مبانی نظری برون سپاری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۶ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
تعداد بازدید
1057 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برون سپاری

مبانی نظری برون سپاری | تاریخ انتشار  | ساعت انتشار  | تعداد صفحات: ۶ صفحه

مفهوم و اهمیت برون سپاری

تعاریف مختلفی که از برون سپاری وجود دارد که به برخی از مهمترین تعاریف آن اشاره میشود:

برون سپاری عبارت است. از واگذاری برخی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تأمین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به تأمین کننده بیرونی بر اساس قرارداد در واقع در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیتها و عوامل تولید کارکنان تسهیلات ،تجهیزات فناوری و سایر تجهیزات اختیار تصمیم گیری مسئولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیتها نیز در اغلب موارد واگذار میگردد.

۱

برون سپاری یعنی یک سازمان بنا بر دلایلی شرکتی قسمتی از کار .خود را به شخص و یا شرکتی دیگر بسپارد و کالاها و خدماتی که قبلاً در داخل سازمان تولید میشد. از دیگران خریداری شود و از خدمات آنها استفاده گردد. برون سپاری را میتوان طراحی فعالیتها به وسیله ارکان ،.ثالث قرارداد بستن کارا و سیستماتیک با سازمانهای بیرونی برای خرید فعالیتها و یا درجه پایینی از یکپارچه سازی عمودی در یک زنجیره تأمین تعریف نمود.

برون سپاری عبارت است. از واگذاری برخی از فعالیتهای تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری. شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد و یا تفاهم نامه مفهوم این عبارت این است. که نه تنها خود فعالیت ها واگذار می کردند، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار میشوند.

۲

برون سپاری تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال کار داخلی به یک تأمین کننده خارجی است. برون سپاری تلاشی در جهت غلبه بر مشکلات مالی سازمانها و افزایش بهره وری و کارایی آنهارون سپاری کاری است. که سازمانی برای سازمان دیگر انجام میدهد و به تدریج نوعی زنجیره مشارکت را در انجام فعالیتهای سازمانی ایجاد میکند.

۳

برون سپاری شکلی از فعالیت پیمانکاری است که قبلاً در سازمان اجرا شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار گردیده است. واگذاری بعضی از فعالیتهای غیر اصلی یک سازمان به پیمانکاران بیرونی از سازمان بر اساس قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری،. یک فرآیند ارتباطی است .که در یک سوی آن سازمان برون سپار کارفرما یا (خریدار) و در سوی دیگر آن تأمین کننده پیمانکار یا (فروشنده قرار دارد. و حلقه واسط بین این دو فعالیت مورد نظر برای واگذاری است. برون سپاری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمانهای جهان آینده می باشد. و دیگر الزامی نیست که سازمانها به تشکیلاتی بزرگ با تعداد زیادی افراد مستخدم تبدیل شوند. و سازمان ها به درآمدهای عالی و بهره وری بالا دست پیدا می کنند؛

چون تنها بر فعالیتهایی تمرکز میکنند که برای آنها مأموریت یافته اند. برون سپاری می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت بر عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن مسئولیتهای کسب و کار تعریف شود.بنابراین، برخی از مهمترین کلیدواژههای مؤثر در تعریف برون سپاری فعالیتهای فناوری اطلاعات در ایران عبارت اند از: واگذاری تصمیم گیری به دیگران بر عهده گرفتن مسئولیت کار توسط دیگران کاهش تعداد نیروی کار در سازمان افزایش بهره وری سازمان آزادسازی ذهن مدیران از فرعیات و تمرکز بر اصل مأموریت تفکیک مأموریت ها به اصلی و فرعی پیمانکاری جدید ایجاد زنجیره مشارکت در سازمانها انتقال کار داخلی به یک تأمین کننده خارجی، واگذاری دیگران در قالب قرارداد ، کاهش مشکلات سازمانها یکپارچه سازی عمودی ،فعالیتها استفاده از تأمین کننده خارج از سازمان با پیوند مستمر و غیره(علی احمدی جشفقانی و همکاران،۱۳۹۹: ۷۱۸-۷۲۰).

۴

درزمینه قابل بیان است که  برون سپاری همانند دیگر موضوعات علمی با تعاریف مختلف از دیدگاههای متفاوتی برخوردار است. برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست. که کارکنان بخشی از فعالیتهای شرکت را به بیرون سپرده و در حقیقت، خود از فرآیند خارج میشوند. و این کار توسط کارکنان تامین کننده فعالیتها انجام می.شود. این مفهوم از برون سپاری به برون سپاری سنتی معروف است. و در برون سپاری نو مطرح میشود که کارکنان در حقیقت جابجا نمی شوند. و خدمتی نو، توسط یک شرکت در مجموعه فرآیندهای کسب و کار همان شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در هر صورت چنانچه بخواهیم تعریفی بصورت جامع تر بیان کنیم باید تمامی جوانب برون سپاری و دسته بندیهای گوناگون را شامل شود.

برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرآیند کسب و کار می باشد. بر این اساس مشتری خدمات مشخص تری را درباره موضوعات فرآیند مرتبط با کسب و کار دریافت می کند که مجموعه آنها فرآیند کسب و کار را تکمیل می کند .بعبارتی مفهومی که بر اساس آن بخشی از وظایف یک شرکت از داخل به خارج شرکت منتقل شده و توسط دیگران انجام می شود، برون سپاری را تداعی می کند. هدف از برون سپاری کاهش هزینه ها افزایش کیفیت و یا آزادسازی برخی منابع شرکت برای تخصیص آن به اموری که دارای اولویت بیشتری است، می باشد(رضایی و همکاران،۱۴۰۰: ۴).

۶

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و بهبود بهرهوری مورد توجه مدیران سازمانها قرار گرفته و به شکلهای گوناگون به اجرا درآمده است( آپیا آدو و همکاران، ۸۶:۲۰۱۸). برون سپاری به معنای واگذاری و انتقال فعالیتها و فرآیندهای داخلی سازمان است بدین صورت که فرایندهای اصلی و اساسی سازمان در محیط داخلی آن ادامه خواهند داشت در حالی که فعالیتهای فرعی و غیر اساسی سازمان به بیرون از آن انتقال می یابند( برک و جوانمرد ۱:۲۰۲۰) .

دلایل متعددی باعث تمایل شرکتها به استفاده از برون سپاری می شود؛ از آنجایی که تمرکز بر قابلیتهای اصلی سازمان انگیزه اصلی مدیران در تصمیمات مرتبط با برون سپاری است و برون سپاری نیز باعث ساخت و توسعه قابلیتهای اصلی و روابط خارجی سازمان میشود ، لذا سازمانها تلاش می کنند از این استراتژی در راستای تحقق اهداف خود استفاده کنند( اکبری و همکاران،۱۳۹۹: ۵۵).

برون سپاری در لغت به معنی دستیابی به سود از طریق منابع خارجی است واژه برون سپاری به کسب خدمات از ارائه دهندگان خدمات خارجی اشاره دارد . بعضی محققین برون سپاری را پیمان سپاری به گروه خارج از سازمان می دانند یا به عبارتی تلاشی در جهت بر مشکلات مالی سازمانها و افزایش بهره وری وغلبه کارایی آنهاست برخی برون سپاری را به عنوان راهی برای حفظ یا افزایش رقابت شرکت می دانند(حمیدی و همکاران،۱۳۹۵: ۷۲).

۷

برون سپاری عبارت است: از واگذاری بخشی از فعالیت های محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده که منجر به بهره وری سازمان گردد. این مولفه فعالیت ها و بهره گیری از تامین کنندگان توانمند و عملکرد پایدارشان سازمان را در دست یابی به اهداف ،استراتژیک یاری می رساند. بنابراین  زمانی رخ می دهد که کارها، وظایف و فرآیندهایی که پیش از این در داخل سازمان انجام می شدند بر مبنای همکاری بلند ،مدت به یک تامین کننده بیرونی محول می شود که در زمینه های مورد نظر دارای تخصص خاصی است .

برون سپاری همچنین به عنوان عمل واگذاری یک اقدام یا معامله داخلی به یک تامین کننده بیرونی از طریق یک قرارداد بلندمدت می باشد(فاطمی و همکاران،۱۳۹۸: ۸).

۸

تاریخچه برون سپاری از سه موج اصلی در پیدایش فعالیتهای برون سپاری حکایت می کند:

موج اولیه موج ورود تکنولوژی و موج برون سپاری شرکتها دامنه موج ،آخر به فعالیتهای مدیریت منابع انسانی نیز رسیده است. بنابراین می توان اهداف و منافع حاصل از برون سپاری فرایندهای منابع انسانی را به شکل زیر برشمرد:

۱.بهبود کیفیت خدمات و افزایش کمیت کارها با رعایت اصول صرفه جویی در هزینه ها؛

۲ .افزایش سرعت انجام کارها و حذف بوروکراسی حاکم بر اداره ها و سامانه های دولتی؛

۳.آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر؛

۴.افزایش رقابت به منظور افزایش کیفیت خدمات عملیات کاهش و کنترل هزینه عملیات؛

  1. استقرار نظام کارمزدی به جای نظام وقت مزدی سنتی ،حاکم به خصوص در اداره های دولتی؛

۶. ایجاد فرهنگ ضد انحصار با هدف ارائه خدمات برای افزایش حق انتخاب مشتری؛

  1. ایجاد انگیزه کاری در کارکنان و پیمانکاران برای دسترسی به منافع مناسب و بالطبع افزایش خدمات مطلوب و رضایتمندی بیشتر؛
  2. افزایش تمرکز سازمان بر فعالیتی خاص و مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر(یزدانی و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۹-۳۰).

