مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
5 صفحه
تعداد بازدید
943 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک |تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |ساعت به روز رسانی ۱۰:۳۶ |تعداد صفحات:۵ صفحه

سواد سلامت الکترونیک در نظریه اسمیت و مگنانی ۲۰۱۹

اسمیت و مگنانی در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با متغیرهای سلامت موبایل، اجرای خدمات بهداشتی دیجیتال و بکارگیری دستگاه های متحرک و پوشیدنی ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر سطح داده های سلامت سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های اجرای خدمات بهداشتی دیجیتال  بکارگیری دستگاه های متحرک و پوشیدنی ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر سه بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- تقویت خود مدیریتی بیماری های مزمن.

۲- عوامل خطرساز قلبی عروقی .

۳- کنترل فشار خون و حمایت از ترک دخانیات.

نظریه هارونا و هو   ۲۰۱۸

هارونا و هو  در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با متغیرهای مهارت های اطلاعات بهداشتی  و مهارت های اطلاعات سلامت ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر شیوه های آموزش سبب تغییر در سطح مهارت های سواد اطلاعاتی الکترونیکی سلامت شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های مهارت های اطلاعات بهداشتی  و مهارت های اطلاعات سلامت  ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر سه بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- مشارکت.

۲- آموزش.

۳- ارزیابی.

همسلی و همکاران ۲۰۱۸

همسلی و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با متغیرهای مشارکت بیمار، سطح تحصیلات، سواد رایانه ای و نگرش به اشتراک اطلاعات پزشکی ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر سواد سلامت الکترونیک سبب تغییر در سطح سوابق الکترونیکی بهداشت شخصی شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های گفته شده در بالا ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک  دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر دو  بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- جمع آوری اطلاعات برای ذخیره سازی

۲- اشتراک گذاری اطلاعات بهداشتی.

فلیری و همکاران  در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با رفتارهای بهداشتی ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر سواد سلامت عملکردی و رسانه ای سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های سواد سلامت عملکردی و رسانه ای ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود.

آرنوسن و همکاران ۲۰۱۸

آرنوسون و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با آموزش بهینه بیمار ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر درک مطالب آموزشی سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر آموزش بیماران ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت تحت تاثیر تحقیقات آینده قرار می گیرد.

اردی و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با سیستم مراقبت از بیمار و خدمات بهداشتی ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر خدمات مددکاران اجتماعی سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر امکانات مددکاری اجتماعی ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر ۲ بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- عوامل اجتماعی.

۲- مددکاری اجتماعی.

نظریه سواد سلامت الکترونیک در مطالعه توتوا ۲۰۱۸

توتوا در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با زمینه مراقبت های بهداشتی و مشاوره های مبتنی بر پزشکی ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر ارزیابی و استفاده از اطلاعات بهداشتی سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های فناوری الکترونیکی و درک اطلاعات مراقبت های بهداشتی ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر سه بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- دانش افراد در دسترسی به خدمات بهداشتی.

۲- توانایی افراد در دسترسی به خدمات بهداشتی.

۳- انگیزه افراد در دسترسی به خدمات بهداشتی.

مندیسوا و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با خود مدیریتی بیمار ارتباط دارد. این متغیرها با اثرگذاری بر ابزارها عمومی آموزش سلامت سبب تغییر در سطح سواد سلامت الکترونیک شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های ارزیابی و کار بر روی اطلاعات بهداشتی ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک تحت تاثیر دو بعد قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- پایگاه داده الکترونیکی سلامت.

۲- توانایی دسترسی به داده های سلامت.

کوگلین و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کرد که سواد سلامت الکترونیک با استفاده از پورتال های بیمار ارتباط دارد. این متغیر با اثرگذاری بر یادگیری بیشتر در مورد سواد سلامت سبب تغییر در سطح آن شدند. به عبارتی با افزایش متغیر های قابلیت استفاده و مقبولیت پورتال های وب برای بیماران ممکن است سطح سواد سلامت الکترونیک دچار تغییر شود.

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک در نظریه یانگ و چیانگدر ۲۰۱۷

یانگ و چیانگدر سال ۲۰۱۷ در نظریه خود سطح سواد سلامت الکترونیک را مورد بررسی قرار داد. این محققین به ارتباط سطح سواد سلامت الکترونیک با توانایی های یک فرد در استفاده از منابع سلامت پرداخت. این محققین اثبات کردند که توانایی یک فرد در استفاده از منابع برخط سلامت بر  میزان انتظارات وی از سطح سواد سلامت الکترونیک اثرگذار بود. آنها اثبات کردند که افرادی که میزان بیشتری از سواد سلامت الکترونیک کسب می‌کنند. انگیزه بیشتری در استفاده از اینترنت برای مقاصد سلامت دارند.  کسانی که برای سلامت خود نگران هستند و رفتار سلامت از خود بروز می‌دهند. نسبت به بقیه با احتمال بیشتری سواد سلامت الکترونیک بالاتری دارند.

