×

مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۱,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اثرات زیست محیطی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۵۰۰ تومان

تاثیر رسانه های جمعی بر امنیت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت رویی و معنویت گرایی

۱۵,۰۰۰ تومان

روش تحقیق تکنیک تاپسیس فازی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک |مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۵۰۰ تومان

مهارتهای حل مساله با خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان کم توان ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI

۷,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۷,۵۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

وفاداری مشتریان |یکی از موضوعات مهم مدیریت راهبردی

وفاداری مشتریان وفاداری مشتریان ایجاد حس تعهد به خرید و …

<a rel=’nofollow’ href=’https://affstat.adro.co/click/24473ba8-9791-4e77-a954-6108393041ff’ target=’_blank’> <img style=’width:100%;height:100%’ src=’https://affiliate.digikala.com\PromotionBanners\2c98ee8d-69eb-4254-a141-cad1cdb36f13-300×250..gif’> </a>

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت |موضوعات پایان نامه مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت موضوع پایان نامه ارشد مدیریت …

موضوعات جدید پایان نامه | موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات جدید پایان نامه موضوعات جدید پایان نامه کارشناسی ارشد …

کافی نت در الیگودرز | آدرس کافی نت در الیگودرز

کافی نت در الیگودرز کافی نت در الیگودرز آدرس کافی …

مشاوره پایان نامه در شهریار |مشاوره پایان نامه در شهریار

مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه   معمولا مشاوره پایان …

عنوان نمونه

0