مزیت رقابتی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
40 کیلوبایت
تعداد صفحات
9 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
262 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی | تعداد صفحات: ۹ صفحه(بدون احتساب صفحات منابع)

متن کامل در فایل قابل خریداری موجود می باشد.

در آغاز قرن بیست و یکم ، تغییرات سریع و همه جانبه جهانی چنان محیط فعالیت سازمانها را دگرگون کرده است که سازمانهاومدیران آنها برای سازگاری با تغییرات و تحولات جهانی باید راههای نوینی برای اقدامات بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند. در واقع ، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد(فرجام و حافظی نیا، ۱۴۰۲: ۱). امروزه با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمانها (کارکنان) در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشن تر شده است.

مزیت رقابتی

محققین در زمینه مدیریت معتقدند منابع انسانی را به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی کسب این مفهوم در سازمان به حساب می اید. بازاریابی داخلی بیشتر بر روی سازمان های خدماتی انتفاعی متمرکزشده؛ درحالیکه گرایش به بازاریابی داخلی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی سایر سازمانهای خدماتی غیرانتفاعی نیز میتواند موثر باشد. یکی از راهکارهایی که برای شناخت مزیت رقابتی در سازمان ها وجود دارد، تجزیه و تحلیل کامل داخلی موسسه است که از طریق شناسایی عوامل استراتژیک داخلی صورت می گیرد(رفرنس در فایل اصلی)

مفهوم مزیت رقابتی ارتباط مستقیم با ارزشهای مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزشهای مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. مجموعه ای از توانمندی های منحصر به فرد یک نهاد اقتصادی است که امکان ورود و نفوذ به بازارهای مدنظر بر رقیبان را برای سازمانها فراهم مینماید؛ یعنی مقدار افزایش جذابیتهای توصیه های بنگاه در مقایسه با رقیبان، از بعد مشتریان است(رفرنس در فایل اصلی).

مزیت رقابتی

این مفهوم به توانایی شرکت در تدوین و پیاده سازی استراتژی‌هایی گفته می‌شود. که با استفاده بهتر از قابلیت‌ها و منابع فنی، فیزیکی، مالی و سازمانی در دسترس، موقعیت بهتری نسبت به رقبا برای خود ایجاد کند(عامری پور، ۱۴۰۱: ۱۹۷۹). به منظور ایجاد مزیت رقابتی سازمان ها باید به تغییرات سرعت دهند و بدین منظور وجود کارکنانی با تعهد و ویژگی های شخصیتی مطلوب ضروری است. ویژگیهای شخصیتی قوی و تعهد سازمانی نیز اساسا از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی ایجاد میشود.

لوک و کارود (۲۰۰۱) بر پایه نظریه های سازمانی مسلما رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک کند می به علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه این رفتارها جز جدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب می شود. و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند با توجه به اینکه افزایش اثر بخشی و به تبع آن برتری در میان رقبا همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است(رفرنس در فایل اصلی)

مزیت رقابتی

این مفهوم برهانی است. برای به کارگیری استراتژیک با استفاده از منابع فراوانی که به سازمان تعلق دارد. مهارت و ویژگیهای مثبت منشا مزیت رقابتی محسوب می.شوند مزیت رقابتی به منابع ،طبیعی تکنولوژی و مقیاس اقتصادی بستگی ندارد، بلکه بیشتر به ارزشهای والاتر استثنایی و غیر قابل مقایسه وابسته است. مزیت رقابتی را به سه گروه طبقه بندی کردند که شامل تفکیک و تمایز تولید پیش بینی بازار و کشش و انعطاف پذیری بازار میباشند. همچنین نشان داده است که برای مقابله با چالشها در امور بازاریابی مزیت رقابتی یک اصل مهم و متمرکز توجه است. (رفرنس در فایل اصلی)

منابع

بساق ‌زاده، نرجس ؛ تمیمی، محمد ؛ مرادی، محمود (۱۳۹۹). تبیین مزیت رقابتی شرکت‌های صادراتی ایران با رویکرد نظریه قابلیت پویا و دوسوتوانی سازمانی، مدیریت کسب و کارهای بین المللی، شماره ۸، ص ۲۱-۴۴.

رضائی زاده، کریم و غظنفری، مهدی(۱۴۰۰). ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تاثیر هوش رقابتی، نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار، دوره: ۲، شماره: ۴.

