مبانی نظری بازاریابی اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۵ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
تعداد بازدید
1102 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی | تعداد صفحات : ۶ صفحه

دمکو (۲۰۲۱) بر این باور بود که بازاریابی اینترنتی براساس فعالیت های صورت گرفته در ارتباطات اینترنتی تقویت می شود. این مفهوم می تواند تحت تاثیر ارتباطاتیمبانی نظری بازاریابی اینترنتی که در اینترنت شکل می گیرد، بهبود یابد. فوزی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که این مفهوم با استراتژی های تعیین شده در سطح بازار در ارتباط است. پورویانتو و پورویانتو (۲۰۲۱) اثبات کردند که برند محصولات بر توانایی بازاریابی اینترنتی اثرگذار است. زمانی محصولات برند به کار می رود بازاریابی اینترنتی بهتر می شود.

اولسون و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که این نو بازاریابی به استراتژی های کسب و کار و مدیریت سازمان بستگی دارد. زاهای (۲۰۲۱) اثبات کرد که بازاریابی اینترنتی از طریق بازاریابی رسانه ای و شبکه های اجتماعی گزینه ای مناسب است. هارو وهمکاران (۲۰۲۱) بر این باور رود که فناوری های به کار رفته در اینترنت امکان استفاده از این نوع بازاریابی را برای فعالیت های صنعت توریسم ایجاد می کند.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی سال ۲۰۲۰

لیو و همکاران (۲۰۲۰) در نظریه خود به بررسی رابطه فروش، اندازه بازار و بازاریابی اینترنتی پرداختند. این محققین اثبات کردند که فروش و اندازه بازار بر بازاریابی اینترنتی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای فروش و اندازه بازار می توان سطح بازاریابی اینترنتی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح بازاریابی اینترنتی نیز تغییر خواهد کرد

کایزا و بیگلیاردی در سال ۲۰۲۰  در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای صنایع غذایی، فرصت ها و چالش ها  و بازاریابی اینترنتی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای صنایع غذایی، فرصت ها و چالش ها  می توانند بر سطح عملکرد سازمان اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای صنایع غذایی، فرصت ها و چالش ها  دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر بازاریابی اینترنتی نیز وجود دارد.

ونگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که بازاریابی اینترنتی می تواند تحت تاثیراطلاعات آنلاین قرار گیرد. به عبارتی بازاریابی اینترنتی معمولا با تغییراتی که در متغیر اطلاعات آنلاین ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح بازاریابی اینترنتی را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر اطلاعات آنلاین را تغییر دهد.

ادامه

بیوسکا و بریریندیس در سال۲۰۲۰ استدلال کردند که زمانی می توان بازاریابی اینترنتی را بهبود داد که به متغیر کنترل محصول توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرکنترل محصول توجه می کند، معمولا سطح بازاریابی اینترنتی دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرکنترل محصول مثبت باشد معمولا سطح بازاریابی اینترنتی بهبود می یابد.

کیم  در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر بازاریابی اینترنتی از متغیر وب سازی تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر وب سازی می تواند در سطح بازاریابی اینترنتی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح بازاریابی اینترنتی به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر وب سازی می تواند مفید باشد.

ریوست در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین بازاریابی اینترنتی و متغیر تحقیقات بازاریابی  یافت. به عبارتی این محقق اثبات کرد زمانی که سطح متغیر تحقیقات بازاریابی دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر بازاریابی اینترنتی نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیر تحقیقات بازاریابی می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت بازاریابی اینترنتی اقدام نماید.

ادامه

کومار و همکاران (۲۰۲۰) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای تجارت و نکته سنجی می توانست بر تغییر در سطح بازاریابی اینترنتی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای تجارت و نکته سنجی دچار بهبود شود.

این انتظار وجود دارد که متغیر بازاریابی اینترنتی نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های تجارت و نکته سنجی با متغیر بازاریابی اینترنتی همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر بازاریابی اینترنتی با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

زیانگ و زیو (۲۰۲۰) اشاره کردند که بازاریابی اینترنتی تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای نوآوری، اعتماد به نفس زیاد و تولید مجدد در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر بازاریابی اینترنتی نیز تغییر می کند.

همچنین متغیرهای نوآوری، اعتماد به نفس زیاد و تولید مجدد اثرگذاری خود را بر روی متغیر بازاریابی اینترنتی براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای نوآوری، اعتماد به نفس زیاد و تولید مجدد ارتباط همسویی را با متغیر بازاریابی اینترنتی دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح عملکردسازمانی می شود.

