پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3
دسته بندی
تعداد بازدید
967 بازدید
۷,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش

پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش

پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش

داخلی

پژوهش توسط مجلسی ارده جانی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. هدف از این تحقیق تدوین مدل مدیریت دانش و تفکر راهبردی بر اساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تهران (۸۹۰ نفر) که۳۵۰ نفر  به عنوان نمونه بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که بین سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت‌دانش و تفکرراهبردی ارتباط معناداری است. همچنین نتایج نشان داد .که مدیریت دانش بر تفکرراهبردی تأثیر معناداری است.  بررسی شاخص‌های نیکویی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ساختاری مدیریت دانش و تفکر راهبردی بر اساس آمادگی سازمانی از براش مناسب و قابل قبولی برخوردار است (۲۴/0GOF=).

پژوهش توسط کوهی و همکاران (۱۳۹۸).تحت عنوان ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان انجام شد. هدف از این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین تاثیر. به کارگیری مدل فرایند گرا نسبت به مدیریت دانش سازمانی بر ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بانک صادرات استان گلستان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بانک صادرات استان گلستان نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش کارکنان، کار گروهی. کارکنان، برنامه‌ریزی شفاف برای مدیران شعب، تعریف درست تمام فرآیندها، هماهنگی بین کارکنان برای حرکت به سمت مدیریت دانش سازمانی با رویکرد فرآیند گرا است.

ادامه

پژوهشی توسط نیلی پور طباطبایی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان  ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)انجام شد. هدف از این تحقیق ارائه مدل مدیریت دانش. با رویکرد قابلیت یادگیر ی سازمانی در شهرداری اصفهان بود. مدلی که بتواند با ارائه مولفه‌های مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی، امکان تبدیل شهرداری اصفهان. به یک سازمان دانش محور و یادگیرنده را فراهم سازد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین امتیاز هریک از این مولفه‌ها در شهرداری اصفهان از حد متوسط پایین تر بود. و لذا به منظور پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش. در شهرداری اصفهان تعیین سازو کارهای لازم جهت ارتقای سطح کمی و کیفی هر یک از این مولفه‌ها ضروری است.

ادامه

پژوهش توسط  جدیدی کوهبنایی و حسینی (۱۳۹۵).  تحت عنوان بهبود کیفیت مولفه‌های نظام آموزش عالی با بهره‌گیری از مدل مدیریت‌دانش .(با تاکید بر فرآیند یاددهی- یادگیری)(مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان حوزه‌ی جنوب‌شرق کشور) انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی این رابطه و نقش مدیریت‌دانش در بهبود عملکردِ فرآیند یاددهی- یادگیری.  و یادگیری سازمانی و نهایتاً ارتقای ظرفیت و توانمندی دانشگاه های دولتی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که دسترسی، کاربرد و به اشتراک گذاری دانش، به عنوان عوامل مؤثر در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری و ارتقای کیفیت یادگیری سازمانی است.

پژوهش توسط عربی و همکاران (۱۳۹۸). تحت عنوانطراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها انجام شد. هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها  بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مقوله درون‌زایی عوامل علی تأثیرگذار بر مدیریت دانش. در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی است. که برای بانک انصار راهبردهای اشتراک دانش و به‌کارگیری دانش ایجاد خواهد کرد.

پیشینه خارجی

پژوهش توسط آگنا و همکاران (۲۰۲۰). تحت عنوان  مدل پویا از مدیریت دانش در شرکت های فن آوری نوآوری: مطالعه موردی از بخش انرژی  انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی چگونگی پیشرفت و توسعه توانایی مدیریت دانش شرکت های فناوری نوآوری. در متوسط و بزرگ بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با ایجاد یک مدل پویا از مدیریت دانش توانایی مدیریت دانش. با گذشت زمان در یک سازمان تکامل می یابد. همچنین این مدل از مدیریت دانش صریح از طریق اشتراک دانش تا ایجاد دانش جدید تکامل می یابد

پژوهش توسط الین وهمکاران (۲۰۱۷). تحت عنوان مدل جدیدی از مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی دولت انجام شد. هدف از این تحقیق توسعه مدل مدیریت دانش برای مدیریت سرمایه انسانی دولت بود. که هدف تحقیق شامل وزارت امور خارجه برای. اصلاح دستگاه های دولتی، آژانس های خدمات کشوری ملی ، انستیتوی ملی مدیریت عمومی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل مدیریت دانش دولت سرمایه انسانی جمهوری اندونزی شامل هشت جز است. که در آن چشم انداز و مأموریت وجود دارد.

پژوهشی توسط الکساندرو (۲۰۱۵). تحت عنوان  ادغام انجمن های یادگیری مجازی در مدل های مدیریت دانش دانشگاه ها انجام شد. هدف از این تحقی شناسایی روش های جدید ادغام جوامع یادگیری مجازی در. مدل مدیریت دانش گسترده و  توانایی بهینه سازی هویت حرفه ای دانش آموزان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشگاهها برای ادغام جوامع یادگیری مجازی. بیشتر در فعالیتهای آموزشی به یک نیاز اساسی احتیاج دارند . و آنها برای حرکت در جامعه جهانی که به طور فزاینده ای به هم پیوسته است . نیاز به ابزار کافی دارند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.