پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک |مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1547 بازدید
۹,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک-۵ صفحه

ادامه پیشینه ها و منابع در فایل اصلی می باشد.

مفهوم مدیریت استراتژیک

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک “تلاشی منظم و منضبط برای تولید تصمیمات و اقدامات اساسی است. که سازمان (یا نهاد دیگر) را ، آنچه را که انجام می دهد و هدایت می کند” (Bryson, 2010( . بنابراین مدیریت استراتژیک توسط Poister 2010)) یک رویکرد مطلوب برای اجرای استراتژی را فرض نمی کند ، ولی بیشتر تحقیقات و اقدامات – تاکنون – بر اندازه گیری عملکرد به عنوان رویکردی برای اجرای استراتژی متمرکز شده اند. این تأکید منجر به انبوهی از اطلاعات در مورد عملکرد خدمات عمومی شده است. که غالباً در دسترس عموم است. این اطلاعات در دسترس عموم دارای مزایای زیادی است. این برنامه علاوه بر اطلاع از برنامه ریزی استراتژیک آینده ، در جهت پاسخگویی عمومی است و به مشتریان و سایر سهامداران این امکان را می دهد تا با خدمات عمومی همکاری و مشارکت داشته باشند.George). .(Kools, &

نظریات مدیریت استراتژیک

در این راستا مطالعاتی و نظریاتی عنوان کردند. اکبری و همکاران در سال ۱۳۹۴ اثبات کردند. که مدیریت استراتژیک با متغیرهای مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری در ارتباط هستند. این مطالعه اثبات کرد که مدیریت استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اثرگذار است. همچنین عدم همسویی رابطه بین مدیریت استراتژیک و متغیر درصد سهام شناور آزاد وجود دارد.

میترا در سال ۲۰۲۱در نظریه خود اثبات کردکه مدیریت استراتژیک با متغیر، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت در دوران پس از انتصاب شرکتها در منطقه ای از کشور هند در ارتباط می باشد.

فوزی و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که مدیریت استراتژیک با متغیرهای ساختار سازمانی ، نقش مدیریتی و رفتار کارکنان شرکت ها در ارتباط هستند. بنابراین باور کردند که مدیریت استراتژیک با عوامل داخلی در دستیابی به مأموریت شرکت ارتباط دارند.

دانگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خودشان اثبات کردند که مدیریت استراتژیک با متغیر عملکرد تجاری شرکتهای در ارتباط است. به گونه ای که اثبات کردند که مدیریت استراتژیک باعث افزایش کارایی عملکرد تجاری شرکت ها خواهد شد.

کدینگدر سال ۲۰۲۰در نظریه خود  به ارتباط بین مدیریت استراتژیک با متغیر هوش مصنوعی پی بردند.

کولس و جورج (۲۰۲۰) اثبات کردند که مدیریت استراتژیک با متغیرهای  برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد در ارتباط است. به گونه ای که باور کردند که برای موفقیت مدیریت استراتژیک در سازمان ها یادگیری مداوم برنامه ریزی ها  و اندازه گیری مداوم از از موفقیت ها و شکست ها ، و از تغییر در محیط داخلی و خارجی شان بسیار حیاتی است.

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

پژوهشی توسط ابوالفتحی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا مطالعه موردی: شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. هدف از این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی).درصدد طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالابود. که در شرکت های دانش بنیان انطباق پذیری داشتند.. نتایج این تحقیق نشان داد. که سیستم های کاری با عملکرد بالا، بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بطور مستقیم تأثیر مثبت دارد. همچنین بسته ی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر دستاوردهای منابع انسانی شامل سرمایه انسانی، تعهد سازمانی و رضایت مندی نیز اثرات مثبت دارد. و از طریق آنها نیز بر عملکرد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. از سوی دیگر آزمونهای انجام شده نقش تعدیل کنندگی استراتژیهای رقابتی تمایز وتمرکز را نشان نداد.

پژوهشی توسط نبوی چاشمی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق.مجله: مطالعات راهبردی بسیج انجام شد. هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفه‌های مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که عناصر اصلی مدل شامل علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اردوگاه، .نقش صلیب سرخ و رهبران استراتژیک، شکل‌گیری هسته اولیه و توسعه مدل، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، اجرای استراتژی‌ها و پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در اردوگاه و یک حلقه بازخور می‌باشد. پس از طراحی اولیه مدل، مشارکت‌کنندگان در تحقیق آن را بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

پژوهشی توسط خلفان زهران (۲۰۱۴). تحت عنوان مدل مدیریت استراتژیک برای کتابخانه های دانشگاهی انجام شد. هدف از این تحقیق طراحی مدل مدیریت استراتژیک برای کتابخانه های دانشگاهی ، از رویکرد کیفی از طریق تجزیه و تحلیل محتوای ادبیات و مصاحبه های عمیق بود. نتایج این تحقیق نشان داد .که معمولاً متناسب با سازمانهای بخشهای مختلف ساخته شده اند. همچنین مشخص شد.که این مدل ها فاقد عناصر مهمی هستند که کتابخانه های دانشگاهی برای اتصال راهبردهای خود به اهداف کلی و اهداف نهادهای والدین خود به آن نیاز دارند.

پژوهشی توسط باروس و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان یک مدل نظری از مدیریت استراتژیک شرکت های خانگی با رویکرد پویا انجام شد. هدف از این تحقیق با طراحی یک مدل نظری به عنوان چارچوبی برای کمک به شرکت های خانواده در فرایند تصمیم گیری استراتژیک. بارویکرد توانایی پویا برای شرکت های خانوادگی بود. نتایج این تحقیق بر اساس مفهوم آشنایی و سازوکارهای یادگیری خانواده .(انباشت دانش ، یکپارچه سازی ، کدگذاری و حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی) ارائه شد ،نشان داد که تأثیر متقابل بین این  دو تأثیر بر مدیریت استراتژیک کارآمد شرکت های خانوادگی است.

منابع

نوژن، رامین و نادری زاده، نعمت اله(۱۴۰۲). بهبود بهره وری منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک مطالعه موردی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)،هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی،تهران.

رنجبر، محسن و حیدرزاده حقیقی، عبداله و روشن ضمیر، محمد و حسین زاده، محمدحسین(۱۴۰۲). بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک در توسعه شهر شیراز با نگرشی به مساله بهبود امنیت محیط زیستی،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱،تهران

محمدی، مرتضی و صادقیان، سمانه(۱۴۰۲). بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری، شایسته سالاری کارکنان و مدیریت استعداد در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع،تهران

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

 

Palmié, M., Rüegger, S., & Parida, V. (2023). Microfoundations in the strategic management of technology and innovation: Definitions, systematic literature review, integrative framework, and research agenda. Journal of Business Research, ۱۵۴, ۱۱۳۳۵۱.

 Graebner, M. E., Knott, A. M., Lieberman, M. B., & Mitchell, W. (2023). Empirical inquiry without hypotheses: A question‐driven, phenomenon‐based approach to strategic management research. Strategic Management Journal, ۴۴(۱), ۳-۱۰.

Schneller, E., Abdulsalam, Y., Conway, K., & Eckler, J. (2023). Strategic management of the healthcare supply chain. John Wiley & Sons.

Brundin, E., Liu, F., & Cyron, T. (2022). Emotion in strategic management: A review and future research agenda. Long Range Planning, ۵۵(۴), ۱۰۲۱۴۴.

  Flegr, S., & Schmidt, S. L. (2022). Strategic management in eSports–a systematic review of the literature. Sport Management Review, ۲۵(۴), ۶۳۱-۶۵۵.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.