پیشینه تحقیق استرس تحصیلی | مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
175 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی | تعداد صفحات: ۶ صفحه

بخش ایرانی

پژوهشی توسط گرجین و برزگر (۱۴۰۱) تحت عنوان ——— انجام شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر تنظیم شناختی هیجان و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بودند. از بین جامعه آماری ۳۰ نفر (۱۵نفر گروه آزمایش و۱۵نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) و استرس تحصیلی انگ وهوان (۲۰۰۶) استفاده گردید. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقهای، آموزش خودکارآمدی به شیوه گروهی دیدند. آموزش خودکارآمدی به صورت معناداری باعث افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان (تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی)(p<0. 01)

و کاهش استرس تحصیلی (انتظارات خود- انتظارات والدین- معلمان) دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شد (p<0. 01). برنامه آموزش خودکارآمدی می‌تواند جزء برنامه‌های مداخلاتی در سطوح گروه‌های هدف و جمعیت عمومی مراکز مشاوره ی مدارس در نظر گرفته شود و از طریق افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان به افزایش بهره وری محیط آموزشی کمک کند.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط اشرف (۱۴۰۱) تحت عنوان ——- انجام شد. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ تأثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش متداول بر انگیزه پیشرفت و استرس تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی بود. در این مطالعه نیمه‌آزمایشی به شیوه قبل و بعد، ۳۰ نفر از دانشجویان ترم دوم کارشناسی دانشگاه بیرجند با روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند

و به روش تصادفی ساده به دوگروه آزمون و کنترل (هر گروه ۱۵نفر) تخصیص یافتند. مداخله برای گروه آزمون به شیوه کلاس معکوس و برای گروه کنترل به شیوه متداول برگزار گردید. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت باهارگاوا (۱۹۹۴) و پرسشنامه استرس تحصیلی گادزالا (۱۹۹۱) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های استنباطی مانند تحلیل کوواریانس در سطح معناداری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که شیوه یادگیری معکوس نسبت به شیوه متداول به طرز معناداری بر انگیزه پیشرفت و استرس تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی تأثیر دارد.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط پورجعفری (۱۴۰۱) تحت عنوان ——– انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.

جامعه آماری پژوهش، همه ی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و با غربالگری آزمون استرس تحصیلی و اضطراب اجتماعی نوجوانان تعداد ۳۰ نفرکه در این آزمون نمره آنان یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

داده های گردآوری شده در پژوهش حاضر به روش تحلیل کواریانس چند متغیره(MANCOVA) و تک متغیره (ANCOVA) تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحلیل کواریانس نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش استرس تحصیلی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان موثر است. بنابراین، براساس نتایج این پژوهش، برگزاری دوره های آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به منظور کاهش استرس تحصیلی و اضطراب اجتماعی توصیه می شود.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط تربتی نژاد و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان —— انجام شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی با نقش میانجی استرس تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان بود.

روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ۳۹۵۴ نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی ۳۵۱ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱)، استرس تحصیلی زاژاکووا و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی سامویلز (۲۰۰۴) است.

داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Smart Pls به روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج یافته‌ها، متغیر میانجی استرس تحصیلی در رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی معنادار است و بیش از ۵۴ درصد از اثر سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان تبیین می‌شود. همچنین سرزندگی تحصیلی بر استرس تحصیلی تاثیر منفی و معناداری دارد.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط سواری و فرزادی (۱۴۰۱) تحت عنوان ——- انجام شد. هدف پژوهش حاضر، آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدل رابطه حمایت استادان از خودمختاری و کنترل روان‌شناختی والدینی با تفکر انتقادی از طریق استرس تحصیلی دانشجویان دختر بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر رشته‌های روان‌شناسی، علوم‌تربیتی و مشاوره دانشگاه پیام نور استان خوزستان بودند.

نمونه پژوهش ۴۸۰ نفر بود که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های حمایت استادان از خودمختاری بلمونت، اسکینر، ولبورن و کونل (۱۹۸۸)، کنترل روان‌‌شناختی والدینی باربر (۱۹۹۶)، استرس تحصیلی سواری (۱۳۹۹) و تفکر انتقادی وانگ و همکاران (۲۰۱۹) استفاده گردید. پس از اصلاح مدل پیشنهادی، یافته‌های مربوط به روابط مستقیم نشان داد.

