مبانی نظری آموزش کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۴ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
8 صفحه
تعداد بازدید
1013 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری آموزش کارکنان

مبانی نظری آموزش کارکنان — تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۸/۱۵—- ساعت انتشار ۱۱:۲۸—- تعداد صفحات: ۳ صفحه

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه کلینگر و همکاران ۲۰۲۰

کلینگر و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص آموزش کارکنان اثبات کردند که این آموزش معمولا بر روی سلامت روان کارکنان اثرگذار بود. کارکنانی که تحت آموزش قرار می گیرند به طور معمول اراماش بیشتری را تجربه می کنند. همچنین بیماران کارمندی که تحت آموزش های درمانی قرار می گیرند معمولا نتایج بهتری را نسبت به سایرین به دست می آورند. بهبود آموزش ساکنانن معمولا سبب بهبود سطح عملکرد کارکنان می شود و این عملکرد معمولا سبب می شود که متخصصان بهتر بتوانند الگوی عملکردی کارکنان را درک نمایند.

یی و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان در نهایت می تواند سبب بهبود مدت زمان عملکردکاری شود. معمولا برای اثربخشی آموزش کارکنان می توان یک محدودیت بدنی تعریف کرد. این محدودیت می تواند براساس سوابق تحصیلی تعریف شود. همچنین در برنامه های آموزش سطوح مرتبط به خویشتن داری نیز نیاز به بررسی دارد.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه پیتراکیس و همکاران ۲۰۱۸

پتراکیس و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان معمولا سبب بهبود توانایی آنها می شود. آموزش کارکنان معمولا بر تعصبات کارکنان اثرگذار بود. در این حالت تشخیص دوگانه مرتبط با آموش معمولا تحت تاثیر مولفه های مختلفی قرار دارد. این مولفه ها معمولا می توانن نیازها و تغییر سیاست های سازمانی را به همراه داشته باشند. در این زمینه مولفه های زیر بر آموزش اثرگذار هستند. این مولفه ها عبارتند از:

۱-دانش اشتراکی.

۲-انتشار دانش اشتراکی.

۳-شیوه های اجرایی مرتبط با مدل.

۴- کارایی منابع.

 آموزش کارکنان در نظریه واترز ۲۰۲۰

واترز در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که آموزش کارکنان به طیف وسیعی از فناوری های متکی است. این فناوری ها سرعت بالایی در توسعه دارند. این سرعت بالا معمولا سبب می شود سطوح آموزش در هر دوره متفاوت و متنوع شود. اولین اولویت در آموزش کارکنان به آموزش در قبال فناوری های سازگار باز می گردد.

واترز در سال ۲۰۲۰ نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان و عملکرد با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای فناوری و طراحی آزمایشی فرایند انجام کار بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای فناوری و طراحی آزمایشی سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود.

اسچلففرر و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که نیروی کار و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای مراقبت های بهینه و برنامه تضمین کیفیت  بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای مراقبت های بهینه و برنامه تضمین کیفیت  سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- آموزش.

۲- راهنمایی و پیشرفت کار.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه هان و همکاران ۲۰۲۰

هان و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که استفاده از فیلم های آموزشی و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیر تجهیزات و فیلم های آموزشی بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای تجهیزات و فیلم های آموزشی سطح آموزش کارکنان را دچار تغییر می می کند. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- اشتراک گذاری فیلم های آموزشی.

۲- دسترسی به تلفن های هوشمند.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه سوتو و همکاران ۲۰۲۰

سوتو  و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که افزایش دانش و اطمینان کارکنان با آموزش کارکنان هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای فرصت های یادگیری تعاملی که از طریق یادگیری رو در رو ، یادگیری مبتنی بر رایانه و طراحی وب سایت بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای فرصت های یادگیری تعاملی که از طریق یادگیری رو در رو ، یادگیری مبتنی بر رایانه و طراحی وب سایت سطح آموزش کارکنان را دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- آموزش مبتنی بر مهارت.

