مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی | مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
20صفحه
تعداد بازدید
1990 بازدید
۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

(مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی) |تعداد صفحات : ۲۰صفحه

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی: مفهوم سازی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی یک مفهوم در مدیریت است که رویکردهای انعطاف پذیری را برای بهبود ساختار سازمان مورد بررسی قرار میدهد. (اندرسون، ۲۰۱۹). این موضوع معمولا رویکرد جامعی. در بخش مدیریت را طلب می کند. رهبران سازمان برای بهبود روند سازمانی. نیاز به ایجاد ساختاری مستحکم دارند. ساختار سازمانی یک زنجیره بین مولفه های بهبود سازمان ایجاد می کند. یک ساختار سازمانی مستحکم سبب بهبود فرهنگ سازمانی می شود.

بهبود ساختار سازمانی میزان فساد را کاهش می دهد. این مفهوم در نهایت سبب بهبود عملکرد مدیران می شود. هر چه سازمان ساختار منظم تری داشته باشد.، آنگاه تخلفات کمتری در آن صورت می گیرد.(نکوو و پینتو، ۲۰۱۹). طراحی مناسب ساختار سازمانی، در نهایت منجر به بهبود انتقال دانش در ساختار سازمان می شود. این موضوع مورد تایید الکسیو و همکاران (۲۰۱۹) مورد تایید قرار گرفت.

مفهوم ساختار سازمانی در مطالعات مدیریت. مورد توجه می باشد. این مفهوم به الگوهای تعاملی در بین کارکنان. و همچنین سلسله مراتب سازمانی باز می گردد. ساختار سازمانی معمولا تحت تاثیر مولفه هایی. مانند قدرت بخش های مختلف سازمانی قرار دارد. این قدرت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های مختلف سازمان اثر می گذارند.

همچنین این قدرت روابط بین کارکنان را نیز در بر می گیرد. ساختار سازمانی به طور کلی الگوی تعاملی است. که جهت دهی رفتار سازمانی را منجر می شود. در این زمینه نجاری (۱۳۹۷) بیان می دارد که ساختار سازمانی از طریق طراحی الگوهای تعاملی.، زمینه کنترل اعمال افراد را فراهم می نماید. همچنین ساختار سازمانی تحت کنترل رفتارهای کارکنان تغییر می کند. وی بیان می دارد که  از آنجا که فدرت منبع پیشبینی. و کنترل رفتارهای دیگران می باشد. می توان گفت ساختار بر قدرت تأثیر دارد. ساختار و قدرت در تعامل با یکدیگر از هم تأثیر می پذیرند و در عین حال بر هم تأثیر می گذارند.

ادامه

ساختار سازمانی معمولا با شرایط. و پیچیدگی های گوناگونی همراه است. این موضوع تعریف دقیق و شفاف آن را به عنوان. یک الگوی تعاملی دچار مشکل می کند. ساختار سازمانی معمولا موضوعی است که در شرکت های تجاری برجسته است.

در این زمینه امجدیان و همکاران (۱۳۹۷)  بیان می دارد که تجارت، کسب و کار و تولید. در دوران کنونی از چنان ناپایداری و پیچیدگی برخوردارند. که بسیاری از سازمان های بزرگ در تلاش هستند تا برای بالا بردن توانمندی و افزایش سودآوری، فعالیت گروهی با شرکت های همسو و مکمل را با ایجاد شرکتهای هلدینگ محقق سازند. شرکت‌های مادر معمولاً برای انجام تجارت به تفویض کار و مسئولیت به شرکت‌های تابعه می‌پردازند.

داورپناه و همکاران (۱۳۹۷) بیان می دارند که ساختار سازمانی یک ابزار مدیریتی است. این موضوع برای سازمان حیاتی است و سازمان ها برای رسیدن به آن تلاش زیادی می کنند. آنها بیان می دارند که ساختار سازمانی وسیله‌ای است که مدیریت می‌تواند به وسیله آن به اهداف خود دست یابد. از این رو ساختار سازمانی به عنوان یکی از فنون مدیریت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

این مفهوم اثرات شگرفی بر اعضای سازمان دارد. داور پناه و همکاران (۱۳۹۷) نیز نظریه امجدیان و همکاران را تایید می کنند. آنها نیز بیان می دارند که رفتار کارکنان می تواند طراحی ساختار سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. پس با توجه به ساختار سازمانی نیز می‌توان نوع رفتار کارکنان را توجیه یا پیش‌بینی کرد. به عبارتی روابط ساختاری که در سازمان بین افراد به وجود می‌آید بر نوع رفتار آنها اثر می گذارد.

