×

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برندسازی |مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

گردشگری در مناطق خشک | مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق بیمه الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار مصرف کننده |مطالعات ISI علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۸,۵۰۰ تومان

مفهوم زنجیره تامین |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان
0