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک در نظریه کویین و همکاران ۲۰۱۷

کویین و همکاران در سال ۲۰۱۷ در نظریه خود برای سواد سلامت الکترونیک اثبات کردند که اینترنت، به عنوان یکی از ابعاد مهم جست‌وجوی اطلاعات سلامت تحت به شمار می رود. همچنین آنها اثبات کردند که اینترنت ابزاری کارآمد برای بهبود ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می باشد. اینترنت به عنوان ابزاری مهم در فرآیند انتقال و دسترسی به اطلاعات سلامت می باشد. این ابزار به عنوان یک رسانه و کانال ارتباطی سریع و آسان، انتقال اطلاعات سلامت را بدون محدودیت زمانی و مکانی برای تعداد زیادی از کاربران اطلاعات سلامت ممکن می‌کند. این ابزار در نهایت سواد سلامت الکترونیک بیشتری را برای کاربران خود فراهم می کند. همچنین آنها استدلال کردند که  هرچند تصمیم‌گیری راجع به کیفیت اطلاعات ارائه شده در محیط اینترنت کار دشواری است، اما کاربران مختلفی به طور متداول برای جست‌وجوی اطلاعات و اخذ تصمیمات سلامت‌محور از اینترنت استفاده می‌کنند.

سواد سلامت الکترونیک در نظریه سونگه و همکاران ۲۰۱۷

سونگه و همکاران در سال ۲۰۱۷ در خصوص سواد سلامت الکترونیک بیان داشت که سواد سلامت بالای همسران بیشتر است. استفاده مؤثر آن‌ها از منابع اطلاعات الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی، برای کسب اطلاعات سلامت، با اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در درمان این افراد مرتبط بود. آنها استدلال کردند که اینترنت در جست‌وجوی اطلاعات سلامت مادران و نیاز مبرم به ارتقای سواد سلامت الکترونیک نقش اساسی داشت.

بلک استوک و همکاران در سال ۲۰۱۶ در خصوص سواد سلامت الکترونیک اثبات کردند که وب سایت‌های اطلاعات سلامت در نهایت سطح سواد سلامت را بهبود می دهند. این محققین اثبات کردند که از نمونه‌های بارز فناوری الکترونیک در حوزه سلامت ، گروه‌های بهداشتی تحت وب، برنامه‌های کاربردی و تعاملی تلفن همراه هستند. که در پاسخ به نیاز کاربران در دسترسی به اطلاعات حوزه سلامت ایجاد شده و گسترش یافتند.

 سواد سلامت الکترونیک در نظریه ایکسزفینگی  ۲۰۱۶

ایکسزفینگی در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود در خصوص سواد سلامت الکترونیک به بررسی مولفه های جمعیت شناختی پرداختند. این محققین اثبات کردند که سواد سلامت الکترونیک می‌تواند توسط مجموعه‌ای از عوامل مورد تایید قرار گیرد. این عوامل عبارتند از:

۱-توانایی فردی در معرفی بیماری.

۲-وضعیت تحصیلی.

۳-وضعیت سلامت هنگام مواجه با سلامت الکترونیک.

۴-انگیزه برای جست‌وجوی اطلاعات و تکنولوژی‌های مورداستفاده.

از نظر این محقق هدف سواد سلامت الکترونیک تقویت افراد و ایجاد توانایی مشارکت در تصمیمات مرتبط با سلامت با استفاده از منابع سلامت الکترونیک است.

 سواد سلامت الکترونیک در نظریه پارک و همکاران ۲۰۱۶

پیوزپیتاساری و ایشای در سال ۲۰۱۵ و  پارک و همکاران، در سال ۲۰۱۶  در نظریه خود در خصوص سطح سواد سلامت الکترونیک اثبات کردند که در همه سطوح، افراد جوانتر و با تحصیلات بالاتر، از اینترنت همراه استفاده بیشتری می‌کنند.   همچنین آن‌ها در تمامی سطوح، درآمد، میزان تحصیلات، جنسیت و سن افراد را به منزله عوامل مؤثر در پیدایش شکاف دیجیتال بررسی کردند. آنها همچنین اثبات کردند که افراد فاقد مهارت‌های کافی برای جست‌وجوی اطلاعات الکترونیک سلامت هستند. آن‌ها با ساختن جستار، یافتن اطلاعات مرتبط و ارزیابی کیفیت اطلاعات مشکل داشتند. تمامی این موارد می‌تواند نتیجه درمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

فوکس و دوگان در سال ۲۰۱۳ در نظریه خود در خصوص سواد سلامت الکترونیک آن را یک هدف عمومی معرفی می کند. وی به برنامه های ایالات متحده برای سواد سلامت الکترونیک اشاره می کند. این مطالعه استدلال کرد که کاربران اینترنتی و میزان جذابیت موضوع برای آنها عنصر مهمی در حفظ و نگهداری فناوری‌های اطلاعات سلامت بود.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.