بین حمایت استادان از خودمختاری و استرس تحصیلی رابطه منفی، بین کنترل روان ‌شناختی والدینی و استرس تحصیلی رابطه مثبت، بین کنترل روان ‌شناختی والدینی و تفکر انتقادی رابطه منفی و بین حمایت استادان از خودمختاری و تفکر انتقادی رابطه مثبت معنی‌داری به‌دست‌آمد اما رابطه استرس تحصیلی با تفکر انتقادی معنادار نشد. نتایج مربوط به فرضیه‌های غیرمستقیم نشان داد رابطه حمایت استادان از خودمختاری دانشجویان با تفکر انتقادی از طریق استرس تحصیلی و رابطه کنترل روان‌‌شناختی والدینی با تفکر انتقادی از طریق استرس تحصیلی معنی‌دار شد.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط یونسی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان ——- انجام شد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره‌‌درمانی گروهی بر کاهش ادراک استرس تحصیلی در دانش‌آموزان بود، اما ابتدا رابطه متغیر مزاحم شیوه‌های والدگری مادران با ادراک استرس تحصیلی دانش‌آموزان بررسی و کنترل شد.

روش: این پژوهش مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دهم دبیرستان های شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مشغول به تحصیل بودند. از بین این افراد با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای ۳۰۰ نفر و از بین آنها ۳۰ نفر بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند.

گروه آزمایش طی شانزده جلسه یک ساعته طرحواره‌درمانی گروهی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ادراک استرس تحصیلی بدیاوی و گبریل (۲۰۱۵) و پرسشنامه شیوه های والدگری بامریند (۱۹۹۱). برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد. در پس آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر ادراک استرس تحصیلی با کنترل شیوه‌های والدگری تعامل معنی‌دار وجود داشت.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط احمدی و همکاران(۱۴۰۰) تحت عنوان ——- انجام شد. هدف این مطالعه بررسی بکارگیری تکنیک‌های هوش هیجانی (EI) برای مقابله استرس دانشجویان درآموزش الکترونیکی در دوران کرونا است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای اسناد انجام شد.

این مطالعه با بررسی مقالات منتشر شده مرتبط با آموزش الکترونیک در دوران کرونا، چالش‌های آموزش الکترونیکی وتکنیک‌های هوش هیجانی انجام شد. برای این منظور سه مرحله متوالی به شرح زیر انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک‌های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام گردید. اسناد و مقالات الکترونیکی مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماری کروونا، در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ جستجو و جمع آوری شد.

پس از غربالگری چندمرحله­ای نهایتا ۴۹ سند انتخاب و سپس تجزیه و تحلیل نهایی انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد. نتایج نشان می دهد. گنجاندن یک برنامه آموزشی هیجانی در موسسات آموزشی و کلاس‌های آنلاین برای بهبود فرآیند یادگیری می‌توانند باعث کاهش استرس دانشجویان شده و عملکرد دانش‌آموزان را بهبود ببخشد.

پیشینه تحقیق خارجی

پژوهشی توسط باربایانیس و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان ——— انجام شد. این مطالعه بیان داشت که استرس تحصیلی ممکن است تنها عامل استرس غالب باشد که بر سلامت روانی دانشجویان تأثیر می گذارد. برخی از گروه‌های دانش‌آموز ممکن است استرس بیشتری نسبت به سایرین تجربه کنند.

