پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
8 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
311 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی

پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی | تعداد پیشینه ها ۲۲ مورد

پیشینه داخلی یادگیری الکترونیکی

پژوهشی توسط ولی(۱۴۰۱) تحت عنوان مروری بر اهمیت یادگیری سازمانی با تأکید بر یادگیری الکترونیکی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی ادبیات یادگیری سازمانی و یادگیری الکترونیکی و اهمیت آن‌ها بود.  نتایج این تحقیق نشان داد که باتوجه به توسعه روز‌‌ افزون فناوری‌ها و لزوم هماهنگی سازمان‌ها وکارکنان آن‌ها با تغییرات به وجود آمده،. یادگیری همیشگی جهت بهبود مهارت‌های کارکنان ازجمله مسائل اساسی هر سازمان است.

باتوجه به اینکه ممکن است. با ایجاد شرایطی از جمله ایجاد شرایط فراگیری بیماری و عدم امکان یادگیری به صورت سنتی، .استفاده از روش‌های یادگیری الکترونیکی می‌تواند به اشتراک گذاری دانش کمک کرده و علاوه بر آن مزایای بسیاری نیز به دنبال داشته باشد. از جمله عوامل موثر در به کارگیری روش‌های یادگیری الکترونیکی وجود فرهنگ یادگیری مناسب در سازمان است. وجود فرهنگ یادگیری الکترونیکی و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم می‌تواند. بهره مندی حداکثری از روش‌های یادگیری الکترونیکی را به همراه داشته باشد.

۲

پژوهشی توسط دادگر و همکاران(۱۴۰۱) .تحت عنوان تاثیر یادگیری فراشناختی و یادگیری خودراهبر بر سطح یادگیری الکترونیکی :. نقش واسطه‌گری جهت‌گیری زندگی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه ای جهت گیری زندگی. درتاثیریادگیری فراشناختی ویادگیری خودراهبربرسطح یادگیری الکترونیکی درمدیران دانشگاهی بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که مدل پژوهش دارای برازش است و ۵۳ درصدازمتغیریادگیری الکترونیکی توسط یادگیری فراشناختی،یادگیری خودراهبروجهت گیری زندگی قابل تبیین می باشد.به طوری که متغیرهای یادگیری فراشناختی ویادگیری خودراهبربریادگیری الکترونیکی اثرمستقیم داشتند.ونقش واسطه ای جهت گیری زندگی دررابطه یادگیری فراشناختی ویادگیری خودراهبربایادگیری الکترونیکی تاییدشد.

۳

کیانی و پورجمشیدی(۱۴۰۰). تحت عنوان  تبیین تربیت معنوی برای کودکان با تاکید بر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی عمومی ایران و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری الکترونیکی برای آن انجام شد. هدف از این تحقیق تببین مفهوم و اصول تربیت معنوی. برای کودکان با تأکید بر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی عمومی ایران وبررسی فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری الکترونیکی برای آن بود. روش تحقیق کیفی، و جامعه آماری آن سند مبانی نظری تحول بنیادین،. متون و منابع موجود درباره مفهوم معنویت و تربیت معنوی برای کودکان. و نیز یادگیری الکترونیکی بود که نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شد.

نتایج این تحقیق نشان داد. که تربیت معنوی برای کودکان ناظر به شناخت خداوند به عنوان مرجع امر معنوی،. پرورش روح و گرایش کودک به سوی او، و تحقق حیات طیبه در همه ابعاد زندگی کودک می‌باشد. سه اصل مهم تربیت معنوی برای کودکان در وجه شناختی شامل:. پرورش اندیشه و اعتقادات صحیح درباره خداوند؛. توسعه چشم‌انداز کودک درباره اعتقادات و امکانات معنوی دین خود و سایر سنن و ادیان؛ و پرورش تفکر انتقادی کودکان بدست آمد.

همچنین، توسعه سواد معنوی کودکان از طریق منابع باز،. دسترسی به منابع انسانی مرجع و ایجاد اجتماعات معنوی، از فرصت‌های یادگیری الکترونیکی و نیز .توانمندی معلمان و مدیریت فرایند تربیت کودکان، لزوم برخورداری آنها از نگرش‌ها و مهارت‌های ارتباطی لازم در امر آموزش الکترونیکی، .نظارت و هدایت مشارکت کودکان و درک چشم‌انداز آنان در فضای آموزش الکترونیکی،. و ارزشیابی و هدایت کودکان به سوی خودراهبری،. از عمده‌ترین چالش‌های یادگیری الکترونیکی برای تربیت معنوی کودکان هستند.

