مفهوم رفتار شهروندی سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
12 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
556 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی|تعدادصفحات با احتساب منابع: ۱۵صفحه

 اهمیت رفتار شهروندی سازمانی

یکی دیگر از عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی است. اهمیت رفتار شهروندی سازمانی هر روز افزایش می یابد و در قالب رفتارهای نوع دوستانه و جوانمردانه همراه با ادب، مهربانی، خوش خلقی و حس وظیفه شناسی به افزایش کیفیت و سلامت سازمان کمک می کند . این سازه به معنای اعمال مفیدی است که در جلوگیری از بروز مشکلات، شناسایی و اتمام فعالیت های نیمه تمام، کمک به دیگر اعضای تیم و بهبود سطح کمی و کیفی سازمان کمک می کند.

رفتار شهروندی سازمانی خوب و مطلوب نوعی تفکر و عملکرد است که تنوعی از رفتار کارکنان را شامل می شود و شامل انجام وظایف جانبی، کمک داوطلبانه به دیگر کارکنان، توسعه حرفه ای، پیروی از مقررات سازمان، تلاش در جهت ارتقای سطح سازمان، حفظ نگرش مثبت به سازمان و تحمل ناملایمات در محیط سازمان می باشد(بنیسی،۱۳۹۹: ۷۹).

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان آن دسته از رفتارهایی تعریف شده است که کارکنان سازمان در انجام آن صرف نظر از اهداف بهره وری شخصیت اثربخشی عملکردشان را ارتقا میدهند؛ و ابعاد آن عبارتند از:

  • وجدان کاری، به معنای انجام رفتارهای درون نقشی فراتر از حداقل وظیفه مورد نیاز
  • نوع دوستی کمک به دیگران همکاران؛
  • فضیلت (رفتار) مدنی مشارکت در چرخه حیات سیاسی سازمان
  • جوانمردی، تمایل به تحمل شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده در کار، بدون شکایت و ابراز ناراحتی
  • ادب و نزاکت، به معنای با احترام رفتار کردن با دیگران، رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند موجب ارتقای عملکرد واحدها و سازمان ها شوند؛(بریمانی و رضایی پاجی،۱۳۹۹: ۸۸).

از نظر ارگان رفتار ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شهروندی سازمانی شامل پنج بعد زیر است.

رادمردی: یعنی نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان بدون شکایت

فضیلت مدنی: یعنی تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارائه تصویری مطلوب از سازمان و شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی با هزینه شخصی

وجدان: یعنی فعالیت فراتر از نقش و نیازمندیهای شغلی خویش به صورت داوطلبانه

نوع دوستی: یعنی کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مسائل و وظایف و آموزش مهارتهای شغلی

ادب و نزاکت: یعنی تلاش برای جلوگیری از تنشها و مشکلات کاری(احمدزاده و شکوه ،۱۳۹۹: ۱۵۵).

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

کایور و رندهاوا (۲۰۲۱). در نظریه خود به بررسی رابطه سرپرستان حمایتی، عمل و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. این محققین اثبات کردند که سرپرستان حمایتی و عمل بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای سرپرستان حمایتی و عمل می توان. سطح رفتار شهروندی سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند. می توان انتظار داشت که سطح رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر خواهد کرد

نسن و همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای فعالیت داخلی، محیط زیست و رفتار شهروندی سازمانی را اثبات کردند. این محققین دریافتند. که متغیرهای فعالیت داخلی و محیط زیست می توانند. بر سطح رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای فعالیت داخلی و محیط زیست دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز وجود دارد.

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

ترمبلای در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود اثبات کرد. که رفتار شهروندی سازمانی می تواند. تحت تاثیر تعهد عاطفی و محدوده شغلی قرار گیرد. به عبارتی رفتار شهروندی سازمانی معمولا با تغییراتی که در متغیرهای تعهد عاطفی و محدوده شغلی ایجاد می شود.، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح رفتار شهروندی سازمانی را تغییر دهد.، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای تعهد عاطفی و محدوده شغلی را تغییر دهد.

لووری و همکاران در سال ۲۰۲۱. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند. که متغیر رفتار شهروندی سازمانی از متغیرهای متعادل سازی عملکرد.، شبکه های روان سنجی و رفتارهای ضد تولید تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای متعادل سازی عملکرد.، شبکه های روان سنجی و رفتارهای ضد تولید می تواند در سطح رفتار شهروندی سازمانی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح رفتار شهروندی سازمانی به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیرهای متعادل سازی عملکرد، شبکه های روان سنجی و رفتارهای ضد تولید می تواند مفید باشد.

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

الساندری و همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر های روابط فردی.، باورهای خودکارآمدی عاطفی، باورهای کاری و باورهای اجتماعی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند. زمانی که سطح متغیرهای روابط فردی، باورهای خودکارآمدی عاطفی، باورهای کاری و باورهای اجتماعی دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای روابط فردی، باورهای خودکارآمدی عاطفی.، باورهای کاری و باورهای اجتماعی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند. که در جهت تقویت رفتار شهروندی سازمانی اقدام نمایند.

