×

مفهوم چابکی سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مفهوم خلاقیت کارکنان | مطالعات ISIS و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم هوش اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم رضایت شغلی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم عملکرد سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۲,۰۰۰ تومان

مفهوم مدیریت تعارض | مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت تعارض | مطالعات ISI و پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان
0