×

تاثیر رسانه های جمعی بر امنیت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

روش تحقیق تکنیک تاپسیس فازی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI

۷,۵۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

عوامل کلیدی موفقیت شرکتهای نوپای دانش بنیان

۲۵,۰۰۰ تومان

دلبستگی به خدا بر تاب آوری و سلامت روان والدین

۱۵,۰۰۰ تومان

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر تحول سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان

۱۵,۰۰۰ تومان

حوزه‌های آسیب نیروهای مسلح بر اثر خشم و پرخاشگری

۱۰,۰۰۰ تومان

تاثیر نظام سلامت الکترونیک بر رضایت بیماران

۱۵,۰۰۰ تومان
0