۴

پژوهشی توسط ماربا تیرزیو و همکاران(۱۴۰۰). تحت عنوان آموزش مجازی؛ آموزش۲:. روش‌های یادگیری الکترونیکی انجام شد. هدف از این تحقیق اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺸ ﺂﻣﻮزان ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ، بود. نتایج این تحقیق نشان داد که ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪاوم و آزﻣﺎﯾﺶ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم اﺣﺘﺮام و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺷﻮد.

۵

پژوهشی توسط صیفوری (۱۳۹۹) .تحت عنوان سنجش تأثیر معماری اطلاعات کتابخانه‎های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی .(نمونه پژوهشی: سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت،. درمان و آموزش پزشکی انجام شد. هدف از این تحقیق سنجش تاثیر معماری اطلاعات سامانه منبع‌یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،. بر عملکرد یادگیری کاربران با توجه به مولفه‌های کتابخانه دیجیتال بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد یادگیری و رفتار اطلاع‌یابی کاربران،. به‌کمک نرم‌افزار پردازش اطلاعات Morae Recorder (TechSmith, Version 2. 2) سنجیده شد. همچنین برای بررسی تاثیر معماری اطلاعات بر یادگیری الکترونیکی،. سه بعد از جنبه‌های معماری اطلاعات، سازمان‌دهی سیستم، ناوبری سیستم و سیستم. جست‌وجو در کتابخانه دیجیتال، در نرم‌افزار کدگذاری شد.

که یادگیرندگان با سبک‌های یادگیری مجزا، در پاسخ‌گویی به سوال‌های برگه یادگیری، دانشی معادل. با دانش اولیه خود دارند و در سبک‌های مختلف یادگیری، یادگیرندگان کلی در مقایسه با یادگیرندگان سبک ترتیبی، عملکرد بهتری نشان می‌دهند. در بین جامعه آزمون شده‌ای که از معماری اطلاعات سامانه منبع‌‌یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کرده‌اند، تفاوت معنا‌داری در استفاده بین دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود دارد و فرضیه پژوهش، مبنی بر وجود رابطه معنادار میان معماری اطلاعات سامانه منبع‌یاب وزارت بهداشت و یادگیری الکترونیکی کاربرانش را تایید می‌کند.

۶

تولایی (۱۳۹۹) در تحقیقی با عنوان اهمیت مدیریت دانش برای اثر بخشی یادگیری الکترونیکی در دنیا گیری ویروس کرونا پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات اشاره کرده است. که با شیوع ویروس کرونا یادگیری الکترونیکی نیز با سرعت زیادی جهش پیدا کرده است. و اغلب سازمان ها، مدارس و دانشگاه ها برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مجبور به گسترش یادگیری الکترونیکی استفاده از فرآیندهای یادگیری الکترونیکی در سازمان خود شده اند.

۷

فراز کیش و منتظر (۱۳۹۹) در تحقیقی با عنوان ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران، میانگین آمادگی ادراک دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در ۱۰ دانشگاه منتقل کشور به مقدار پنج از ده به دست آمده است که نشان دهنده وضعیت در سطح متوسط آمادگی اجرا که دانشجویان است. این پژوهش از نظر فلسفی در پارادایم اثبات گرایی قرار می گیرد و از منطقه استدلال ریاضی استفاده می شود آن کاربردی است و استراتژی پژوهش پیمایش برای گردآوری داده های دسته اول با به کارگیری ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

۸

پژوهشی توسط بختیاری و شیخ بابایی (۱۳۹۹)تحت عنوان چالش های برنامه درسی در محیط یادگیری الکترونیکی انجام شد.هدف از این تحقیق بررسی مسائل، چالش ها و بازتاب های فضای مجازی در حوزه ی برنامه درسی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که فضای مجازی به عنوان یک ابرمتن کنار برنامه درسی در زندگی روزمره یادگیرندگان نقشی روزافزون و تاثیرگذار پیدا نموده است. از این رو برنامه درسی به عنوان قلب فعالیت های آموزش و پرورش، از مهمترین عناصری است که مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است. برنامه های درسی به عنوان یکی از اجزاء بسیار مهم تعیین کننده ی نظام آموزشی به تبع این تحولات نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و از ویژگی های خاص برخوردار می گردند.