ادامه

ساختار سازمانی از یک طرف، خود مخلوق فعالیت‌های کارکنان و از طرف دیگر بستر فعالیت های آنها را تشکیل می‌دهد و در صورت فراهم نبودن این بستر، خلاقیت و نوآوری های در سازمان حاصل نخواهد شد و برخورداری از بهترین کارکنان، بهره چندانی برای سازمان نخواهند داشت. ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب می شود و استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب میشود و استقرار نظام اداری مناسب و دستیابی به ستانده مورد انتظار در شرایط وجود داده ها و منابع مطلوب، محتاج حضور این عامل است، اما در صورتی که ساختار سازمانی به درستی طراحی نشود خود می تواند منجر به بروز بی تفاوتی در کارکنان سازمان شود.

ساختار سازمانی پیکره ی محکمی از وظایف و فعالیت ها را نشان می دهد. ساختار سازمانی نشان می‌دهد سازمان ها تا چه اندازه برای اختیار قدرت تصمیم گیری، استانداردسازی قوانین و رویه ها و انسجام اعضای سازمان خود، طرح ریزی می‌کند(داورپناه و همکاران، ۱۳۹۷). تعریف ساختار سازمانی تحت تاثیر موضوعات دیگری نیز قرار دارد. به عنوان مثال طاهری و همکاران (۱۳۹۷) نظریه در این زمینه ارایه می دهند.

آنها بیان می دارند که ساختار سازمانی چهار چوب روابط حاکم بر مشاغل و فرایندهای عملیاتی سازمان است. ساختار صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست. این موضوع همه ی فرآیندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. این مفهوم روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمیو تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می کند.

نظریه های سال۲۰۲۱

اوا و همکاران (۲۰۲۱). در نظریه خود به بررسی رابطه رهبری، رسمیت، تمرکز و ساختار سازمانی پرداختند. این محققین اثبات کردند که. رهبری، رسمیت و تمرکز بر ساختار سازمانی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای رهبری.، رسمیت و تمرکز می توان سطح ساختار سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده.  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح ساختار سازمانی نیز تغییر خواهد کرد.

چن و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای سیستم خرید الکترونیکی.، دولت های محلی و ساختار سازمانی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای سیستم خرید الکترونیکی. و دولت های محلی می توانند. بر سطح ساختار سازمانی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند. که وقتی سطح متغیرهای خرید الکترونیکی. و دولت های محلی دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر ساختار سازمانی نیز وجود دارد.

ادامه

لی در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود اثبات کرد که ساختار سازمانی می تواند. تحت تاثیر راه اندازی سازمان قرار گیرد. به عبارتی ساختار سازمانی معمولا با تغییراتی که در متغیر .راه اندازی سازمان ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه. سطح ساختار سازمانی را تغییر دهد.، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط. با متغیر راه اندازی سازمانی را تغییر دهد.

فایزی و همکاران در سال ۲۰۲۱ .اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای نقش مدیریتی.، رفتار کارکنان و عناصر داخلی می توان سطح متغیر ساختار سازمانی. را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر ساختار سازمانی. تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- نقش مدیریتی.

۲- رفتار کارکنان.

۳- عناصر داخلی.

ادامه

باربوسا و همکاران در سال ۲۰۲۱ استدلال کردند. که زمانی می توان ساختار سازمانی را بهبود داد. که به متغیر جامعه شناسی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیر جامعه شناسی توجه می کند.، معمولا سطح ساختار سازمانی دچار تغییر می شود. اگر تغییر ایجاد شده در متغیر جامعه شناسی مثبت باشد. معمولا سطح ساختار سازمانی بهبود می یابد.

اروکودار و فالانا  در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند. که متغیر ساختار سازمانی از متغیر چابکی استراتژیک تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر چابکی استراتژیک می تواند. در سطح ساختار سازمانی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح ساختار سازمانی به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیر چابکی استراتژیک. می تواند مفید باشد.