ادامه

وارادراجان (۲۰۲۰) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی، عملکرد تجاری، منابع بازار و بازاریابی اینترنتی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر بازاریابی اینترنتی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی، عملکرد تجاری و منابع بازار می تواند تغییر نماید.

جابر و همکاران (۲۰۲۰) متغیرهای تصمیمات خرید و تنوع محصولات را در ارتباط با بازاریابی اینترنتی مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای تصمیمات خرید و تنوع محصولات معمولا می توانند بر سطح بازاریابی اینترنتی اثرگذار باشند.

به این صورت که با تغییر در سطح تصمیمات خرید و تنوع محصولات می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که بازاریابی اینترنتی در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای تصمیمات خرید و تنوع محصولات می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

تتلو و گارده در سال ۲۰۲۰ اثبات کردند که بازاریابی اینترنتی با متغیرهای بهره برداری، نظارت و نقض حقوق ارتباط دارد. این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای بهره برداری، نظارت و نقض حقوق دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر بازاریابی اینترنتی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای بهره برداری، نظارت و نقض حقوق بر بازاریابی اینترنتی هم جهت بوده و سبب تقویت بازاریابی اینترنتی می شود.

مارتنز و همکاران در سال ۲۰۲۰ اثبات کردند که متغیر مدیریت بازاریابی بر بازاریابی اینترنتی اثرگذار هست. این محققین اثبات کردند که متغیر مدیریت بازاریابی می تواند در یک سازمان بر میزان بازاریابی اینترنتی اثرگذار باشد.

همچنین ارتباط متغیر بازاریابی اینترنتی با متغیر مدیریت بازاریابی در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محقین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر مدیریت بازاریابی می توان شاهد تغییر در سطح متغیر بازاریابی اینترنتی بود.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

وی و همکاران (۲۰۲۰) بازاریابی اینترنتی را در ارتباط با متغیر منابع اطلاعاتی مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر بازاریابی اینترنتی با متغیر منابع اطلاعاتی. در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند. که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیر منابع اطلاعاتی قرار گیرد. و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

لاکا و همکاران (۲۰۲۰) در نظریه خود به بررسی رابطه پیشرفت فن آوری، تجارت بین المللی.، بازاریابی صنعتی و بازاریابی اینترنتی پرداختند. این محققین اثبات کردند که پیشرفت فن آوری.، تجارت بین المللی و بازاریابی صنعتی بر بازاریابی اینترنتی اثرگذار است.

به عبارتی با استفاده از متغیرهای پیشرفت فن آوری، تجارت بین المللی. و بازاریابی صنعتی می توان سطح بازاریابی اینترنتی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند. می توان انتظار داشت که سطح بازاریابی اینترنتی نیز تغییر خواهد کرد

قاترجی و کار در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای شبکه های اجتماعی.، بینش های تجربی و بازاریابی اینترنتی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای شبکه های اجتماعی. و بینش های تجربی می توانند بر سطح بازاریابی اینترنتی اثرگذار باشند.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

ژانگ و یو در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که بازاریابی اینترنتی می تواند. تحت تاثیر تصمیمات قیمت گذاری و ارزش اینترنت اشیا قرار گیرد. به عبارتی بازاریابی اینترنتی معمولا با تغییراتی که در متغیرهای تصمیمات قیمت گذاری. و ارزش اینترنت اشیا ایجاد می شود، دچار تغییر می شود.

زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح بازاریابی اینترنتی را تغییر دهد.، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای تصمیمات قیمت گذاری. و ارزش اینترنت اشیا را تغییر دهد.

دیومیتریا و پوپوسکیو در سال ۲۰۲۰ استدلال کردند. که زمانی می توان بازاریابی اینترنتی را بهبود داد. که به متغیر هوش مصنوعی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیر هوش مصنوعی توجه می کند.، معمولا سطح بازاریابی اینترنتی دچار تغییر می شود.

اگر تغییرات ایجاد شده در متغیر هوش مصنوعی مثبت باشد. معمولا سطح بازاریابی اینترنتی بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند. که با استفاده از بازاریابی اینترنتی می توان استفاده از هوش مصنوعی را گسترش داد.

