پیشینه تحقیق سلامت عمومی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۹ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
4 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
135 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

. پیشینه تحقیق سلامت عمومی

پیشینه تحقیق سلامت عمومی | تعداد پیشینه ها: ۷ پیشینه ایرانی و ۷ پیشینه خارجی

پژوهشی توسط تقی پور و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان بررسی مولفه‌های موثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین انجام شد. باتوجه به نتایج حاصله مولفه‌های موثر بر طراحی مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین شامل: فضاها و فعالیت‌های متنوع، ایمنی و امنیت محیط، خلوت و محرمیت، آسایش محیطی، لذت‌بخشی و جذابیت محیط و تعاملات اجتماعی می‌باشد. از بین این مولفه‌ها بالاترین میانگین رتبه به مولفه‌ی تعاملات اجتماعی و پایین‌ترین رتبه نیز به مولفه‌ی فضاها و فعالیت‌‌های متنوع اختصاص دارد.

پژوهشی توسط حاجی بابایی راوندی و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت‌ بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی انجام شد. نتایج نشان داد که. برنامه فرزندپروری مثبت‌ باعث بهبود سلامت عمومی و سازگاری زناشویی شده است. یافته‌های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه آموزشی فرزندپروری مثبت‌ فراهم می‌کند و مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای بهبود سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی از این مداخله استفاده نمایند.

پیشینه تحقیق سلامت عمومی

پژوهشی توسط کیانی و نظری (۱۴۰۱) تحت عنوان رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) انجام شد. نتایج نشان داد بین ابعاد تعهد سازمانی (۰۰۸/0P =)، جوسازمانی (۰۰۱/0P =) و سلامت عمومی (۰۰۱/0P =) معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معناداری مشاهده شد (۰۲۴/0P =)،

اما بین جو سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد (۱۵۲/0P =). اصالت/ارزش افزوده علمی: قابل ذکر است. که بخش تربیت بدنی از مقوله تعلیم و تربیت نیازمند افراد متخصص و توانمند. در رشته تربیت‌بدنی است. تا بتوانند آموخته‌های خود را به مرحله بهر‌ه‌برداری در‌بیاورند. هر اندازه جو سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی در شرایط بهتری باشد، آنها سلامت عمومی بیشتری خواهند داشت و می‌توانند با انگیزه بیشتر به سمت هدف‌های سازمان مربوطه گام بردارند.

پژوهشی توسط جدیدی محمدآبادی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان رابطه خودکارآمدی، امید به زندگی و سلامت عمومی با میزان فعالیت بدنی مصرف‌کنندگان مواد مخدر انجام شد. یافته‌های همبستگی نشان داد رابطه بین فعالیت‌های بدنی با خودکارامدی عمومی، امید به زندگی و سلامت عمومی مردان مصرف‌کننده مواد مخدر معنادار است.

نتایج پیش‌بینی فعالیت‌های بدنی نیز به روش گام به گام نشان داد خودکارامدی و سلامت عمومی به ترتیب پیش‌بینی ‌کنندگان مثبت و منفی فعالیت‌های بدنی مردان مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و به ترتیب ۱۲ و ۱۵ درصد از واریانس فعالیت‌های بدنی مردان مصرف‌کننده مواد مخدر را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد قضاوت فرد از توانایی‌های خود برای انجام اقدامات مثبت و تفکر و احساس فرد نسبت به زندگی خود می‌تواند نقش مثبت در انجام فعالیت‌های بدنی مردان مصرف‌کننده مواد مخدر داشته باشد.

پیشینه تحقیق سلامت عمومی

پژوهشی توسط شاهنده (۱۴۰۰) تحت عنوان سنجش میزان تأثیرپذیری سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوی بر اساس اعتقادات دینی و آگاهی اجتماعی انجام شد. بیشترین سن دانشجویان بررسی‌شده در پژوهش مربوط به گروه ۲۵-۲۰ سال (۳/۷۸ درصد) و بیشترین تعداد دانشجویان مربوط به رشته‌های فنی بود.

یافته‌ها نشان داد که بین اعتقادات دینی و سلامت عمومی، روحی و روانی و نیز آگاهی اجتماعی و سلامت عمومی رابطۀ معناداری وجود داشت (۷۱/0R= و ۰۱/۰ (P <. نتیجه‌گیری: هرچقدر اعتقادات و عقاید دینی افراد بالاتر باشد، سلامت عمومی بهتری خواهند داشت و همچنین افرادی که آگاهی و دانش اجتماعی بالاتری دارند، میزان سلامت عمومی بهتر و مناسب‌تری خواهند داشت.

پژوهشی توسط بطحایی و آزادفلاح (۱۴۰۰) تحت عنوان بررسی رابطه تعارض زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت عمومی کودک انجام شد. یافته های این تحقیق نشان دهنده. رابطه معکوس بین تعارض زناشویی والدین و سلامت عمومی کودکان می باشد. همچنین نشان دهنده رابطه مستقیم بین سبک فرزند پروری (مقتدرانه) والدین با سلامت عمومی کودکان است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد سلامت عمومی کودکان یک امر تک بعدی نیست و همواره تحت تاثیر عوامل خانوادگی و کیفیت روابط قرار می گیرد. این نتایج در قالب الگوی چارچوب شناختی مبتنی بر بافت و رویکرد سیستمی در آسیب شناسی تحولی تاییدکننده نقش تعارض زناشویی و سبک فرزندپروری والدین در پیش بینی سلامت عمومی کودکان است.

