معنویت در کار | مبانی نظری معنویت در کار


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
100 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان

معنویت در کار

معنویت در کار | تعداد صفحات : ۶ صفحه

میتروف و منتون معنویت را تمایل به جستجوی هدفهای نهایی در زندگی و زیستن بر اساس این هدف تعریف کرده اند. معنویت تفاوت دیدگاه های بسیاری وجود دارد کامل و جامع از معنویت بسیار دشوار است.، بر اساس نتایج تحقیقات بین تعاریف ارائه شده. از و ارائه یک تعریف اما با وجود این تفاوت نظر درباره معنویت.، این متغیر در سازمان قابل مدیریت کردن است. و این کار از اساسی ترین و مهم ترین وظایف مدیران میباشد. اگرچه تا چند دهه قبل باور غالب بر این بود. که معنویت برای جهان مدیریت و کسب و کار مناسب نیست.. و این مساله تنها در ادبیات غیر دانشگاهی مورد بحث قرار می گرفت. امروزه معنویت. به عنوان موضوع پژوهشهای دانشگاهی و علمی بطور جدی مطرح است. ادامه

در خصوص منافع معنویت در سازمان موارد متعددی در تحقیقات اشاره شده است.؛ افزایش تعهد سازمانی، افزایش بهره وری افزایش عدالت در سازمان اخلاق .،مداری افزایش اعتماد در سازمان، امانتداری، بهبود روحیه خدمت رسانی.، افزایش خلاقیت، کاهش غیبت و جابه جایی، کاهش میـل بـه خـروج.، همراهی و همکاری همکاران و انگیزش در کار از جمله این موارد می باشد. در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است. که می تواند برای سازمانها، انسانیت و برای ،اجتماع فعالیت و برای محیط مسئولیت را به ارمغان آورد. در واقع، معنویت در محیط کار یک روند در حال ظهور است. که برای افراد مختلف معانی متفاوت دارد.(پرده شناس و همکاران، ۱۳۹۹: ۷۳).

معنویت در کار

به طور تاریخی بسیاری از توجهات به معنویت ریشه در ادیان دارد هر چند که برای بسیاری از افراد معنویت در محل کار ،امروزه در برگیرنده ارتباط با هیچ دین خاصی نیست اما دین بهترین راه برای تقویت ابعاد معنوی افراد است تا جایی که معنویت بدون تدین به بلوغ نمی رسد. برخی پژوهشگران بر این باورند که معنویت در محیط کار هم راهکاری برای مدیریت جدید است که میتواند در رأس دستور کار برای رهبران سازمانی باشد. دلایل متعددی بر ضرورت معنویت در محیط کار وجود دارد؛ برخی از این دلایل عبارت است از(امیرحسینی و زارع، ۱۳۹۷: ۵۹):

۱-سازمان بزرگ ترین دستاورد بشر و کار مهمترین مسئله مردم است.

۲-افراد در جست و جوی معنا و هدف نهایی در تمامی جنبه های زندگی شان و حتی در کارشان هستند.

۳-امروزه در بسیاری از سازمانها کارمندان تنها با دستها و فکرشان به محیط کار می روند.

معنویت در کار

معنویت یک تعریف جامع ندارد اما معنویت به عنوان آگاهی درونی (این سازه به آگاهی از افکار درونی ،عواطف ادراکات و احساسات اشاره دارد نیروی درونی زندگی این سازه به نیروی افراد برای تداوم زندگی و حفظ و پایداری ارزشها اشاره دارد)، احساس معنادار بودن این سازه به احساس تعلق مفید بودن و رضایت شخصی اشاره دارد) و ارتباط های داخلی این سازه به روشی برای ارتباط با خود طبیعت دیگران و قدرتهای مافوق طبیعی اشاره دارد) معنویت در محیط کار شامل توانایی کارکنان در ترکیب است. رفتارها و باورها در کار و هدف می.شود ابراز معنویت در محل کار کارکنان را در استفاده از تمام وجود، مغز، نیروی عضلانی و روح و روان در محل کار توانا می سازد(منصوری لطفعلی و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۴۸).

معنویت در کار و مسئولیت پذیری از جمله عواملی هستند. که میتوانند در یافتن هدف و معنای زندگی کاری تأثیرگذار باشند. و بسیار مشاهده شده است که معنویت باعث تقویت عشق به نوع دوستی. و ایمان به کار و تلاش و افزایش امید و شوق بیشتر، به کار و زندگی شده است. مسئولیت پذیری نیز باعث تقویت عضویت. سازمانی و تعهد در سازمان میگردد. در برخی از تحقیقات ارتباط بین معنویت. در محیط کار و تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری بررسی شده است.

