×

شرکت دانش بنیان | مطالعات پژوهشی و ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI

۲۰,۰۰۰ تومان

موفقیت سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۸,۰۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۰۰۰ تومان
0