رضایت زندگی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱ شهریور ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
7 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
168 بازدید
۱۶,۰۰۰ تومان

رضایت زندگی

رضایت زندگی | تعداد صفحات : ۷ صفحه

 

این مفهوم ارزشیابی مثبت فرد از زندگی خود بر اساس معیارهای تعریف شده توسط خود فرد است ،دینر ،۱۹۸۴ در واقع، رضایت زندگی یک ارزیابی کلی مشتق شده از مقایسه آرزوها و دستاوردهاست و از مقایسه بین آنچه فرد انتظار دارد و آنچه در واقع از زندگی به دست می آورد، حاصل میشود. رضایت زندگی بر مبنای عوامل برون محیطی و عوامل درون فردی تعیین میشود؛ بنابراین افرادی که در زمینه های مهم زندگی (مانند مدرسه/ دانشگاه شغل و خانواده احساسهای مثبت را بیش از احساسهای منفی تجربه میکنند رضایت زندگی بیشتری دارند(صیادپور و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۵۶).

رضایت از زندگی همان قضاوتی شناختی و آگاهانه است که از مقدار رضایت خود فرد در طول زندگی اش ریشه میگیرد با استفاده از میزان شادکامی و همچنین رضایت از زندگی هر فرد میتوان سطح سلامت روانی وی را حدس زد که این عامل میتواند در زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی فرد نمایان شود(ضرابی حسینی، ۱۳۹۹: ۱۱۴).

رضایت از زندگی

رضایت از زندگی معیاری برای ارزیابی میزان خوشبختی و بهزیستی فردی است. مؤلفه شناختی به ارزیابی شخص از کیفیت زندگی خود به یک کل اشاره دارد؛ در حالی که مؤلفه هیجانی به بروز احساسات مثبت مکرر در طول زمان از قبیل شادی علاقه و اشتیاق اشاره میکند. روابط بین فردی مانند کیفیت روابط خانوادگی همسالان و معلمان به نظر میرسد قوی ترین تأثیرات را بر سطح مطلوب خوشبختی دانشجویان دارد(دهقان مروستی و خیرخواه، ۱۴۰۱: ۳۸۲).

رضایت زندگی لازمه یک زندگی مفید مؤثر و رضایت بخش فردی است و به فرایندی قضاوتی و شناختی اشاره دارد که در آن افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس مجموعه ای از ملاکها ارزشیابی میکنند که این ملاکها در افراد گوناگون از ارزش های متفاوتی برخوردار است. درواقع رضایت زندگی مهئمی کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است.

به همین دلیل افراد با رضایت زندگی بالا هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه کرده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت تری دارند و آنها را خوشایند توصیف میکنند در حالی که افراد با رضایت زندگی پایین رویدادها و موقعیتهای زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می کنند و هیجان های منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می کنند(نعامی و محمودی کیا، ۱۳۹۸: ۱۰۱).

رضایت زندگی

رضایت از زندگی فرایند شناختی و قضاوتی است که بر پایه مقایسه شرایط فرد با استانداردها انجام می.شود دیدگاههای نظری بر نقش هیجانها مهارتهای هیجانی و شناختی مانند تنظیم هیجان حل مسئله و … در پیش بینی رضایت از زندگی تأکید کرده اند.رضایت از زندگی نیازمند آگاهی مهارتهای حل مسئله نظم جویی هیجان مدیریت و کنترل هیجانات و واکنش مناسب نسبت به موقعیتهای مختلف است.

با توجه به تنش و فشارهای روزافزون زندگی مدرن به نظر میرسد داشتن انواع مهارتها به ویژه مهارت حل مسئله عاملی مهم در کسب رضایت از زندگی است. افرادی که رضایت مندی بالایی در زندگی دارند در مقایسه با دیگران از روشهای مقابلهای مؤثرتری در مواجهه با رویدادهای ناگوار و فشارهای روانی استفاده میکنند این افراد احساس تعهد خوشبختی و کنترل بیشتری در زندگی خود دارند و نسبت به احساس آینده امیدواری میکنند(کاظم زاده و همکاران، ۱۴۰۰: ۲).

این تعریف، طیفی را تشکیل میدهد که از ادراک کامروایی تا حس محرومیت را در بـر می گیرد. این مفهوم با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه ی عاطفی هیجان و احساسات میشود تفاوت دارد.