ادامه

از سوی دیگر به نظر میرسد که معنویت در کار تأثیر زیادی بر عملکرد همه حرفه ها به خصوص معلمان دارد بنابراین ضروری است که میزان اثر آن در مقایسه با سایر مسائل مرتبط مورد توجه قرار گیرد زیرا همیشه مسائل هزینه و فایده در اقدامات مدیران و نتایج کارها مورد نظر است(مصدق و خوش قامت، ۱۳۹۸: ۱۱۴).

معنویت در کار

معنویت در کار دارای سه عنصر اصلی شامل زندگی ،باطنی کار معنی ،دار اجتماعی بودن میباشد. بر این اساس معنویت در کار درباره جستجو برای یک فرصت در کار جهت اثبات و نشان دادن بسیاری از جنبه های شخصیت انسانهاست. معنویت در کار شامل رجوع به زندگی درونی نظیر درک نیروی خدائی و چگونگی استفاده از آن جهت زندگی بیرونی آنهاست. بنابراین کار با معنی هنگامی اتفاق میافتد که کارمندان تشخیص دهند که کار آنها دارای مفهوم است یا هدف برای زندگی را درک کنند و اجتماع به چگونگی ارتباط مردم با یکدیگر دلالت دارد.

شواهد و قرائن نشان داده اند. که معنویت در کار به طور مستقیم اثر قابل ملاحظه ای بر التزام شغلی ندارد.، هر چند این میزان تاثیر معنادار گزارش شده است. اما معنویت در محیط کار به طور غیر مستقیم و از طریق متغیرهای ساختاری. و فراساختاری اثر بزرگتر و معنادارتری بر بروندادهای عملکرد شغلی و رفتارهای شغلی کارکنان (مانند التزام شغلی) دارد.(یاسینی و همکاران، ۱۳۹۸: ۴).

ادامه

تلاش برای حفظ معنای زندگی زمینه انعطاف پذیری و سازگاری را در افراد افزایش میدهد. در دهه های گذشته افراد در محیطهای کار آرامش بیشتری داشتند. و به دور استرس کار می کردند و در سازمانها امنیت بیشتری وجود داشت.؛ اما در شرایط فعلی محیط های کار شاهد تحولات و دگرگونیهای اساسی شده است. و این تغییرات همواره با یک سری فرصتهای مطلوب. و در عین حال با تهدیدهای جدی برای افراد همراه بوده است.(زعیم زاده و جعفری، ۱۴۰۰: ۴).

ادامه

معنویت در کار یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میان افرادی است که در یک فرایند کاری مشارکت میکنند که به وسیله خوش بینی و حسن نیت فردی ایجاد میشود و منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عملکرد کلی میشود که در نهایت تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد. معنویت در سازمان قاعده نوپدیدی است که میتواند نیروی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد. این نیروی قدرتمند، زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان گره بخورد با چنین نیروی کارکنان تقریباً با صد هزار ساعت کاری، میتوانند کاری لذت ،بخشتر متوازنتر و معنادارتر داشته باشند ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توانایی را میدهد تا چشم انداز یکپارچه تری را در زمینه سازمان جامعه و خانواده خویش به دست آورند(ایری و ابو، ۱۳۹۹: ۳۱).

در زندگی مفهومی روان شناختی است. که به عنوان یک صفت شناختی شخصیت مفهوم سازی شده است. در شناخت انسان ریشه دارد و بین افراد متفاوت است. معنویت با جستجوی وجودی برای معنا و هدف مرتبط معنا در زندگی عبارت است. از آگاهی از ادراک نظم یکپارچگی و هدف در زندگی پیگیری و است. دستیابی به اهداف با ارزش و متعاقباً دست یافتن به حس کمال. بین معنا در زندگی و معنویت، رابطه وجود دارد. اگر چه ابعاد جسمی و روانی افراد در محل کار بطور گسترده. مورد مطالعه قرار گرفته است.

ادامه

اما بعد روحانی برای سالهای زیادی مورد غفلت قرار گرفته شده است. زیرا مشخص شده است. که معنویت در محیط کار از عوامل ایجاد کننده نگرشهای شغلی از قبیل رضایت شغلی تعهد سازمانی مشارکت.، شغلی کاهش نیات خروج از خدمت می باشد. چرا که زندگی بدون کار بی معنی، میشود. اما کار بی روح زندگی را تباه کرده و میمیراند.، لذا افراد علاقه زیادی دارند. که معنویت را نه تنها در امر شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند. معنویت در محیط کار موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی میباشد.