نمونه آماری ۸۴۳ دانشجوی کالج بودند. با استفاده از ترکیبی از نمرات مقیاس ادراک استرس تحصیلی (PAS) و مقیاس رفاه ذهنی کوتاه وارویک-ادینبورگ (SWEMWBS)، این مطالعه یک همبستگی معنادار بین استرس تحصیلی بدتر و بهزیستی ذهنی ضعیف در همه دانش‌آموزان پیدا کرد. نتایج نشان می دهد که استرس تحصیلی در کالج به طور معنی داری با بهزیستی روانشناختی دانشجویانی که به این نظرسنجی پاسخ دادند، همبستگی دارد. علاوه بر این، برخی از گروه‌های دانشجویان بیش از سایرین تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و باید منابع و حمایت‌های بیشتری از آنها ارائه شود.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط  بردیدا و همکاران(۲۰۲۳) تحت عنوان ——- انجام شد.  این مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی و اضطراب COVID-19 با کیفیت زندگی و تاب آوری همبستگی منفی داشت. تاب‌آوری با کیفیت زندگی رابطه مثبت داشت و تأثیر استرس تحصیلی را بر کیفیت زندگی کاهش داد، که نشان می‌دهد تاب‌آوری یک متغیر میانجی مهم بین استرس تحصیلی و کیفیت زندگی است.

پژوهشی توسط گرین و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان ——- انجام شد. سلامت روان با استرس تحصیلی در ارتباط است. سلامت روان با مدیران آموزشی در ارتباط است. مدیران آموزشی بر روی استرس تحصیلی اثرگذار است. ارائه حمایت عاطفی می تواند استرس تحصیلی را بهبود دهد. مدیران آموزشی و اساتید دانشجویان با استرس تحصیلی بالاتر را دارای سلامت روان کمتری دریافته اند.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط فو و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان ——-  انجام شد. نتایج نشان می دهد. استرس تحصیلی درک شده نوجوانان (W1) با علائم افسردگی آنها (W2) رابطه دارد. این ارتباط تا حدی توسط هر دو ارتباط والد-کودک (W1) و تعامل والدین-کودک (W1) واسطه قابل بررسی بود. علاوه بر این، وضعیت اضافه وزن نوجوان به طور قابل توجهی مسیرهای بین استرس تحصیلی درک شده نوجوانان و علائم افسردگی آنها، بین استرس تحصیلی درک شده و تعامل والد-کودک و رابطه غیرمستقیم از طریق تعامل والد-کودک را تعدیل کرد.

پژوهشی توسط نیازو و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان —– انجام شد. مطالعه حاضر به بررسی تفاوت‌های اهمال‌کاری تحصیلی و آنلاین، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بین دانشجویان با و بدون LD پرداخت. نتایج تفاوت معنی داری را در سطوح همه متغیرها به جز اهمال کاری آنلاین بین دانش آموزان نشان داد.

ادامه پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط تیکسریا و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان —— انجام شد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین استرس، مقابله، اختلال در تنظیم هیجان، عاطفه و علائم روان تنی در آموزش عالی انجام شد. نمونه آماری ۱۸۳ نفر از دانشجویان سال اول کارشناسی می باشند. مقیاس استرس ادراک شده جهت بررسی فرضیه پژوهش استفاده می شود. این مقیاس به COPE معروف می همچنین مقیاس تنظیم هیجان مورد استفاده قرار می گیرد. برای برخورد فیزیکی از پرسشنامه تظاهرات ناراحتی فیزیکی استفاده می شود.

تفاوت های جنسیتی قابل توجهی در استرس و علائم روان تنی (هر دو در زنان بیشتر) و در مقابله (راهبردهای حمایت عاطفی در مقابل شوخ طبعی بالاتر برای زنان و مردان به ترتیب) مشاهده شد.  اختلال تنظیم هیجان یک مولفه واسطه ای برای استرس می باشد. همچنین استرس با عاطفه مثبت رابطه دارد.

ادامه

پژوهشی توسط اکمل و کومالاساری (۲۰۲۲) تحت عنوان ——  انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش ۲۹۳ دانشجوی مقطع کارشناسی (۴۲/۲۰ = Mage، ۸۷/۱ = انحراف معیار) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی استخدام شدند. متغیرها از طریق پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانشجو، مقیاس آمادگی یادگیری آنلاین، مقیاس استرسور برای دانشجو (خرده مقیاس استرسور مرتبط با مطالعه) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که استرس تحصیلی تأثیر مثبت آمادگی یادگیری آنلاین بر بهزیستی دانشجویان را کاهش می‌دهد.

منابع

منابع در فایل خریداری شده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.