پیشینه تحقیق هوش هیجانی | مطالعات علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
5صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
253 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق هوش هیجانی

پیشینه تحقیق هوش هیجانی|تعداد پیشینه ۱۵ مورد

پیشینه تحقیق هوش هیجانی

پژوهشی توسط فردوسی مازندرانی و گرامی پور(۱۳۹۶). تحت عنوان مدل پردازی تاثیر هوش هیجانی و ابعاد شخصیت بر عملکرد و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی، ابعاد شخصیت بر عملکرد و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد شخصیت بر رضایت از رشته تحصیلی و عملکرد دانشجویان تاثیر قابل ملاحظه‌ای است . همچنین بین هوش هیجانی و رضایت از رشته تحصیلی، علاوه بر این وجود رابطه معنادار غیر مستقیم بین هوش هیجانی و عملکرد دانشجویان است.

۱

پژوهشی توسط شفیعی و محمدی (۱۳۹۶). تحت عنوان پیش‌بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ابعاد هوش هیجانی در زنان و مردان متاهل و همسرانشان انجام شد. هدف از این تحقیق پیش‌بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ابعاد هوش هیجانی در زنان و مردان متاهل و همسرانشان بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که مولفه‌های خودآگاهی هیجانی و شادمانی از متغیر هوش هیجانی در مردان و مولفه‌های شادمانی در زنان می‌تواند کیفیت رابطه زناشویی را بین آنها پیش‌بینی کنند. هم‌چنین مولفه خودآگاهی هیجانی در زنان می‌تواند. کیفیت رابطه زناشویی مردان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی و مولفه شادمانی در مردان می‌تواند به‌طور معنی‌داری کیفیت رابطه زناشویی زنان را پیش‌بینی کنند .

۲

پژوهشی توسط جمشیدی و همکاران (۱۳۹۶). تحت عنوان کارآمدی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت تعارض و درگیری شغلی در دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض CMSQ و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو استفاده شد. و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد. که میانگین نمرات مدیریت تعارض و درگیری شغلی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری. از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. همچنین آموزش هوش هیجانی به طور معنی داری در مدیریت تعارض و درگیری شغلی دانشجویان مؤثر است.

پژوهشی توسط باقری و اسماعیلی (۱۳۹۶). تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی و یادگیری زبان فارسی (خوندن و نوشتن). بین فارسی آموزان دانشگاه مجازی جامعه المصطفی قم و دانشگاه حضور علوم پزشکی تهران انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی افراد فارسی آموز دانشگاه مجازی جامعه‌المصطفی قم. و دانشگاه علوم پزشکی تهران که به صورت حضوری فارسی را آموخته‌اند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ تفاوتی در یادگیری زبان فارسی. در بین دانشگاه‌های مجازی و حضوری وجود ندارد و هر دو به یک میزان یاد می‌گیرند.

پژوهشی توسط ظهیری خواه و همکاران  (۱۳۹۷). تحت عنوان رابطه ی باورهای دینی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهر شوش در سال ۱۳۹۵ انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین باورهای مذهبی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهر شوش بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین باورهای مذهبی با هوش هیجانی (۰/۳۸۹=و ۰/۰۵>P )؛ و همچنین بین سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهر شوش رابطه ی معناداری است (۰/۸۲۱ =, ۰/۰۵ >P ).

۳

پژوهشی توسط علی زاده (۱۳۹۷) .تحت عنوان ارتباط هوش اخلاقی و هوش هیجانی با رفتار اخلاقی،. اخلاق در علوم و فناوری انجام شد. هدف از این تحقیق حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی و هوش هیجانی با رفتار اخلاقی کارکنان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه بود. نتایج این تحقیق نشان داد .که بین مولفه‌های هوش اخلاقی(۴۱۶/ ۰) و هوش هیجانی(۴۰۱/ ۰) با رفتار اخلاقی کارکنان کانون پرورش فکری کودکان .و نوجوانان استان کرمانشاه ارتباط معنی‌دار و مستقیمی است . نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد. که هوش اخلاقی و هوش هیجانی توانسته‌اند حدود ۳۲۱/ ۰ درصد از واریانس رفتار اخلاقی را پیش‌بینی کنند.

