مفهوم عملکرد سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
15 صفحه
تعداد بازدید
17704 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم عملکرد سازمانی

مفهوم عملکرد سازمانی | تعداد صفحات : ۱۵ صفحه

 

مفهوم عملکرد

عملکرد در لغت یعنی حالت با کیفیت کار کرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲) ارائه‌شده است. وی بیان داشت که عملکرد سازمانی فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود(رجبی فرجاد و مطیعیان نجار، ۱۳۹۷):

۱-کارایی: که توصیف‌کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع برای تولید خدمات یا محصولات است.

۲-اثربخشی که توصیف‌کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است.

عملکرد عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی سازمانی گذاشته شده است و همچنین، عملکرد به عنوان اصول قابل‌لمس اقتصادی یا عوامل اجراییمفهوم عملکرد سازمانی مالی می‌باشد(رجبی فرجاد و ملایری، ۱۳۹۵). تعریف فرهنگ لغت از عملکرد دربرگیرنده اصطلاحاتی است؛ همچون دست‌یابی، نیل، تحقق و انجام عملکرد را می‌توان برحسب تلاش یا برحسب نتیجه تعریف کرد و مفهومی نسبی است که می‌توان آن را برحسب میزان تلاش انجام شده یا میزان نتایج به دست آمده تعریف کرد (ابدالی و همکاران، ۱۳۹۵).  عملکرد در لغت یعنی حالت با کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه‌ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. عملکرد به معنی فرایند تبیین کیفیت و اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته بود (اکبری، ۱۳۹۵).

مفهوم عملکرد سازمانی به عنوان مجموعه رفتارهای افراد

عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می‌دهند. بهسازی عملکرد، عبارت است از فرایند شناسایی شکاف‌ها، درک علل آن‌ها و سرانجام، تدوین راهبردهایی برای از میان مبانی نظری عملکرد سازمانیبردن آن‌ها (فتاحی و کاشف، ۱۳۹۵). عملکرد معادل اقتصاد، کارایی و اثربخشی برای یک برنامه‌ی خاص یا فعالیت است (ابوجرارد و همکاران، ۲۰۱۰).

عملکرد سازمانی به عنوان فعالیتی ارزشمند در سطح اجتماع

تعریف می شود. با وجود اهمیت آن ، این تعریف صریحاً در ادبیات اقتصادی به رسمیت شناخته نشده است. از طرف دیگر ، چند بعدی بودن مسایل موجود در سازمانی سبب می شود که این تعریف را بهبود داد. بنابراین عملکرد سازمانی از چهار عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است:

۱-نتایج مالی.

۲-کارایی عملیاتی.

۳-رضایت ذینفعان .

۴-توانایی رقابت.

، از این رو اندازه گیری چهار عنصر در عملکرد سازمانی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.بررسی تاثیر همه این موارد در بهبود عملکرد سازمانی می تواند موثر باشد. (پالاکیوسمارکیوس و همکاران، ۲۰۱۹).

مفهوم عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اندازه گیری میزان بهره وری در سازمان ها شناخته می شود. این عنصر یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار می رود. چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد. همچنین موفقیت سازمان ها را می توان در آیینه عملکردشان مشاهده کرد. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی سازمانی دانست.

عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریت ها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج آنها اطلاق می شود. این مفهوم ارزش مورد انتظار سازمان تعریف می شود که یک فرد در یک دوره از زمان انجام می دهد. هر سازمانی برای نیل به عملکرد سازمانی مطلوب در جستجوی راه هایی است تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد. تا به درجه ای از توانایی برسند که تأثیر گذاری بیش تری بر روی کارشان داشته باشند(بریمانی و علیزاده باچی، ۱۳۹۸).

مفهوم عملکرد سازمانی

فلسفه اصلی اندازه‌گیری عملکرد آگاهی از سطح عملکردی است که سازمان در آن قرار دارد. مطمئناً تا زمانی که وضعیت موجود سازمان شناخته نشود نمی توان آن را بهبود داد. (رجبی فرجاد و مطیعیان نجار، ۱۳۹۷).