۲- بسترهای برنامه درسی تعاملی و بصری.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه سون ۲۰۲۰

سون در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش ایمنی و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیر روشهای فعلی آموزش بر کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای روشهای فعلی آموزش سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- جابجایی زیاد کارکنان .

۲-کمبود وقت در آموزش موثر.

آموزش کارکنان در نظریه لیتل و همکاران ۲۰۲۰

لیتل و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که استفاده از آموزش پذیرش و تعهد و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان بر آموزش آنها اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان سطح آمورش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین این متغیر تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- افزایش عملکرد مربیان.

۲- ارزیابی سطح آموزش.

ویتلی و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود اثبات کردند که یک برنامه آموزشی باید دانش گسترده ای را که کارکنان برای آماده سازی آنها برای ارائه خدمات مرجع آماده کند. طراحی مجدد آموزش در کنار یادگیری تعاملی و آنلاین بر آموزش کارکنان اثرگذار خواهد بود. همچنین استفاده از پایگاه دانش پشتیبانی از کارکنان سبب بهبود فعالیت های یادگیری می شود و سبب بهبود اثر آموزش کارکنان می شود.

نظریات محققین ایرانی در مورد مبانی نظری آموزش کارکنان

سال ۱۳۹۸

نقره و همکاران (۱۳۹۸). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای رسانه های اجتماعی و صنعت بانکداری می تواند.بر تغییر در سطح آموزش کارکنان اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای رسانه های اجتماعی و صنعت بانکداری دچار بهبود شود. این انتظار وجود دارد که متغیر آموزش کارکنان نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیرهای رسانه های اجتماعی و صنعت بانکداری با متغیر آموزش کارکنان همسو و همجهت باشد. می توان انتظار داشت که سطح متغیر آموزش کارکنان با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

موذن نژاد (۱۳۹۸). اشاره کرد که آموزش کارکنان تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیر بهره وری در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر آموزش کارکنان نیز تغییر می کند. همچنین متغیر بهره وری اثرگذاری خود را بر روی متغیر آموزش کارکنان براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیر بهره وری ارتباط همسویی را با متغیر آموزش کارکنان دارد.آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغییر مثبت در سطح آموزش کارکنان می شود.

شریف زاده ماهانی و اندیشمند(۱۳۹۸). در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر آموزش کارکنان از متغیر بهره وری سازمان تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییر متغیر بهره وری سازمان می تواند. در سطح آموزش کارکنان تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح آموزش کارکنان به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیر بهره وری سازمان می تواند مفید باشد.

سال ۱۳۹۷

نصراصفهانی و همکاران (۱۳۹۷). در نظریه خود به بررسی رابطه چالش های فناوری و آموزش کارکنان پرداختند. این محققین اثبات کردند که فناوری بر آموزش کارکنان اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر فناوری می توان سطح آموزش کارکنان را تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیر بیان شده  تغییر کند، می توان انتظار داشت که سطح آموزش کارکنان نیز تغییر کند.

جمشیدیان (۱۳۹۷). در نظریه خود اثبات کرد که آموزش کارکنان می تواند تحت تاثیرتوانمندسازی کارکنان، کارتیمی و رضایت شغلی قرار گیرد. به عبارتی آموزش کارکنان معمولا با تغییراتی که در متغیر توانمندسازی کارکنان، کارتیمی و رضایت شغلی ایجاد می شود، تغییر می کند. پیشنهاد می شود برای تغییر در سطح آموزش کارکنان ابتدا سطوح مرتبط با متغیرتوانمندسازی کارکنان، کارتیمی و رضایت شغلی را تغییر داد.

مشهدی رجبی(۱۳۹۷). اثبات کرد که عملکرد سازمانی تحت تاثیر متغیر توسعه صنعت بیمه قرار می گیرد.  به عبارتی متغیر توسعه صنعت بیمه می تواند بر عملکرد سازمانی اثرگذار باشد. این محقق پیشنهاد داد که برای تغییر در سطح عملکرد سازمانی بهتر است. سطح متغیر توسعه صنعت بیمه دچار تغییر شود.