عامری پور، فرهاد(۱۴۰۱). نقش حسابداری مدیریت استراتژیک بر ابعاد مزیت رقابتی شرکتها، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۸۷، ص ۱۹۷۹-۱۹۹۲.

عزیزی، فیروزه و بنیادی نائینی، علی و مسیبی، علیرضا(۱۳۹۷). مزیت رقابتی پایدار و تصویر برند سازمان: تبیین نقش استراتژی بازاریابی و تعاملات اجتماعی مشتریان، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره: ۸، شماره ۴.

منابع

فرجام، سعید و حافظی نیا، مهدیه(۱۴۰۲). تاثیر مزیت رقابتی پایدار و کارآفرینی بر عملکرد مالی ، اقتصادی و بازار شرکت های پذیرفته شده . در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

فرح کرد محله، آمنه و حسینی، سید عبدالرضا(۱۴۰۱). بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با مزیت رقابتی در مراکز درمانی(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی منطقه یک تهران)، مجله مهندسی سیستم و بهره وری، دوره: ۲، شماره ۴.

کمالیان دریایی، شهربانو و نوروزی مبارکه، علی(۱۴۰۲). تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی،پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار،تهران.

محمدی، رضا و کسائی، مسعود(۱۴۰۱). بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا، فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، دوره: ۳، شماره: ۳

منابع

مرادی، داود ؛ منصورفر، غلامرضا ؛ غیور، فرزاد (۱۳۹۹). بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ـ مقایسه مدل‌ها در دوران پیش از تحریم و تحریم، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۲، ص ۲۸۸-۳۰۶.

مزارعی، نسترن ؛ ثابت، عباس (۱۳۹۹). بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با مزیت رقابتی بر اساس نقش میانجی تسهیم دانش، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۳۶، ص ۱۲-۲۱.

مقدسی، علیرضا و طالب الحق، زهرا(۱۴۰۱). رابطه بین فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی در عملکرد سازمانی،چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب وکار،سمنان

منابع

نباتی نصرت آباد، حجت(۱۴۰۲). تاثیر عملکرد ریسک بر مزیت رقابتی با نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: ۶، شماره: ۲

نبی پور افروزی، مهدی ؛ خوشخوامیری، صفیه ؛ احسانیان، ساجده (۱۳۹۹). بررسی تجزیه و تحلیل عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط براساس سرمایه انسانی، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی (مطالعه موردی: تجارت الکترونیکی کالای برقی دراستان مازندران)، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره ۲۴، ص ۱۱۸-۱۳۱.

یگانگی، سیدکامران و نصیری، حامد (۱۴۰۲). نقش مزیت رقابتی با مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک،دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان.

منابع

Alghamdi, O., & Agag, G. (2024). Competitive advantage: A longitudinal analysis of the roles of data-driven innovation capabilities, marketing agility, and market turbulence. Journal of Retailing and Consumer Services, ۷۶, ۱۰۳۵۴۷.

Chong, D., & Ali, H. (2022). Literature Review: Competitive Strategy, Competitive Advantages, and Marketing Performance on E-Commerce Shopee Indonesia. Dinasti International Journal of Digital Business Management, ۳(۲), ۲۹۹-۳۰۹.

Cuthbertson, R. W., & Furseth, P. I. (2022). Digital services and competitive advantage: Strengthening the links between RBV, KBV, and innovation. Journal of Business Research, ۱۵۲, ۱۶۸-۱۷۶.

 منابع

Fabrizio, C. M., Kaczam, F., de Moura, G. L., da Silva, L. S. C. V., da Silva, W. V., & da Veiga, C. P. (2022). Competitive advantage and dynamic capability in small and medium-sized enterprises: a systematic literature review and future research directions. Review of Managerial Science, ۱۶(۳), ۶۱۷-۶۴۸.

 Farida, I., & Setiawan, D. (2022). Business strategies and competitive advantage: the role of performance and innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, ۸(۳), ۱۶۳.

 Nayak, B., Bhattacharyya, S. S., & Krishnamoorthy, B. (2022). Exploring the black box of competitive advantage–An integrated bibliometric and chronological literature review approach. Journal of Business Research, ۱۳۹, ۹۶۴-۹۸۲.

 rakowski, S., Luger, J., & Raisch, S. (2023). Artificial intelligence and the changing sources of competitive advantage. Strategic Management Journal, ۴۴(۶), ۱۴۲۵-۱۴۵۲.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.