×

مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت سود | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری اجتماعی | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برندسازی |مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

رفتار شهروندی سازمانی | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۷,۰۰۰ تومان

ریسک درک شده بهداشتی | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری در فناوری | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

مفهوم سبک تفکر |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۸,۵۰۰ تومان

موفقیت سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳,۰۰۰ تومان
0