پیشینه تحقیق سلامت عمومی

پژوهشی توسط حسینی و همکاران (۱۳۹۹) تحت عنوان اثربخشی آموزش کنترل خشم بر تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی در فرزندان پسر جانبازان انجام شد. یافته ها نشان داد که. پس از ارائه متغیر مستقل (آموزش مدیریت خشم) بین گروه مورد و شاهد از نظر نمرات تاب آوری، شادی و سلامت عمومی تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۰۱/۰>p) به طوری که تاثیر کنترل خشم بر متغیر تاب آوری ۶۰ درصد، شادکامی بود. ۴۱ درصد و سلامت عمومی ۶۵ درصد.

پژوهشی توسط سانی و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه: کاوش، هنجارهای ذهنی، سلامت عمومی، خوش بینی و نگرش به عنوان واسطه های بالقوه انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که. سازه‌های هنجارهای ذهنی، سلامت عمومی، نگرش مثبت، خوش‌بینی و رضایت از زندگی پیش‌بینی‌کننده‌های معنادار کیفیت زندگی دانشجویان بودند. وضعیت سلامت عمومی و رضایت از زندگی  قوی‌ترین ارتباط را با کیفیت زندگی نشان دادند.

پیشینه تحقیق سلامت عمومی

پژوهشی توسط یلدیریم و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان تأثیر اضطراب COVID-19 بر سلامت عمومی: نقش مقابله با COVID-19 انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد. که بیماری های اپیدمی (کرونا) بر روی سلامت عمومی تاثیرگذار می باشد. راهبردهای مقابله ای یک متغیر میانجی برای آن می باشد. سلامت عمومی تحت تاثیر اضطراب ناشی از کرونا قرار دارد. مقیاس سلامت عمومی نشان می دهد که اضطراب مبحث مهمی در ایجاد سلامت عمومی می باشد.

پژوهشی توسط تامپسون و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان بار طولانی کووید و عوامل خطر در ۱۰ مطالعه طولی بریتانیا و پرونده الکترونیک سلامت انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که. مراقبت های بهداشتی بر سلامت عمومی تاثیر می گذارد. افزایش سن، جنس مونث، قومیت سفیدپوست، سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.

ادامه

پژوهشی توسط بلد و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان  سلامت روان در میان جمعیت عمومی و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در طول همه‌گیری COVID-19: یک متاآنالیز از بهزیستی و شیوع پریشانی روانی انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد. که اختلال روانی بر سلامت عمومی اثر می گذارد. جمعیت عمومی و کارکنان مراقبت های بهداشتی بر روی سلامت عمومی اثرگذار هستند. آسیب پذیری های اقتصادی می تواند سلامت عمومی را بدتر نماید. سلامت روان در جمعیت عمومی و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار است.

پژوهشی توسط دراگیوتی و همکاکران (۲۰۲۲) تحت عنوان یک اطلس فرا تحلیلی در مقیاس بزرگ از شیوع مشکلات سلامت روان در طول همه گیری اولیه COVID-19 انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد. بیماری اپیدمی سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. پیامدهای اولیه شیوع اضطراب، افسردگی، استرس، مشکلات خواب، علائم پس از سانحه بر روی سلامت عمومی اثر می گذارد. سلامت عمومی/تماس اجتماعی/سبک مقابله مهمترین بخش های ایجاد مراقبت به شمار می روند. ترس در کارکنان مراقبت های بهداشتی می تواند سلامت عمومی را کاهش دهد.

ادامه

پژوهشی توسط رگیر و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان سیستم خدمات بهداشت روانی ایالات متحده بالفعل: دیدگاه بهداشت عمومی انجام شد. بهداشت عمومی شاخص مهمی برای سلامت عمومی به شمار می رود. بهداشت عمومی با یک بررسی نمونه اپیدمیولوژیک برای تعیین شیوع و بروز اختلال روانی در کل جمعیت آغاز می شود. سلامت عمومی نیازمند بهبود سلامت روان می باشد. فقدان هر گونه ارتباطی بین اپیدمیولوژیک اختلالات روانی و مطالعات تحقیقاتی خدمات بهداشتی بر روی سلامت عمومی اثرگذار می باشد.

گونزالس و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان ابعاد مثبت سلامت روان و شخصیت در یک نمونه دانشگاه انجام شد. سلامت عمومی با استفاده از آزمون ناپارامتریک اندازه گیری می شود. بعد روان رنجورخویی بر روی سلامت عمومی اثرگذار می باشد. روان رنجورخویی یک گزینه مهم برای سلامت عمومی می باشد. همچنین سلامت عمومی به ابعاد شخصیتی افراد نیز بستگی دارد. در این حالت ارتباط معنی داری بین سلامت عمومی و ابعاد شخصیتی برقرار می شود.

منابع

منابع در فایل خریداری شده.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.