۹

سربلند (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شمال غرب ایران، بر اساس نتایج داده های کیفی و کمی به دست آورده است مشاهده شده که کار آمدی روش یادگیری الکترونیکی بر رضایت مندی دانشجویان تأثیر گذار است. روش تحقیق کیفی کمی بود که در بخش کیفی از نوع تحلیل تم مصاحبه ها گروه کانونی و در بخش کمی، توصیفی و به صورت پیمایش بود.

جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه یادگیری الکترونیکی نخبگان دانشگاهی و اساتید و کارشناسان خبره بودند که تعداد ۳۲ نفر به روش نمونه گیری غیر احتمالی و گلوله برفی انتخاب شدند و معیار انتخاب دارا بودن سابقه بالای ۱۰ سال و شاخص بودن در آموزش و پژوهش بود. همچنین جامعه آماری بخش کمی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی شمال غرب ایران بودند که از میان آن حجم نمونه ای ۲۱۹ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه برد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته ۴۵ گربه ای بر مبنای مقیاس لیکرت ۵ درجه ای استفاده شد.

۱۰

پژوهشی توسط ضرغامی (۱۳۹۶) تحت عنوان تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط مجازی معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی: مطالعه موردی موک‌ها انجام شد. هدف از این تحقیق تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیک بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نمودشناسی بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که موک ها با تغییر ماهیت ارتباط، توان فراگیران برای برقراری تعاملات اجتماعی را به طور موثری تسهیل می کنند و درعین حال سبب ارتباط همسان می شوند.

۱۱

پژوهشی توسط نادری و همکاران(۱۳۹۶) تحت عنوان پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی  انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه‌ی هزینه– اثربخشی آموزشی مهم‌ترین فرصت و مولفه‌های ذهنی – عاطفی و ارتباطی استاد – دانشجو و تدریس – یادگیری به‌عنوان تهدیدهای یادگیری الکترونیکی شناخته شدند. در تحلیل‌های کیفی راهکارهای غلبه بر تهدیدها و موانع یادگیری الکترونیکی در سه مقوله‌ی اصلی سطح سازمانی، سطح آموزشی و سطح کاربران شناسایی شد.

۱۲

پژوهشی توسط معصومی فرد (۱۳۹۶) تحت عنوان رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست) انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان‌ داد که میان انواع تعامل (استاد- دانشجو، دانشجو- دانشجو، دانشجو- محتوا، استاد- محتوا، استاد- استاد) با کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد.

همچنین نتایج آزمون فریدمن که به‌منظور رتبه‌بندی انواع تعامل مورداستفاده قرار گرفت نشان داد که تعامل «دانشجو- دانشجو» دارای بیشترین اهمیت در کیفت یادگیری مشارکتی و تعامل «استاد-استاد » و «محتوا- محتوا » دارای کمترین اهمیت در میان انواع تعاملات می­باشد. لذا به نظر می­رسد تعاملی که میان دانشجویان برقرار می‌شود تضمین‌کننده کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی است.

۱۳

اسماعیلی و همکاران(۱۳۹۵) تحت عنوان ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد.هدف از این تحقیق بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان این واحد بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به تعداد ۱۰۸ نفر بود.

نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت یادگیری الکترونیکی از لحاظ ابعاد ویژگی های فردی یادگیرنده و زیرساخت و فناوری مطلوب، از لحاظ پشتیبانی وضعیت نسبتاً مطلوب و از لحاظ محتوای آموزشی و سنجش و ارزیابی از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند. همچنین بررسی شکاف میان میزان عملکرد و اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفه های یادگیری الکترونیکی، مشخص نمود که تمامی آنها دارای شکاف منفی است.

