×

مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI

۳,۰۰۰ تومان

موفقیت سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳,۰۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۵۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۵۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ریسک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0