ادامه

شاین و سیسن در سال ۲۰۲۱ .در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین ساختار سازمانی. و متغیرهای کارآفرینی و نوآوری یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند. زمانی که سطح متغیرهای کارآفرینی و نوآوری دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر ساختار سازمانی. نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای کارآفرینی و نوآوری می توانند. به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت ساختار سازمانی اقدام نمایند.

نظریه بای و همکاران (۲۰۱۷)

بای و همکاران (۲۰۱۷) در مطالعه خود بر اهمیت شناخت ابعاد ساختار سازمانی تاکید کرده اند.در خصوص بهبود خروجی سازمانی، بر اهمیت ادغام متقابل ابعاد سازمانی بر بهبود عملکرد مبانی نظری خارجی ساختار سازمانیتولید محصول جدید تاکید کرده اند. با این حال، به دلیل پیچیدگی ساختار سازمانی ناکارآمدی و توجه نکردن به بخش های جزئی نیز می تواند.  به طور جدی مانع توسعه محصول سازمانی، شود. از آنجا که ساختار سازمانی ترکیبی بالایی از روابط بین عناصر سازمانی است که فلسفه وجود فعالیت های سازمانی را تشکیل می دهد.

مبانی نظری ساختار سازمانی : دیدگاه سیستماتیک به ساختار سازمانی

دیدگاه سیستماتیک به ساختار سازمان نشان می دهد، که ساختار از عناصر سخت در یک طرف و عناصر نرم در طرف دیگر تشکیل شده است.  که بررسی آنها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است.  که این اهمیت در مطالعه احمدی[۲] و همکاران (۲۰۱۶) تاکید شده است.  آنها بیان داشته اند که سازمانها ساختارهایی را برای هماهنگ کردن فعالیتهای عوامل کار و کنترل عملکرد اعضا ایجاد کردند.  که به صورت کارآمد می تواند بر بهبود عملکرد سازمانی منجر شود.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی: برخی مطالعات ساختار سازمانی (سال ۲۰۱۶)

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانیمبانی نظری ساختار سازمانی احمدی و همکاران  در سال ۲۰۱۶.  نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد روابط ساختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل کار و کنترل عملکرد. این نظریه اثبات کرد که هر یک از ابعاد بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایران ارایه شده است.

کرال و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی را براساس ابعاد تغییر ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رانندگان و ارتباطات. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در جمهوری چک ارایه شده است.

گاجدوسیکووا و همکاران  در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد بازسازی ساختار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مدیریت، فعالیت و تامین مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسلوواکی ارایه شده است.

ارنهارت و لئونارد در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی را براساس ابعاد ممیزی های محیطی مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این بعد عبارتند از مدیریت زیست محیطی که بر ساختار سازمانی اثرگذار است. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

 برخی مطالعات ساختار سازمانی (سال ۲۰۱۶)

نیسارو همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد صنعت انرژی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری و طراحی. این نظریه اثبات کرد که این ابعاد بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

نئوبرت و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد نفوذ رهبری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منافع داخلی و خارجی که بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

رایکوف در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خودمختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از برنامه ریزی، کنترل و بودجه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در روسیه ارایه شده است.

کلنر و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد سیستم مدیریت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منبع واحد اطلاعات و کارایی یکپارچه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

آدس و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد دینامیک سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  نحوه ساخت و ساز کار و موقعیت های سازمانی که بر ساختار سازمانی دارای تاثیر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی : برخی مطالعات ساختار سازمانی (سال ۲۰۱۷)

فاس وهمکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  سازمان های اقلیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرش، نابرابری و حمایت. سازمانی این نظریه اثبات کرد که هر یک از ابعاد بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

شیبایاما و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد حمل و نقل عمومی مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکامل ساختار که بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

پوقوسیان و همکاران  در سال ۲۰۱۷ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد محیط مطلوب سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مراقبت های بهداشتی، تغییر سیاست های دولت و سیاست های محلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

اسمیتو همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خدمات مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه کودکان و آژانس های تخصصی که هر کدام بر ساختار سازمانی دارای تاثیر خواهند بود. این نظریه در کانادا ارایه شده است.