عملکرد سازمانی به عنوان یک سازه کلی

این متغیر به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اندازه گیری میزان بهره وری در سازمان ها شناخته می شود. این عنصر یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار می رود. چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد. همچنین موفقیت سازمان ها را می توان در آیینه عملکردشان مشاهده کرد.

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی سازمانی دانست. عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریت ها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج آنها اطلاق می شود. این مفهوم ارزش مورد انتظار سازمان تعریف می شود که یک فرد در یک دوره از زمان انجام می دهد. هر سازمانی برای نیل به عملکرد سازمانی مطلوب در جستجوی راه هایی است تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد. تا به درجه ای از توانایی برسند که تأثیر گذاری بیش تری بر روی کارشان داشته باشند(بریمانی و علیزاده باچی، ۱۳۹۸).

عملکرد سازمانی به عنوان یک سازه کلی

است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد.  این موبفه  فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته(رجبی فرجاد و ملایری، ۱۳۹۵). عملکرد سازمان عبارت است از: دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن و انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده افراد گذاشته می شود.

این مفهوم در برگیرنده سه رکن مهم است. این ارکان عبارتند از(محمدی، ۱۳۹۷):

۱-برنامه‌ریزی عملکرد: یعنی تعیین اهداف و دستورالعمل‌ها برای پیروان، در ابتدای دوره برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌هایی برای رسیدن به این اهداف.

۳-آموزش یعنی بازخورد روز به روز و فعالیت‌های پیشرفتی برای تقویت نقشه‌های عملکرد.

۴-تجدیدنظر در عملکرد یعنی ارزیابی کلی از عملکرد برای دوره خاص برنامه‌ریزی.

عملکرد سازمانی، مفهومی چندبعدی است که دارای شاخص‌های اداری می‌باشد. شاخص های اداری مرتبط با عملکرد سازمانی در این حالت عبارتند از(نوروزی چشمه‌علی و همکاران، ۱۳۹۶):

۱-شاخص مالی.

۲-بازاریابی.

۳-مناسب بودن محصول که باید رشد و سود مناسبی داشته باشد و به وسیله شاخصهای عینی یا ذهنی، می‌تواند اندازه‌گیری شود.

مفهوم عملکرد سازمانی

در عملکرد، رفتار نهفته می باشد .  زیرا عوامل سیستماتیک ممکن است باعث انحراف در خروجی(نتایج و برونداد ها) گردند. عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج آن است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل و نتایج قابل مشاهده تبدیل می کنند. عملکرد کارکنان؛ موضوع کانونی مورد توجه در سازمان بوده و بخش مهمی از وظایف مدیران براساس آن شکل می گیرد. در واقع، موفقیت سازمان در آیینه عملکرد کارکنان آن قابل پیش بینی است. عملکرد شغلی را سازه ای چند وجهی و ترکیبی از نحوه عملکرد فردی در شغل می دانند. در این حالت عملکرد براساس ابتکار عمل و نحوه به کار گیری منابع سازمان از طریق افراد تعریف می شود(داورزنی و بارانی، ۱۳۹۹).

موفق بودن یا نبودن سازمان ها با عملکرد کارکنان سنجیده می شود. عملکرد کارکنان تابع متغیرهای فردی نظیر توانایی ها، مهارت های ذهنی و روانی است. همچنین شامل متغیرهای روانشناختی مانند ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، انگیزه است(کیخا و عباسپور، ۱۳۹۸).

عملکرد سازمانی عامل ایجاد همسویی و هماهنگی

عملکرد مترادف واژه «انجام وظیفه، ایفای نقش و انجام دادن یک عمل منظم یا تعهد شده» می باشد. این تعاریف نشان می دهد که عملکرد با کار و نتایج آن رابطه تنگاتنگ دارد. از همین رو، عملکرد را می توان نوعی «رفتار» تلقی نمود(داورزنی و بارانی، ۱۳۹۹). عملکرد سازمانی، ضمن ایجاد همسویی و هماهنگی لازم طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی‌ها با اقدامات، برآورد نقادانه و کاوشگرانه‌ای از فعالیت عملکردهای مختلف ارائه و نسبت به تشخیص انحرافات احتمالی، پیشگیری از آن‌ها و نیز توسعه نقاط قوت و مزیت‌ها اقدام کند(تولایی و همکاران، ۱۳۹۵).

امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان ها اهمیت بسیار یافته است. اکثر مدیران دریافته اند که مدیریت این عوامل در جهت دستیابی به اهداف سازمانی بسیار مؤثر است. در واقع در دنیای فرا رقابتی کنونی رسیدن به حداکثر بهره وری یک ایده ال نیست، بلکه یک ضرورت می باشد. سازمانها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری ناگزیرند عملکرد و در نتیجه مدیریتی خود را بهبود ببخشند. اینکه کدام دسته عوامل بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته همیشه چالشی برای مدیران و متخصصین بوده است . شاید اولین مفهومی که از پیدایش سازمان ها مورد توجه قرار گرفته، مفهوم عملکرد سازمانی است(پاشازاده و همکاران، ۱۳۹۹).

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مفهوم عملکرد سازمانی براساس مولفه های مرتبط با آن

عملکرد، تقریبا شامل تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی تولید است. عملکرد به برخی مولفه ها بستگی دارد که عبارتند از:

۱-هزینه.

۲-انعطاف پذیری.

۳-سرعت و قابلیت اعتماد.

۴-کیفیت.

بعلاوه، عملکرد می تواند به صورت نماینده همه مفاهیمی باشد که موفقیت شرکت ها را در بر می گیرد. با این حال، انواع عملکردی که یک شرکت می کوشد، با موفقیت به انجام رساند، مختص خود وی است. اجرای عملیات در سازمان موجب تحقق اهداف عملکرد، بخصوص اهداف مربوط به کیفیت می شود(نصراللهی و همکاران، ۱۳۹۹). امروزه سازمانها با توجه به رشد رقابت و الزامات بقای سازمانی خود، به دنبال عملکرد بهتر کارکنان هستند. عملکرد افراد در سازمان نقش کلیدی در موفقیت سازمان دارد. عملکرد فردی و به تبع آن سازمانی متأثر از عوامل مختل است. این عوامل عبارتند از سبک رهبری، ساختار سازمانی، ارزش های سازمانی، فرهنگ سازمانی است(داورزنی و بارانی، ۱۳۹۹).

مفهوم عملکرد سازمانی و کارایی

عملکرد سازمانی مفهومی که با مفاهیمی همچون کارایی و اثربخشی در ارتباط است. اندازه گیری عملکرد ابزاری است که برای کمی کردن کارایی و اثربخشی یک فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد سازمانی به عنوان مجموعه ای از شاخص های مالی و غیر مالی  است. این مفهوم براساس اطلاعاتی درباره میزان دستیابی به اهداف و نتایج ارائه می کند مفهوم پردازی می شود. عملکرد سازمانی یعنی دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که بر عهده افراد است. مدیریت عملکرد در بر گیرنده سه کنش عمده است. این سه کنش عبارتند از(کیخا و عباسپور، ۱۳۹۸):

۱-برنامه ریزی عملکرد: یعنی تعیین اهداف و دستورالعمل ها برای پیروان در ابتدای دوره برنامه ریزی.

۲-آموزش: یعنی بازخورد روز به روز و فعالیت های پیشرفتی برای تقویت نقشه های عملکرد.

۳-تجدید نظر در عملکرد: یعنی ارزیابی کلی از عملکرد برای دوره خاص برنامه ریزی است.

