پیشینه تحقیق استرس تحصیلی | مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
375 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی | تعداد صفحات: ۶ صفحه

بخش ایرانی

پژوهشی توسط هداوند (۱۴۰۳) تحت عنوان —— انجام شد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی استرس تحصیلی و اضطراب امتحان بر اساس آموزش مجازی در دانش آموزان پایه نهم بود. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که آموزش تنها استرس تحصیلی را پیش بینی شدند (۰۰۰۱/۰>P). نتیجه گیری: با توجه به اینکه حدود دو سال آموزش مجازی رواج زیادی داشت، بهتر است تا آثار روانشناختی آن از جمله استرس و اضطراب در دانش آموزان بیشتر مورد ارزیابی و درمان قرار بگیرد تا از افت تحصیلی پیشگیری شود.

ادامه

پژوهشی توسط سلیمانی و همکاران (۱۴۰۲) تحت عنوان ——- انجام شد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هویت تحصیلی موفق بر استرس تحصیلی و سازگاری تحصیلی انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و مرحله پیگیری (دو ماهه) به همراه گروه کنترل بود. یافته‌ها نشان داد آموزش مبتنی بر مدل هویت تحصیلی موفق بر کاهش استرس تحصیلی (۴۸۲/۸۴F= و ۰۰۰/0P=). و افزایش سازگاری تحصیلی (۸۴۳/۵۷ F= و ۰۰۰/0P=) مؤثر است. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود، آموزش مبتنی بر مدل هویت تحصیلی موفق بر دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول، جدای از ترغیب آنها به کسب هویت تحصیلی موفق در دوره هویت‌یابی، استرس تحصیلی آنها را کاهش داده و سازگاری تحصیلی‌شان را افزایش می‌دهد.

پژوهشی توسط محب زاده و همکاران (۱۴۰۲) تحت عنوان —— انجام شد. این مطالعه بیان داشت که تاثیر استرس تحصیلی می تواند عمیق و گسترده باشد. از نظر فیزیکی، می تواند به صورت سردرد، بی خوابی، خستگی، یا حتی مشکلات شدیدتر سلامتی مانند فشار خون بالا یا عملکرد ضعیف سیستم ایمنی ظاهر شود. از نظر ذهنی، می تواند منجر به اضطراب، افسردگی یا فرسودگی شغلی شود، عملکرد شناختی را مختل کند و عملکرد تحصیلی را مختل کند. از نظر عاطفی، دانش آموزان ممکن است احساس غرق شدن، تحریک پذیری یا بی انگیزه بودن کنند، و در تلاش برای حفظ دیدگاه مثبت یا کنار آمدن با خواسته هایشان باشند.

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط سواری و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان —— انجام شد. در تحقیق حاضر، اثر حمایت از خودمختاری بر استرس تحصیلی از طریق یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مربوط به فرضیه های مستقیم نشان می دهد حمایت استادان از خودمختاری بر استرس تحصیلی اثر منفی، و بر یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری اثر مثبت و یادگیری خودتنظیمی بر استرس تحصیلی اثر منفی دارد. نتایج مربوط به فرضیه های غیرمستقیم نشان داد حمایت استادان از خودمختاری بر استرس تحصیلی از طریق یادگیری خودتنظیمی اثرگذار است.

پژوهشی توسط صفری و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان —— انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی «گروه‌درمانی معنوی ـ مذهبی» بر استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر کرج انجام شد. روش پژوهش از نوع «نیمه‌آزمایشی» با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود و جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بودند. یافته‌های پژوهش نشان داد «گروه‌درمانی معنوی ـ مذهبی» موجب کاهش استرس تحصیلی دانش‌آموزان شده است.

ادامه

پژوهشی توسط پورسید و خرمایی (۱۳۹۸) تحت عنوان ——- انجام شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با واسطه‌گری استرس تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. نتایج همچنین نشان داد که استرس تحصیلی نقش واسطه‌ای بین ویژگی‌های شخصیتی وظیفه‌گرایی، گشودگی به تجربه و روان‌نژندگرایی و خودکارآمدی تحصیلی دارد.