دیکلرکیو (۲۰۲۱). این استدلال را داشت که تغییرات در سطح متغیر عدم شناسایی سازمان می تواند. بر تغییر در سطح رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیر عدم شناسایی سازمان دچار بهبود شود.، این انتظار وجود دارد که متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر عدم شناسایی سازمان با متغیر رفتار شهروندی سازمانی همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی با بهبود سطح متغیر ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

تیان و نگان (۲۰۲۱). اشاره کردند که رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای هدایت اخلاقی، تعدیل نقش هویت، تعدیل نقش خدمات و مسیرهای میانجیگری دوگانه در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر می کند.

همچنین متغیرهای هدایت اخلاقی، تعدیل نقش هویت.، تعدیل نقش خدمات و مسیرهای میانجی گری دوگانه اثرگذاری خود. را بر روی متغیر رفتار شهروندی سازمانی براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند.

زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد.، متغیرهای هدایت اخلاقی، تعدیل نقش هویت، تعدیل نقش خدمات. و مسیرهای میانجیگری دوگانه ارتباط همسویی را با متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح رفتار شهروندی سازمانی می شود.

پلتزر (۲۰۲۱). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای رفتارهای ضدتولید.، ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت آزمون قرار داد. او نشان داد که متغیر رفتار شهروندی سازمانی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای رفتارهای ضدتولید. و ویژگی های شخصیتی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد.

زمانی که سطح متغیرهای رفتارهای ضدتولید و ویژگی های شخصیتی. در سازمان هم جهت با رفتار شهروندی سازمانی باشند.، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز بهبود یابد. و با کاهش سطح آنها سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی کاهش یابد.

ادامه

تیان و همکاران (۲۰۲۱). متغیر فروتنی رهبر را در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیر فروتنی رهبر معمولا می تواند. بر سطح رفتارشهروندی سازمانی اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح فروتنی رهبر می توان انتظار داشت. که سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند. که رفتار شهروندی سازمانی در نهایت با تاثیر پذیری از متغیر فروتنی رهبر می تواند. در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید

مینگ و همکاران در سال ۲۰۲۱. اثبات کردند که رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای عوامل فردی و سازمانی و آگاهی از ایمنی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند. زمانی که متغیرهای عوامل فردی و سازمانی و آگاهی از ایمنی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر رفتار شهروندی سازمانی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای عوامل فردی و سازمانی و آگاهی از ایمنی بر رفتار شهروندی سازمانی هم جهت بوده و سبب تقویت رفتار شهروندی سازمانی می شود.

ادامه

ونگ و همکاران (۲۰۲۱). در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی دریافتند. که معمولا رفتار شهروندی سازمانی می تواند تحت تاثیر متغیر دیدگاه کمالگرایانه قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیر دیدگاه کمالگرایانه معمولا سبب. تغییر در سطح رفتار شهروندی سازمانی می شود. اگر این تغییر همسو باشد. با افزایش در مقدار متغیر اعلام شده معمولا سطح رفتار شهروندی سازمانی نیز افزایش می یابد. اگر این متغیر ناهمسو باشد. آنگاه با افزایش متغیر مورد بررسی، سطح رفتار شهروندی سازمانی کاهش خواهد یافت.

می و همکاران در سال ۲۰۲۱. اثبات کردند که متغیر رویداد عاطفی زیست محیطی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است. این محققین اثبات کردند. که متغیر رویداد عاطفی زیست محیطی می تواند. در یک سازمان بر میزان رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار باشد.

همچنین ارتباط متغیر رفتار شهروندی سازمانی. با متغیر رویداد عاطفی زیست محیطی در سازمان ممکن است. همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی. که مورد بررسی قرار گرفته است. ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند. که با تغییر در سطح متغیر رویداد عاطفی زیست محیطی می توان شاهد تغییر در سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی بود.

ادامه

مین (۲۰۲۱). رفتار شهروندی سازمانی را در ارتباط با متغیرهای نتایج رابطه ای و رفتاری کارکنان.، پاسخگویی، ابراز وجود و اصالت مورد آزمون قرار داد. استدلال او بر این بود متغیر رفتار شهروندی سازمانی. با متغیرهای نتایج رابطه ای و رفتاری کارکنان، پاسخگویی، ابراز وجود و اصالت در ارتباط است. یا به عبارتی این محقق استدلال کرد که متغیر سازمانی ممکن است. تحت تاثیر متغیرهای نتایج رابطه ای و رفتاری کارکنان، پاسخگویی، ابراز وجود و اصالت قرار گیرد. و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

گونگ و همکاران در سال ۲۰۲۱. اثبات کردند. که رفتار شهروندی سازمانی با متغیر ویژگی های فن آوریارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند. زمانی که متغیر ویژگی های فن آوری دچار تغییر شوند.، به دلیل ارتباط با متغیر رفتار شهروندی سازمانی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر ویژگی های فن آوری بر رفتار شهروندی سازمانی هم جهت بوده. و سبب تقویت رفتار شهروندی سازمانی می شود.