مبانی نظری عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی مفهومی تحت تاثیر هئیت مدیره

عملکرد سازمانی تحت تاثیر تصمیمات هیئت مدیره قرار دارد. مقامات بالای شرکتی معمولا می توانند با راهبردهای انتخابی خود بر نقش سازمان اثرگذار باشند. این نقش ممکن است در نهایت بر سطوح عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد. این تاثیر در نهایت موجب نوسانات در نوع کارکرد شرکتی و همچنین نوسانات در خروجی های مرتبط با عملکرد می شود. با زبانی دیگر می توان گفت که  عملکرد تحت تاثیر هیئت مدیره قرار دارد. هیئت مدیره به عنوان یک مکانیسم حاکمیت در سازمان عمل می کند. و اثرات خود را بر همه بخش های سازمانی بر جای می گذارد. برای ایجاد عملکرد سازمانی میزان اطلاعات ورودی به شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است. اطلاعات تعیین کننده رفتار مدیران و این موضوع تعیین کننده عملکرد نهایی شرکت است(دن و اورا، ۲۰۲۰)

مفهوم عملکرد سازمانی به عنوان یک بازه کلی

عملکرد سازمانی یک بازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. عملکرد سازمانی ترکیب گسترده‌ای از دریافتی‌های غیرملموس است. این عناصر غیرملموس شامل افزایش دانش سازمانی و دریافتی‌های عینی و ملموس است. این دریافتی ها عبارتند از:

۱-نتایج اقتصادی.

۲-نتایج مالی.

عملکرد سازمانی در این حالت شامل تمامی اهداف رقابت‌پذیری و تعالی سازمانی است. عملکرد سازمانی به انعطاف‌پذیری، هزینه، سرعت، قابلیت اعتماد با کیفیت مربوط می‌شود. در واقع، عملکرد سازمانی به مثابه چتری است که همه مفاهیم مرتبط با موفقیت و فعالیت‌های کل سازمان را در برمی‌گیرد. در خصوص ارزیابی و سنجش عملکرد نیز شیوه‌ها و مدل‌های مختلفی ارائه شده است(رضائی و همکاران، ۱۳۹۵).

عملکرد سازمانی چگونگی انجام مأموریت و وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آن اطلاق می‌گردد. مفهوم واژه عملکرد از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می‌توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری داده‌هایی است که نشان‌دهنده پیشرفت به سوی نتایج موردنظر می‌باشد. این نتایج می‌بایست از انجام فعالیت‌های خاصی بدست آیند. همچنین اندازه‌گیری عملکرد روشی را برای ارزیابی این فعالیت‌ها فراهم می‌آورد(محمودزاده و صداقت، ۱۳۹۲).

عملکرد سازمانی و تداوم فعالیت سازمان

عملکرد سازمانی نقش با اهمیتی در تداوم فعالیت سازمان دارد. این متغیر به عنوان ابزاری برای ارزیابی واحد تجاری به شمار می رود. سنجه های مالی از مهم ترین معیارهای سنجش عملکرد است. در تحقیقات اغلب عملکرد سازمانی را بر اساس معیارهای مالی می سنجند(آقا کاظم شیرازی، ۱۳۹۷). این معیارها شامل موارد زیر هستند:

۱-حاشیه سود خالص.

۲-بازده حقوق صاحبان سهام.

۳- بازده دارایی ها.

در بیشتر سازمان ها، مدیران به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. به عبارت دیگر، امروزه اگر سازمان ها بخواهند جایگاه خود را حفظ نمایند. باید به نحوی عمل کنند که باعث بنا، توسعه و موفقیت سازمانی شود. سازمان ها باید در عملکرد خود تجدید نظر کرده و تعهدات خود نسبت به ارباب رجوعان را به درستی ایفا کنند. راهبرد مناسب برای ارتقای عملکرد جهت حفظ توان رقابت با سازمان های مشابه توجهب به کنار کارآفرینی است(طاهری زاده و همکاران، ۱۳۹۷).

عملکرد سازمانی به عنوان یک وظیفه پیچیده

سطح عملکرد یک سازمان تابعی از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی مرتبط با آن است. بنابراین، سنجش عملکرد، عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان،  عملکرد مشخص می‌کند در چه جاهایی کارها به خوبی پیش می‌رود تا بر اساس آن بتوان مبانی موفقیت را فراهم کرد و روشن می‌کند در چه جاهایی کارها به خوبی پیش نمی‌رود تا بتوان اقدامات اصلاحی را در آن موارد به کار گرفت (رجبی فرجاد و مطیعیان نجار، ۱۳۹۷).

