×

مبانی نظری رفتار مصرف کننده |مطالعات ISI علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خلاقیت شغلی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری برون سپاری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری آموزش کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق نوآوری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری هوش اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۶,۰۰۰ تومان

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۸,۵۰۰ تومان

مبانی نظری سلامت اجتماعی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0