×

امنیت اینترنت اشیا | مبانی نظری از مطالعات ISI

۴,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری در فناوری | مبانی نظری مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

خدمات مرجع دیجیتال |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۱۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق کتابخانه دیجیتال | مطالعات علمی پژوهشی و ISI

۸,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق قراردادهای هوشمند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اینترنت اشیا |مطالعات علمی پژوهشی و مطالعات ISI

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری تسهیم دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امنیت اطلاعات |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان
0