×

مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI

۱۲,۰۰۰ تومان

موفقیت سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۸,۰۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۵۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ریسک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0