۴

پژوهشی توسط هاشمی و همکاران  (۱۳۹۷). تحت عنوان تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر انگیزه کارکنان پلیس پیش‌گیری با میانجی‌گری هوش هیجانی (مورد مطالعه: کارکنان پلیس راه‌آهن تهران) انجام شد. هدف از این تحقیق تبیین تاثیر توانمندی. روان‌شناختی بر انگیزش شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی بود. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که تاثیر مستقیم و معنی‌داری توانمندی روان‌شناختی و هوش هیجانی به‌ترتیب با بارهای عاملی ۶۷/ ۰ و ۸۴/ ۰ .بر انگیزش شغلی کارکنان جامعه آماری است. هم‌چنین بین توانمندی روان‌شناختی و هوش هیجانی رابطه معنی‌داری است. و هوش هیجانی نقش متغیر میانجی را در رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و انگیزش شغلی کارکنان پلیس راه‌آهن است . نتیجه دیگر دلالت بر این است. که  تاثیر مستقیم و معنی‌داری تمامی مولفه‌های توانمندی روان‌شناختی با نقش میانجی. هوش هیجانی بر انگیزش شغلی کارکنان جامعه بود.

۵

پژوهشی توسط عبیدی زادگان و امینی خویی(۱۳۹۷). تحت عنوان مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در.بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی انجام شد. هدف از این تحقیق مقایسه ویژگی‌های شخصیتی،. هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی-هیجانی در بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که که بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی در ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی،. گشودگی و مقبولیت تفاوت معناداری وجود دارد،. به این صورت که دانش‌آموزان مدارس عادی دارای نمره برونگرایی بالاتر از دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتی و در ویژگی‌های گشودگی و مقبولیت،. دانش‌آموزان مدارس عادی دارای نمره پایین‌تری از دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتی هستند.

همچنین، داده‌ها نشان می‌دهد .که در هوش هیجانی و تنظیم شناختی- هیجانی بین دانش‌آموزان مدارس عادی و نمونه دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتی در تنظیم هیجانی مثبت نمره بیشتری از دانش‌آموزان مدارس عادی دارند. با توجه به نتایج مطالعه لزوم توجه برنامه ریزان در خصوص برنامه‌های اصلاحی. و آموزشی در زمینه هیجانات و نیز کاهش صفات شخصیتی ناسازگار احساس می‌گردد.

۶

پژوهشی توسط عبیدی زادگان و امینی خویی (۱۳۹۷). تحت عنوان مقایسه سبک‌های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری، .توانمند سازی کودکان استثنایی  انجام شد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامۀ‌ سبک هویت برزونسکی (۱۹۹۲)، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر، مادوکس، مرکندانت، پرتیس دون، جاکوبز و راجرز (۱۹۸۲)، پرسشنامۀ‌ هوش هیجانی برادبری و گریوز (۲۰۰۴) و پرسشنامۀ‌ مشکلات رفتاری راتر- فرم والدین (۱۹۹۵) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات سبک‌های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی نوجوانان عادی به طور معناداری بیشتر از گروه نوجوانان دارای اختلال رفتاری است. سبک‌های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی از پدیده‌های پیچیده و چند بعدی است که نقش بسیار مهم و متقابلی در نوجوانان هستند.

۷

ﭘﮋوﻫﺶ توسط امیرپور(۱۳۹۷). با ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم شد. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۳۰۴ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. ﺑ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ، آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﺎده بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد است. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی، از ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ باشد.