پیشینه خارجی یادگیری الکترونیکی

پژوهشی توسط ماتوک و همکاران(۲۰۲۲) . تحت عنوان بررسی چالش ها و فرصت ها از دیدگاه دانش آموزان و مربیان با بیماری همه گیر COVID-19 و یادگیری الکترونیکی انجام شد. هدف از این تحقیق به منظور بررسی بیشتر چالش‌های بالقوه. پیش روی فعالیت‌های یادگیری، تمرکز این مطالعه بر یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و مربیان در مورد استفاده و پیاده‌سازی. سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در یک دانشگاه دولتی در طول همه‌گیری COVID-19 بود.

نتایج این تحقیق نشان داد. که به منظور بررسی بیشتر چالش‌های بالقوه پیش روی فعالیت‌های یادگیری،. تمرکز این مطالعه بر یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و مربیان در مورد استفاده و پیاده‌سازی سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در یک دانشگاه دولتی در طول همه‌گیری COVID-19 است.

۲

پژوهشی توسط قرهش و همکاران(۲۰۲۱). تحت عنوان یادگیری الکترونیکی در مقابل یادگیری حضوری: تجزیه و تحلیل ترجیحات و رفتارهای دانش آموزان اجا شد. هدف از این تحقیق بررسی برداشت دانش آموزان اجا از آموزش حضوری و الکترونیکی. و تمایل آنها به بازگشت یا عدم بازگشت به شکل سنتی آموزش بود. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح تمایل پاسخ دهندگان به بازگشت به مدرسه را نشان می دهد. (به ویژه آن ها). که فقط از آموزش الکترونیکی بهره برده اند). و میزان مشارکت آنها در کلاس های آنلاین. نتایج همچنین مزایا و معایب دو شکل آموزش را از منظری دوگانه مشخص می‌کند، .یعنی دانشجویان سال اول (به طور انحصاری بهره‌مند از آموزش الکترونیکی). و دانش‌آموزان سال بالاتر (ذینفعان هر دو حضوری). و آموزش الکترونیکی).

۲

پژوهشی توسط کینار و همکاران(۲۰۲۱) . تحت عنوان تصویری از آمادگی برای یادگیری الکترونیکی در میان معلمان ضمن خدمت با بیماری همه گیر کرونا در ترکیه انجام شد. هدف از این تحقیق تصویری از آمادگی معلمان ضمن خدمت ترکیه برای تدریس آنلاین بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  از سطح متوسط آمادگی آموزش الکترونیکی و نیاز مبرم به آموزش مناسب بود. آمادگی معلمان بر اساس جنسیت، رشته تحصیلی، نوع مدرسه، تجربه حرفه ای، سطح تدریس، تجربه یادگیری الکترونیکی و استفاده از اینترنت به طور قابل توجهی متفاوت بود.

۳

پژوهشی توسط السوفی و همکاران  (۲۰۲۱) .تحت عنوان ارزیابی قابلیت استفاده از روش های یادگیری الکترونیکی و تعیین امکان سنجی و کفایت آنها برای دانشجویان پزشکی انجام شد. هدف از این تحقیق ارائه یک نمای کلی از وضعیت تجربه شده توسط دانشجویان پزشکی در طول همه گیری COVID-19 و تعیین دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی در مورد یادگیری الکترونیکی پزشکی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  اکثر پاسخ دهندگان (۶۴.۷٪) مخالف بودند که یادگیری الکترونیکی می تواند به راحتی در لیبی اجرا شود. در حالی که ۵۴.۱ درصد از پاسخ دهندگان موافق بودند که بحث تعاملی از طریق یادگیری الکترونیکی قابل دستیابی است.

با این حال، تنها ۲۱.۱٪ موافق بودند. که یادگیری الکترونیکی می تواند برای جنبه های بالینی استفاده شود، در مقایسه با ۵۴.۸٪ که با این بیانیه مخالف بودند و ۲۴٪ که بی طرف بودند. تنها ۲۷.۷ درصد از پاسخ دهندگان در برنامه های آموزشی پزشکی آنلاین در طول همه گیری کووید-۱۹ شرکت کرده بودند، در حالی که ۶۵ درصد گزارش دادند که از اینترنت برای شرکت در گروه های مطالعه و بحث استفاده می کردند. هنوز هیچ واکسنی برای COVID-19 وجود ندارد. به این ترتیب، همه‌گیری بدون شک به اختلال در آموزش و آموزش پزشکی ادامه خواهد داد.