جوهان و دویلیرز در سال ۲۰۲۰ .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند. که متغیر بازاریابی اینترنتی از متغیر رسانه های تصویری تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر رسانه های تصویری می تواند. در سطح بازاریابی اینترنتی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح بازاریابی اینترنتی به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیر رسانه های تصویری می تواند مفید باشد.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

اگارول و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین بازاریابی اینترنتی و متغیرهای دانش.، نگرانی و قصد خرید یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند. زمانی که سطح متغیرهای دانش، نگرانی و قصد خرید دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر بازاریابی اینترنتی نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای دانش، نگرانی و قصد خرید می توانند. به گونه ای برنامه ریزی شوند. که در جهت تقویت بازاریابی اینترنتی اقدام نمایند.

اندرسون و همکاران (۲۰۲۰) .این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیر انگیزه خرید می تواند. بر تغییر در سطح بازاریابی اینترنتی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر انگیزه خرید دچار بهبود شود.، این انتظار وجود دارد که متغیر بازاریابی اینترنتی نیز تغییر کند.

در صورتی که رابطه متغیر انگیزه خرید با متغیر بازاریابی اینترنتی. همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت. که سطح متغیر بازاریابی اینترنتی با بهبود سطح متغیر ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

نکته: این متغیر به تبلیغات آنلاین بستگی دارد.

دنیک و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود در خصوص بازاریابی اینترنتی به تبلیغات آنلاین استناد کردند. آنها بیان داشتند برای بازاریابی اینترنتی موضوع تبلیغات آنلاین موضوع مهمی است. بازاریابان در فرایند بازاریابی اینترنتی نیاز است تبلیغات آنلاین را مدنظر قرار دهند.

سمرادوا و واروروا در سال ۲۰۱۶ در نظریه بازاریابی اینترنتی خود به استراتژی های ارتباط با مشتری پرداخت.  این محققین استناد کردند. که استراتژی های ارایه شده برای بازاریابی اینترنتی نشان دهنده زمینه فروش اولیه است. فروش در این خصوص به سمت ارایه ارتباطات بازاریابی اینترنتی باز می گردد. سیستم کلی مفهومی ارایه شده در خصوص بازاریابی اینترنتی. نشان دهنده چند عنصر برای بازاریابی است. این عناصر عبارتند از:

۱-پردازش سفارش.

۲-مخاطبان هدف.

۳- جمع آوری بازخورد.

۴- ابزارهای آنلاین.

۵- ارتباطات آنلاین.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی

به دلیل ارتباط مستقیم بازاریابی اینترنتی. با پردازش سفارش شناخت مخاطبان هدف ضروری است. در اینجالت برای یک بازاریابی خوب نیاز به تعیین مخاطبان هدف و جمع آوری بازخورد از آنها است. در این زمینه ابزارهای آنلاین براساس ارتباطات آنلاین می تواند نوع فروش را بهبود دهد.

سوئل و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود در خصوص بازاریابی اینترنت به جریان خرده فروشی استنادکرد. وی استدلال کرد برای یک بازاریابی اینترنتی خوب باید اقدام بر روی چند عنصر قرار گیرد. این عناصر عبارتند از:

۱-تمرکز بر روی طعم محصول.

۲-تمرکز روی محتوای معرفی محصول.

۳-تاکید بر روی خرده فروشی.

براساس ابعاد بالا یک بازاریابی اینترنتی خوب زمانی مناسب خواهد بود. که بتواند طعم خوب یک محصول را بهبو داد. و یا تمرکز بر روی محتوای معرفی محصول چگونه خواهد بود. آیا شرکت بر تاکید بر روی خرده فروشی تمرکز کرده است یا خیر؟. این موضوع نیز دارای اهمیت است.

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی در مطالعه متیوس و همکاران ۲۰۱۶

متیوس و همکاران در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود در خصوص بازاریابی اینترنتی.  به درک مشتریان از محصول اشاره کرد. این مطالعه اشاره کرد که یک مدل مفهومی از قابلیت های بازاریابی اینترنتی.، قدرت شرکت را بهبود می دهد. شرکت هایی که از قابلیت های بازاریابی اینترنتی  بهره می برند. قدرتمندتر هستند. معمولا قابلیت های بازاریابی اینترنتی تحت تاثیر چندین مولفه است. این مولفه ها عبارتند از:

۱- افزایش ظرفیت برای توسعه قابلیتهای شبکه بین المللی.

۲- رشد بازار بین المللی.

۳- اطمینان اطلاعات.

۴- جهت گیری استراتژیک بین المللی.

براساس ارکان بالا می توان گفت. که بازاریابی اینترنتی با سطح قابلیت های شبکه ای بین المللی ارتباط دارد. شرکت ها در بازاریابی اینترنتی باید به رشد بازار بین المللی خود نیز توجه نمایند. همچنین آنها باید از اطمینان اطلاعات برای بازاریابی خود مطمئن باشند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.