ادامه

رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به حکومت سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص برمی گردد. نظرات زیربنایی در باب رضایت از زندگی در این جا بدین قرار است که گرچه افراد در مورد آنچه که مربوط به یک زندگی خوب است به توافق های نسبی رسیده اند، اما به نظر میرسد که هر کس ارزش متفاوتی برای هر یک از آنها قائل هستند.

افراد همچنین معیارهای منحصر به فردی برای یک زندگی خوب دارند و در موارد مختلف زندگی معیارهای آنها متفاوت ،است، بنابراین این طور نتیجه گیری میشود که بهتر است قضاوت کلی فرد را از زندگی اش ارزیابی کنیم(مکوندی، ۱۴۰۰: ۸۸).

رضایت از زندگی به عنوان یک بعد اصلی رفاه ذهنی و شاخص کلیدی سلامت . افراد با روان و ارتباط قوی با فرآیندهای ذاتی مانند شخصیت و تمایلات شخصی دارد رضایت از زندگی تمایل دارند خوشحال باشند(کیاکجوری و تیزدست، ۱۴۰۰: ۱۸۵).

رضایت از زندگی

افزایش رضایت از زندگی موجب حفظ سلامتی و تا حدودی طول عمر افراد می.شود رضایت از زندگی میتواند سلامت جسمی را نیز بهبود بخشد افرادی که رضایت بیشتری از زندگی خود دارند احساس امنیت بیشتری میکنند و آسانتر تصمیم میگیرند و دارای روحیه مشارمتی بیشتری هستند(رجب پور و همکاران، ۱۳۹۹: ۳).

رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او هست به عبارتی هر چه شکاف بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر ،گردد رضایتمندی کاهش مییابد اما سطوح آرزوهای فرد به تدریج با وضعیت وی تطبیق خواهد یافت. منظور از رضایت از زندگی ارزیابی شناختی فرد از کیفیت زندگی خود میباشد(زکی، ۱۳۹۸: ۲).

رضایت از زندگی

این مفهوم یکی از سازه های برگرفته از رویکرد روانشناسی مثبت نگر میباشد که ارزیابی های شناختی قضاوت کلی درباره رضایت از زندگی و عاطفی (تجربه هیجانهای خوشایند و عدم تجربه هیجانهای ناخوشایند افراد را از زندگی خود بررسی میکند. رضایت از زندگی به معنای احساس عمومی رضایت از زندگی تجربه هیجانهای خوشایند و داشتن احساسهای مثبت و عدم تجربه هیجانهای ناخوشایند و نداشتن احساسهای منفی است.

در تعریفی دیگر، رضایت از زندگی به عنوان ارزیابی افراد از میزان تحقق و ارضای نیازها، اهداف، آرزوها و خواسته ها تعریف شده است. رضایت از زندگی نقش مهمی در زندگی انسانها و افزایش هوش هیجانی کیفیت تبادلهای اجتماعی، عاطفه ها و هیجانهای مثبت و کاهش ،ناامیدی ،افسردگی عزت نفس منفی و عاطفه ها و هیجانهای منفی دارد.

افراد دارای رضایت از زندگی بالا غالبا هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه میکنند، از گذشته، حال و آینده خود و دیگران رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد می آورند و ارزیابی مثبت تری از رویدادهایی که در زندگی اتفاق می افتد، دارند(جوانشیر افشار و همکاران، ۱۴۰۰: ۷۲).

ادامه

رضایت از زندگی بالا میتواند عامل پیشگیری در برابر نگرش به اعتیاد به اعتیاد نوجوانان باشد. در واقع رضایت از زندگی را ارزیابی فرد از زندگی خویش در دورههای زمانی حال و گذشته میدانند. این ارزیابی شامل واکنش هیجانی فرد به حوادث و قضاوتهایی است که وی درباره زندگی خود ارائه می دهد.

افراد دارای رضایت از زندگی بالا، عمدتاً دارای هیجانهات مثبت بوده و ارزیابی مثبتی درباره رویدادهای زندگی دارند افراد دارای رضایت از زندگی پایین نیز شرایط و رویدادها را نامطلوب ارزیابی کرده و به همین دلیل هیجانات نامطلوب مانند اضطراب افسردگی و پرخاشگری را تجربه میکنند

که این هیجانات منفی گرایش نوجوانان به اعتیاد را افزایش میدهد چرا که آنها برای رهایی از رنج و ناراحتی خود و کسب آرامش ممکن است به استفاده از مواد بپردازند و با مصرف مواد مشکلات خود را دو چندان کنند(شریفی و قهرمانی، ۱۳۹۸: ۹۸).