عملکرد به عنوان انجام اقدامات امروز برای تولید پیامدهای قابل اندازه‌گیری با ارزش در فردا تعریف می‌کند. یک مدل علی و منطقی تحت عنوان درخت عملکرد برای تشریح اجزای عملکرد وجود دارد که از سه قسمت عمده تشکیل‌شده است (امیران و همکاران، ۱۳۹۲: ۸):

۱- پیامدها (اغلب در حد خروجی‌ها و نتایج تقلیل یافته است)

۲- فرایندها

۳- ریشه‌ها

یک سازه پیچیده مدیریتی

امروزه بقا در پیچیدگی های محیط کسب و کار قابلیت های متعددی را می طلبد. لزوم دسترسی رسیدگی به دانش بازار و مشتریان و روابط و نوآوری از عوامل موفقیت در عملکرد سازمانی می باشند. .(هیوآنگ و هیوآنگ، ۲۰۲۰). عملکرد سازمانی برای بقا و موفقیت سازمانی ضروری است. انتظار می رود سنجش و ارزیابی کارآیی های عوامل موثر بر آن برای مدیران بسیار مهم باشد. سنجش عملکرد بازخوردهای لازم سازمان را در مورد کارآیی و اثربخشی فعالیتها و تلاشهای آنها فراهم می کند. سنجش عملکرد تصمیم گیری های بهتری را امکان پذیر خواهد کرد.(دورست و همکاران، ۲۰۱۹).با توجه به پیشرفت های فناوری اطلاعات دنیای دیجیتال نیز به سرعت در حال تحول است واکنش سازمانی به این تغییرات سریع می تواند بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار باشد.

امروزه فناوری اطلاعات در محصولات و خدمات، روابط مشتری و تأمین کننده و فرایندهای تجاری تعبیه شده است. سازمانها باید به سرعت با تغییرات سازگار شوند و انتظار می رود فناوری اطلاعات در موفقیت عملکرد سازمانی موثر باشد.(پیر و همکاران، ۲۰۱۹).از سوی دیگر قابلیت هایی  که در بهبود عملکرد سازمانی مهم است نیاز به سنجش بیشتر را نشان می دهد. همه قابلیت های درون و بیرون سازمانی ایستا و همچنین پویا  با هدف رسیدن به عملکرد شکل می گیرد. هر توانایی خاص مانند دانش بازاری، مشتری و نوآوری که در اختیار سازمان است تعیین کننده سطح عملکرد هستند.

 عملکرد  به عنوان گرایش سازمانی به تسلط

عملکرد سازمانی را می توان به عنوان گرایش سازمان به تسلط ، پیاده سازی و توسعه فرایندها یا محصولات جدید برای سازمان تعریف کرد. این مفهوم یک فرآیند مستمر و منظم است. این مفهوم با گذشت زمان توسعه یافته است و تمرکز آن بر تبدیل ایده ها به موفقیت سازمانی است. عملکرد سازمانی با توسعه محصولات یا خدمات جدید، با استفاده از فناوری های یا طراحی جدید نیز توصیف می شود.(دورست و همکاران، ۲۰۱۹).عملکرد سازمانی ممکن است شامل عناصری از قبیل خدمات، مدیریت هزینه ، کیفیت ، بهره وری و عملکرد مدیریت دارایی باشد. بنابراین ، هر یک از این عوامل می توانند یک هدف یا ماهیت فرعی نیز داشته باشد. اقدامات عینی عملکرد سازمانی اقداماتی مانند بازده سهام ، بازده سرمایه گذاری ، حاشیه سود ، سهم بازار یا گردش وجه نقد از عملیات می باشد.

عملکرد سازمانی می تواند براساس سود هر سهم ، قیمت سهام ، ارزش بازار / سرمایه گذاری را محاسبه شود. برای سنجش موثر در عملکرد سازمانی  از ارزش افزوده نیز استفاده می شود. پیشرفت های اخیر سازمان ها برای مواردی مانند پایداری شرایط، باعث افزایش بیشتر عملکرد سازمانی شده است. این عنصر به نوبه خود ، علاقه به اقدامات بهبود عملکرد سازمانی را افزایش می دهد. در نتیجه ، سیستم های عملکرد سازمانها باید هم اقدامات عینی و هم ذهنی را در نظر بگیرند. مطالعات مربوط به مدیریت ریسک هم بر روی سنجش عملکرد اثرگذار است. در این بررسی  عملکرد سازمانی ، یعنی میانگین عملکردهای همه زیربخش های شرکتی که بر عملکردی کلی سازمان تاثیر گذار می باشد.(هیوآنگ و هیوآنگ، ۲۰۲۰).

