×

مبانی نظری وفاداری مشتریان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم نوآوری سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق نواوری سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری فرهنگ سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم هوش اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم رضایت شغلی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم مدیریت تعارض | مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت تعارض | مطالعات ISI و پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان
0