ادامه

رضایت از زندگی میتواند ارزیابیهای فرد از زندگی کنونی و سالهای قبل را نیز در بر بگیرد این ارزیابیها شامل واکنشهای هیجانی افراد به حوادث، حالات روانی و قضاوتهای آنها در خصوص میزان رضایتشان از زندگی، کمال و بسندگی و رضایت از زمینه های خاص زندگی مانند ازدواج و کار است(رزم گر و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۷۱).

کیفیت زندگی با چهار بعد سلامت جسمی سلامت روان شناختی، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط بعنوان یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر سلامتی و طول عمر شناخته شده است. بدین لحاظ کیفیت زندگی بعنوان کلیدی ترین مفهوم شاخص پیشرفت یک اجتماع یعنی امید به زندگی است. بلکه در برگیرنده مهمترین عواملی است که رضایت از زندگی افراد جامعه را تعیین میکنند(اسماعیل پور و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۸۵).

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در واقع همان احساس خشنودی از زندگی است. رضایت زندگی را ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود بر اساس ملاک هایی که خودش دارد تعریف کرده اند.

ادامه

از سویی، نارضایتی زنان از زندگی و تجارب منفی مانند فشار روانی افسردگی و اضطراب هم بر زندگی فردی و اجتماعی زنان و هم بر حضور آنان در عرصه های مختلف مانند ،فرهنگی ،علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در جامعه اثر گذار است. لذا مطالعه این مفهوم زنان متأهل شاغل با توجه به مشکلات خاص این قشر ضروری مینماید(میکائیلی و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۳۱).

ادامه

کیفیت زندگی به معنی اینکه یک فرد چقدر میتواند خوب زندگی کند و همچنین داشتن یک استاندارد خاصی از زندگی است که باعث میشود فرد زندگی راحتی داشته باشد. مردم مواردی را نظیر ویژگیهای آموزش و پرورش حقوق و دستمزد، ارتباطات، ایمنی و بهداشت و همچنین حمل و نقل تعریف میکنند.

یکی از دلایلی که سیاستمداران، سیاست گذاران و برنامه ریزان دائما با تصمیم گیری در مورد مسادل محیطی اجتماعی و اقتصادی مواجهند ارتباط این موضوعات با کیفیت زندگی و رضایتمندی فردی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای شهری و محله ای است(نارویی و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۲).

ادامه

این مفهوم بازتاب فاصله میان ایده آلهای شخص و وضعیت فعلی او است. و هر چه شکاف میان ایده آلهای شخص و وضعیت فعلی فرد بیشتر شود. بالطبع رضایتمندی او کاهش مییابد در یک تعریف کوتاه و مفهومی را احساس خرسندی. کلی فرد از زندگی تعریف میکنند. سطوح بالای این اصطلاح ثبات بیشتر زندگی را در بر دارد . به نظر میرسد فهم صحیح از ارتباطات بین فردی و داشتن مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط با دیگران .از جمله عوامل مهم در کاهش تعارضات و افزایش این اصطلاح میتواند باشد(چیت ساز و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۱۷).

این مفهوم تحت تأثیر متغیرهای روان شناختی و شخصیتی میباشد. از عوامل مهم و تأثیر گذار در این مفهوم اخلاق میباشد. بدون تردید اخلاق و ارزشهای اخلاقی ۱ سهم قابل توجهی را در جهت دهی رفتار فرد ایفا می کند. اخلاق به مجموعه ای از ارزشها و هنجارها یا فهرستی از بایدها. و نبایدهای مقبول و پذیرفته شده. و دارای اعتبار عام که عمل و رفتار انسان را در قلمروهای مختلف زندگی اعم از فردی و اجتماعی هدایت میکنند اطلاق شده است.

ادامه

انسانها به لحاظ روان شناختی در موضوعات مختلف دارای مبانی ،اخلاقی تمایلات باطنی و بینشهای متفاوتی هستند.  که عبارتند از: آسیب/ مراقبت انصاف عدالت درون گروه ،وفاداری اقتدار احترام و سرانجام خلوص/ پاکی . مؤلفه آسیب عمدتاً بر اساس تلاش انسان به منظور جلوگیری از تحمل سختیها و همچنین همدردی و مراقبت از دیگران تعریف میشود. به صاحبان اقتدار میباشد سرانجام اصل خلوص بر مواردی از قبیل اهمیت قائل شدن نسبت. به شیوه­های رفیع زندگی و تقدسات فرهنگی تمرکز میکند.