مبانی نظری برون سپاری در مطالعه دکیر و همکاران ۲۰۲۰

دکیر  و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص برون سپاری کارها به کارایی اشاره کرد. این محققین اثبات کردند که برون سپاری می تواند از بحران منابع مالی شرکت جلوگیری به عمل آورد. برون سپاری زمانی در سازمان اجرا می شود که یکی از این عناصر مورد اجرا قرار گیرد. این عناصر عبارتند از:

۱-کمبود منابع در سازمان ایجاد شود.

۲- مشکلات ناشی از خلا دانش در سازمان وجود داشته باشد.

۳-محدودیت در ارایه خدمات دیده شود.

این محققین براساس آزمون تجربی خود اثبات کردند که با برون سپاری معمولا محدودیت منابع سازمان کمتر می شود. به عبارتی با برون سپاری معمولا محدودیت های مالی کمتر شده و صلاحیت شرکت بیشتر می شود. برون سپاری معمولا با شایستگی های سازمانی همراه است و می تواند براساس نوع رفتار خود بر عملکرد سازمان اثرگذار باشد. معمولا برون سپاری فرآیند داخلی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

برون سپاری در مطالعه ماتینگلی و همکاران ۲۰۲۰

ماتینگلی در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که برون سپاری می تواند به صورت تسهیلات ازسوی شرکت ارایه شود. معمولا شرکت ها با برون سپاری چشم انداز نظارتی خود را بهبود می دهند. آنها در مقیاس بزرگتر و با گام های بهتر عمل می کنند و می توانند برون سپاری را ارتقا دهند. برون سپاری در سازمان ها به معنی پذیرش نوع عملکرد سازمان می باشد. هر سازمانی با ارایه یک برون سپاری خوب می تواند ماهیت عملکردی خود را ارتقا داده و در جهت بهبود شرایط سازمانی عمل کند. معمولا برون سپاری به ترکیب منابع منجر می شود.

قانون کیفیت و امنیت دارو که در سال ۲۰۱۳ تصویب شد ، دسته داوطلبانه جدیدی از مواد مرکب ایجاد کرد که از آن به عنوان تسهیلات برون سپاری یاد می شود. چشم انداز نظارتی اجازه می دهد تا این امکانات در مقیاس بزرگتر در مقایسه با داروخانه های معمولی ترکیب ، که آنها را به عنوان نقش بالقوه ای برای غلبه بر کمبود دارو ترکیب می کند ، ترکیب شوند. این محققین نظریه خود را در خصوص محصولات دارویی مورد بررسی قرار دادند. فرضیه مطرح شده آنها این بود که شرکت هایی که به تولید دارو می پردازند. می توانند براساس گزارش سازمان عذا و دارو برخی بخش های تولید را برون سپاری کنند. برون سپاری در این حالت چشم انداز نظارتی و امکانات شرکتی را بهبود می دهد.

مبانی نظری برون سپاری در مطالعه اسکیپورس و همکاران ۲۰۲۰

اسکیپورس و همکاران  در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص برون سپاری به موضوع هم افزای در فرصت ها اشاره کردند. آنها استدلال کردند که برون سپاری زنجیره تامین را بهبود می دهد و از طولانی بودن آن خواهد کاست. این محققین نظریه خود را در خصوص شرکت های خدمات بهداشت ملی و منطقه ای بررسی کردند. از نظر این محققین برون سپاری شامل برخی ارکان بود. این ارکان عبارت بودند از:

۱-برون سپاری تدارکات بر ساختار.

۲-عملکرد زنجیره تامین بهداشت.

۳-پیامدهای تدارکات ساختاری.

۴-برون سپاری خدمات بهداشتی.

این مطالعه اثبات کرد که ویژگی ها و مشترکات ارایه شده در ارکان مرتبط با برون سپاری معمولا می تواند برای مدیران و سیاست گذاران یک عملکرد مناسب ارایه دهد. برون سپاری در این حالت بر پیامدهای تدارکاتی اثرگذار می باشد. به عبارتی با ایجاد تدارکات کفی برای شرکت ها معمولا برون سپاری به ایجاد یک ساختار منجر می شود.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.