×

مبانی نظری عزت نفس | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کیفیت خواب |مبانی نظری و ادبیات تحقیق مطالعات ISI

۴۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت رویی و معنویت گرایی

۱۵,۰۰۰ تومان

مهارتهای حل مساله با خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان کم توان ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

اختلال اضطراب اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۷,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۶,۵۰۰ تومان

مبانی نظری خودکارآمدی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان
0