بای و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد عملکرد تیم توسعه محصول مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ادغام عملکرد، صنعت تولید . این نظریه اثبات کرد که این ابعاد بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعه فاس وهمکاران ۲۰۱۷

فاس وهمکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  سازمان های اقلیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرش، نابرابری و حمایت. سازمانی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند.

این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است. شیبایاما و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد حمل و نقل عمومی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکامل ساختار. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

پوقوسیان  و همکاران  در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد محیط مطلوب سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مراقبت های بهداشتی، تغییر سیاست های دولت و سیاست های محلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود.

این نظریه در انگلستان ارایه شده است.اسمیت و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خدمات مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه کودکان و آژانس های تخصصی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کانادا ارایه شده است.

بای و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد عملکرد تیم توسعه محصول مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ادغام عملکرد، صنعت تولید. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی : برخی مطالعات ساختار سازمانی (سال ۲۰۱۸)

مبانی نظری ساختار سازمانی ریچتر و همکاران در سال ۲۰۱۸ . نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد خرید بین المللی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعدیل کننده محیط، عملکرد خرید. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در فرانسه ارایه شده است.

سن کریستین و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد مزایا، معایب ساختار سازمانی مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  عناصر، تخصص، فعالیت ها سازمانی که هر کدام بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

علی و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد ظرفیت جذب مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از طراحی سازمانی و مدیریت دانش. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کره جنوبی ارایه شده است.

چو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد هماهنگ سازی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری سازمانی و رویکرد سیاسی تجاری که هر ابعاد بر بر ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ویلیامز و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی را براساس ابعاد پیشرفت در ساختار و سازمان مطرح کردند.  نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تغییرات سازمانی، بینش ساختاری. این نظریه اثبات کرد که این ابعاد بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در بریتانیا ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعه ریچتر و همکاران ۲۰۱۸

ریچتر و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خرید بین المللی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعدیل کننده محیط، عملکرد خرید. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند.

این نظریه در فرانسه ارایه شده است. سن کریستین و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد مزایا، معایب ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  عناصر، تخصص، فعالیت ها سازمانی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعه علی و همکاران ۲۰۱۸

علی و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد ظرفیت جذب مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از طراحی سازمانی و مدیریت دانش. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کره جنوبی ارایه شده است.

چو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد هماهنگ سازی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری سازمانی و رویکرد سیاسی و تجاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.ویلیامز و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد پیشرفت در ساختار و سازمان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تغییرات سازمانی، بینش ساختاری. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در بریتانیا ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی : برخی مطالعات ساختار سازمانی (سال ۲۰۱۹)

نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹ نظریه  ساختار سازمانی را براساس ابعاد  فساد درونی سازمانی مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس دو بعد فساد اداری و اجتماعی صورت گرفت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در بریتانیا ارایه شده است.

اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد انعطاف پذیری سازمانی مطرح کردند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ریسک سازمانی، همکاری سازمانی و توزیع قدرت و کنترل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این ابعاد بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارایه شده است.

الکسیو  و همکاران  در سال ۲۰۱۹ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد انرژی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جذب و اعمال دانش از محیط. این نظریه اثبات کرد که هر یک از ابعاد بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در هلند ارایه شده است.

ویل  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد شبیه سازی کامپیوتری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از معماری سازمانی، تصمیم گیری و عملکرد سازمانی که بر ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

فونسیکا و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه  ساختار سازمانی را براساس ابعاد وضعیت مطلوب سازمان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سرمایه انسانی و نوآوریبه گونه ای که اثبات شد که بر ساختار سازمانی اثرگذارند. این نظریه در پرتقال ارایه شده است.

ساختار سازمانی از منظر نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹

نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹ نظریه ساختار سازمانی خود را بر اساس ابعاد فساد درونی سازمانی موردبحث قراردادند. نظریات آن‌ها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارت‌اند از فساد اداری و اجتماعی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مؤلفه‌ها بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در بریتانیا ارائه‌شده است. این محققین اثبات کردند ساختار سازمانی مناسب دو جنبه را باید بهبود دهد. این دو جنبه عبارتند از:

۱-بهبود فساد سازمانی.

۲-بهبود سرایت اجتماعی.

نکته: ساختار سازمانی فساد را در شرکت کاهش می دهد.