بهبود در اقتصاد دانش بنیان

مفهوم عملکرد در اقتصاد دانش بنیان کاملامشخص است. عملکرد در این اقتصاد به معنی کلییه مولفه هایی است که در نهایت سبب ارتقا سطح سازمان می شود. در حال حاضر انبوهی از اطلاعات سازمانی وجود دارد که نیاز به داده کاوی دارند، این کار اهمیت سنجش و ارزیابی عملکرد را نشان می دهد. سازمان ها می دادند که مفهوم عملکرد عنصر اصلی رشد سازمانی است. صرف پردازش دانش تولید شده سازمانی نمی تواند برای سازمان مفید باشد. این کار زمانی به یک مزیت استراتژیک برای سازمان تبدیل می شود که همراه با مدیریت صحیح منابع باشد.

مدیریت صحیح منابع در کنار عملکرد و دانش تعیین کنننده مزیت رقابتی بالقوه در یک سازمان است. از سی دیگر درک ما از اثرگذار عملکرد در سازمان محدود است. این موضوع به سطح دانش موجود در سازمان باز می گردد. هر سازمانی با مجموعه ای خطرات مواجه می شود که با توجه به سطح دانش خود ارزیابی مناسبی را ارایه می دهد. اقدامات صورت گرفته در جهت دفع خطرات همرا باید استراتژی های عملکردی باید باشد. این کار به ایجاد نوآوری، پاسخگویی، پایداری و چابکی در سازمان کمک می کند. همچنین می تواند سبب تخصیص بهینه منابع کمیاب گردد. مدیریت عملکرد استدلال می کند که منابع کمیاب هر چه مناسب تر تخصیص یابند، امکان بهبود موفقیت سازمان را افزایش می دهند(دراست و همکاران، ۲۰۱۹).

ایجاد ارزش برای مدیران

عملکرد برای مدیران دارای ارزش زیادی است. معمولا مدیران در بخش های مختلف مانند فناوری تحت تاثیر عملکرد سازمانی تصمیمات خود را اخذ می نمایند. این مفهوم سبب ایجاد ارزش افزوده می شود. از سوی دیگر استخراج و پشتیبانی از تمام جنبه های استراتژی های سازمانی نیاز به ایجاد مفهوم عملکرد دارد. هنگامی که ارزش سرمایه گذاری های سازمان در نظر گرفته می شود، آنگاه می توان نوع عملکرد کارکنان را براساس چالش های پیش روی آنها دید. درک مدیران از اهمیت عملکرد سازمان بیشتر جنبه راهبردی دارد. به عبارتی مدیران از ارزیابی عملکرد سازمانی برای انتخاب گزینه های مناسب جهت پاسخگویی به بازار استفاده می کنند. یکی از این راهبردها نحوه طراحی و مدیریت عملکرد فناوری در سازمان است.

راهبردها

این راهبرد تحت تاثیر پنج بعد قرار دارد که مشخصات عملیاتی عملکردهای فناوری اطلاعات در سازمان ها را مشخص می کند. این ابعاد عبارتند از(پاره و همکاران، ۲۰۲۰):

۱-انتخاب و تصمیم گیری منسجم در مورد عملکردهای روزمره و فعالیتهای عملکردی سازمان.

۲- محدوده فعالیتهای انجام شده توسط کارکنان، ماهیت رابطه بین عملکرد فناوری اطلاعات و واحدهای تجاری.

۳- مهارتها و دانش متخصصان فناوری اطلاعات و اشکال مدلهای حاکمیت فناوری اطلاعات.

۴- مدیریت منسجم فناوری اطلاعات در سازمان ها و معیارهای استخدام متخصصان.

۵- اولویت های داده شده به فعالیت های مختلف و تغییرات مداوم در زمینه های سازمانی.

