×

مبانی نظری امنیت اطلاعات |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مفهوم شکاف دیجیتال |مطالعات علمی و پژوهشی مناسب برای ادبیات نظری

۲۳,۰۰۰ تومان

مفهوم سواد سلامت الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۴,۵۰۰ تومان

مبانی نظری اینترنت اشیا |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان
0