این محققین اثبات کردند ساختار سازمانی مناسب، فساد سازمانی را کاهش می دهد. این بهبود در نهایت سطح سرایت اجتماعی را تغییر می دهد. جلوگیری از گسترش فساد در یک سازمان به رده های آن مربوط می شود. زمانی که رده های سازمانی به خوبی تنظیم نشود. این انتظار است که فساد رخ دهد. در این حالت ساختار سازمانی با بهبود رده ها سطح فساد را محدود می کند. زمانی ساختار سازمان  بهبود می یابد، عنصر کار با ارزش رخ می دهد.

به عبارتی یک ساختار مناسب کارکنان را در موقعیت های شغلی مناسب قرار می دهد. این موقعیت های شغلی سبب بهبود تعهد سازمانی می شود. به عبارتی موقعیت های شغلی مناسب سبب افزایش ارزش آفرینی در کار می شود. زمانی کارکنان احساس ارزشمندی نمایند، احتمال رخداد فساد تحت تاثیر قرار می گیرد. این محققین اثبات کردند که هرچه ساختار سازمانی ساده تر باشد. آنگاه می توان انتظار داشت که سطح فساد سازمانی کمتر باشد. ساختارهای پیچیده استعد بیشتری برای گسترش فساد در سازمان را ایجاد می کنند.  این محققین برای بررسی نظریه خود چهار عنصر را بررسی کردند. این چهار عنصر عبارت بودند از:

۱-فرهنگ سازمانی.

۲-موقعیت شغلی.

۳- تمایل کارکنان به فساد.

۴-تعداد افراد در یک ساختار سازمانی.

ساختار سازمانی از منظر  اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹

اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه ساختار سازمانی خود را بر اساس ابعاد انعطاف‌پذیری سازمانی موردبحث قراردادند. نظریات آن‌ها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارت‌اند از ریسک سازمانی، همکاری سازمانی و توزیع قدرت و کنترل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مؤلفه‌ها بر ساختار سازمانی مؤثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارائه‌شده است.

این محققین بیان داشتند که ساختار سازمانی با انعطاف پذیری در ارتباط است. سازمان های با انعطاف پذیری بالاتر معمولا فرایندهای بهتری را رعایت می کنند. زمانی سازمان ها انعطاف پذیر باشند، آگاهی ریسک بیشتری را دارند. به عبارتی آگاهی از ریسک یک ویزگی اساسی برای انعطاف پذیری در سازمان است. سازمان ها با ساختار مناسب سعی در ایجاد تعادل بین کارکنان را دنبال می کنند. در این سازمان ها توزیع قدرت و کنترل هیجانی بر پایه دو عنصر شکل می گیرد. این دو عنصر عبارتند از:

۱-عمل.

۲-کنترل هنجاری.

این مطالعه توضیح می دهد. که عدم وجود یک ساختار سازمانی مناسب.، مقاومت سازمانی را به همراه دارد. مقاومت سازمانی عنصری پیچیده است. که در نهایت سبب تضعیف یک سازمان خواهد شد. همچنین وی در مطالعه خود اثبات کرد که. ویژگی های انعطاف پذیری سازمانی تحت تاثیر ساختار سازمانی قرار دارد. سازمان هایی که ساختار سازمانی بهتری دارند.، معمولا در برابر تغییرات منعطف تر می باشند. به عبارتی ساختار سازمانی مستحکم ویژگی. انعطاف پذیری را برای سازمان تقویت می کند.

مبانی نظری ساختار سازمانی براساس توانایی سازماندهی

تقویت ساختار سازمانی توانایی سازماندهی را افزایش می دهد. تقویت سازماندهی در این حالت یک عنصر تبعی خواهد بود که توانایی سازمان را برای مقابله با بحران غیر منتظره افزایش می دهد. از سوی دیگر سازمان های با ساختار سازمانی قوی تمرکز بیشتری روی تغییرات دارند. آنها توانایی مدیریت بحران بهتری از خود نشان می دهند. زمانی سازمان بتواند ساختار سازمانی متمرکزی را ایجاد کند. انتظار می رود چند ویژگی در آن روی دهد. این ویژگی ها عبارتند ازک

۱-سازگاری با شرایطی بیرونی.

۲-ایجاد تساوی در بین رده های سازمانی در برخورداری از منافع.

۳-ایجاد تعادل در کارایی سازمان.

۴-تقویت توسعه بلند مدت.