خوشفر و جندقی میرمحله (۱۳۹۷). اثبات کردند که آموزش کارکنان با متغیرهای سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط دارد. این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی دچار تغییر شوند. به دلیل ارتباط با متغیر آموزش کارکنان آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر آموزش کارکنان هم جهت بوده و سبب تقویت آموزش کارکنان می شود.

سال ۱۳۹۶

حیدرپور و کلوی (۱۳۹۶). در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای سرمایه گذاری، شاخص های مالی، عملکرد غیرمالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را با آموزش کارکنان اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای سرمایه گذاری، شاخص های مالی، عملکرد غیرمالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می توانند. بر سطح آموزش کارکنان اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند. که وقتی سطح متغیرهای سرمایه گذاری، شاخص های مالی، عملکرد غیرمالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام دچار تغییر شود. احتمال تغییر در سطح متغیر آموزش کارکنان نیز وجود دارد.

وظیفه و همکاران (۱۳۹۶). اثبات کردند که متغیرهای مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و بهره وری بر آموزش کارکنان اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و بهره وری می توانند. بر میزان آموزش کارکنان اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر آموزش کارکنان با متغیرهای مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و بهره وری در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است. ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند. که با تغییر در سطح متغیرهای مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و بهره وری می توان شاهد تغییر در سطح متغیر آموزش کارکنان بود.

رئیسی نافچی و میرزا خانی نافچی (۱۳۹۶). آموزش کارکنان را در ارتباط با متغیرهای تعهدسازمانی و عملکرد کارکنان مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر آموزش کارکنان با متغیرهای تعهدسازمانی و عملکرد کارکنان در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای تعهدسازمانی و عملکرد کارکنان قرار گیرد. و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

سال ۱۳۹۵

خراسانی و همکاران (۱۳۹۵). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای توانمندسازی منابع انسانی و آموزش کارکنان را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر آموزش کارکنان در نهایت تحت تغییر متغیر توانمندسازی منابع انسانی می تواند تغییر نماید. این تغییر با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان هم جهت با آموزش کارکنان باشد. می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر آموزش کارکنان نیز بهبود یابد. و با کاهش سطح آنها سطح متغیر آموزش کارکنان کاهش یابد.

طاهری (۱۳۹۵).متغیر اثربخشی را در ارتباط با آموزش کارکنان مورد بررسی قرار داد. این محقق دریافت که متغیر اثربخشی معمولا می تواند بر سطح آموزش کارکنان اثرگذار باشد. به این صورت که با تغییر در سطح اثربخشی می توان انتظار داشت. که سطح متغیر آموزش کارکنان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محقق اثبات کرد که آموزش کارکنان در نهایت با تاثیر پذیری از متغیر اثربخشی می تواند تغییراتی را ایجاد نماید.

سال ۱۳۹۴

مقیمی و صمدی میرکلائی (۱۳۹۴). در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در آموزش کارکنان دریافتند که معمولا آموزش کارکنان می تواند. تحت تاثیر متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معمولا سبب تغییر در سطح آموزش کارکنان می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح آموزش کارکنان نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح آموزش کارکنان کاهش خواهد یافت.

سال ۱۳۹۲

قلی پور و احمدی (۱۳۹۲).در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین آموزش کارکنان و متغیر بالندگی سازمان یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر بالندگی سازمان دچار تغییر می شود. آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر آموزش کارکنان نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر بالندگی سازمان می تواند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت آموزش کارکنان اقدام نماید.

کردنائیج و همکاران (۱۳۹۲). در مطالعه خود به اثبات رابطه بین آموزش کارکنان و متغیرهای پایبندی به وظایف دینی و تعهدسازمانی کارکنان پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه های خود یک رابطه معنی دار بین متغیر آموزش کارکنان و متغیرهای پایبندی به وظایف دینی و تعهدسازمانی کارکنان به وجود آمد. به عبارت دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای پایبندی به وظایف دینی و تعهدسازمانی کارکنان با آموزش کارکنان در ارتباط است و یا بر آن تاثیر خواهد داشت.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.