مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۶ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6
دسته بندی
تعداد بازدید
1359 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی

مبانی نظری امید به زندگی| تعداد صفحات :با احتساب منابع ۷صفحه

مفهوم امید به زندگی

امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متاثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیز می‌باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال‌هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. امید به زندگی به عنوان یکی از شاخص‌های سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امروزه شاخص امید به زندگی به یکی از نشانگرهای نوسانات نابرابری‌های سلامت در جوامع گوناگون تبدیل شده است. این شاخص می‌تواند در ارزشیابی خدمات انجام شده مفید واقع گردد. سازمان بهداشت جهانی از این شاخص در کنار شاخص‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، اقدام به برآورد شاخص توسعه انسانی می‌نماید که از مهم‌ترین شاخص‌های ارزشیابی توسعه انسانی می‌باشد(مکیان و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۵ و ۲۶).

۱

اشنایدر (۲۰۰۷) در تعریف امید در زندگی بر شناختهایی تأکید می کند.که بر اساس افکار هدفدار ساخته شده اند. امید در زندگی را میتوان به عنوان افکار هدفدار تعریف کرد: که در آن شخص تفکر راهبردی توانایی درک شده برای پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف دلخواه و تفکر عاملی انگیزه لازم برای استفاده از آن راه ها را به کار می برد.

اشنایدر و لوپز (۲۰۰۷) معمولاً اعمال بشر هدفدار هستند، ولی اهدافی که به اندازه کافی ارزشمند باشند و هوشیارانه دنبال شوند به عنوان امید در زندگی شناخته می شوند . اهداف ممکن است کوچک یا بزرگ باشند و یا بر حسب دسترسی به آن از آسان تا خیلی سخت تغیر کنند( جاماسیان مبارکه و دوکانه ای فرد،۱۳۹۶:۲۴).

مبانی نظری امید به زندگی : مطالعات سال ۲۰۱۹

فردریک و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد عوامل مبتنی بر مکان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از محیط و جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

فریسکو و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد تفاوت های نژادی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از چاقی ، سیگار کشیدن و تفاوت های نژادی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

امید به زندگی : مطالعات سال ۲۰۱۹

وانگ و همکاران  در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مصرف انرژی مسکونی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از زغال سنگ / الکتریسیته. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

زاکاردی و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد آمادگی جسمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از میزان چاقی و وضعیت جسمانی . این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

لو و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد امید به زندگی سالخوردگان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بروز بیماری. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

امید به زندگی مطالعات سال ۲۰۱۸

پاسکاریو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد پیش بینی متوسط طول عمر مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شروع زندگی و باقیمانده عمر تا سن ۶۵. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار هستند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

ان جی و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد خواب اضافه روزانه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ناتوانی، مرگ و میر. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

چیسومپا و اودیمگیو در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مرگ و میر بزرگسالان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شکاف جنسیتیتفاوت جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در زامبیا ارایه شده است.

هیل و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مرگ و میر مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعذ صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نابرابری درآمد، جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری امید به زندگی: مطالعات سال ۲۰۱۸ 

رینولدز و اویندانو در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد هزینه های اجتماعی در کشور های ثروتمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس شش بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آموزش و پرورش، خانواده، بیکاری، ناتوانی، پیری و برنامه های بازار کار. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در آمریکا ارایه شده است.

دیمیتریو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد تعدیل کیفیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بیماران تحت درمان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در سوئد ارایه شده است.

ریدل و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مرگ و میر مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شکاف در امید زندگی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری امید به زندگی: مطالعات سال ۲۰۱۸

جیا و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد کیفیت زندگی در میان بزرگسالان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس چهار بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سیگار کشیدن، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف نوشیدنی های سنگین و چاقی، جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

سچنور در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد سلامت قلب مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فعالیت های فیزیکی، انواع تنفس، انتظارات متفاوت. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در دانمارک ارایه شده است.

دی لیدو در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد بازنشستگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از حقوق بازنشستگی مهاجرت. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در ایتالیا ارایه شده است.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.