به نظر میرسد اجماعی در حال ظهور است که معنویت را یک ساختار چند وجهی میداند و بدنبال پیدا کردن ارتباط معنی داری است که ماورای زندگی عادی ما وجود دارد پارادایم معنوی اساسا به این نکته تاکید میکند که مردم کار را نه تنها با دست ،خود بلکه با قلب و روح خود انجام می دهند آن زمان که مردم با یک تعهد معنوی کار می کنند آنها میتوانند یک نوع معنی و هدف، یک نوع انجام دادنی را بیابند که در یک معنی محل کار میتواند محلی باشد که در آن مردم میتوانند کل خود و یا تمامیت خویشتن را نشان دهند.

ادامه

بدین گونه فراهم نمودن بیان تجربه انسان در عمیقترین و معنوی ترین سطح ممکن است نه تنها فشار، تضادو غیبت از کار را کاهش بدهد و بلکه باعث افزایش عملکرد کار نیز می.شود همچنین باعث افزایش رفا و کیفیت زندگی کارمند می معنویت در محل کار آگاهی از این حقیقت است که ارتباطات متقابل شود. احترام و شناسایی محدود به خودمان و محیط خصوصی مان نمیشوند بلکه همچنین برای همه کسانی که ما با آنها در یک مبنای منظم یا تصادفی کار میکنیم ، کاربرد دارند.

که نه تنها منجر به شرایط کاری مطلوبتر میشوند بلکه همچنین منجر به افزایش برگشت سرمایه نیز خواهند شد. در بیشترین بخش ،ادبیات معنویت در کار تمایلی است. که در صورتی که توسط رهبران سازمان شروع شود.، به گونه موفقیت آمیزی اجرا می شود. اصطلاحاتی مانند رهبری ،معنوی رهبری ،اخلاقی رهبری قابل اعتماد.، همگی نشانگر روشهایی هستند.(ایری و ابو، ۱۳۹۹: ۳۴).

ادامه

هم چنین معنویت در محیط کار، معنویت در کار معنویت سازمانی و محیط کار معنوی واژه هایی هستند که توسط صاحب نظران این حوزه مطرح بوده اند. معنویت در سازمان، موضوعی است که میتواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد. معنویت محیط کار حس تجربه قلبی. تولید شده در کارکنان است. بعد از اینکه آنها بتوانند ارزش کار گروه سازمان و برتری یافتن خودشان را تشخیص و تکمیل کنند. در مجموع می توان گفت که معنویت در محیط کار عبارت است از شناختی از این موضوع که کارکنان دارای یک زندگی درونی هستند که به وسیله کار معناداری که در بستر اجتماعی رخ میدهد تغذیه می گردد و همچنین تغذیه معنویت در محیط کار را میتوان تجربه کارمند می نماید. هم چنین از معنا در محیط کار دانست(یگانه و همکاران، ۱۳۹۸: ۶۹).

معنویت در سازمان پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. مدیران به خاطر برخی علاقه های مشترک خود را به معنویت ملزم کرده اند (نیکنام فدافن و همکاران، ۱۳۹۹: ۲).

ادامه

معنویت در محیط کار در برگیرنده تلاش. برای جستجو و یافتن هدف نهایی. در یک فرد برای زندگی کاری به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکارانش و دیگر افرادی است. که به نحوی در کارش مشارکت دارند. و همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورها اساس یک فرد با ارزشهای سازمان می باشد.(ترابی و همکاران، ۱۳۹۹: ۶). معنویت در محیط کار در برگیرنده مفاهیمی چون سلامت شادکامی فروتنی.، صداقت ،رستگاری موفقیت و ارضای انجام کار برای کارکنان و سازمان است. و همراه با بهبود بهروره وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای مالی سازمان است(کبیری و همکاران، ۱۳۹۸: ۸۳).

ادامه

بسیاری از سازمانها به دلیل مشکلات اخلاقی سقوط کردند.؛ به طوری که بسیاری از متخصصان معتقدند. که رفتارهای کسب و کار باعث تحولاتی در اخلاق و معنویت. در جهت منفی شده است. این مطالب بیانگر این واقعیت است. که بدون وجود اخلاق و معنویت افراد در راستای نیازهای خود به ابزار ناکارآمد اداری تبدیل میشوند.، اما اسلام با یک دید جامع افراد را به استفاده از اصول اخلاقی و معنوی در کار تشویق میکند. که این امر سبب تحکیم ارتباط اخلاق و معنویت با ارزشهای حاکم بر جامعه میشود.