در عملکرد باید شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز را در نظر بگیرد تا بهترین خدمات را به سازمان ارائه دهد. از سوی دیگر عملکرد سازمانی برای ایجاد موفقیت در شرکتها بیش از هر زمان دیگری مهم است.  در این حالت موفقیت شرکت تحت تاثیر ۵ مولفه قرار می گیرد. این ۵ مولفه عبارتند از(پاره و همکاران، ۲۰۲۰):

۱-خدمات ارایه دهنده سیستماتیک در شرکت.

۲-اشتراکات سازمانی.

۳-رهبری فناور محور و هماهنگ.

۴- میزان نفوذ وی در سازمان و چگونگی رفتار مدیریت ارشد با کارکنان.

 عملکرد سازمانی در مطالعات ISI

شهزاد و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود موضوع عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه عملکرد سازمانی را در ارتباط با دو بعد دانست. این دو بعد عبارت بودند از:

۱-عملکرد عملیاتی.

۲-عملکرد فرهنگی.

این محققین نشان دادند عملکرد سازمانی در یک سازمان در نهایت به سازگاری منجر می شود. این سازگاری تحت تاثیر توانایی های پویای سازمانی شکل می گیرد. قابلیت های فناوری در این شرکت ها معمولا توانایی عملکرد سازمانی را بهبود می دهد. قابلیت های فناوری در این حالت با اتکا به اطلاعات سازمانی عملکرد را بهبود می دهد. این محققین اثبات کردند شرکت هایی که عملکرد سازمانی بهتری دارند قابلیت های فناوری را بهتر استفاده می نمایند. به عبارتی شرکت های با قابلیت های فناوری اطلاعات بالاتر عملکرد بهتری برای خود دارند. در این حالت شرکت ها براساس عملکرد عملیاتی و عملکرد فرهنگی سطوح کارکرد خود را بهتر می نمایند.

 عملکرد سازمانی در مطالعه لو و همکاران ۲۰۲۰

لو و همکاران در سال ۲۰۲۰ عملکرد سازمانی را در مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند. این محققین نشان دادند که عملکرد سازمانی معمولا بر چند بعد از یک سازمان اثرگذار هستند. این ابعاد عبارتند از:

۱-مسئولیت اجتماعی.

۲-تولید پایدار.

۳-فرآیند تولید سبز.

این محققین اثبات کردند که عملکرد سازمانی در نهایت با مسئولیت اجتماعی در ارتباط است. آنها بیان داشتند وقتی شرکت های با اندازه متوسط مسئولیت اجتماعی کارکنان را بهبود می دهند، عملکرد سازمانی قوی می شود. عملکرد سازمانی با توسعه سطح تولید پایدار معمولا سطح تولید را تقویت می کنند. محصولات با کیفیت محصول عملکرد سازمانی مناسب هستند. مدیریت شرکت ها زمانی که تولید پایدار را تقویت می کنند، تمرکز خود را بر عملکرد سازمانی قرار می دهند.

عملکرد سازمانی با داشتن فرآیندهای تولید و زنجیره خدمات تقویت سازمانی را بهبود می دهد. همچنین شرکت ها عملکرد سازمانی خود را در گرو نوآوری سازمانی و تصویر سازمانی می دادند. این دو متغیر میانجی می توانند عملکرد سازمانی را تقویت نمایند. همچنین ابعاد عملکرد سازمانی در نهایت توسعه اخلاقی را در شرکت خلق خواهند کرد.

مطالعه وادینقام و همکاران ۲۰۲۰

وادینقام و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص عملکرد سازمانی به عملکرد مدیران استناد کرد. این محققی اثبات کرد که مجموعه عملکردهای مرتبط با مدیران در نهایت سبب تغییر در سطح عملکرد می شود. آموزش های مجازی مانند پادکست بر نحوع عملکرد کارکنان اثرگذار است. چرا که این پادکست ها به دیدگاه های منحصر به فرد کسب و کار منجر می شوند.

هوانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود توانایی های خاص شرکتی را با عملکرد سازمانی مرتبط دانست. این مطالعه اثبات کرد که دستیابی توانایی های خاص شرکتی به عملکرد سازمانی مرتبط است. عملکرد می تواند توانایی شرکتی را بهبود دهد. همچنین عملکرد می تواند توانایی های سازمانی را ارتقا دهد. در نهایت عملکرد سازمانی به معنی افزایش توانمندی کارکنان خواهد بود. این عملکرد هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی توسط سازمان ایجاد می شود. معمولا عملکرد با نوآوری و همچنین سرمایه فکری همراه خواهد بود.

 عملکرد سازمانی در مطالعه جاجا و همکاران ۲۰۲۰

جاجا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که عملکرد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. همچنین این عملکرد با رفتار مسئولانه اجتماعی نیز در ارتباط است. زمانی یک سازمان عملکرد بهتری را ارایه می دهد رفتار شهروندی سازمانی تقویت می شود. همچنین این مطالعه به نقش میانگی کیفیت و اقدامات مسئولیت اجتماعی نیز اشاره کرد. به عبارتی این مطالعه نشان داد زمانی که عملکرد سازمانی شکل می گیرد، معمولا مسئولیت اجتماعی نیز شکل می گیرد.

کیم در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که عملکرد سازمانی با تغییرات شغلی در ارتباط ات. این مطالعه اثبات کرد که عملکرد سازمانی معمولا در میان مدیران در رده های پایینی قرار دارند. همچنین در واحد های تجاری عملکرد به صورت متوسط گزاش می شود. معمولا مشوق های مرتبط با ارتقا رتبه شغلی سبب بهبود سطح عملکرد کارکنان در سازمان می شود.

مطالعه دلشب و همکاران در سال ۲۰۲۰

دلشب و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص عملکرد سازمانی به مدیریت دانش اشاره کرد. استناد این محققین به یادگیری بود. آنها استدلال کردند که سازمان هایی که یادگیری را در سطح بالایی انجام می دهند معمولا عملکرد سازمانی بهتری دارند. به عبارتی این مطالعه نشان داد که مدیریت دانش و یادگیری بر عملکرد سازمانی اثرات مثبتی دارند. معمولا مدیریت دانش نقش متغیر میانجی را در بهبود عملکرد سازمانی بازی می کند. همچنین یادگیری جهت اثرگذاری در عملکرد  سازمان شامل چند مولفه می شود این مولفه عبارتند از:

۱-کسب دانش.

۲-خلق دانش.

۳-به اشتراک گذاری دانش.

۴-ذخیره سازی دانش.

این مولفه ها سبب ایجاد فرایند یادگیری می شوند. در فرایند یادگیری مدیریت دانش شکل می گیرد و و عملکرد سازمانی را بهبود می دهد.

مطالعه پارا و همکاران ۲۰۲۰

پارا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص عملکرد سازمانی به سیستم های اطلاعاتی اشاره کرد. این مطالعه اثبات کردند که عملکرد سازمانی با سیستم های اطلاعاتی در ارتباط است. سیستم های اطلاعاتی اثرگذار بر تمرکز مدیریت و همچنین مشخصه های مدیریت است. در این حالت عملکرد سازمانی با جهت گیری استراتژیک نیز مرتبط است. جهت گیری استراتژیک در این حالت تعیین کننده سهم عملکرد سازمانی می باشد.

بلیکل و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص عملکرد سازمانی اثبات کرد که مهارت های سازمانی بر شکل گیری عملکرد سازمانی اثرگذار است. تصدی شغلی در کنار نقش غلی بر عملکرد سازمانی اثرگذار می باشد. در این حالت نیاز است که یک تحلیل اجتماعی از نوع عملکرد شکل گیرد. این مطالعه در خود به بررسی شاخه های فلسفی مرتبط با عملکرد سازمانی پرداخت و نشان داد که عملکرد سازمانی با دیدگها های فلسفی ماکیاولیستی نزدیکی دارد.  اگرچه مهارت های سیاسی در نهایت ممکن است پیشرفت شغلی را به همراه بیاورد. اما همکاری سازمانی نقش رشد در عملکرد سازمانی را بازی می کند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.