۵-افزایش تاب آوری سازمانی.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی نکووی و پینتو، در سال ۲۰۱۹

نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  فساد درونی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از. فساد اداری و اجتماعی. این نظریه اثبات کرد که .هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در بریتانیا ارایه شده است. اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد انعطاف پذیری سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ریسک سازمانی.، همکاری سازمانی و توزیع قدرت و کنترل. این نظریه اثبات کرد که. هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

مانتریو و همکاران در سال ۲۰۲۰ .در مطالعه خود در خصوص ساختار سازمانی به بررسی ایمنی در عملیات پرداخت. این محققین اثبات کردند که سطح ساختار سازمانی با میزان خطر موجود در یک فعالیت میدانی ارتباط دارد. این مطاله اثبات کرد که یک ساختار سازمانی غیرمتمرکز، سطح مدیریت مخاطرات را تحت تاثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی سبب تغییر سطح تمرکز در خصوص ایمنی عملیات می شود.

این حالت خطر اتفاقات عملیاتی را کاهش می دهد. زمانی که یک ساختار سازمانی تقویت می شود، میزان تصمیم گیری بهبود می یابد و خودمختاری مدیریتی بهبود می یابد. این محققین اثبات کردند که ساختار سازمانی چند بعد را در ایمنی عملیاتی سازمان تقویت می کند. این عناصر عبارتند از:

۱-کنترل تمرکز.

۲-استقلال در تصمیم گیری.

۳-استقلال در ریسک سازمانی.

۴-توانایی سریع شناخت مساله.

۵-ارایه راه حل های مناسب.

۶-توانایی حل سریع مساله.

نکته: ساختار سازمانی سبب ایجاد تعادل در تولید می شود.

این محققین نظریه خود .در خصوص ساختار سازمانی را در شرکت های نفت و گاز بررسی می شود. محیط عملیاتی این نظریه انگلستان و شرکت های مستقر در شهر لندن بود. نظریه این محققین اثبات کرد که ساختار سازمانی در شرکت های فعال در حوزه عملیاتی-میدانی سبب تعادل تولید می شود. ساختار سازمانی متمرکز با کاهش هزینه ها سطح مدیریت را بهبود می دهد.

علت این امر در مهندسی و کارشناسی فنی پروژها در چنین شرکت هایی است. ساختار سازمانی قوی معمولا مسئولیت برنامه های ایجاد شد در سازمان را کاهش  می دهد و هزینه ها اشتباهات فنی را تقلیل می دهد. علت این امر تکرار مداوم چک لیست مرتبط با اجرای هر مرحله از پروژه بود. از سوی دیگر تقویت ساختار سازمانی در نهایت ایمنی را بهبود داده و با تغییر در فرایند اجرای پروزه هزینه های مرتبط با آن را تعدیل می کند. این مطالعه نظریه خود را براساس چند هدف پیگیری می کند.

۱- شناسایی ویژگیهای ساختاری معمولی.

۲-ایمنی بالاتر برای ایجاد پروژه ها.

۳-تسهیل فرآیندهای تصمیم گیری.

۴-افزایش احتمال خلق عملکرد سازمانی.

ساختار سازمانی از منظر ژولمن در سال ۲۰۲۰

ژولمن در سال ۲۰۲۰.در نظریه خود اثبات کرد که ایمنی و فرهنگی ایمنی بر ساختار سازمانی اثر دارند. ایمنی در این حالت سبب ایجاد سردرگمی می شود. این مطالعه در دیدگاه خود به ایمنی و فرهنگ ایمنی پرداخت. در این حالت تجزیه و تحلیل سازمانی بهبود یافت و سبب شد که باهام و سردرگمی بیشتری دیده شود. این موضوع سبب شد که ساختار سازمانی نیاز به استفاده از فرهنگ ایمنی را در خود ببنید.