با ایجاد معنویت در محیطهای کاری این احساس در کارکنان ایجاد میشود. که خود را عضوی از سازمان احساس کنند. که باید برای تحقق اهداف سازمانی و مأموریتهای محوله از یکدیگر حمایت و دفاع کنند. در دو دهه اخیر بررسی معنویت در محیط کار بدون شک زمینه جدیدی از مطالعات سازمانی را ایجاد کرده. و محققان ابتکارات زیادی را برای تقاطع معنویت مدیریت و مذهب در نظر گرفتند.

ادامه

معنویت به شکلهای متفاوتی تعریف شده است. مثلا به دنبال فراتر از نفس خود رفتن آگاهی و پذیرش از پیوند خود با دیگران.،آفرینش درک معنای والای فعالیتهای خود در تلفیق با زندگی جهانی و اعتقاد به چیزی فراتر از جهان مادی که به همه چیز ارزش میدهد. معنویت در محل کار در مورد افرادی بکار میرود. که خود را در یک مسیر معنوی برای رشد شخصی و اجتماعی در شیوهای معنادار قرار میدهد. این سازه میتواند به تلاش فرد برای به حداکثر رساندن ارزشها در محل کار کمک کند. در تعریفی دیگر معنویت در محیط کار به معنای احساس وابستگی و داشتن. شفقت نسبت به دیگران تجربه آگاهی درونی از ذهن و ارتقای متعالی است. که چنین ،محیطی محیطی دوستانه میباشد و روحیه کارکنان را پرورش میدهد(پقه و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۶۴).

ادامه

معنویت در محیط کار از طریق تاثیر بر نگرشهای افراد به دلیل احساس معناداری در کار.، احساس پیوند با سازمان و اطرافیان، احساس همسویی و یگانگی ارزشها و اهداف خود. با سازمان و دیگران، سبب بالا رفتن انگیزه درونی در افراد خواهد شد. انگیزه درونی بالا، هم به طور مستقیم و هم از طریق افزایش اشتیاق در کارکنان. سبب انجام مطلوب وظایف محوله و حتی رفتارهایی فراتر از وظایف شغلی میشود.،بنابراین فرد بسته به شدت انگیزش و شدت نیرویی که در او به وجود آمده.، فعالیت ها و اعمال خود را سازماندهی میکند. تا جایی که بتواند نقش خود را به خوبی و به طور صحیح انجام دهد.

در جوامعی که بیشتر مردم دیندارند. و با نظر به رویکردی که معنویت را در پیروی از دینی خاص می داند.، امکان تقویت معنویت در سازمانها و محیط کار بیشتر است. و در نتیجه رفتارهای اخلاقی کارکنان افزایش می یابد. معنویت محیط کار و رهبری معنوی متعاقب آن میتواند. به پایداری عملکرد کارکنان و بهبود اثر بخشی برنامه های کاری منجر شود. و شکاف ناشی از ضعف نظارتی و سیستمی را پر کند. بر این اساس، معنویت در محیط کار فردی و سازمانی و باورهای مذهبی. نقش مهمی در جلوگیری از رخداد تقلب و کاهش فاصله گزارش ها با واقعیت و در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی دارد.، زیرا فردی با باورهای مذهبی بالا، دارای خودنظارتی، خودکنترلی و دینداری بالایی خواهد بود. که متاثر از باور به خدای یکتا است که در تصمیمات خود به آن رجوع می کند.(بنابی قدیم و حافظی، ۱۴۰۰: ۸۵).

معنویت در کار

محیط کار معنوی تاثیر مستقیمی بر موفقیت دارد؛ چرا که موجب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان میشود. این نکته حائز اهمیت است که برای برخی از افراد معنویت در کار نوعی اتصال دینی است. در حالی که برای دیگران این معنی را نمیدهد.

محققان معتقدند که تشویق معنویت در محل کار مزایای فراوانی،دارد. مزایایی که سازمان با بهره گیری از آنها به بهبود بهره وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای مالی خود می پردازد. تحقیقات نشان میدهد. که شرکتهای معنوی تر ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد از دیگر شرکتهای مشابه در افزایش درآمد خالص بهبود. نرخ بازگشت سرمایه و افزایش سهام سهامداران بهترند مطالعه دیگری نشان میدهد. معنویت در سازمان ارتباط مثبتی با ،خلاقیت رضایت ،شغلی عملکرد تیمی و تعهد سازمانی دارد.(سورنی و ارشاد، ۱۳۹۸: ۱۰۱).

منابع

منابع در فایل خریداری شده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.