پژوهشی توسط شفیع پور و ترابی نهاد (۱۳۹۷) تحت عنوان —– انجام شد. هدف تحقیق حاضر، تعین رابطه استرس تحصیلی، بی‌انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی‌هویتی اجتماعی مبتنی بر واسطه‌گری ناامیدی تحصیلی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد، بین استرس تحصیلی، بی‌انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی‌هویتی اجتماعی درسطح ۰۵/۰>P رابطه معناداری وجود دارد. استرس تحصیلی، بی‌انگیزگی تحصیلی و خودپنداره منفی تحصیلی با احساس بی‌هویتی اجتماعی از طریق ناامیدی تحصیلی و غیرمستقیم درسطح ۰۵/۰>P رابطه معناداری دارد.

پیشینه تحقیق خارجی

پژوهشی توسط حسین و همکاران (۲۰۲۴) تحت عنوان —- انجام شد. هدف این پژوهش بررسی استرس تحصیلی در بین دانشجویان علوم پزشکی بود. یافته های مطالعه نشان داد که  همبستگی منفی بین  استرس تحصیلی و انگیزه دانشجویان وجود دارد و ضریب همبستگی بین این دو متغیر ۳۵ درصد می باشد. به عبارتی انتظار بر این است که با افزایش استرس تحصیلی بتوان پیش بینی کرد که انگیزه تا ۳۵ درصد کاهش می یابد.

پژوهشی توسط ابوشما و هکاران (۲۰۲۴) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط مستقیمی بین استرس تحصیلی و کیفیت زندگی وجود دارد. در صورتی که استرس تحصیلی کاهش یابد انتظار بر این است که کیفیت زندگی را نیز به همان نسبت تحت تاثیر قرار دهد.

پژوهشی توسط لاوال (۲۰۲۴) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی با افکار خودکشی ارتباط مستقیم و معنی داری دارد. با افزایش احساس استرس تحصیلی میزان تمایل به افکار خودکشی نیز افزایش می یابد.

پژوهشی توسط لیزاراگا و همکاران (۲۰۲۴) تحت عنوان ——– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند با ایجاد آموزش های مجازی کاهش یابد. هر چه کیفیت آموزش مجازی بالاتر باشد میزان استرس تحصیلی کاهش می یابد.

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط کریستنسن و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند بر خودکارآمدی تحصیلی تاثیر معنی داری داشته باشد. این تاثیرگذاری مثبت و معنی دار می باشد و می تواند در نهایت باعث خودکارآمدی تحصیلی شود.

پژوهشی توسط خان و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان ——- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند بر کمال گرایی دانشجویان اثرگذار باشد. به عبارتی انتظار بر این است که با بهبود در استرس تحصیلی و کاهش آن می توان کمال گرایی دانشجویان نیز کاهش یابد.

پژوهشی توسط پارالکار و نوتسون (۲۰۲۳) تحت عنوان —— انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی یک عامل مهم در ایجاد ابهام در دانشجویان می باشد. کاهش استرس تحصیلی در بین دانشجویان در نهایت باعث کاهش ابهام در آن ها می شود.

پژوهشی توسط چن و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند بر رفتارهای خودآزاری اثرگذار باشد. کاهش استرس تحصیلی در نهایت می تواند سبب کاهش خودآزاری در بین دانش آموزان شود.

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی

پژوهشی توسط مک ایون و همکاران (۲۰۲۴) تحت عنوان  ——  انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی یکی از مولفه های اثرگذار بر فرسودگی و درگیری می باشد و با کاهش استرس تحصیلی می توان انتظار داشت فرسودگی و درگیری نیز کاهش یابد.

پژوهشی توسط مون و لی (۲۰۲۴) تحت عنوان ——– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند اعتیاد به بازی های دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد. با کاهش استرس تحصیلی سطح اعتیاد نیز کاهش می یابد.

پژوهشی توسط چیو و چن (۲۰۲۲) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استرس تحصیلی می تواند اثرات معنی داری بر روی فشارهای ناشی از امتحان بگذارد. هر چه استرس تحصیلی بیشتر باشد فشارهای ناشی از امتحان نیز افزایش می یابد.

 

 

منابع

منابع در فایل خریداری شده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.