پیشینه تحقیق خودکنترلی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۷ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
4 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
143 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق خودکنترلی

پیشینه تحقیق خودکنترلی | تعداد پیشینه ها: ۷ پیشینه ایرانی و ۷ پیشینه خارجی

پژوهشی توسط حیدری (۱۴۰۱) تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودکنترلی هیجانی بر خودارزشمندی در سالمندان انجام شد. آموزش گروهی راه‌حل‌محور بر انعطاف‌پذیری‌شناختی و رضایت‌زناشویی زنا‌ن متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه ۳ تهران تاثیر داشته و رابطه معنا‌دار بود. با توجه به اثربخشی آموزش گروهی راه‌حل‌محور بررضایت‌زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی‌، انتظار میرود درمان راه‌حل‌محور به درمانگران و مشاوران حوزه‌خانواده در سطح دانشگاه‌ها، فرهنگ‌سراهای شهرداری و مراکز مشاوره دادگستری معرفی شود تا با بکارگیری این درمان برای‌زوجین، جهت‌بهبود‌رضایت‌زناشویی و خودکارآمدی‌زوجین گامی عملی برداشته شود.

ادامه

پژوهشی توسط رضاپور میرصالح و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی نقش میانجی خودکنترلی در ارتباط بین شیوه‌های مقابله و خودپنداره دانش‌آموزان دوره‌ابتدایی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سبک مقابله رویارویی عامدانه به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق خودکنترلی با خودپنداره رابطه‌ مثبت و معنادار داشت (۰۱/۰> p). سبک مقابله اجتنابی غیرعامدانه به طور مستقیم رابطه‌ منفی با خودپنداره داشت.

اما به طور غیرمستقیم ار طریق افزایش خودکنترلی رابطه‌ مثبتی با خودپنداره داشت (۰۱/۰> p). سبک مقابله رویارویی غیرعامدانه به طور غیرمستقیم از طریق خودکنترلی بر خودپنداره رابطه‌ منفی و معنادار و سبک مقابله اجتنابی عامدانه به طور مستقیم با خودپنداره رابطه منفی و معناداری داشت (۰۱/۰> p). در مجموع یافته‌ها نشان داد که خودکنترلی می‌تواند نقش میانجی معنی‌داری در ارتباط بین سبک‌های مقابله و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره ابتدایی داشته باشد.

ادامه

پژوهشی توسط شیخ الاسلامی و نوروزی (۱۴۰۰) تحت عنوان اثربخشی توانمندسازی روانی-اجتماعی بر خودکنترلی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد انجام شد. نتایج نشان داد که توانمندسازی روانی-اجتماعی بر خودکنترلی در دانش‌ آموزان با آمادگی به اعتیاد اثربخش بود و توانمندسازی روانی-اجتماعی باعث افزایش معنادار خودکنترلی در دانش‌آموزان با آمادگی به اعتیاد گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان با آمادگی به اعتیاد گروه کنترل شد. نتیجه‌گیری: می ‌توان نتیجه گرفت که توانمندسازی روانی-اجتماعی نقش مهمی در افزایش خودکنترلی دانش‌ آموزان با آمادگی به اعتیاد دارد.

پژوهشی توسط پوردل و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان اثربخشی درمان راه حل محور بر خودکنترلی شناختی و بهزیستی ذهنی در زنان بدسرپرست با آمادگی به اعتیاد انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش درمان راه حل محور بر خودکنترلی شناختی و بهزیستی ذهنی زنان بدسرپرست با آمادگی به اعتیاد تاثیر داشت. زنان بدسرپرست با آمادگی به اعتیاد در گروه آزمایش نسبت به زنان بدسرپرست در گروه کنترل در پس‌ آزمون، به طور معناداری خودکنترلی شناختی کمتر و بهزیستی ذهنی بیشتری داشتند. نتیجه ‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌ توان نتیجه گرفت که مداخله راه حل محور روشی مناسب برای بهبود خودکنترلی شناختی و بهزیستی ذهنی در زنان بدسرپرست است.

پیشینه تحقیق خودکنترلی

پژوهشی توسط تک تهرانی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان انجام شد. نتایج نشان داد ضریب پایایی کل پرسشنامه حاضر ۹۳ درصد است که بیانگر پایایی مناسب این ابزار است. ارزیابی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت نشان داد که پرسشنامه مذکور دارای عوامـل زیربنایی مطلوب و همبسته برای سنجش خودکنترلی نوجوانان برای استفاده از اینترنت است؛ کما اینکـه دارای ضـرایب پایایی بالایی نیز است. لذا از این پرسشنامه می‌توان در جهت ارزیابی توانایی خودکنترلی نوجوانان برای استفاده از اینترنت در پژوهش ‌های آتی استفاده کرد.