اخلاق هر جامعه، معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین می کند. البته اخلاق هم خاستگاه دینی دارد و هم متأثر از عرف فرهنگ تاریخ و سایر پدیدههای اجتماعی است. در واقع بین پدیدههای اجتماعی و اخلاق تعامل دایمی وجود دارد(علیزاده و اسماعیلی شاد، ۱۳۹۸: ۵۳).

ادامه

این اصطلاح به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به جامعه و سوی دیگر به خود شخص برمی گردد. این مفهوم یک صفت پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات موقعیتی، حساس بود.که به لحاظ ،زیستی، روانی اقتصادی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشند.

از این رو یکی از ویژگیهای این اصطلاح آن است که فرد احساس ،سلامت شادکامی و سرزندگی داشته باشد. این اصطلاح مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی رفتاری شخص از کل زندگی است. به همین دلیل افرادی با رضایت از زندگی بالا هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه کرده. از گذشته و آینده خود و دیگران رویدادهای مثبت بیشتری. را به یاد آورده و از پیرامون خودارزیابی مثبت تری دارند و آنها را خوشایند توصیف میکنند(سلطانی و محمدی، ۱۳۹۹: ۳).

به طور قطع رضایت از خود در رضایت از زندگی مؤثر است. در حقیقت نمیتوان این دو مؤلفه را از هم جدا کرد. اگر هر شخصی ابتدا با خود رابطه خوبی داشته باشد. و از روح و جسم، سطح تحصیلات خانواده و ظاهر خود راضی باشد. و خود را فرد مفیدی برای جامعه بداند این رضایت از خود.، به سطوح مختلف زندگی هم کشانده میشود(بهاری و همکاران، ۱۳۹۸: ۷۴).

رضایت زندگی

این اصطلاح مفهومی کلی و ناشی از نحوه ارزیابی مثبت شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. این اصطلاح نشانگر آن است که فرد چگونه زندگی خود را در کل ارزیابی و برآورد میکند.و بر ارزیابی دامنه داری که فرد از زندگی خود به عمل می آورد، متمرکز است.

این مفهوم میتواند به عنوان قضاوت فرد در مورد همه حیطه های زندگی در مقطع خاصی از زمان یا به عنوان یک قضاوت یکپارچه. در مورد زندگی شخص از بدو تولد تعریف شود. به همین دلیل افرادی با این مفهوم بالا هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه کرده.، و از پیرامون خود ارزیابی مثبت تری دارند. و آنها را خوشایند توصیف میکنند(کرمانی مامازندی و همکاران، ۱۳۹۸: ۳۱).

یکی از مهمترین مضامین زندگی یک فرد این مفهوم است. که در دوره ی نوجوانی به دلیل ملازمت با هویت یابی و چالشهای متناظر. با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مفهوم در اصطلاح مفهومی چندوجهی نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است. و همچنین دارای ابعاد عینی و بیرونی ذهنی و درونی است. که نمیتوان برای آن تعریفی جامع ارائه داد.

ادامه

مطالعات نشان داده است که بین این مفهوم و مشکلات روان شناختی. انواع رفتارهای پرخطر، شاخصهای بیماری جسمی و مشکلات تحصیلی. در نوجوانان رابطه وجود دارد. از سازه های مهم روان شناختی. که ارتباط ویژه بـا بحـث استقلال و خودشناسی دارد. تمایز یافتگی فرد است. که از نوجوانی به دلیل توسعه ارتباطات فردی و تغیر انتظارات. در کانون توجه قرار میگیرد(روشن ضمیر نیکو و آزاد عبدالله پور، ۱۴۰۱: ۳۰).

نظریه های این اصطلاح معتقدند که این مفهوم منعکس کننده توازن بین آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی است. این مفهوم از نگرش و ارزیابی خوش بینانه عمومی فرد نسبت. به کلیت زندگی خود یا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی. ،خانوادگی ،شغلی ،اوقات فراغت.، درآمد و عزت نفس بالا نشأت میگیرد.

و با رفتارهای مرتبط با سلامت ارتباط دارد. مطالعات نشان داده است که این مفهوم تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عوامل جمعیت شناختی درآمد، سلامت جسمی و شرایط مسکن قرار دارد. همچنین این مفهوم با برخی ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی مرتبط است(کریم زاده و عبداله پور، ۱۴۰۰: ۱۰۰).

منابع

منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.