۴

پزوهشی توسط دیما و همکاران (۲۰۲۰) .در مقاله ای با عنوان ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی» بیان کرده اند. که یادگیری به ویژه با استفاده از فن آوری های اینترنتی،. اهمیت غیرقابل انکار یادگیری الکترونیکی در آموزش و پرورش است. که منجر به رشد گسترده ای در تعداد دوره ها و سیستم های آموزش الکترونیکی ارائه دهنده انواع مختلف خدمات شده است؛. بنابراین، ارزیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از تحویل موفقیت آمیز،. استفاده مؤثر و تأثیرات مثبت، بسیار حیاتی است.

۵

پژوهشی توسط رمه و ملیسرزکار (۲۰۱۶). در مقاله ای با هدف تحلیل نگرش های دانش آموزان نسبت به یادگیری الکترونیکی،. یافته هایی از تجارب و ادراکات نسبت به یادگیری تکنولوژی محور از دانشجویان مهندسی .در دو دانشگاه لیبی ارائه شد. آنها تحلیلی از روابط بین نگرش های دانش آموزان نسبت به یادگیری الکترونیکی و ویژگی های جمعیت شناختی آنها،. دستیابی به تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی به منظور یادگیری، .مهارت در تکنولوژی و رضایت از تکنولوژی را ارائه نمودند.

۶

پژوهشی توسط ایزلام (۲۰۱۶). در قالب مقاله ای تحت عنوان منابع رضایت و نارضایتی. با سیستم مدیریت یادگیری به بررسی عامل های موثر بر رضایت و نارضایتی از سیستم اطلاعاتی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد. که رضایت اشخاص نسبت به یادگیری الکترونیکی نتیجه ی هر دو عامل محیطی و مختص کار است،. در حالی که عدم رضایت آنها بیشتر از عوامل محیطی نشأت می گیرد.

۷

وانگ (۲۰۱۶). در قالب مقاله ای تحت عنوان «توسعه سیستم یادگیری الکترونیکی ارزیاب محور برای بهبود اثربخشی یادگیری دانش آموزان». به بررسی این موضوع پرداخته شده است. داده های این پژوهش از ۱۰۷ دانش آموز گرفته شده .که ۵۵ نفر آن پسر و ۵۲ نفر آنها دختر بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی پویایی شخصی که به طور خودکار توسط سیستم.برای هر یادگیرنده ارائه می شود،. اثربخشی یادگیری دانش آموزان را تقویت می کند .و دستیابی به مزایای یادگیرنده را آسان می سازد. و ادراکات نادرست را از بین می برد.

۸

پژوهشی توسط شوریگین و کراسنووا(۲۰۱۶). تحت عنوان دوره های یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری برای فعال کردن کار مستقل دانش آموزان در مطالعه فیزیک انجام شد. هدف از این تحقیق توسعه و استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی. برای همه دانش آموزان گروه دانشگاهی، بدون استثنا، در فرآیند یادگیری مشارکت بود. نتایج این تحقیق نشان داد .که دانش آموزان و معلمان به اندازه کافی برای سازماندهی کار مستقل به طور موثر آموزش ندیده اند. و مسائل زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. همچنین  اهمیت و اثربخشی دوره‌های آموزشی الکترونیکی توسعه‌یافته .را در مطالعه فیزیک در زمینه بهبود کارایی کار مستقل دانش‌آموزان. هنگامی که از رویکرد شایستگی برای آموزش لیسانس استفاده می‌شو.د که رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد، اثبات می‌کند.

۹

توفیک و جفر (۲۰۱۳). در مقاله ای با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قصد دانش آموزان جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی،. با تأکید بر اینکه اجرای موفقیت آمیز سامانه ی یادگیری الکترونیکی با پذیرش این سیستم از طرف دانش آموزان تعیین می شود، .به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دانش آموزان از این سیستم در دانشگاه جنوب شرقی سریلانکا پرداخته شده است. آنان بررسی های خود را از طریق مدل انجام دادند. نتایج تحقیق آنان نشان می دهد. که انتظار عملکرد، انتظار تأثیر و شرایط آسان عوامل مهمی هستند. که بر قصد دانش آموزان برای استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی تأثیر می گذارند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.