×

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۵۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۵۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ریسک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات آموزشی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری جو سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری شغلی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان
0