ادامه

گریک و همکاران (۲۰۲۱).  در نظریه خود به بررسی رابطه نوآوری، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. این محققین اثبات کردند که نوآوری و سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای نوآوری و سرمایه اجتماعی می توان. سطح رفتار شهروندی سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان شده  تغییر می کند می توان انتظار داشت که سطح رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر کند.

دریدورف و همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای مهارت های بین فردی، شناخت نقش، بررسی. مکانیسم های میانجیگری، محدودیت های زمینه ای و رفتار شهروندی سازمانی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای مهارت های بین فردی، شناخت نقش.، بررسی مکانیسم های میانجیگری و محدودیت های زمینه ای می توانند. بر سطح عملکرد سازمان اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند. که وقتی سطح متغیرهای مهارت های بین فردی، شناخت نقش، بررسی مکانیسم های میانجیگری و محدودیت های زمینه ای دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز وجود دارد.

ادامه

السیودی و همکاران در سال ۲۰۲۱. اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای مدیریت منابع انسانی، رهبری، فرهنگ سازمانی و عملکرد محیط سازمانی می توان سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر عملکرد در یک سازمان تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱-مدیریت منابع انسانی.

۲-رهبری.

۳- فرهنگ سازمانی.

۴- عملکرد محیط سازمانی.

لی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- اعتماد سازمانی.

۲-رفتار عملیاتی ایمنی.

۳-شناسایی سازمان.

۴- تعهد سازمانی.

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد بیان شده در سطح سازمان دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح عملکرد سازمان در ارتباط باشد.

ادامه

اندرسن و جوهانسن در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود اثبات کردند که رفتار شهروندی سازمانی می تواند تحت تاثیر بازاریابی شرکتی قرار گیرد. به عبارتی رفتار شهروندی سازمانی معمولا با تغییراتی که در متغیر بازاریابی شرکتی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح رفتار شهروندی سازمانی را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر بازاریابی شرکتی را تغییر دهد.

امریوتا و گریتها در سال ۲۰۲۱. استدلال کردند که زمانی می توان رفتار شهروندی سازمانی را بهبود داد که به متغیرهای آموزش سازمانی، رفتار داوطلبانه و رضایت کارمندان توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای آموزش سازمانی، رفتار داوطلبانه و رضایت کارمندان توجه می کند، معمولا سطح رفتار شهروندی سازمانی دچار تغییر می شود.

اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای آموزش سازمانی، رفتار داوطلبانه و رضایت کارمندان مثبت باشد معمولا سطح رفتار شهروندی سازمانی بهبود می یابد. همچنین این محققین پس از ارایه نظرات خود پیشنهاد دادند که با توجه به متغیرهای آموزش سازمانی، رفتار داوطلبانه و رضایت کارمندان در سازمان می توان کیفیت فعالیت های یک سازمان را ارتقا داد.

ادامه

کیسبرگ و کلیردر سال ۲۰۲۱. در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر رفتار شهروندی سازمانی از متغیرهای ارزشهای شخصی، مأموریت های خیرخواهانه و رشد رفتارهای اجتماعی تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای ارزشهای شخصی، مأموریت های خیرخواهانه و رشد رفتارهای اجتماعی می تواند در سطح رفتار شهروندی سازمانی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح رفتار شهروندی سازمانی به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای ارزشهای شخصی، مأموریت های خیرخواهانه و رشد رفتارهای اجتماعی می تواند مفید باشد.

پویلگیاس و همکاران در سال ۲۰۲۱. در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیر های مشارکت، تغییر سازمانی و رضایت شغلی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای مشارکت، تغییر سازمانی و رضایت شغلی دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای مشارکت، تغییر سازمانی و رضایت شغلی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت رفتار شهروندی سازمانی اقدام نمایند.

ادامه

اسچوف و همکاران (۲۰۲۱). این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای  رهبری و ایمنی کارکنان می تواند بر تغییر در سطح رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای رهبری و ایمنی کارکنان دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های رهبری و ایمنی کارکنان با متغیر رفتار شهروندی سازمانی همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

وود و همکاران (۲۰۲۱). اشاره کردند که رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای رهبری اخلاقی، رفتارکارکنان و صنعت مهمان نوازی در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر می کند.

همچنین متغیرهای رهبری اخلاقی، رفتارکارکنان و صنعت مهمان نوازی اثرگذاری خود را بر روی متغیر رفتار شهروندی سازمانی براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای رهبری اخلاقی، رفتارکارکنان و صنعت مهمان نوازی ارتباط همسویی را با متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح رفتار شهروندی سازمانی می شود.

ادامه

چریستنسن و همکاران (۲۰۲۱). در مطالعه خود ارتباط متغیرهای ثروت اجتماعی، مراقبت سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر رفتار شهروندی سازمانی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای ثروت اجتماعی و مراقبت سازمانی کارکنان می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند.

هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای ثروت اجتماعی و مراقبت سازمانی کارکنان در سازمان هم جهت با رفتار شهروندی سازمانی باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر رفتار شهروندی سازمانی کاهش یابد.

منابع

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.