیابی داراییهای غیر مالی، حرکت همزمان از حسابداری به حسابداری تعهدی و مقاومت مدیران را ملزم می کند.

ادامه

کاشف بهرامی (۱۳۹۰) تحت عنوان نقد و نظر: مزایای حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی مزایای حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی برای مدیران بود. یافته های مطالعه نشان می دهد در خصوص واحدهای تجاری واگذار شده به صورت تعهدی به«واحد اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی»به دلیل آنکه از روش نقدی استفاده می‌شود و در این رابطه دریافت و پرداخت نقدی صورت نگرفته است،این واگذاری‌ها در حساب‌ها و صورت‌های مالی «واحداقتصادی» مزبور ثبت و منعکس نمی‌شود و میزان مقاومت مدیران را تحت تاثیر قرار می هد.

طالب نیا و حسنی (۱۳۹۱) تحت عنوان حسابداری تعهدی و عوامل موثر در به کارگیری آن در سازمان های دولتی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی حسابداری تعهدی و عوامل موثر در به کارگیری آن در سازمان های دولتی بود. یافته های مطالعه نشان می دهد استفاده ناکافی از اطلاعات حسابداری دولتی در تصمیم‌گیری مدیران.، میزان آگاهی مدیران از نقش گزارشگری مالی در اقتصاد و اهمیت مبنای تعهدی در دستیابی به گزارشگری مالی، شفافیت عملکرد مدیریت در نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی، میزان اطلاعات مدیران از مبانی مالی و حسابداری و تجزیه و تحلیل مسائل مالی، افزایش توان مدیران جهت پیگیری وصول مطالبات، کنترل بیشتر بر روی حسابها(دارایی ثابت و زیربنایی) و استفاده از منابع مالی گسترده، هزینه‌بر بودن به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر مقاومت مدیران نسبت به حسابداری تعهدی اثرگذار است.

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی

حسینی و همکاران (۱۳۹۲) تحت عنوان مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شرکت ها انجام شد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی عمر شرکت‌ها که کدامیک از دو شاخص جریان‌های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می‌تواند بازده سهام را پیش‌بینی کند بود. یافته های مطالعه نشان می دهد رابطه معنی‌داری بین اطلاعات جریان وجوه‌نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی. تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره‌های چرخه‌ی عمر خبر می‌دهد که باعث می شود مقاومت مدیران نسبت به این حسابداری تحت تاثیر قرار گیرد.

پژوهشی توسط فری و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان شکل دادن حکومت عمومی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی تصویب حسابداری تعهدی در مالزی بود. یافته های پژوهش نشان داد که ادعاهای لفظی که تلاش می کنند. نئولیبرالیسم را قانونی کنند و حمایت عمومی را به نام پیشرفت بدست آورند، تحت تأثیر ادراکات فساد بومی قرار می گیرند و نهادهای دموکراتیک نسبتا ضعیف حکومت «خوب» که برای کشورهای در حال توسعه رایج است.

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی

پژوهشی توسط چن و گونگ (۲۰۱۹). تحت عنوان قابلیت اطمینان حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی، و هزینه تقلبات انجام شد. هدف این مطالعه بررسی  تأثیر پذیری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و میزان تاخیر در استفاده کاربران از صورت حساب های مالی شرکتها در آمریکا بود. یافته های پژوهش نشان داد که مقایسه پذیری حسابداری افزایش یافته است برای هر دو تهیه کنندگان و کاربران صورت های مالی مفید است.

پژوهشی توسط مایمونا (۲۰۱۶). تحت عنوان پیاده سازی حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکلات انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارائه نتایج حاصل از بررسی آمادگی و مشکلات ناشی از معرفی حسابداری تعهدی در واحد دولتی محلی در اندونزی بود. نتیجه مصاحبه ها که روش جمع آوری داده های کیفی است نشان می دهد که برخی از مشکلات وجود دارد

پژوهشی توسط ژیای و وانگ (۲۰۱۶). تحت عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی اداری و انتخاب سرمایه گذاری سرمایه انجام شد. هدف این مطالعه ارائه رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری را از منظر عملکرد اداره اطلاعات حسابداری در چین بود. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند انتخاب سرمایه گذاری سرمایه را بهبود بخشد که عملکرد اداره شرکت را تقویت می کند. از این رو، تنظیم کننده ها باید توجه بیشتری به قدرت بازار برای نظارت بر رفتار شرکت های ذکر شده، بهبود عملکرد اداری اطلاعات حسابداری و افزایش کارایی تخصیص سرمایه داشته باشند.

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی

پژوهشی توسط احمد (۲۰۱۶). تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر مقاومت کاربران به حسابداری تجمعی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی میزان مقاومت کاربران، به ویژه در میان خدمتکاران دولتی حسابداری. عمومی مالزی و عوامل موثر بر مقاومت کاربران در مهاجرت حسابداری تعهدی بود. یافته های پژوهش نشان داد که فن آوری ها و نظرات سیستم و همکاران می توانند. بر روی مقاومت کاربران در اجرای حسابداری تعهدی تأثیر بگذارند. این نتیجه مهم است که دولت برای کاهش میزان خدمت دولتی در AGD برای افزایش آگاهی کاربران در مهاجرت به حسابداری تعهدی اهمیت دارد.

پژوهشی توسط جیووانلی و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه های ایتالیا: جنبه های بحرانی سیستم اطلاعاتی انجام شد. هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جدید به ویژه در بخش حسابداری با هدف حمایت از مدیریت و بهبود عملکرد یک موسسه دانشگاهی در ایتالیا بود. یافته های پژوهش نشان داد که بحران های اصلی، نه تنها از جنبه های فنی، بلکه فرهنگی و سازمانی نیز برخوردار است.

پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی

پژوهشی توسط توما و همکاران (۲۰۱۵). تحت عنوان استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران: حسابداری تسویه حساب در مقابل حسابرسی نقدی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی تاثیرات ارزش افزوده اطلاعات توسعه یافته. بر اساس دو سیستم حسابداری اصلی تصمیم گیری های سرمایه گذاری. با تاثیر مستقیم بر سرمایه گذاری بازار شرکت ها در رومانی بود. یافته های پژوهش نشان داد که افزایش ارزش اطلاعات مربوط به اطلاعات. به دست آمده بر اساس استفاده از حسابداری تعهدی نسبت به آنهایی که در نتیجه استفاده. از حسابداری نقدی حاصل شده است. در مورد شرکت های ثبت شده رومانیایی نشان داده شده است.

پژوهشی توسط صالح و همکاران (۲۰۱۴). تحت عنوان حسابداری تعهدی در دولت: آیا حسابرسی صندوق هنوز در ارتباط هست انجام شد. هدف این مطالعه ارائه شواهد ادبی برای حمایت از ارتباط صندوق حسابداری برای پذیرش مبنای تعهدی گزارشگری مالی در دولت فدرال مالزی بود. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به حسابداری تعهدی که قابل اعتماد تر از حسابداری نقدی در سنجش عملکرد مالی فعالیت های دولتی است.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.