همچنین این مطالعه اثبات کرد ساختار سازمانی معمولا یک رابطه علی را خواهد ساخت. این رابطه علی به  عناصر درونی سازمان بستگی دارد. زمانی که یک سازمان بتواند عناصر درونی خود را نظم دهد. آنگاه می تواند رابطه علی و معلولی را بهبود دهد. این موضوع سبب می شود که ساختار سازمانی با عنصر پیچیدگی بهبود یابد. این موضوع سبب می شود که ساختار در بسیاری از موارد به عناصر ساختاری بستگی داشته باشد. این عناصر معمولا براساس قواعد، نقش ها، خطوط عملکردی  شکل می گیرد.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

حدود اختیارات نیز در این امر اثرگذار است. همچنین حمایت های هنجاری نیز می تواند آن را بهبود دهد. ساختار سازمانی در این حالت براساس هنجارهای فرهنگی بهبود می یابد. این محققین اثبات کردند که هنجارهای فرهنگی عنصر مهم در تعیین ساختار سازمانی هستند. ساختار سازمانی در این حالت نحوه عملکرد هنجارهای فرهنگی را بهبود می دهد. رابطه بین ساختار و فرهنگ در این حالت می تواند تحت تاثیر مولفه هایی مانند امنیت قرار گیرد.

توسعه فرهنگی در این حالت با امنیت در ارتباط است. امنیت در این حالت به معنای بهبود شرایط و تقویت یک سازمان خواهد بود. این موضوع یعنی بهبود فرهنگ ایمنی. بهبود فرهنگ ایمنی یعنی تغییر در چهارچوب سازمانی و این به منزله تغییر در هر نوع ساختار مرتبط با نظارت یک سازمان خواهد بود. می توان گفت که نظارت در یک سازمان معمولا سطوح ایمنی را در جهت ارتقا امنیت بهبود می دهد. هرگاه عملکرد در سازمان بهبود یابد، می توان در نظر گرفت که سطوح امنیت بهبود می یابد.

این سطوح امنیت معمولا سبب تغییراتی در تنظیم اصلی خواهد شد. به عبارتی می توان در نظر گرفت که. سطوح امنیت یعنی تغییر در تصمیمات نهایی یک سازمان نهاد محور. سازمان در این حالت ساختار خود را با بهبود سطح امنیت بهتر خواهد کرد. مدیریت داخلی و مدیریت شرکتی.، توسعه و پیاده سازی امنیت را بهبود می دهند. در مجموع این نظریه عناصر مرتبط با ساختار سازمانی. را به بهبود امنیت، توسعه و همچنین پیاده سازی های اصلی قواعد حرکتی آن نسبت خواهند داد.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

فاس وهمکاران در سال ۲۰۱۷ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  سازمان های اقلیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرش، نابرابری و حمایت. سازمانی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

شیبایاما و همکاران در سال ۲۰۱۷ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد حمل و نقل عمومی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکامل ساختار. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

پوقوسیان  و همکاران  در سال ۲۰۱۷ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد محیط مطلوب سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مراقبت های بهداشتی، تغییر سیاست های دولت و سیاست های محلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

اسمیت و همکاران در سال ۲۰۱۷ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خدمات مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه کودکان و آژانس های تخصصی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کانادا ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

بای و همکاران در سال ۲۰۱۷ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد عملکرد تیم توسعه محصول مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ادغام عملکرد، صنعت تولید. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

احمدی و همکاران  در سال ۲۰۱۶ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  روابط ساختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل کار و کنترل عملکرد. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایران ارایه شده است.

کرال و همکاران در سال ۲۰۱۶.نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد تغییر ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رانندگان و ارتباطات. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در جمهوری چک ارایه شده است.

گاجدوسیکووا  و همکاران  در سال ۲۰۱۶ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد بازسازی ساختار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مدیریت، فعالیت و تامین مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسلوواکی ارایه شده است.

ارنهارت و لئونارد در سال ۲۰۱۶. نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد ممیزی های محیطی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مدیریت زیست محیطی. این نظریه اثبات کرد که مولفه مورد نظر بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری خارجی ساختار سازمانی

نیسار و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد صنعت انرژی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری و طراحی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

نئوبرت و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد نفوذ رهبری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منافع داخلی و خارجی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

رایکوف  در سال ۲۰۱۶. نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خودمختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از برنامه ریزی، کنترل و بودجه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در روسیه ارایه شده است.

کلنر  و همکاران در سال ۲۰۱۶ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد سیستم مدیریت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منبع واحد اطلاعات و کارایی یکپارچه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در اتریش ارایه شده است

. آدس و همکاران در سال ۲۰۱۶ .نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد دینامیک سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  نحوه ساخت و ساز کار و موقعیت های سازمانی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.