پژوهشی توسط قدم پور و همکاران (۱۳۹۹). تاثیر آموزش تفکر مبتنی بر مثبت نگری بر عمل به باورهای دینی و خودکنترلی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر مبتنی بر مثبت‌نگری باعث افزایش عمل به باورهای دینی و خودکنترلی در افراد معتاد شد (۰۰۱/۰>P). بنابراین، توجه به مثبت‌نگری در افزایش عمل به باورهای دینی و خودکنترلی در معتادان یکی از ضرورت‌های پژوهش در زمینه بهبود آنان محسوب می‌شود و برگزاری دوره‌هایی در این زمینه در مراکز ترک اعتیاد توصیه می‌شود.

پیشینه تحقیق خودکنترلی

پژوهشی توسط زینعلی و همکاران (۱۳۹۹) تحت عنوان رابطه کیفیت ارتباط والد ـ فرزندی با خودکنترلی دانش آموزان با واسطه‌گری ارتباط مبتنی بر حل مسئله انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط مبنی بر حل مسئله در رابطه با ارتباط والد ـ فرزندی و خودکنترلی نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کند. نتایج پژوهش مؤید این است که کیفیت ارتباط والد ـ فرزندی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با واسطه‌گری ارتباط مبنی بر حل مسئله بر خودکنترلی تأثیر دارد؛ لذا می‌توان با تقویت تبادلات باز و صریح بین والدین و فرزندان مهارت کنترل و مدیریت رفتارها و هیجانات را در دانش‌آموزان ارتقا بخشید.

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط ونرهولد و فریز (۲۰۲۳) تحت عنوان چالش‌ها در مفهوم‌سازی خودکنترلی صفت به عنوان یک سازه روان‌شناختی انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که خودکنترلی یک ویژگی ارزشمند است که به رهبری یک زندگی سالم، شاد و موفق از طریق پیگیری موثر اهداف بلند مدت کمک می کند. خودکنترلی به عنوان یک سازه روانشناختی شمرده می شود.

پژوهشی توسط جنارا و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان بررسی راهبردهای خودکنترلی کمتر نشان‌دهنده خودکنترلی نسبت به نیروی اراده انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که باورهای استراتژی نیز با نیات بیشتر برای استفاده از استراتژی ها مرتبط بود و خودکنترلی رابطه مثبتی ایجاد می کند. خودکنترلی گزینه مهمی برای بهبود شرایط فردی می باشد. استفاده از استراتژی خودکنترلی یک گزاره مهم برای تغییر در اراده افراد به شمار می رود.

پژوهشی توسط گوکالپ و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان رابطه بین خودکنترلی و اهمال کاری در نوجوانان: نقش واسطه ای اعتیاد چند صفحه ای انجام شد. این مطالعه نشان داد که خودکنترلی همیشه در بسیاری از زمینه های زندگی بسیار مهم است. شکست خودکنترلی منشأ بسیاری از مشکلاتی است که افراد در زندگی با آن مواجه هستند. خودکنترلی  و اهمال کاری همبستگی منفی دارد. اعتیاد رابطه بین خودکنترلی و اهمال کاری را واسطه می کند.

پیشینه تحقیق خودکنترلی

پژوهشی توسط ژو و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان روابط دوسویه بین خودکنترلی و همکاری در میان کودکان پیش دبستانی ژاپنی: تجزیه و تحلیل پانل متقاطع با وقفه تصادفی انجام شد. این مطالعه نشان داد که خودکنترلی و همکاری در میان کودکان پیش دبستانی به هم مرتبط هستند. پیوند رشدی بین خودکنترلی و همکاری در بین کودکان زیاد است. کودکانی که از سطح خودکنترلی بالاتری برخوردار هستند معمولا الگوی مراقبت بهتری را ارایه می دهند.

پژوهشی توسط کولکویسکی و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان نارضایتی خودکنترلی در موفقیت سیاست تنظیم رفتار انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که افراد از سیاست هایی حمایت می کنند که خودکنترلی بالاتری ایجاد نمایند. افرادی که از موفقیت خود کنترلی خود در اجرای رژیم غذایی راضی هستند بازخورد بهتری از کاهش وزن می گیرند. خود تنظیمی در این افراد سبب ایجاد حس تجربه و موفقیت می شود. این خودتنظیمی در این افراد سبب تقویت اراده برای کاهش وزن بیشتر می شود.

پیشینه تحقیق خودکنترلی

پژوهشی توسط گوسچک و جاب (۲۰۲۳) تحت عنوان تصورات ممکن و غیرممکن از خودکنترلی انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که خودکنترلی نشان دهنده توانایی نادیده گرفتن تمایلات فعلی برای سازگاری رفتار با اهداف بلند مدت است. خودکنترلی زمانی لازم است که خواسته‌های کوتاه‌مدت به طور موقت قوی‌تر (ترجیح‌تر) از اهداف بلندمدت باشند. افراد بدون اعمال کنترل بر خود تسلیم وسوسه می شوند.

پژوهشی توسط اسویاتک و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان استفاده مشکل ساز از گوشی هوشمند و خستگی رسانه های اجتماعی: نقش واسطه ای خودکنترلی انجام شد. این مطالعه بیان داشت که مصرف بیش از حد شبکه های اجتماعی منجر به اعتیاد می شود و سلامت روان را تحت تاثیر قرار می دهد.

منابع

منابع در فایل خریداری شد موجود می باشد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.