×

مفهوم ساختار سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

مفهوم رهبری دانش |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری چابکی سازمان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم تغییر سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اخلاق حرفه ای | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اعتماد سازمانی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۲,۰۰۰ تومان

مفهوم اعتماد سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم چابکی سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اینترنت اشیا |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم خلاقیت کارکنان | مطالعات ISIS و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان
0