۸

پژوهشی توسط اقامحمدی (۱۳۹۸). تحت عنوان رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول‌آفرین در بین مربیان ورزشی زن استان مرکزی انجام شد. هدف از این تحقیق  بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول‌آفرین در مربیان ورزشی زن استان مرکزی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن با سبک رهبری تحول‌آفرین در بین مربیان زن استان مرکزی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یعنی هر چه هوش هیجانی مربیان بیشتر باشد تمایل آن‌ها برای استفاده از سبک رهبری تحول‎آفرین افزایش‌یافته است.

۹

پژوهشی توسط ارجمندی علیا و همکاران (۱۳۹۹) .تحت عنوان نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در رابطه با ابعاد نظریه ذهن با مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد نظریه ذهن با مهارت‌های‌اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی می‌تواند نقش میانجیگری را بین متغیر نظریه ذهن، با مهارت اجتماعی را در کودکان با اختلال یادگیری را ایفا کند. این بیانگر نقش میانجی‌گری کامل (نه جزیی) ابعاد شادمانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خویشتن داری و انعطاف پذیری در رابطه بین نظریه ذهن سطح دوم و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. بحث و نتیجه گیری: بین نظریه ذهن و هوش هیجانی و مهارت اجتماعی در کودکان با اختلال یادگیری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۱۰

پژوهشی توسط قربان جهرمی و همکاران (۱۴۰۰) .تحت عنوان تدوین مدل مهارت خواندن کودکان پیش دبستانی بر اساس کمالگرایی و شیوه های فرزندپروری والدین با نقش میانجی هوش هیجانی انجام شد. هدف از این تحقیق تدوین مدل مهارت خواندن کودکان پیش دبستانی بر اساس کمالگرایی و شیوه های فرزندپروری والدین با نقش میانجی هوش هیجانی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم، مثبت و معنادار هر سه شیوه فرزندپروری والدین بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی تایید می شود. اثر مستقیم، مثبت و معنادار هر سه شیوه فرزندپروری والدین بر توانایی تحصیلی زودهنگام کودکان پیش دبستانی تایید می شود. اثر مستقیم، مثبت و معنادار کمال گرایی مثبت والدین بر توانایی تحصیلی زودهنگام کودکان پیش دبستانی تایید می شود و در خصوص اثر مستقیم و منفی کمال گرایی منفی والدین بر توانایی تحصیلی زودهنگام کودکان پیش دبستانی رد می گردد.

۱۱

پژوهشی توسط آقاداود مارنانی و همکاران (۱۴۰۱). تحت عنوان پیش‌بینی میزان تاب‌آوری براساس هوش هیجانی، انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود در کادر درمان بیمارستان دکتر علی شریعتی در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹انجام شد. هدف از این تحقیق پیش‌بینی میزان تاب‌آوری بر اساس هوش هیجانی، انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود در کادر درمان بیمارستان دکتر علی شریعتی در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کادر درمان (پزشکان و پرستاران) شاغل در بیمارستان دکتر علی شریعتی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۲۶۵ نفر انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاب‌آوری بر اساس هوش هیجانی و شفقت خود در کادر درمان بیمارستان در دوران شیوع کووید ۱۹ قابل پیش‌بینی بود (۰/۰۵> p)؛ بنابراین می‌توان با آموزش مهارت‌های فوق، میزان تاب‌آوری را در کادر درمان در این شرایط حساس افزایش داد.

۱۲

پژوهشی توسط صادقی و نصیرپور (۱۴۰۱). تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با رهبری اثربخش در مدیران ستاد نزاجا انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل هوش هیجانی به‌‌عنوان متغیرهای مستقل جزء (خودآگاهی ۴۴۸/۰=r ، خودتنظیمی ۵۸۲/۰= r، خود انگیزشی ۵۲۷/۰=r ، همدلی ۴۴۷/۰ =r و نیز عامل روابط اجتماعی با همبستگی ۶۴۲/۰=r) با رهبری اثربخش مدیران ستاد نزاجا در سطح خطا (۰۵/۰= p) رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز هوش هیجانی با متغیر رهبری اثربخش (۷۲۸/۰= r) در سطح خطای ۰۵/۰ مثبت و معنادار بوده است.

 

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.