پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
158 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی | تعداد پیشینه ها: پیشینه های ایرانی ۷ عدد و پیشینه های خارجی ۷ عدد

حسن پورامنیه و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را تحت عنوان مقایسه‌ی مهارت‌های اجتماعی در کودکان ۶-۵ ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با باروری طبیعی در مقطع پیش‌دبستانی در اصفهان انجام دادند. هدف از این مطالعه مقایسه‌ی مهارت‌های اجتماعی در کودکان ۶-۵ ساله حاصل از روش‌های کمک باروری با باروری طبیعی در مقطع پیش‌دبستانی در اصفهان بود. مشکلات رفتاری کودکان گروه کمک باروری در بعد رفتارهای درون‌زا به‌طور معناداری بیشتر از گروه باروری طبیعی بود.

ادامه

ارجمندی علیا و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در رابطه با ابعاد نظریه ذهن با مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد نظریه ذهن با مهارت‌های‌اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری بود. یافته ها بیانگر نقش میانجی‌گری کامل (نه جزیی) ابعاد شادمانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خویشتن داری و انعطاف پذیری در رابطه بین نظریه ذهن سطح دوم و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. همچنین بین نظریه ذهن و هوش هیجانی و مهارت اجتماعی در کودکان با اختلال یادگیری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

حسین پناهی و زمستانی (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم قشری مغز (tDCS)بر شاخص های عصب-روانشناختی مرتبط با مهارت های اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم انجام دادند. هدف از این کار بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم قشری مغز (tDCS)بر شاخص های عصب-روانشناختی مرتبط با مهارت های اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم بود. یافته ها تبیین کننده  تاثیر بهبود  مهارت های اجتماعی و میزان کاهش مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به اوتیسم بود.

ادامه

فرنیا و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی میزان اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود. یافته ها حاکی از آن می باشد که آموزش نظریه ذهن بر مهارت‌های اجتماعی دانش آموران دارای اختلال نافرمانی مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای موثر است.

ملکان و همکاران در سال  ۱۳۹۹ پژوهشی را با عنوان تاثیر آموزش روش تعامل همه جانبه بر کاهش رفتارهای چالش برانگیز و افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش روش تعامل همه جانبه بر کاهش رفتارهای چالش برانگیز و افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اتیسم بود. یافته ها نشان داد که روش تعامل همه جانبه تاثیر معنی داری بر رفتار چالش برانگیز و مهارت های اجتماعی کودکان طیف اتیسم دارد. با توجه به تاثیر این نوع مداخله پیشنهاد می شود مربیان و متخصصین امر از روش تعامل همه جانبه برای بهبود رفتارهای چالش برانگیز و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان با طیف اتیسم استفاده کنند.

ادامه

صانعی و رئیسون (۱۳۹۹) پژوهشی را تحت عنوان نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه بود. یافته ها بیان می کند که با افزایش و بهبود مهارت‌های اجتماعی، انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش‌ آموزان در مدرسه افزایش می‌یابد.

منتظری (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود.  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و مهارت های اجتماعی دانش آموزان به میزان ۵۵/۰ رابطه وجود دارد.

پیشینه تحقیق خارجی

پژوهشی توسط موناهان و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان ورودی اوتیسم در مداخلات مهارت های اجتماعی برای بزرگسالان جوان: مروری نظام مند از ادبیات انجام شد. مداخلات مهارت های اجتماعی برای بزرگسالان جوان وجود دارد. افراد با مداخلات روانی می توانند مهارت های اجتماعی بهتری را از خود به نمایش بگذارند.

پژوهشی توسط لوانته و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر مهارت‌های حرکتی و اجتماعی کودکان و نوجوانان اوتیسم: مروری بر روایت سیستماتیک انجام شد. گروهی از همسالان معمولاً در حال رشد باید در برنامه‌های آموزشی ورزشی شرکت کنند تا مهارت های اجتماعی تکمیل گردد.

پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی

پژوهشی توسط پارک و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان آموزش مهارت های اجتماعی به کمک والدین برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: همسالان برای کودکان پیش دبستانی انجام شد. این مطالعه نشان داد که مداخلات متمرکز بر عملکرد اجتماعی می تواند مهارت های اجتماعی را ارتقا دهد. یک برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک والدین می تواند مفید باشد. مهارت های اجتماعی مناسب از نظر رشد، مشارکت بیشتر والدین، و استراتژی های رفتاری گزینه مهمی برای مهارت های اجتماعی می باشند. رفتارهای مشکل ساز یک گزینه مهم برای مهارت های اجتماعی به شمار می روند.

پژوهشی توسط فودی و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان رفتار پیام رسان در میان نوجوانان: آیا کیفیت دوستی و مهارت های اجتماعی اهمیت دارد. شایستگی اجتماعی و دوستی دو گزینه مهم برای بهبود مهارت های اجتماعی است. جنسیت، شایستگی اجتماعی و کیفیت دوستی می تواند با تقویت مهارت اجتماعی بهبود یابد.

پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی

پژوهشی توسط ازدوگان و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان نقش میانجی تنهایی در رابطه بین ترجیح برای تنهایی جهت مهارت های اجتماعی انجام شد. شایستگی اجتماعی، عزت نفس از یک سو و افسردگی از سوی دیگر با نقش میانجی تنهایی مرتبط با مهارت های اجتماعی می باشد. مقیاس عزت نفس دو بعدی و مقیاس شایستگی اجتماعی ادراک‌شده بخش مهمی از مهارت های اجتماعی می باشد. شایستگی اجتماعی، عزت نفس و افسردگی با تقویت مهارت های اجتماعی کاهش می دهد.

پژوهشی توسط لی و همکاران (۲۰۲۲). تحت عنوان توسعه و بکارگیری یک برنامه آموزشی مهارت های اجتماعی. مبتنی بر متاورس برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم. برای بهبود تعامل اجتماعی انجام شد. مهارت های اجتماعی اضطراب و عصبانیت را کاهش می دهد.

پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی

پژوهشی توسط چین و همکاران (۲۰۲۳). تحت عنوان اثربخشی، دوام و همبستگی‌های بالینی مداخله مهارت‌های اجتماعی. PEERS در بزرگسالان جوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم.: اولین شواهد در خارج از آمریکای شمالی انجام شد. این مطالعه نشان داد که پس از درمان.، بهبود قابل‌توجهی در جنبه‌های نقص‌های اجتماعی، شدت اوتیسم.، اضطراب تعامل اجتماعی، همدلی و دانش مهارت‌های اجتماعی وجود دارد. دانش مهارت‌های اجتماعی با بهره هوشی همبستگی مثبت داشت.

منابع

منابع در فایل خریداری شده می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.