پیشینه تحقیق کیفیت گردشگری مالی| مطالعات علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
2.5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
140 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه  تحقیق کیفیت گردشگری مالی

پیشینه کیفیت گردشگری مالی| تعداد پیشینه۵ مورد

پیشینه تحقیق کیفیت گردشگری مالی

رشدی بناب (۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که قابلیت مقایسه بر کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی تاثیر معنیداری به لحاظ آماری ندارد. همچنین بین قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. بین قابلیت مقایسه حسابداری بر قیمت گذاری اقلام تعهدی تاثیر معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد.

۲

پژوهشی توسط نمازی و همکاران(۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی تاثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام بود. که جامعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بود. نمونه آماری متشکل از ۲۳۰ شرکت در بازه زمانی ۱۸ ساله برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.

به‌عبارتی کیفیت بالای گزارشگری مالی، از قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام جلوگیری می‌کند. همچنین، مشخص شد که کیفیت حسابرسی از جنبه نوع اظهارنظر حسابرس رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام را تقویت می‌کند. اما، جنبه-های اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، رابطه مذکور را تعدیل نمی‌کنند. به طور کلی، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که خرید عرضه‌های اولیه عمومی سهام از جذابیتی بالایی برخوردار است. به این ترتیب، تأثیر معکوس کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام را تقویت نمایند.

۳

پژوهشی توسط نیکزاد چالشتری (۱۳۹۹) تحت عنوان تبیین مدلی برای سنجش کیفیت کارکنان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون و بررسی اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی انجام شد. هدف از این تحقیق تعیین معیارهای موثر بر کیفیت کارکنان شرکت از دیدگاه خبرگان و تبیین مدلی جامع و چند معیاره برای سنجش کیفیت کارکنان شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر کیفیت کارکنان بر کیفیت گزارشگری مالی بود.

برای این منظور ابتدا معیارهای کیفیت کارکنان با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و در نظر گرفتن محیط اطلاعاتی ایران شناسایی و نظر خبرگان در رابطه با وزن و اهمیت هر یک از این معیارها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدل جامع کیفیت کارکنان تبیین گردید. سپس با کمک مدل پیشنهادی، شاخص کیفیت کارکنان برای نمونه ای متشکل از ۷۰ شرکت بورسی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ محاسبه و تاثیر کیفیت کارکنان بر کیفیت گزارشگری مالی از طریق تخمین مدل رگرسیون آزمون گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که سطح تحصیلات، تجربه کاری، سرانه آموزش و سرانه حقوق کارکنان مهمترین معیارهای سنجش کیفیت کارکنان از دیدگاه خبرگان است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بهبود شاخص کیفیت کارکنان باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت می گردد.

۴

پژوهشی توسط نعمت نژاد و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی تاثیر ریسک تداوم فعالیت و روابط سیاسی بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. هدف از این تحقیق  با توجه به اثرات ارتباطات سیاسی بر وضعیت مالی بنگاه‌ها و اثرات ریسک تداوم فعالیت، این تحقیق جهت شناخت رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای انجام این تحقیق نمونه‌ای به تعداد ۱۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق برای سنجش ریسک تداوم فعالیت از نسبت زیانهای انباشته به سرمایه شرکت مطابق ماده ۱۴۸ قانون تجارت، سنجش ارتباطات سیاسی از معیار نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل بدهی‌ها، سنجش کیفیت حسابرسی از معیار اندازه موسسه‌ی حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت، سنجش کیفیت گزارشگری مالی از معیار مدل مک نیکلز و دیچا و دیچو استفاده شد و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌ رگرسیون چند گانه داده‌های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews در برآورد اثر ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار استفاده شد. بنابراین ابتدا با برآورد مدل‌های تحقیق مشخص شد که کیفیت حسابرسی دارای اثر مثبت و معنادار بر کیفیت گزارشگری مالی است. ارتباطات سیاسی و ریسک تداوم فعالیت دارای اثر منفی و معنادار بر کیفیت گزارشگری مالی است.

۵

پژوهشی توسط رضایی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی آثار پاسخ‌گویی سازمان‌های بخش عمومی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد آن‌ها انجام شد. هدف از این تحقیق دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه‌ها سازمان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ‌گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم‌چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی است. افزون‌بر این، نتایج نشان‌دهنده آثار واسطه‌ای متغیر پاسخ‌گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم‌های پاسخ‌گویی بهتر باشند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.